Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RÅMARK - EXPROPRIATION VISS MARK SKALL VARA TILLGÄNGLIG VID VISS TIDPUNKT TILL SKÄLIG KOSTNAD  EXPROPRIATION.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RÅMARK - EXPROPRIATION VISS MARK SKALL VARA TILLGÄNGLIG VID VISS TIDPUNKT TILL SKÄLIG KOSTNAD  EXPROPRIATION."— Presentationens avskrift:

1 RÅMARK - EXPROPRIATION VISS MARK SKALL VARA TILLGÄNGLIG VID VISS TIDPUNKT TILL SKÄLIG KOSTNAD  EXPROPRIATION

2  KOMMUN (ELLER ANNAN) ANSÖKER OM EXPROPRIATIONSTILLSTÅND  REGERINGEN BESLUTAR OM EXPROPRIATIONS- TILLSTÅND  KOMMUNEN (ELLER ANNAN) FÖR ÄRENDET TILL FASTIGHETSDOMSTOL  FASTIGHETSDOMSTOLEN BESLUTAR OM TILLTRÄDE OCH ERSÄTTNINGAR

3 EXPROPRIATION RÅMARK - VILLKOR ExL 2:1 EXPROPRIATION FÅR SKE FÖR ATT GE KOMMUNEN MÖJLIGHET ATT FÖRFOGA ÖVER MARK SOM MED HÄNSYN TILL DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN KRÄVS FÖR TÄTBEBYGGELSE OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE ANORDNINGAR. KOMMUNEN SKALL: 1. STYRKA BEHOVET. GÖRA SANNOLIKT ATT MARKEN BEHÖVS INOM EN 20-ÅRSPERIOD. ÖP UTBYGGNADSRIKTNINGAR 2. VISA ATT RESULTATLÖSA FRIVILLIGA FÖRHAND- LINGAR ÄR GENOMFÖRDA.

4 EXPROPRIATION – TIDSÅTGÅNG DEN KRITISKA TIDEN MELLAN KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT OCH DAG FÖR FÖRTIDA TILLTRÄDE TOTALT 1 – 1½ ÅR

5 RÄTTEGÅNGSKOSTNADER 1.FASTIGHETSDOMSTOLEN KOMMUNEN SVARAR FÖR EGNA OCH FASTIGHETSÄGARENS KOSTNADER UTREDNINGSBESLUT. 2.HOVRÄTTEN KOMMUNEN STÅR ALLTID EGNA KOSTNADER. FASTIGHETSÄGAREN STÅR EGNA KOSTNADER NÄR HAN ÖVERKLAGAT OCH FÖRLORAT. VAD KOSTAR EN EXPROPRIATION: MIN:2 x 150.000:-

6 TILLTRÄDE ExL 5:17, 18, 19 AV VÄSENTLIG BETYDELSE  ENKELT FÖRHANDSTILLTRÄDE med verkställighetstillstånd exploateringsåtgärder  KVALIFICERAT FÖRHANDSTILLTRÄDE äganderättsövergång rättsliga åtgärder (vidareupplåtelsen etc.) DAG FÖR TILLTRÄDE  VÄRDETIDPUNKT (VT)

7 ERSÄTTNINGSFRÅGAN 4 kap ExL 4:1Ersättning - huvudregeln  löseskilling – marknadsvärde (hel fastighet)  intrångsersättning (del av fastighet)  annan skada 4:2Influensregeln 4:3Presumtionsregeln 4:3aSärskild ersättningsregel för allmän platsmark 4:4  tillträde - värdetidpunkt bortse från värdeförändring efter VT  jämkning av ersättning (KPI-uppräkning) 4:5bortse från åtgärder som vidtagits i uppenbar avsikt att höja expropriationsersättningen

8 INFLUENSREGELN 4:2 HAR DET FÖRETAG FÖR VARS GENOMFÖRANDE FASTIGHET EXPROPRIERAS MEDFÖRT INVERKAN AV NÅGON BETYDELSE PÅ FASTIGHETENS MARKNADS- VÄRDE, SKALL LÖSESKILLINGEN BESTÄMMAS PÅ GRUNDVAL AV DET MARKNADSVÄRDE FASTIGHETEN SKULLE HA HAFT OM SÅDAN INVERKAN INTE FÖRE- KOMMIT, DOCK ENDAST … ______________________________ PLANLÄGGNING ETT ANNAT FÖRETAG, SKILT FRÅN EXPROPRIATIONSFÖRETAGET.

9 PRESUMTIONSREGELN 4:3 VID BESTÄMMANDE AV LÖSESKILLING SKALL SÅDAN ÖKNING AV FASTIGHETENS MARKNADSVÄRDE AV NÅGON BETYDELSE SOM ÄGT RUM UNDER TIDEN FRÅN DAGEN 10 ÅR FÖRE ANSÖKAN OM EXPROPRIATION, RÄKNAS ÄGAREN TILLGODO ENDAST I DEN MÅN DET BLIR UTRETT, ATT DEN BEROR PÅ ANNAT ÄN FÖRVÄNTNINGAR OM ÄNDRING I MARKENS TILLÅTNA ANVÄNDNINGSSÄTT. ______________________________ MÅSTE ÅBEROPAS.

10 PRESUMTIONSREGELN (detaljplan saknas) Fall I

11 PRESUMTIONSREGELN (detaljplan saknas) Fall II

12 PRESUMTIONSREGELN (detaljplan saknas) Fall III

13 PRESUMTIONSREGELN (verkan av detaljplan) Fall IV


Ladda ner ppt "RÅMARK - EXPROPRIATION VISS MARK SKALL VARA TILLGÄNGLIG VID VISS TIDPUNKT TILL SKÄLIG KOSTNAD  EXPROPRIATION."

Liknande presentationer


Google-annonser