Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell stabilitet 2007:1 24 Maj 2007. KAPITEL 1 Finansiella marknader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell stabilitet 2007:1 24 Maj 2007. KAPITEL 1 Finansiella marknader."— Presentationens avskrift:

1 Finansiell stabilitet 2007:1 24 Maj 2007

2 KAPITEL 1 Finansiella marknader

3 Ränta på tioåriga statsobligationer Procent Diagram 1:1 Källa: Reuters EcoWin

4 Börsutveckling Index, januari 2002=100 Diagram 1:2 Källa: Reuters EcoWin

5 P/E-kvot Diagram 1:3 Källa: Reuters EcoWin

6 Implicit volatilitet för aktiemarknaderna Procent Diagram 1:4 Källa: Bloomberg

7 Faktisk konkursgrad, globalt Andel av totala antalet företag Diagram 1:5 Källa: Reuters EcoWin

8 Kreditspreadar för högavkastande företagsobligationer i Europa och USA Procentenheter Diagram 1:6 Källa: Reuters EcoWin

9 Premier i CDS-index Räntepunkter Diagram 1:7 Källa: Bloomberg

10 Andelen hushåll med betalningsproblem på den amerikanska bolånemarknaden Procent, säsongsrensad Diagram R1 Källa: Mortgage Bankers Association

11 Premier på kreditderivat knutna till amerikanska bolån Procent, säsongsrensad Diagram R2 Källa: JP Morgan

12 Kreditspreadar för obligationer utgivna av tillväxtekonomier Procentenheter Diagram 1:8 Källa: Bloomberg

13 Oljepris och råvaruprisindex USD per fat respektive index, januari 2002 = 100 Diagram 1:9 Källa: Reuters EcoWin

14 BNP-tillväxt Årlig procentuell förändring Diagram R3 Källa: Reuters EcoWin

15 Bytesbalans som andel av BNP Procent Diagram R4 Källa: Reuters EcoWin

16 Inflationstakt mätt som HIKP Årlig procentuell förändring Diagram R5 Källa: Eurostat

17 Reala interbankräntor Procent Diagram R6 Källa: Reuters EcoWin

18 Företagens kreditvolymer i de baltiska länderna och Sverige i förhållande till BNP Procent Diagram R7 Källor: Nationella cantralbanker och Reuters EcoWin

19 Hushållens skuldsättning i de baltiska länderna i förhållande till BNP Procent Diagram R8 Källor: Nationella cantralbanker och Reuters EcoWin

20 KAPITEL 2 De svenska bankernas låntagare

21 Hushållens upplåning Årlig procentuell förändring Diagram 2:1 Källa: Riksbanken

22 Andelar olika bindningstider för hushållens nya lån Procent Diagram 2:2 Källa: Riksbanken

23 Hushållens skulder och ränteutgifter som andel av disponibel inkomst Procent Diagram 2:3 Källor: SCB och Riksbanken

24 Köpeskillingskoefficient i riket och hushållens skulder i bolåneinstitut Årlig procentuell förändring Diagram 2:4 Källor: SCB och Riksbanken

25 Hushåll under marginal, osäkra krediter och potentiella kreditförluster Procent Källor: SCB och Riksbanken Diagram 2:5 0 2 4 6 8 10 2000200120022003200420052006 (prognos) Hushåll under marginalOsäkra krediterPotentiella kreditförluster

26 Andelen skuld, finansiell förmögenhet och real förmögenhet som hålls av skuldsatta hushåll i olika inkomstgrupper procent Diagram 2:6 Källor: SCB och Riksbanken

27 Hushållens skuldsättning i de baltiska länderna i förhållande till BNP Procent Diagram 2:7 Källor: Nationella cantralbanker

28 Nominella och reala husprisökningar mellan 2000 och 2006 i Norden och de baltiska staterna Årlig procentuell förändring Diagram 2:8 Källor: Nationella cantralbanker och Reuters EcoWin

29 Skuldsatta hushåll under marginal, osäkra krediter samt potentiella kreditförluster 2005 Andelar i procent Diagram R9 Källor: SCB och Riksbanken

30 Företagens upplåning från kreditinstitut Årlig procentuell förändring, tre månaders glidande medelvärde Diagram 2:9 Källa: Riksbanken

31 Företagens upplåning från värdepappers-marknaden samt kreditinstitut Miljarder kronor Diagram 2:10 Källa: Riksbanken

32 Skulder i relation till totala tillgångar i börsnoterade företag Andel företag i procent Diagram 2:11 Källor: Bloomberg och Riksbanken

33 Antal företagskonkurser fördelat efter företagsstorlek Tolvmånaders glidande medelvärde Diagram 2:12 Källa: SCB

34 Förväntade konkurssannolikheter för börs-noterade icke-finansiella företag, branschvis Procent Diagram 2:13 Källa: Moody’s KMV

35 Förväntade konkurssannolikheter för börsnoterade icke-finansiella företag Procent Diagram 2:14 Källa: Moody’s KMV

36 Andel börsnoterade företag med en konkurssannolikhet på 1 procent eller mer Procent Diagram 2:15 Källor: Moody´s KMV och Riksbanken

37 Förväntade konkurssannolikheter, historiska utfall och prognos enligt Riksbankens huvudscenario Procent Diagram 2:16 Källor: Moody´s KMV och Riksbanken

38 Företagens upplåning från kreditinstitut i de baltiska länderna Årlig procentuell förändring Diagram 2:17 Källor: Nationella centralbanker

39 Förväntade konkurssannolikheter för börsnoterade fastighetsföretag Procent Diagram 2:18 Källa: Moody´s KMV

40 Reala priser för kontorslokaler i citylägen Index 1981 = 100 Diagram 2:19 Källor: Newsec AB och Riksbanken

41 Vakansgrad för kontorslokaler i citylägen Procent Diagram 2:20 Källor: NewSec AB och Riksbanken

42 Genomsnittligt direktavkastningskrav på kontorsfastigheter i citylägen Procent Diagram 2:21 Källor: Newsec AB och EcoWin

43 KAPITEL 3 Utvecklingen i bankerna

44 Bidrag till räntabilitetsutvecklingen på eget kapital före skatt Procentenheter Diagram 3:1 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

45 Resultat före kreditförluster samt kreditförluster, netto, i storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, 2007 års priser Diagram 3:2 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

46 Implicit volatilitet för bankaktier 10 dagars glidande medelvärde, procent Diagram 3:3 Källor: Bloomberg och Riksbanken

47 Värdepappersrelaterade provisionsintäkter i stor- bankerna samt omsättning på Stockholmsbörsen Miljoner kronor och index, 1997=100 Diagram 3:4 Källor: Bankernas resultatrapporter, Reuters EcoWin och Riksbanken

48 Storbankernas kostnadseffektivitet Procent Diagram 3:5 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

49 Storbankernas räntenettomarginal samt räntedifferens på svensk bankinlåning respektive bank- och hypoteksutlåning Fyra kvartals glidande medelvärde, procent Diagram R10 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

50 Utlåning till svenska företag från kreditinstitut Tre månaders glidande medelvärde, årlig procentuell förändring Diagram 3:6 Källa: Riksbanken

51 Utlåning, geografisk uppdelning December 2006, procent Diagram 3:7 Källa: Riksbanken

52 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet Årlig procentuell förändring till och med första kvartalet 2007 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Diagram 3:8

53 Reserveringar för konstaterade och befarade kreditförluster som andel av utlåning Summerat över fyra kvartal, procent Diagram 3:9 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

54 Primärkapitalgrader Procent Diagram 3:10 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

55 Inlåning respektive utlåning i storbankerna Miljarder kronor Diagram 3:11 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

56 Räntebärande tillgångar och skulder December 2006, miljarder kronor Diagram 3:12 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

57 Den storbank som har lägst primärkapitalrelation efter det att en annan svensk storbank ställt in sina betalningar Procent Diagram 3:13 Källa: Riksbanken

58 Räntabilitet på eget kapital efter skatt Summerat över fyra kvartal, procent Diagram 3:14 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

59 Utveckling räntenetto och provisionsnetto Summerat över fyra kvartal, årlig procentuell tillväxt Diagram 3:15 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

60 Kreditförluster, netto, som andel av utlåning Procent Diagram 3:16 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken.

61 Primärkapitalrelation i de nordiska storbankerna Procent Diagram 3:17 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

62 Bankernas resultat enligt scenariot i de baltiska länderna Förväntat resultat minus förändringen i förväntad förlust, miljoner kronor Diagram 3:18 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

63 Kreditrisktäckning enligt scenariot i de baltiska länderna Procent Diagram 3:19 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

64 Bankernas resultat enligt scenariot om vändning i kreditcykeln Förväntat resultat minus förändringen i förväntad förlust, miljoner kronor Diagram 3:20 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

65 Kreditrisktäckning enligt scenariot om vändning i kreditcykeln Procent Diagram 3:21 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

66 KAPITEL 4 Den finansiella infrastrukturen

67 Utvärdering av den finansiella infrastrukturen Figur 4:1

68 ARTIKEL Effekter av ökat utländskt ägande i banksektorn i EU 25

69 Utåt- och inåtgående integration i banksektorn i EU 25 Årsslutet 2005 Diagram 1 Källor: ECB och Riksbanken


Ladda ner ppt "Finansiell stabilitet 2007:1 24 Maj 2007. KAPITEL 1 Finansiella marknader."

Liknande presentationer


Google-annonser