Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad, hur och varför samverkan? Resultat !?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad, hur och varför samverkan? Resultat !?"— Presentationens avskrift:

1 Vad, hur och varför samverkan? Resultat !?
Om att gå samman. Forskning om samverkan inom missbruks- och beroendevården Vad, hur och varför samverkan? Resultat !?

2 Hinder FÖRUTSÄTTNINGAR för samverkan
Oenighet om målen Olika kunskapstraditioner Olika ekonomiska mål Skilda organisatoriska strukturer Asymmetriska relationer

3 Vad är samverkan? Koordination Kollaboration Integration
Samverka – handla eller fungera gemensamt för ett visst syfte Samordna – organisera (olika verksamheter) för ett gemensamt syfte Samarbeta – arbeta tillsammans (med andra) för ett gemensamt mål Samråda – diskutera (ngt) för att uppnå enighet om ståndpunkt och handlande Koordination Samordning Kollaboration Samverkan Integration Sammansmältning

4 Vad är samverkan? Samverkan (borde) handla om att kombinera de ingående parternas kompetens, att exploatera olikheter Samverkan är ett medel för att kombinera resurser för att åstadkomma något. Samverkan är ett medel för att kontrollera osäkerhet i miljö

5 Samverkansförkunnelsen Utvecklingslogiken Organiseringsklådan
Varför samverkan? Samverkansförkunnelsen Utvecklingslogiken Organiseringsklådan

6 Vad är det att samverka? En organiserad verksamhet som är gemensam för två eller flera organisationer/myndigheter Ett möte mellan… Regelverk Ledningssystem Policies Administrativa system Professioner Kunskaper Föreställningar Normer Verksamheter Metoder Rutiner Vanor Utmaningen är integration Samverkan Ordinarie verksamhet

7 Varför är samverkan svårt?
Det krävs stora investeringar i tid och energi, både för att etablera samverkan och för att hålla den vid liv. Det finns många strukturella, kulturella och individuella olikheter för samverkan. Det finns även risker med samverkan, t.ex. lojalitetskonflikter, byråkratisering och nya gränsdragningar

8 Vad kan samverkan leda till?
Konsekvenser för brukarna Bättre planering och resultat av rehab En tydligare uppmärksamhet på resultat (sysselsättning, självförsörjning, förtidspension etcetera.) Reindividualisering Effekter på styrsystemen Svaga, det finns exempel på att ? Behovet av att säkerställa finansiella förutsättningar Personalens lärande Bredare kunskap i mötet med andra professioner Fördjupad kunskap kring sina egen profession Organiseringens kvalitet Rehabnätverk – organisering kring klientens behov Svårigheten att finna en bra relation mellan samverkansverksamheten och den ordinarie verksamheten

9 Faktorer som inverkar på resultatet av samverkan
Kommunikation Ha ett öppet och kontinuerligt informationsutbyte både i samverkansgruppen och utåt till omgivningen (stark) Tydliga informella och formella kommunikationskanaler (medel) Samverkansgruppen/organisationen klarar av att hantera förändrade villkor (medel) Syfte, mål, avsikt Delade visioner (stark) Konkreta mål som är realistiska och förståliga för alla parter (medel) Specifika mål som skiljer samverkansgruppen/organisationen åt från ordinarie verksamhet (svag) Resurser En jämn och konsekvent finansiell bas tillsammans med den personal som krävs för verksamheten (stark) Kompetent ledarskap (medel) Omgivningen En historia/bakgrund av samverkan (medel) Samverkansgruppen/organisationen har legitimitet (svag) Positivt klimat såväl politiskt som i allmänhet (svag) Medlemskapets karaktär Ömsesidig respekt för varandra i samverkansgruppen/organisationen (stark) Representativitet i gruppen från de verksamheter som påverkas (stark) Medlemmar ser fördelar för egen del med samverkan (stark) Kompromissvilja (svag) Process och struktur Klara roller och ansvarsfördelning mellan medlemmarna (stark) Varje nivå i varje organisation är representerade i samverkan (stark) Varje medlem har i sin ägo både genomförande och resultat (medel) Flexibilitet och omställning vid behov (medel) Samverkansgruppen/organisationen klarar av att hantera förändrade villkor (medel) Mattessich, Murray-Close & Monsey (2001)

10 Framtida organisering av samverkan?
Samordningsförbund – Gemensam gränsdragning Nya myndigheter – nya strukturer Samverkansentreprenörer – engagerade individer Projekt – tillfälliga lösningar Nätverk – lösa förbindelser


Ladda ner ppt "Vad, hur och varför samverkan? Resultat !?"

Liknande presentationer


Google-annonser