Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.svenskvattenkraft.se SMÅSKALIG VATTENKRAFT Westerkvarn 2011-08-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.svenskvattenkraft.se SMÅSKALIG VATTENKRAFT Westerkvarn 2011-08-24."— Presentationens avskrift:

1 www.svenskvattenkraft.se SMÅSKALIG VATTENKRAFT Westerkvarn 2011-08-24

2 www.svenskvattenkraft.se Svensk Vattenkraftförening •Ideell, politiskt oberoende förening. •Intresseförening för småskalig vattenkraft. •Grundades 1980. •800 medlemmar. •Sedan 1995 medlem i ESHA, European Small Hydropower Association. Foto Bengt Spade

3 www.svenskvattenkraft.se Foto Bengt Spade 1,5 MW Äldre definition i Sverige Antal1 692 Produktion, Normalår, TWh 1,7 Andel3 % Vad är småskalig vattenkraft? - Ett vattenkraftverk med en begränsad installerad effekt

4 www.svenskvattenkraft.se - Ett vattenkraftverk med en begränsad installerad effekt 10 MW Nuvarande definition i EU inkl. Sverige All svensk vattenkraft Antal1 8692 075 Produktion, Normalår, TWh 4,365 Andel7 %100 % Vad är småskalig vattenkraft?

5 www.svenskvattenkraft.se [TWh/år]10 MWAll svensk vattenkraft Nuvarande produktion, normalår4,365 Potential ¹ • Effektivisering • Uppgradering • Återupptagen drift nedlagda kraftverk • Nya anläggningar 2,75,5 ² Möjlig framtida produktion7,070,5 1)Med hänsyn till teknik, ekonomi och miljö. 2)Bedömning utifrån Energimyndighetens rapporter. Svensk vattenkrafts potential

6 www.svenskvattenkraft.se Småskalig vattenkraft •Sammanlagda värdet av den småskaliga vattenkraften i Sverige är beräknad till 25 miljarder kronor. •Den småskaliga vattenkraften omsätter årligen 3 miljarder kronor. •Skatteinkomsterna exklusive fastighetsskatt är ca 600 miljoner kronor varje år. •Ca 4 000 personer i Sverige är beroende av den småskaliga vattenkraften för sin försörjning. Foto Bengt Spade - Ekonomiskt värde

7 www.svenskvattenkraft.se Småskalig vattenkraft •Kan hindra vandring och fortplantning av laxartad fisk där sådan fisk förekommer. Åtgärd: Fiskvandringsväg •Extrem korttidsreglering kan påverka flora och fauna i gränszonen. Åtgärd: Minska regleringsamplituden •Uppdämning kan påverka den biologiska mångfalden. Foto Bengt Spade - Nackdelar ur miljösynpunkt Vattenkraftens samlade påverkan på miljö och klimat är okänd.

8 www.svenskvattenkraft.se Småskalig vattenkraft •Förnybar – använder flödande energi. Kretslopp. •Inga utsläpp till luft eller vatten. •Ersätter fossil elproduktion – vare sig Sverige exporterar eller importerar el. •Förbränningsfri i hela energikedjan - Fördelar ur miljösynpunkt • ”bränslebrytning” – behövs ej i motsats till fossila källor • ”bränsletransport” – ombesörjes av naturen • ”bränsleförädling” – behövs ej i motsats till fossila bränslen • energiomvandlingen – inga utsläpp till skillnad från de energikällor som omvandlar energi genom förbränning • avfallshantering – det blir inget avfall från vattenkraft • klimatstödjande

9 www.svenskvattenkraft.se Småskalig vattenkraft •Den svenska småskaliga vattenkraften (10 MW) besparar årligen naturen skadliga utsläpp som: - Fördelar ur miljösynpunkt • Koldioxid:3 300 000 ton • Svaveldioxid:11 400 ton • Kväveoxider:10 100 ton • Slagg, flygaska, partiklar m m. Foto Bengt Spade

10 www.svenskvattenkraft.se Småskalig vattenkraft •Högre produktionskostnader (i nivå med vindkraften) •Förbränningsfri elproduktion •Lokalt producerad, lokalt konsumerad •Minskar överföringsförluster upp till 8 procent •Fler arbetstillfällen per producerad energienhet •Verksamhet på landsbygden, ett ”tredje ben” •Bidrar till uppfyllandet av EU’s klimatavtal •Bidrar till teknisk och industriell utveckling •Ett utmärkt område för entreprenörsanda •Ersätter fossil elproduktion •Sårbarhetsminskande Foto Mattias Vogel - Samhällsaspekter Svagheter: Fördelar:

11 www.svenskvattenkraft.se Detta arbetar Svensk Vattenkraftförening för: Foto Mattias Vogel •Upprustning av befintliga och återstart av ett antal av de 2.000 nedlagda små vattenkraftverken. •Varsam och miljöanpassad utbyggnad av ny småskalig vattenkraft (vid befintliga dammar). Att tillvarata utvecklingspotentialen om 2,7 TWh och uppnå 7 TWh för den småskaliga vattenkraften genom:

12 www.svenskvattenkraft.se Detta verkar Svensk Vattenkraftförening för: • För återstart ges tillstånd på kommunal nivå • Nya kraftverk under 1,5 MW ges tillstånd på länstyrelsenivå Samma ekonomiska villkor som annan förnybar och utsläppsfri energi: •Fastighetsskatten sänks från 2,8 % till 0,2 % (som för vindkraften). •Elcertifikatssystemet förlängs att gälla efter 2012 alternativt kan tilldelas äldre kraftverk i proportion till upprustningskostnaden. Ingen omprövning i meddelade tillstånd eller vattendomar utan: • Att det sker på saklig grund. • Att full marknadsmässig kompensation utgår till ägaren. • Att kostnaderna bärs av den som begärt omprövningen. Förenklad tillståndsprocess

13 www.svenskvattenkraft.se Detta verkar Svensk Vattenkraftförening för: •Att Näringsdepartementet tillsätter en utredning om vattenkraftens totala miljöpåverkan med klimatperspektivet som utgångspunkt. •Att det genomförs en modern inventering av den småskaliga vattenkraftens faktiska potential (Norgemodellen). •Att nya tillstånd/vattendommar harmoniserar med investeringens ekonomiska och tekniska livslängd (minst 40 år). •Att uttagsskatt inte skall tas ut hos ägarna av kooperativt ägda småskaliga vattenkraftverk.

14 www.svenskvattenkraft.se Småskalig vattenkraft •MOTSTÅENDE INTRESSEN? SAMVERKAN? –Sportfisket –Ekoturismen •7 TWh vattenkraft minskar årligen utsläppen av CO 2 med 5 miljoner ton. •Det gör skillnad! •Förnybar och utsläppsfri elenergi kommer alltid att förbli en bristvara i världen. Foto Mattias Vogel

15 www.svenskvattenkraft.se TACK FÖR VISAT INTRESSE! Walter Johansson 070 677 18 60


Ladda ner ppt "Www.svenskvattenkraft.se SMÅSKALIG VATTENKRAFT Westerkvarn 2011-08-24."

Liknande presentationer


Google-annonser