Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2016."— Presentationens avskrift:

1 Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2016

2 Övergripande mål för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

3 16 mål för miljökvaliteten 2020 Begränsad klimatpåverkan (målår 2050) Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR

4 Når vi målen? - Regional uppföljning 2011 Ja. Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. Skyddande ozonskikt Nära. Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före 2020. Frisk luft, Bara naturlig försurning, Säker strålmiljö, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö Nej. Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv

5 Miljömålssystemet – samarbete på flera nivåer Även näringsliv, organisationer och allmänhet har viktiga roller. Nationella miljökvalitetsmål 25 nationella myndigheter Regionala miljömål länsstyrelser Lokala miljömål kommuner

6 Regionalt åtgärdsprogram 1.Förbättra miljötillståndet i Skåne för att nå den kvalitet som uttrycks i miljökvalitetsmålen 2.Stimulera samverkan och utvecklingsinsatser hos aktörer för att bidra till en hållbar regional utveckling 3.Vägleda aktörer i Skåne i prioritering av miljöåtgärder 4.Stärka kommunernas arbete med lokala miljömål och åtgärder, och medverkan i och samspel med det regionala arbetet 5.Förtydliga Länsstyrelsens ansvar i det regionala arbetet med att nå miljökvalitetsmålen

7 Förslag på regionalt åtgärdsprogram 5 Utmaningar och 76 åtgärder Hållbara transporter i Skåne (12) Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag (17) Hushållning med Skånes mark - och vattenresurser (13) Skydd av Skånes natur- och kulturvärden (22) Hållbar konsumtion i Skåne (12) Huvudaktörer (antal åtgärder) Länsstyrelsen (36) Kommuner/KFSK (40) Region Skåne (10) Skogsstyrelsen (8) Trafikverket (8) Markägare (3) Verksamhetsutövare (10) SGU (2) Intresseorganisationer, Energibolag m fl

8 Remiss av åtgärdsprogram Remisstid 12 mars – 15 juni Synpunkter på utmaningar, åtgärder och aktörer samt nya åtgärder Föreslagna huvud- och medaktörer uppmanas att för respektive åtgärd ange: - Vi avser medverka till att genomföra åtgärden - Vi arbetar redan med att genomföra åtgärden - Åtgärden är inte relevant för oss - Kommentarer Sammanställning av remissvaren, internremiss Beslut v 39 Lanseringskonferens den 26 oktober

9 Process för genomförande och uppföljning av åtgärdsprogram 2011201220132014201520162017201820192020 Framtagande av förslag Remiss mars-juni Beslut september Uppföljning Nya regionala miljömål UppföljningFördjupad uppföljning Framtagande nytt program 2016-2020 Uppföljning Beslut om nytt program 2016-2020 Nytt Landsbygds- program 2014-2020 Nytt Åtgärdsprogram för vattenförvaltningen 2016-2021 Nytt Regionalt Utvecklings- program 2014-2020 Nationell strategi för giftfri miljö 2012 Nationell strategi för långsiktigt hållbar markanvändning 2014 Nationell strategi för en sammanhållen vattenpolitik 2014

10 Hållbara transporter i Skåne

11 Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag

12 Hushållning med Skånes mark och vattenresurser

13 Skydd av Skånes natur- och kulturvärden

14 Hållbar konsumtion i Skåne

15 Implementering av åtgärdsprogram Länsstyrelsens verksamhetsstyrning Kommunernas miljömålsprogram Upprop/överenskommelser kring strategiska åtgärder Åtgärdsuppföljning och redovisning tillsammans med uppföljningen av miljömålen Möten med olika aktörer

16 Läs mer om Skånes miljömål www.skanesmiljomal.info Följ ”Skånska åtgärder för miljömålen” på Facebook www.skanesmiljomal.infoFacebook TACK!


Ladda ner ppt "Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2016."

Liknande presentationer


Google-annonser