Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Denna OH serie innehåller alla tabeller och diagram i rapporten Finns ytterligare en kortversion med tabeller och diagram Dessutom finns en serie med text.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Denna OH serie innehåller alla tabeller och diagram i rapporten Finns ytterligare en kortversion med tabeller och diagram Dessutom finns en serie med text."— Presentationens avskrift:

1 Denna OH serie innehåller alla tabeller och diagram i rapporten Finns ytterligare en kortversion med tabeller och diagram Dessutom finns en serie med text och slutsatser samt ett bildspel över basala uppgifter Alla filer går att ladda ner från analys- enhetens hemsida www.vgregion.se se regionkansliet, hälso- och sjukvårdsavdelningen, analysenheten

2 KP Marianne Föras 0500 - 49 56 71

3 Demografiska data

4 Slutenvårdskostnad, kronor per individ i befolkningen i ettårsklasser, VGR 2004. Fig 1

5 Befolkningen i VGR 2004, antal individer. Fig 2

6 051015 HSN 12 HSN 7 HSN 11 HSN 4 HSN 5 HSN 6 VGR HSN 3 HSN 8 HSN 10 HSN 9 HSN 1 HSN 2 procent kvinnor män Andelen kvinnor respektive män 2004, 65 år och äldre av hela befolkningen i resp. nämndområde. Fig 3.

7 Befolkningsutveckling 1995-2004 och prognos (SCB) till 2010. Fig 4.

8 050100150200250300350 Män 65-74 Kvinnor 65-74 Män 75-79 Kvinnor 75-79 Män 80-84 Kvinnor 80-84 Män 85-89 Kvinnor 85-89 Män 90+ Kvinnor 90+ Tkr per capita och år Sjukhus-/specialistvård Primärvård Äldreomsorg Kostnader för primärvård, sjukhusvård samt äldreomsorg 2003. Källa: Folkhälsorapport 2005, Socialstyrelsen. Fig 5

9 Den procentuella andelen av befolkningen som är 65+ respektive 75+. Källa. SCB. Fig 6.

10 Andelen individer 65 år och äldre år 2002. Källa. OECD health data. Fig 7

11 Perspektiv på resurser och resursförbrukning

12 0400080001200016000 Norrbotten Stockholm Gotland Västernorrland Blekinge Västmanland Västerbotten Jämtland Dalarna Örebro Gävleborg Kalmar Värmland Skåne Västra Götaland Jönköping Kronoberg Sörmland Uppsala Halland Östergötland Genomsnitt Landstingens nettokostnader för hälso- och sjukvård (exklusive tandvård) per invånare 2003. Fig 8

13 020406080100120 Stockholm Gotland Västmanland Blekinge Dalarna Norrbotten Västernorrland Örebro Västerbotten Jämtland Uppsala Gävleborg Kalmar Värmland Skåne Kronoberg Halland Jönköping Östergötland Västra Götaland Sörmland Relationen mellan faktisk sjukvårds- kostnad per invånare och kostnad enligt utjämnings- systemet 2003 (genomsnitt= 100) Fig 9.

14 Sjukvårdskostnader per capita i US$ PPP (OECD health data 2002). Fig 10

15 010 00020 000 30 00040 000 50 000 Västerbotten Västmanland Norrbotten Örebro Västernorrland Dalarna Kronoberg Blekinge Östergötland Värmland Sörmland Kalmar Skåne Gävleborg Västra Götaland Riket Stockholm Jönköping Jämtland Halland Kostnad per producerad DRG-poäng för specialiserad somatisk vård 2003. Landstingsförbundet. Fig 11. I beräkningen har även all specialiserad öppenvård vid, och utanför sjukhus, omvandlats till DRG-poäng

16 Kostnadsjämförelse 2002 mellan sjukhus i det nationella KPP-samarbetet. Tab 2. Index kostnad är kostnad per DRG-poäng för sjukhusens slutenvård efter det att vårdtillfällen med extrema kostnader tagits bort. Genomsnitt = 100

17 Nettokostnadsutvecklingen för de offentligt drivna sjukhusen i VGR 1992-2003. Fig 12.

18 Procentuell förändring av kostnad per prestation för de offentligt drivna sjukhusen i VGR 1998-2003. Fig 13.

19 Nettokostnadsutveckling 1998-2003, fast pris Fig 14 05101520253035 Karolinska sjukh Danderyds sjukh Södersjukh. Södertälje sjukh. Huddinge sjukh Norrtälje sjukh Frölunda sjukh SU Kungälvs sjh NU-sjukvården SÄS SkaS

20 Den självupplevda hälsan i befolkningen

21 Självrapporterad hälsa, åldersstandardiserade värden, %. Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Statens folkhälsoinstitut, 2004. Tab 3.

22 Självrapporterad hälsa. Allmänt hälsotillstånd. Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", 2004. Tab 4.

23 Andel av tillfrågade som upplever bra eller mycket bra hälsotillstånd. Källa: Vårdbarometern 2004. Fig 15.

24 Resultat från den nationella folkhälsoenkäten. Källa: Hälsa på lika villkor? 2004. Tab 5.

25 Befolkningens uppfattning om vården

26 Förtroende för institutioner, SOM-institutets undersökningar 1986-2003. Fig 16.

27 Befolkningens förtroende för vården 2004, Vårdbarometern. Procentuell andel av respektive grupp som svarat ”ganska stort” eller ”mycket stort”. Tab 6.

28 Procent av befolkningen som har stort eller mycket stort förtroende för vården. Källa: Vårdbarometern2004. Tab 7.

29 Befolkningens förtroende för husläkare/ distriktsläkare. Procentuell andel av resp grupp som svarat ”ganska stort” eller ”mycket stort”. Fig 17.

30 Upplevelser av tillgång till hälso- och sjukvård

31 020406080 Halland Jönköping Blekinge Kronoberg Västernorrland Östergötland Kalmar Skåne Västmanland Västerbotten Norrbotten Stockholm Uppsala Södermanland Örebro Värmland Västra Götaland Dalarna Jämtland Gävleborg procent Befolkningens bedömning av tillgång på vård. Andel med betyg 4 eller 5 på en 5-gradig skala. Genomsnitt 2001-2004. Fig 18.

32 Befolkningens uppfattning om tillgång till sjukvård. Betyg 4 eller 5 på en 5-gradig skala. Källa: Vårdbarometern 2004. Fig 19.

33 Befolkningens bedömning av tillgång till vård. Andel med betyg 4 eller 5 på en 5-gradig skala. Genomsnitt 2001-2004. Fig 20.

34 Befolkningens bedömning 2004 av tillgång till vård. Andel med betyg 4 eller 5 på en 5-gradig skala. Tab 9.

35 Sammanfattande betyg på besöket. Andel med betyg 4 och 5 på en femgradig skala. Källa: Vårdbarometern 2004. Fig 20.

36 Sammanfattande betyg på besöket. Andel med betyg 4 och 5 på en femgradig skala. (2004) Tab 10.

37 Konsumtion av hälso- och sjukvård

38 04080120160 HSN 5 HSN 7 HSN 8 HSN 4 HSN 1 VGR HSN 11 HSN 6 HSN 9 HSN 2 HSN 12 HSN 10 HSN 3 Konsumtion av somatiska vårdtillfällen inom regionen per 1000 individer 2004. Åldersstandardiserade data. Fig 21.

39 Konsumtion av läkarbesök i specialiserad vård, allmänläkarvård (exkl. MVC, BVC) per 1000 invånare och per nämnd. Ej åldersstandardiserade data, 2004. Tab 11

40 Konsumtion av besök hos andra vårdgivare än läkare per 1000 invånare och per nämnd 2004. Tab 12

41 Antal vårdtillfällen per 1000 invånare i VGR 2004. I ettårsklasser. Fig. 22

42 Vårdkostnadernas samband med ålder för kvinnor och män. Fakturerade kostnader för slutenvård i VGR 2004 per invånare i ettårsklasser. Fig 23.

43 Antal läkarbesök i öppen specialiserad vård per 1000 kvinnor eller män i VGR 2004. I ettårsklasser. Fig 24.

44 Antal läkarbesök i primärvård per 1000 kvinnor eller män i VGR 2004. I ett-årsklasser. Fig 25.

45 Antal vårdtillfällen för stroke 2003 inom SU per ett-årsklass och kön. Fig 26. Kv blå M röd!

46 04 0008 00012 00016 000 ischemisk hjärtsjukdom schizofreni cancer diabetes stroke astma/KOL ledsjukdom höftfraktur artros individer

47 6 930 1 070 531 5 230 11 310 2 830 Ischemisk hjärtsjukdom Diabetes Stroke 1 363 Antal individer som förekommit i slutenvård i VGR 2004 med angivna diagnoser. Figuren visar hur individer samtidigt kan förekomma i flera diagnosgrupper. Fig 28.

48 Den åldersstandardiserade incidensen av cancer per 100 000 invånare fördelat på de 12 beställarnämnderna diagnosåret 1999-2003. Tab 13.

49 Åldersstandardiserad incidens av bröstcancer och prostatacancer per 100 000 invånare för HSN 5, 1974-2003. Fig 29.

50 Tillgänglighet

51 Antalet väntande i VGR till 11 olika mottagningar. Källa: Landstingsförbundet, väntetider i vården. Tab 14.

52 Antalet väntande till ortopediska mottagningar i VGR och antalet besök vid respektive sjukhus 2004. Tab 15.

53 Väntetid till 11 olika mottagningar i VGR. Gäller för patienter som fått vård. Källa: Landstingsförbundet, väntetider i vården. Tab 16.

54 Väntetider till mottagningar i Sverige och VGR 2004-12- 31. Gäller för patienter som fått vård. Källa: Landstingsförbundet, väntetider i vården. Tab 17.

55 Antalet väntande i VGR till 10 olika behandlingar. Källa: Landstingsförbundet, väntetider i vården. Tab 18.

56 Väntetid i VGR till 10 olika behandlingar. Gäller för patienter som fått vård. Källa: Landstingsförbundet, väntetider i vården. Tab 19.

57 Väntetid i veckor i Sverige och VGR till 10 olika behandlingar. Gäller för patienter som fått vård. Källa: Landstingsförbundet, väntetider i vården 2004. Tab 20.

58 Andel som fått tid hos en allmänläkare 2004. Fig 30.

59 Hur lätt eller svårt var det att komma fram på telefon till vårdcentralen? Procentuell andel som anser det svårt att komma fram på telefon. Källa:Vårdbarometern. Tab 21.

60 Vårdkonsumtion av särskilda diagnoser

61 Konsumtion av operationer av planerad vård och antal väntande vid respektive årsskifte. *=innehåller även akuta operationer av frakturer. Tab 22

62 Antal väntande och antal operationer av godartad prostataförstoring. Fig 31.

63 Antal väntande och antal utförda knäledsplastiker. Fig 32.

64 Antal väntande och antalet utförda inkontinensoperationer. Fig 33

65 Garantivård 2004 Hälso- och sjukvård som utförs inom ramen för besöks- och behandlingsgaranti respektive inom ramen för valfrihetsreglerna

66 Garantivård i VGR 2004. Tab 23

67 Valfrihetsvård i VGR 2004. Tab 24.

68 Medicinska resultat och uppföljning

69 Andel av patienter < 80 års ålder med akut hjärtinfarkt som behandlas med lipidsänkare 2003. Fig 34. (95% konf. Intervall). www.riks-HIA.se

70 Förteckning av fastställda regionala vård- program t.o.m. 2004. Tab 25.

71 Inkomna ärenden till Socialstyrelsens regionala enhet. Tab 26.

72 Antal anmälningar och antalet som lett till disciplinär påföljd (per miljon invånare) i VGR och riket. Tab 27.

73 Antal ärenden till patientnämnderna per 1000 invånare i VGR. Fig 35

74 Kostnader för hälso- och sjukvård

75 Kostnader 2004 för hälso- och sjukvård (kronor) per invånare i nämndområdena uppdelat på typ av vård. Tab 28.

76 Kostnad 2004 för hälso- och sjukvård (exkl tandvård) per invånare i nämndområdena. Fig 36

77 Faktisk kostnad 2004 för hälso- och sjukvård (exkl tandvård) per invånare i förhållande till förväntad kostnad enligt det nationella utjämningssystemet för kostnaderna mellan landsting (genomsnitt = 100). Fig 37.

78 Läkemedel

79 Läkemedelskostnader och konsumtion 2004. Tab 29. Kostnad är apotekets utförsäljningspris, patientens egenavgift och regionens kostnad. Regionens kostnad är förmånsbelopp, DDD är antal definierade dygnsdoser. Diff % är procentuell förändring jämfört med föregående år

80 Läkedmedelskonsumtion 2004. Uppgifterna redovisas per invånare. Ålders- och könsstandardiserat mot VGR. DDD är definierade dygnsdoser. Tab 30.

81 Sjukresor

82 Antal sjukresor i VGR 2002-2004. Tab. 31.

83 Kostnader (Mkr) för sjukresor i VGR 2002-2004. Tab 32

84 Tandvård

85 Tabell 33. Antal barn som behandlats 2004 samt täckningsgrad

86 Tabell 37 Kariesfrihet, skadade tänder, andel rök- och snusfria år 2004. Källa: Tandvårdens datasystem T4.

87 Hälso- och sjukvårdspersonal

88 Figur 39. Procentuell utveckling av antal anställda inom området hälso- och sjukvårdspersonal. Index 2001=100. Källa: Personalfokus.

89 Basala uppgifter om sjukvårdens struktur. Del 2. Separat bildspel.

90 Tabellbilaga del 3 Innehåller bakgrundsdata, tryckt i separat dokument.


Ladda ner ppt "Denna OH serie innehåller alla tabeller och diagram i rapporten Finns ytterligare en kortversion med tabeller och diagram Dessutom finns en serie med text."

Liknande presentationer


Google-annonser