Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Måluppfyllelse Åtgärder Lärande i förskola och förskoleklass

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Måluppfyllelse Åtgärder Lärande i förskola och förskoleklass"— Presentationens avskrift:

1 Måluppfyllelse Åtgärder Lärande i förskola och förskoleklass Fokus på skillnader i resultat

2 Nacka – en framgångsrik skolkommun
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är Nacka en kommun som är ”bra på väldigt mycket som har med skolverksamhet att göra”. Några goda exempel från Nacka Goda möjligheter till kompetensutveckling för lärare Satsning på forskning och utveckling Belöningar genom kvalitetspriser Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

3 Var fjärde Nackabo, 22 800 barn och vuxna, deltar i förskoleverksamhet eller utbildning.
Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

4 Mål för utbildning i Nacka
Maximal utveckling och stimulerande lärande Reellt inflytande Trygghet, ordning och arbetsro Tydlig information och individuell utvecklingsplan Val och valmöjligheter. Målen har en nära koppling till läroplanerna för verksamheterna. För varje område finns nyckeltal med målnivåer. Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

5 Måluppfyllelse år 2009 Målen nås i hög grad för Målen nås inte för
Maximal utveckling och stimulerande lärande i grundskola Trygghet, ordning och arbetsro Val och valmöjligheter Målen nås inte för Tydlig information Maximal utveckling och stimulerande lärande i vuxenutbildning Nacka kommun har höga ambitioner. Målnivåerna ligger ofta över tidigare års utfall och också över nivån i andra kommuner. Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

6 Starka sidor och förbättringsområden, sammantaget
Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

7 Starka sidor Hög måluppfyllelse på området Trygghet, ordning och arbetsro. Måluppfyllelsen är hög när det gäller valfrihet. Elevers och föräldrars val tillgodoses i hög grad, i synnerhet i grundskolan och vuxenutbildningen, tack vare en hög grad av flexibilitet hos anordnarna. Elever med utländsk bakgrund har bättre resultat i Nacka än genomsnittligt för länet och riket. Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

8 Starka sidor Fler förskolor än tidigare har hög andel nöjda föräldrar. Förskolorna har kommit långt när det gäller att skapa trygga miljöer för barnen. Den fonologiska screeningen i förskoleklass visar att många barn i Nacka når mycket goda resultat tidigt. Resultaten i grundskolan fortsätter att vara mycket goda. Andelen elever som når målen i alla ämnen i skolår nio har ökat. Betygspoäng och kursprovsresultat i gymnasieskolan har förbättrats jämfört med tidigare år. Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

9 Förbättringsområden Barns och elevers inflytande i förskoleverksamhet, grundskola samt vuxenutbildning behöver öka för att målnivån ska nås. Informationen om lärandet till föräldrar och elever behöver utvecklas inom förskola och gymnasieutbildning. Fler elever ska vara nöjda med information och vägledning de fått inför framtida utbildningsval. Det nya systemet med karriärutveckling ger här skolorna nya möjligheter. Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

10 Förbättringsområden Könsskillnaderna skär genom hela skolsystemet. Pojkarnas/mäns resultat behöver förbättras. Andelen pedagogiskt högskoleutbildade i förskolan behöver öka. Det finns också indikationer på skillnader mellan förskolor när det gäller arbetet med barnens lärande. På en del förskolor finns tydliga utvecklingsbehov. Fler elever i grundskolan ska ha arbetsro i grundskolan. Idag svarar 73 procent av eleverna att de har det. Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

11 Förbättringsområden Resultaten i det nationella provet i skolår fem når inte riktigt upp till målnivån. I genomsnitt når var tionde elev inte kravnivån. Allt för många elever fullföljer inte gymnasieskolan. En dryg fjärdedel av dem som påbörjade en gymnasieutbildning år 2005 i Nacka hade inte fullföljt fyra år senare. Även i vuxenutbildningen behöver fler elever fullfölja påbörjade kurser. Ny statistik tyder på att en förbättring är på gång. Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

12 Starka sidor och förbättringsområden, per skolform
Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

13 De viktigaste resultaten för förskoleverksamhet
Starka sidor Trygghet för barnen Många förskolor har hög andel nöjda föräldrar Stor valfrihet vid val av förskoleverksamhet Förbättringsområden Andelen pedagogiskt högskoleutbildade personal på många förskolor Barns inflytande i verksamheten Informationen om lärandet till föräldrar Arbetet med barnens lärande på en del förskolor Arbetssätt för att stödja och stimulera både flickor och pojkar Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

14 De viktigaste resultaten för förskoleklass, grundskoleutbildning och skolbarnsomsorg
Starka sidor Trygghet för eleverna Goda resultat Fler elever når målen i alla ämnen i skolår nio Elever med utländsk bakgrund har bättre resultat i Nacka i länet och riket Stor valfrihet vid val av skola Förbättringsområden Elevers inflytande i undervisningen Pojkarnas resultat Elevernas arbetsro Resultaten i det nationella provet i skolår fem Information och vägledning till elever inför framtida utbildningsval Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

15 De viktigaste resultaten för gymnasieutbildning
Starka sidor Trygghet och arbetsro för eleverna Betygspoäng och kursprovsresultat har förbättrats Förbättringsområden Fler elever ska fullfölja gymnasieskolan Männens betygsresultat Information om lärandet till eleverna Information och vägledning inför framtida utbildningsval Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

16 De viktigaste resultaten för vuxenutbildning
Starka sidor Fler elever i utbildning Elevers val av anordnare och kurs tillgodoses i hög grad Förbättringsområden Fler elever ska fullfölja påbörjade kurser Elevers inflytande i undervisningen Information och vägledning inför framtida utbildningsval Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

17 Åtgärder för ökad måluppfyllelse
Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

18 Åtgärder för ökad måluppfyllelse
Kommunen ska Stärka förskolorna så att de blir attraktiva arbetsplatser Stödja införandet av nya styrdokument, och särskilt stärka läroplansarbetet i förskolan Studera Hur nationella prov stödjer måluppfyllelsen Vad satsningen på karriärutvecklingen lett till Orsaker till avbrott i gymnasiet, och ta fram en strategi Fortsätta att öppet redovisa och följa upp resultat, och ha dialog med enheter med brister Bevaka forskning om metoder för jämställdhetsarbete och redovisa könsuppdelade resultat på skolnivå. Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

19 Åtgärder för ökad måluppfyllelse
Varje förskola och skola måste fortsätta sitt utvecklingsarbete på de områden som rör dem! Nationell nivå Kommunen ser positivt på många av de planerade förändringarna i styrdokument, t ex ökat fokus på lärande i förskolan. Se till att utbilda tillräckligt med förskollärare och andra lärargrupper där det är brist! Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

20 Lärande i förskola och förskoleklass
Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

21 Lärande i förskola och förskoleklass
Leken är grunden för små barns lärande. Fråga barnet Vad vill du lära dig? Vad har du lärt dig? Vad kan du? Vad skulle du vilja kunna? Synliggör lärandet genom dokumentation – och reflektera över vad den visar Miljön är viktig finns tillräckligt med material som utmanar och stimulerar? är det tillgängligt för alla? Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

22 Lärande i förskola och förskoleklass
Förskolorna i Nacka har kommit långt med att skapa trygga miljöer för barnen Allt fler förskolor har hög andel nöjda föräldrar Men arbetet med barns lärande har kommit olika långt på förskolorna , visar observationer och får stöd i forskning. Fördjupat arbete behövs med läroplanen. Observationer ger stöd i förskolors utvecklingsarbete. Tre av fyra förbättringsområden i observationer har förbättrats. Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

23 Allt fler förskolor har hög andel nöjda föräldrar Diagrammet visar andel föräldrar (%) som är nöjd med verksamheten sammantaget i de olika kundundersökningarna per förskola Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

24 Lärande i förskola och förskoleklass
Andelen pedagogiskt högskoleutbildade i förskolan är 39 procent – lägre än i riket och i flera grannkommuner. På 12 förskolor är andelen lägre än 20 procent. På 13 förskolor – många nya - är andelen 60 procent eller mer. Förskolor med hög utbildningsnivå får bättre resultat i observationer. Andelen måste höjas genom medveten rekrytering och genom att skapa attraktiva arbetsplatser. Positivt att många barn når goda resultat tidigt i förskoleklass enligt den fonologiska screeningen. Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

25 Förskolor med hög andel pedagogisk högskoleutbildade har oftare goda resultat i observationen
Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

26 Fokus på skillnader i resultat
Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

27 Skillnader i resultat mellan könen - förskola
Nationella studier visar att förskolepersonal ofta behandlar flickor och pojkar olika På Nackas förskolor finns en medvetenhet om detta, och metoder och miljö är på väg att ändras Observationer visar exempel på att arbete med genus givit avtryck , t ex att barnens val av aktiviteter och pedagogernas ordval inte är könsbundet Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

28 Skillnader i skolresultat mellan könen Nacka 2009
Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

29 Skillnader i skolresultat mellan könen
Flickor/kvinnor får ca 10 procent bättre meritvärde och betygspoäng i Nacka och i riket. Pojkarnas meritvärde i Nacka har förbättrats mellan 2008 och 2009 – resultat av medvetet arbete, menar rektorer Flickor får oftare MVG än pojkar Flickors försprång störst i Bild och Svenska. Pojkar får bättre betyg i Idrott och hälsa. Skillnaden är liten i Matematik, följt av Engelska. Könsskillnaderna inget nytt fenomen – finns också i andra länder. Det finns förstås också pojkar/män med goda resultat – och flickor/kvinnor med dåliga resultat! Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

30 Forskning om orsaker till skillnader i skolresultat mellan könen
Att pojkar mognar senare förklarar 30-40%. Men skillnader kvarstår även efter biologiska skillnader klingat av Skillnader i kulturer – pojkar ”ska” inte anstränga sig för att prestera bra. ”Antipluggkultur” vanligare bland pojkar. Flickor lägger ner mer tid, arbete och engagemang i skolarbetet. Pojkar tillåts vara slarvigare. Talar mer i klassrummet. Kvinnliga lärare leder inte till att pojkar får lägre betyg. Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

31 Skillnader i skolresultat mellan könen – frågor
Varför fortsätter skillnaderna även efter att de biolog-iska skillnaderna klingat av? Skillnaderna i resultat fanns även på talet, men får skillnaderna större betydelse nu än tidigare för fortsatta studier och arbetsliv? Varför är skolan systematiskt sämre på att stödja pojkarna att nå goda resultat, trots att de tar större plats i samtalen? Hur rår man på kulturer? Värderas flickors och pojkars resultat i skolan olika? Hur får vi en skola som stödjer alla utifrån sina individuella förutsättningar, behov och önskemål? Nationell forskning om lämpliga metoder i jämställ-dhetsarbete i skolan presenteras i augusti 2010 Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

32 Skillnad i resultat för elever med olika bakgrund
13 procent av eleverna som gick ut åk 9 i Nacka år 2009 hade utländsk bakgrund. Hälften födda själva födda utomlands. Elever med utländsk bakgrund i Nacka fick i genomsnitt lägre betyg än elever födda i Sverige. Elever med utländsk bakgrund i Nacka har högre betyg än elever med utländsk bakgrund i länet och i riket. Har dessa elever mer gynnsamma förutsättningar – eller lyckas skolorna bättre i Nacka? Kommer att undersökas ytterligare. Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

33 Andel elever (%) som nått målen i alla ämnen i skolår 9, efter bakgrund
Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009

34 Karriärutveckling för alla
Frågor om elevers karriärutveckling uppmärksammas För tidigt ännu att se effekter Undersökningar visar att elever efterfrågar mer och bättre vägledning tidigare Var tionde elev hade bytt program eller slutat mellan åk ett och två i gymnasiet Förstärkt karriärutveckling en rättighet för Nackas elever, men sannolikt ännu ganska okänd. Mer information krävs. Risk att marknaden tynar annars. Satsningen följs i höst upp på skolorna i en särskild studie Nacka - en framgångsrik skolkommun, Kvalitetsredovisning 2009


Ladda ner ppt "Måluppfyllelse Åtgärder Lärande i förskola och förskoleklass"

Liknande presentationer


Google-annonser