Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning Diagnostik 2011-08 2011-09-19. Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning Diagnostik 2011-08 2011-09-19. Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning Diagnostik 2011-08 2011-09-19

2 Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning

3 Produktionsstatistik januari - aug Antal utförda undersökningar:+7 % jmft förra året - Rtg Hbg +6% - Rtg Ählm +9% - Fysiologiska avd +6% - MR+ 23% - CT+ 12% - Ultraljud, rtg+ 8% - EKG+ 21% Produktionsökn jan – maj, sommarmånaderna ung samma nivå som tidigare

4 Målrelaterad ersättning 2011 Målrelaterad ersättning betalas ut om 90% av alla MR- och CT- undersökningar utförs inom 60 dagar. Om 80 - 89% utförs inom 60 dagar utgår 50% av ersättningsnivån. ” God tillgänglighet till datortomografi (CT), magnetkameraundersökningar (MR) fram till juni månad. Under juli och augusti har väntetiden ökat, till MR dock inte lika mycket som föregående sommar. Väntetiden till CT har trots större antal utförda undersökningar ökat mer än i fjol. Extra åtgärder är inplanerade under hösten.”

5 Personalresurser jan-juli 2011 Ökn med 2,0 jmft med 2010 3,4 färre än budgeterat Helårsprognos: + 2,6 > 2010

6 Ekonomi jan – aug 2011 Periodens resultat: Positiv avvikelse mot budgeterat res med + 3,4 Mkr - Intäkter 7,4 Mkr > budget - Kostnader 4,0 Mkr > budget Helårsprognos: Positiv avvikelse mot budgeterat res med + 7,1 Mkr -Intäkter 13,5 Mkr > budget - Kostnader 6,4 Mkr > budget

7 Ekonomi jan - aug 2011

8 Intäkter Prognos + 13 500 Tkr - varav externa intäkter + 1 300 Tkr - varav interna intäkter + 12 300 Tkr Prognosen motsvarar intäkter 7,5 % mer än 2010 Intäktsökningen som en följd av produktionsökning mer än budgeterat inom röntgenavdelningarna Ökningstakten på den sjukhusinterna försäljningen nästan dubbelt så hög som den externa

9 Kostnader Personalkostnader:Prognos – 950 Tkr Planerade nattstängningen i Ählm ännu ej genomförd (obudgerade kostn på ca 100 Tkr/mån) Dock reducerad läkarjour i Ählm fr 2011-10 (ca 40 Tkr/mån) Ökade jourkostnader (ökad belastning helger) Fortfarande vakanser Övriga kostnader: Prognos – 5 460 Tkr 1.Mkt kraftig ökning kostn sjukvårsmaterial.Volymökn, framförallt genomslag gällande EVAR/FEVAR-us 2.Ökad omfattning på externt köpta granskningstjänster/bemanningsssk (prodökn, vakanser) 3.Den planerade minskningen av inköpt service på medtekn utr ej realiserbar Obudgeterade kostn för jourrum i Ählm. Kostnadsökn för telefonin samt regionala IT-system

10 Handlingsplan 0,5 Mkr Reducerad läkarjour i Ählm fr 2011-10-03 (130 Tkr) Vakans medicinsk sekreterare 4 mån– samordning mellan röntgenavdelningarna (120 Tkr) Vakant överläkartjänst fysiologiska avdelningen 6 mån (350 Tkr) Återhållsamhet med utbildningsaktiviteter

11 Produktionsförändring relativt personalmängd

12 Produktion och personal - nyckeltal

13 Sammanfattning Produktionsökning: Utförda us 7 % Intäktsökning 13,7 Mkr (+8 %) Målrelaterad ers: Uppfylls i princip fram till sommaren, därefter ökade väntetider Personalresurser: Ökn med 2,0 resurser jmft förra året Kostnadsökning: Kostnadsökning 7,8 Mkr (+5% ) Prognos ekonomi: Resultatförbättring med 7,1 Mkr. Intäktsökning > kostnadsökn Nyckeltal: Produktionsökn > personalökn


Ladda ner ppt "Uppföljning Diagnostik 2011-08 2011-09-19. Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning."

Liknande presentationer


Google-annonser