Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LH inleder: Välkomna! Syfte med dagen Lst´s roll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LH inleder: Välkomna! Syfte med dagen Lst´s roll"— Presentationens avskrift:

1 Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2016
LH inleder: Välkomna! Syfte med dagen Lst´s roll Framtagande av förslag till åtgärdsprogram

2 Övergripande mål för Sveriges miljöpolitik
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. ”Generationsmålet” Kursiv text: tillägg efter miljömålsprop Internationell dimension Konsumtionsperspektiv på vår miljöpåverkan

3 16 mål för miljökvaliteten 2020
Begränsad klimatpåverkan (målår 2050) Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv MKM beskriver tillståndet i miljön som vi ska uppnå till 2020 (2050 för Begränsad klimatpåverkan) 15 MKM aktuella för Skåne MKM följs upp årligen på nationell och regional nivå ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR 3

4 Når vi målen? - Regional uppföljning 2011
Ja. Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. Skyddande ozonskikt Nära. Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före 2020. Frisk luft, Bara naturlig försurning, Säker strålmiljö, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö Nej. Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv Regional uppföljning av MKM 2011 Ny bedömningsgrund från 2010 (M-prop.) Hänsyn till naturens långa återhämtningstid, dvs vi kan nå målet men inte till 2020 med planerade eller beslutade styrmedel/åtgärder Ny bedömningsgrund innebär att vi inte ska använda smilisar mer. Ja: 1 Nära: 6 Nej: 8 = pekar ut stora utmaningar för Skåne

5 – samarbete på flera nivåer
Miljömålssystemet – samarbete på flera nivåer Nationella miljökvalitetsmål 25 nationella myndigheter Regionala miljömål länsstyrelser Lokala miljömål kommuner Även näringsliv, organisationer och allmänhet har viktiga roller. Arbete på alla nivåer i samhället är en förutsättning för att vi ska nå miljömålen. Nationellt: Uppföljning, bedömning och utvärdering av MKM Naturvårdsverket är samordningsansvarig Regionalt: Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen är regionalt miljömålsansvariga myndigheter och formulerar regionala miljömål, samordnar och följer upp miljömålen, tar fram åtgärdsprogram Region Skåne bör beakta miljömålen i sitt regionala utvecklingsuppdrag/RUP och är en stor verksamhetsutövare. Kommuner: Strategiska och fysisk planering Utvecklingsprocesser Miljötillsyn Miljöanpassning av egen verksamhet Miljöanpassad upphandling Ägardirektiv till kommunala bolag Undervisning Information till medborgare 5

6 Regionalt åtgärdsprogram
Förbättra miljötillståndet i Skåne för att nå den kvalitet som uttrycks i miljökvalitetsmålen Stimulera samverkan och utvecklingsinsatser hos aktörer för att bidra till en hållbar regional utveckling Vägleda aktörer i Skåne i prioritering av miljöåtgärder Stärka kommunernas arbete med lokala miljömål och åtgärder, och medverkan i och samspel med det regionala arbetet Förtydliga Länsstyrelsens ansvar i det regionala arbetet med att nå miljökvalitetsmålen Enligt Regleringsbrevet ska Länsstyrelserna ta fram åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Tydlig signal uppifrån att inte vänta på nya etappmål och preciseringar innan arbetet med åtgärdsprogram påbörjas. Syfte med åtgärdsprogram enligt punkterna.

7 Förslag på regionalt åtgärdsprogram
5 Utmaningar och 76 åtgärder Hållbara transporter i Skåne (12) Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag (17) Hushållning med Skånes mark - och vattenresurser (13) Skydd av Skånes natur- och kulturvärden (22) Hållbar konsumtion i Skåne (12) Huvudaktörer (antal åtgärder) Länsstyrelsen (36) Kommuner/KFSK (40) Region Skåne (10) Skogsstyrelsen (8) Trafikverket (8) Markägare (3) Verksamhetsutövare (10) SGU (2) Intresseorganisationer, Energibolag m fl Process för framtagandet av förslag på program: Uppföljning av tidigare åtgärdsprogram ”Skånes miljöhandlingsprogram” (drygt hälften av 330 åtgärder påbörjade eller genomförda, ca ¼ ej genomförda och ytterligare ca ¼ ej uppföljda) Strategiska grupper för klimat/luft, vatten, kemikalier, biologisk mångfald med viktiga åtgärdsaktörer i länet, ca pers i respektive grupp Utgått från målbedömningar och förslag till nya preciseringar för miljökvalitetsmålen Nulägesbeskrivning, åtgärdsarbete och regional rådighet, förslag på prioriterade åtgärder Kriterier för prioriterade åtgärder: Utvecklingsinsatser inom pågående eller eftersatta områden som är viktiga ur ett regionalt perspektiv Regional rådighet Samverkan en viktig förutsättning för genomförandet Möjlig att påbörja och helst genomföra till 2016 Målområden blev viktiga utmaningar för miljöarbetet i Skåne Antal åtgärdsförslag framgår inom parantes Huvudaktörer har ansvar för att initiera och genomföra åtgärden. Medaktörer bidrar till genomförandet på olika sätt

8 Remiss av åtgärdsprogram
Remisstid 12 mars – 15 juni Synpunkter på utmaningar, åtgärder och aktörer samt nya åtgärder Föreslagna huvud- och medaktörer uppmanas att för respektive åtgärd ange: - Vi avser medverka till att genomföra åtgärden - Vi arbetar redan med att genomföra åtgärden - Åtgärden är inte relevant för oss - Kommentarer Sammanställning av remissvaren, internremiss Beslut v 39 Lanseringskonferens den 26 oktober

9 Process för genomförande och uppföljning av åtgärdsprogram
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Framtagande av förslag Remiss mars-juni Uppföljning Uppföljning Fördjupad uppföljning Uppföljning Beslut september Nya regionala miljömål Framtagande nytt program Beslut om nytt program Nytt Landsbygds- program Nytt Regionalt Utvecklings- program Nytt Åtgärdsprogram för vattenförvaltningen Process för genomförande och uppföljning av åtgärdsprogrammet. Redovisning av några exempel på nationella och regionala program som är viktiga för nuvarande och kommande åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet kan uppdateras under programperioden med avseende på nya miljöstrategier. Nationell strategi för giftfri miljö 2012 Nationell strategi för långsiktigt hållbar markanvändning 2014 Nationell strategi för en sammanhållen vattenpolitik 2014

10 Hållbara transporter i Skåne
Åtgärder för att: Minska miljöpåverkan från trafiken. Öka andelen kollektiv-, cykel- och gångtrafik. Begränsningar utsläpp från biltrafik (trafikregleringar, dubbdäck). Öka andelen biogas (Färdplan för biogas) Strategiska åtgärder: Ökad andel kollektivtrafikresande Stärkt kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering Ökad andel fossilbränslefri uppvärmning, el och transporter (100% fossilbränslefritt Skåne 2020)

11 Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag
Åtgärder för att : Minska tillförseln av näringsämnen och kemikalier till sjöar, vattendrag och havet. Främja ett mer hållbart fiske och minska marint skräp Anpassa vattensystem och bebyggelse till ett förändrat klimat Flera åtgärder har direkt koppling till genomförandet av åtgärdsprogram för vattenförvaltingen Strategiska åtgärder: Hänsyn till klimatförändringar i fysisk planering Minskat näringsläckage och utsläpp av miljögifter till vatten

12 Hushållning med Skånes mark och vattenresurser
Åtgärder för att: Begränsa exploateringen av åkermark Säkra tillgång och kvalitet på vårt dricksvatten Motverka försurning av mark och vatten Minska markföroreningar Planera för förnyelsebar energiproduktion Strategiska åtgärder: Begränsad exploatering av åkermark Framtagande av vatten- och avloppsvattenplaner Skydd av kommunala och större privata dricksvattentäkter

13 Skydd av Skånes natur- och kulturvärden
Åtgärder för att: Bevara och utveckla den biologiska mångfalden och kulturhistoriska värden, byggnader och miljöer Rådgivning och information Öka tillgängligheten till allemansrättslig mark Kompensationsåtgärder vid exploatering Strategiska åtgärder: Skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer Värdetrakter och landskapsperspektiv Kompensationsåtgärder för att ersätta förlorade natur- och kulturvärden Säkerställande av tillgången till allemansrättslig mark

14 Hållbar konsumtion i Skåne
Åtgärder för att: Öka miljömedvetandet och förståelsen för miljöfrågor Miljöanpassa inköp Öka konsumtionen av ekologiska och närproducerade livsmedel Minskad energianvändning och ökad tillgång till miljöanpassad energi Minskade avfallsmängder Strategiska åtgärder: Miljö- och sociala krav i offentlig upphandling Information för en giftfri vardag Minskning av avfallsmängden

15 Implementering av åtgärdsprogram
Länsstyrelsens verksamhetsstyrning Kommunernas miljömålsprogram Upprop/överenskommelser kring strategiska åtgärder Åtgärdsuppföljning och redovisning tillsammans med uppföljningen av miljömålen Möten med olika aktörer Hur detta ska göras är inte bestämt vi kommer att arbeta vidare med det i höst

16 TACK! Läs mer om Skånes miljömål Följ ”Skånska åtgärder för miljömålen” på Facebook LH summerar diskussionen och avslutar.


Ladda ner ppt "LH inleder: Välkomna! Syfte med dagen Lst´s roll"

Liknande presentationer


Google-annonser