Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING NÄSSJÖ 25 APRIL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING NÄSSJÖ 25 APRIL."— Presentationens avskrift:

1 Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING NÄSSJÖ 25 APRIL 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun.

2 Elcertifikat Sverige 2009-03-09 2 STÖD TILL FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR VARFÖR BEHÖVS STÖD?  FRÄMJA FÖRNYBARA ENERGKÄLLOR  Ändliga energikällor måste snarast ersättas för att undvika störningar.  ÖKA FÖRSÖRJNINGSTRYGGHETEN  Beroendet av importerad energi ökar risken för energibrist.  ÖKA LEVERANSSÄKERHETEN  Få men stora kraftverk minskar leveranssäkerheten på elnäten.  Komplettering med distribuerad elproduktion ökar säkerheten.  UTJÄMNA SKILLNADER I PRODUKTIONSKOSTNADER  Småskalig elproduktion har högre produktionskostnader än storskalig.

3 Elcertifikat Sverige 2009-03-09 3 STÖD TILL FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR forts.  SKAPA ÖKAD SYSSELSÄTTNING  Småskalig elproduktion dyrare, men ger fler arbetstillfällen per kWh. Huvudsakligen i glesbygd.  EU-DIREKTIV 2001/77/EC  Direktivet ska stimulera och främja elproduktion från förnybara energikällor inom EU. Från 13,9 % år 1997 till 22 % år 2010.  EU-DIREKTIV FÖR KLIMAT- OCH ENERGIMÅL ÅR 2020  Andelen förnybar energi ska öka till 20 % till år 2020.

4 Elcertifikat Sverige 2009-03-09 4 VATTENKRAFTENS PRODUKTIONSKOSTNAD

5 Elcertifikat Sverige 2009-03-09 5 ANTAL SMÅSKALIGA VATTENKRAFTVERK I SVERIGE (<1,5 MW)

6 Elcertifikat Sverige 2009-03-09 6 STÖDSYSTEM FÖR ELPRODUKTION DE I EUROPA VANLIGASTE STÖDSYSTEMEN ÄR: PRODUKTIONSSTÖD  Feed-in tariffs, minimipriser  Gröna certifikat INVESTERINGSSTÖD  Bidrag till ny- och återinvesteringar SKATTESTÖD  Eliminering av hindrande skatter

7 Elcertifikat Sverige 2009-03-09 7 DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET VARAKTIGHET: 2003 – 2030. MÅL:  Ökning av förnybar elproduktion 2016: 17 TWh.  Ökning av förnybar elproduktion 2030: 19 TWh (ska höjas).

8 Elcertifikat Sverige 2009-03-09 8 DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET forts. KONSTRUKTION:  Bygger på kvotplikt för elanvändare.  Elintensiv industri undantagen, totalt ca 96 TWh kvotpliktig.  För äldre anläggningar, 1 maj 2003, upphör tilldelning 2013.  Yngre anläggningar, efter 1 maj 2003, får tilldelning i 15 år.  Äldre storskalig vattenkraft över 1,5 MW får ej tilldelning.  Ny storskalig vattenkraft och produktionsökning får tilldelning.  Kvoter bestämda från början men kan ändras av Riksdagen.  Ett certifikat motsvarar 1 MWh.

9 Elcertifikat Sverige 2009-03-09 9 DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET forts. Priserna på elcertifikat har varierat mellan 10 – 30 öre per kWh räknat i norsk valuta.

10 Elcertifikat Sverige 2009-03-09 10 UTFALLET AV DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET

11 Elcertifikat Sverige 2009-03-09 11 UTFALLET AV DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET forts.

12 Elcertifikat Sverige 2009-03-09 12 UTFALLET AV DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET forts. UTFALL 2008  Certifikatproduktion:15 017 143.  Prognos kvotplikt: 15 650 000.  Underskott, prognos: 632 857. Ackumulerat överskott: ca 6 000 000. Det ackumulerade överskottet släpps inte ut på marknaden.

13 Elcertifikat Sverige 2009-03-09 13 UTFALLET AV DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET forts. UTFALL VATTENKRAFT  1 152 anläggningar tilldelas elcertifikat (februari 2009).  Varje år tillkommer ca 20 nya anläggningar.  Många äldre kraftverk har moderniserats de senaste 4 åren.  Nya anläggningar är huvudsakligen tidigare nedlagda.

14 Elcertifikat Sverige 2009-03-09 14 POSITIVT MED DET SVENSKA ELCERTIFIKAT- SYSTEMET  Ger signal om behovet av mer grön el.  Ger utrymme för rustning, modernisering och återtagen drift.  Ger underlag för ökad tillverkning och ökad serviceverksamhet.  Kraftverk läggs inte ned.  Skapar sysselsättning.

15 Elcertifikat Sverige 2009-03-09 15 MINDRE POSITIVT MED DET SVENSKA ELCERTIFIKATSYSTEMET  Mycket administration och mellanhänder.  För låg stödnivå för nya anläggningar, hälften mot övriga EU.  Osäker prissättning för långsiktiga investeringar.  Prissättning ej relaterad till produktionskostnader. En storleksdifferentiering borde göras och förlängd tilldelningstid för mindre anläggningar under 500 kW borde införas.  Regelverket för tilldelning efter större restaureringar inte bra.

16 Elcertifikat Sverige 2009-03-09 16 VARFÖR LÅNGSAM UTVECKLING AV SVENSK SMÅSKALIG VATTENKRAFT?  Svårt, dyrbart och osäkert att få tillstånd till nya kraftverk.  Svenska kraftverk (låg fallhöjd) har höga utbyggnadskostnader.  Stödnivån är inte tillräcklig och på sikt osäker.

17 Elcertifikat Sverige 2009-03-09 17 GEMENSAM SVENSK-NORSK ELCERTIFIKATMARKNAD  Diskuterades första gången 2005-2006, avbröts.  Nya initiativ togs 2008.  Svenska Regeringen avvaktar regelverket i Direktiv 2020.  Frågan tas åter upp hösten 2009.  Svenska producenter fruktar att framtida investeringar kommer att ske i Norge.

18 Småskalig vattenkraft. 2006-03-27 18 TACK FÖR MIG!


Ladda ner ppt "Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING NÄSSJÖ 25 APRIL."

Liknande presentationer


Google-annonser