Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsanalys 2007 Rapporten skall ge möjligheter till jämförelser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårdsnämndsområden i regionen och mellan regionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsanalys 2007 Rapporten skall ge möjligheter till jämförelser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårdsnämndsområden i regionen och mellan regionen."— Presentationens avskrift:

1

2 Verksamhetsanalys 2007 Rapporten skall ge möjligheter till jämförelser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårdsnämndsområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Många skribenter Fjärde rapporten. Mer kvalitetsdata Nytt undvikbar slutenvård, barn, analys förtida död Idag presenteras ett urval bilder ur rapporten. Samtliga OH bilder och rapport på hemsidan på

3 Innehåll Regionens befolkning – analys förtida död
Perspektiv på resurser och resursförbrukning Tillgänglighet Konsumtion av hälso- och sjukvård och av särskilda planerade operationer Barnen i Västra Götaland Kvalitetsuppföljning – fler register Befolkningens uppfattning Läkemedel Tandvård Kostnader Hälso- och sjukvårdspersonal Basala uppgifter + Tabellbilaga

4 Hälso- och sjukvård ur ett genusperspektiv
Befintliga källor Svårt dra slutsatser om skillnader Utveckla uppföljningen

5 Regionens befolkning Demografi Folkhälsa Mönster i dödlighet - Ålder
- Självskattad hälsa - Fetma - Dagligrökare Mönster i dödlighet - Förtida dödlighet Regionens befolkning

6 Regionens befolkning Demografi Folkhälsa Mönster i dödlighet - Ålder
- Självskattad hälsa - Fetma - Dagligrökare Mönster i dödlighet - Förtida dödlighet Regionens befolkning

7 Figur A-1. Antalet kvinnor och män per ettårsklass i Västra Götaland 2007. Källa: SCB

8 Figur A-2 Andelen (%) av befolkningen fördelat på åldersklasser och hälso- och sjukvårdsnämndsområden Källa: SCB

9 Tabell A-1. Andel (%) av befolkningen äldre än 65 år respektive 75 år,
fördelat på hälso- och sjukvårdsnämndsområde och kön 2007. Källa: SCB och Göteborgs stad Andel 65+ Andel 75+ kvinnor män HSN 1 23,5% 20,5% 12,8% 9,3% HSN 2 25,3% 21,1% 14,1% 10,0% HSN 3 20,4% 16,3% 10,8% 7,6% HSN 4 17,8% 15,3% 8,5% 6,3% HSN 5 18,0% 12,9% 10,4% 6,2% HSN 6 15,2% 9,2% 6,4% HSN 7 15,9% 8,1% 5,6% HSN 8 20,8% 16,4% 11,5% HSN 9 21,8% 17,6% 11,9% 8,2% HSN 10 21,9% 17,7% 11,6% 8,0% HSN 11 17,1% 13,3% 6,0% HSN 12 10,7% 5,1% VG 19,1% 6,9%

10 Figur A-3 Andel (%) i befolkningen äldre än 65 år fördelat på kommuner och Göteborgs stadsdelar i förstorad ruta Källa: SCB och Göteborgs stad

11 Regionens befolkning Demografi Folkhälsa Mönster i dödlighet - Ålder
- Självskattad hälsa - Fetma - Dagligrökare Mönster i dödlighet - Förtida dödlighet Regionens befolkning

12  Procent 2004 2005 2006 2007 Antal enkäter 5 027 16 253 21 060 28 919 Allmänt hälsotillstånd – dåligt/mycket dåligt kvinnor 10 9 8 män 6 7 Nedsatt psykiskt välbefinnande GHQ12 24 21 22 20 14 16 15 Riskabel alkoholkonsumtion 18 Dagligrökare 17 13 12 Övervikt inkl fetma 39 38 54 53 52 Fetma 11 Tabell A-2. Självrapporterad hälsa och levnadsvanor (%) fördelat på kön i Västra Götaland – förändring över tid. Källa: Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”

13 Figur A-4 Andel (%) i befolkningen som uppger att de mår bra eller mycket bra fördelat på Västra Götalands kommuner och Göteborgs stadsdelar (i förstorad ruta) Källa: Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor Den högsta och lägsta gruppen har en statistiskt säkerställd skillnad jämfört med länsgenomsnittet.

14 Figur A-5 Andel (%) i Sverige med fetma i åldersgrupperna år, år, år, år, år. Källa: Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”, Statens folkhälsoinstitut

15 Figur A-6 Andel (%) i befolkningen med fetma, definierat som body mass index >30 kg/m2, fördelat på hälso- och sjukvårdsnämndsområden och kön Källa: Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”

16 Figur A-7 Andel (%) i Sverige som röker dagligen i åldersgrupperna år, år, år, år, år. Källa: Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”, Statens folkhälsoinstitut

17 Figur A-8 Andel (%) i befolkningen som röker dagligen fördelat på Västra Götalands kommuner och Göteborgs stadsdelar (i förstorad ruta) Källa: Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” Den högsta och lägsta gruppen har en statistiskt säkerställd skillnad jämfört med länsgenomsnittet.

18 Regionens befolkning Demografi Folkhälsa Mönster i dödlighet - Ålder
- Självskattad hälsa - Fetma - Dagligrökare Mönster i dödlighet - Förtida dödlighet Regionens befolkning

19 Tabell A-3 Beskrivande data beträffande antal döda 1-74 år
och folkmängd per kön i de olika kommunerna och Göteborgs stadsdelar år 2006. Antal Kvinnor Antal Män Folkmängd Döda MIN 1 976 2 2 072 7 25:e perc 4 812 12 4 976 21 Median 7 178 22 7 374 31 Medel 9 885 26 10 170 40 75:e perc 13 650 32 14 010 53 MAX 44 480 121 44 920 164

20 Figur A-9 Antal döda per 100 000 i åldrarna 1-74 år, fördelade på hälso- och sjukvårdsnämndsområde och kön under perioden Åldersstandardiserat. 95% konfidensintervall. Källa: SCB

21 Figur A-10 Antal döda per 100 000 i åldrarna 1-74 år i Västra Götaland, fördelade på kön under perioden Källa SCB.

22 Figur A-11 Antal döda män per 100 000 i åldrarna 1-74 år i Västra Götaland, fördelade på sex av länets kommuner/stadsdelar under perioden Källa SCB.

23 Kvinnor – Göteborg exklud. Män – Göteborg exklud.
Figur A-12 Antalet döda 1-74 år per 100 000 fördelat på Västra Götalands kommuner och sdn. Trend för Västra Götaland markerad med streckad linje. Åldersstandardiserade tal. Källa: SCB och Göteborgs stad Kvinnor – Göteborg exklud. Män – Göteborg exklud. Män – Gbgs stadsdelar Kvinnor – Gbgs stadsdelar

24 Figur A-13 Relativ risk att dö förtid 1-74 år per kommuner och Göteborgs stadsdelar jämfört med länsgenomsnittet Kvinnor. Åldersstandardiserat. Källa: SCB KVINNOR

25 Figur A-14 Relativ risk att dö förtid 1-74 år per kommuner och Göteborgs stadsdelar jämfört med länsgenomsnittet Män. Åldersstandardiserat. Källa: SCB MÄN

26 Öppna jämförelse-indikatorerna
Tillgång till vård Förtroende VC/SJH Betyg VC/ SJH Fick hjälp man förväntat Rimlig väntetid Telefonframkomlighet Kroniskt sjuka Befolkningens uppfattning om och upplevelser av hälso- och sjukvården - Vårdbarometern

27 Öppna jämförelse-indikatorerna
Tillgång till vård Förtroende VC/SJH Betyg VC/ SJH Fick hjälp man förväntat Rimlig väntetid Telefonframkomlighet Kroniskt sjuka Befolkningens uppfattning om och upplevelser av hälso- och sjukvården - Vårdbarometern

28 Figur I-1 ”Jag har tillgång till den vård jag behöver” (%)
Figur I-1 ”Jag har tillgång till den vård jag behöver” (%). Andel som instämmer helt eller delvis, (B:1) Källa: Vårdbarometern

29 Figur I-2 Andel (%) som har stort eller mycket stort förtroende för vården vid vårdcentraler (motsvarande), (B:2) Källa: Vårdbarometern

30 Figur I-3 Andel (%) som har stort eller mycket stort förtroende för vården vid sjukhus, (B:3) Källa: Vårdbarometern

31 Figur I-4 Andel (%) som ansåg att det var lätt eller mycket lätt att komma fram per telefon till vårdcentral (motsvarande), (B:8) Källa: Vårdbarometern

32 Figur I-5 ”Jag har tillgång till den vård jag behöver”
Figur I-5 ”Jag har tillgång till den vård jag behöver”. Andel (%) som instämmer helt eller delvis, respektive inte instämmer, (B:1) Källa: Vårdbarometern

33 Figur I-6 Andel (%) som har stort eller mycket stort förtroende för vården vid vårdcentraler respektive husläkare (B:2) Källa: Vårdbarometern

34 Figur I-7 Andel (%) som har stort eller mycket stort förtroende för vården vid sjukhus, (B:3) Källa: Vårdbarometern

35 Figur I-9 Sammanfattande betyg på - besöket mottagning/klinik vid vårdcentral. Andel (%) positiva – gav betyg 4 eller 5, (B:5) Källa: Vårdbarometern

36 Figur I-9 Sammanfattande betyg på - besöket mottagning/klinik vid sjukhus. Andel (%) positiva – gav betyg 4 eller 5, (B:5) Källa: Vårdbarometern

37 Figur I-10 Andel (%) som helt eller delvis ansåg att man fick den hjälp man förväntade sig vid besöket vid vårdcentral, sjukhus, akut eller privat vårdgivare (B:6) Källa: Vårdbarometern

38 Figur I-11 Andel (%) som anser att väntetiden var rimlig vid besök på vårdcentral (motsvarande) bland de som ej fick tid samma dag, (B:7) Källa: Vårdbarometern

39 Figur I-12 Andel (%) som ansåg att det var lätt eller mycket lätt att komma fram per telefon till vårdcentral (motsvarande), (B:8) Källa: Vårdbarometern

40 Tabell I-1 Indikatorerna från Öppna jämförelser för Västra Götaland, andel (%) i befolkningen fördelade på kön, Källa: Vårdbarometern Andel (%) VG Övriga riket kv män ”Jag har tillgång till den vård jag behöver” 72 73 75 76 Stort förtroende för vård vid vårdcentral 51 52 54 56 Stort förtroende för vård vid sjukhus 64 69 66 70 Högt betyg på besöket vid vårdcentral 80 78 Högt betyg på besöket vid mottagning/sjukhus 84 83 85 Fick den hjälp jag förväntat mig vid besöket på vårdcentral/sjukhus/ akut/privat 82 Rimlig väntetid inför besöket på vårdcentral 79 Lätt komma fram på telefon till vårdcentral 67

41 Öppna jämförelse-indikatorerna
Tillgång till vård Förtroende VC/SJH Betyg VC/ SJH Fick hjälp man förväntat Rimlig väntetid Telefonframkomlighet Kroniskt sjuka Befolkningens uppfattning om och upplevelser av hälso- och sjukvården - Vårdbarometern

42 Har du under de senaste 12 månaderna behandlats för någon av följande sjukdomar? (2005-2007
Antal Andel Kroniskt sjuka (ja, på någon av diagnoserna) 5 049 20% - Hjärtsjukdom 1276 5% - Diabetes 966 4% - Allvarligt funktionshinder 763 3% - Psykisk sjukdom 700 - Ledgångsreumatism 576 2% - Cancer 555 - Svår astma, KOL 474 - Osteoporos 335 1% - Höftfraktur 261 - Stroke 223 Nej (övriga) 18851 78% Vill ej svara 350 TOTALT 24250 100%

43 Tabell I-2 Samlad könsuppdelad statistik (%) avseende befolkningens uppfattning om vården, fördelat på kroniskt sjuka och övriga. Statistiskt säkerställda skillnader mellan könen markerade med *. Källa: Vårdbarometern % sjuka Övriga kv män Besökt vården 6 el fler ggr 42 41 23* 15 Jag mår bra/mycket bra 51* 59 83* 86 Tillgång till den vård jag behöver 73* 76 70* 71 Förtroende för vård vårdcentral 54 56 50 Förtroende för vård sjukhus 66* 64* 67 Har fast läkarkontakt 59* 55 40* 31 Varit i behov av vård men ej sökt 26 21 19 - Hade inte tid att söka vård 6* 8 9* Få operation utförd annanstans 67* 73 75* 79 Ringt för råd om sjukdom 65* 35 68* 32 Väntetiden var rimlig/vårdcentral 74 78 Väntetiden var rimlig/akutmottagn 69 68 Fick den hjälp jag förväntat mig 84 85 82* 81 Högt betyg på besöket (vårdcent) 79* Högt betyg på besöket (sjukhus) 87 83 Kroniskt

44 Figur I-13 Andel (%) som upplever att de mår bra respektive dåligt, fördelat på kroniskt sjuka och övriga, % CI. Källa: Vårdbarometern

45 Figur I-14 ”Jag har tillgång till den vård jag behöver”
Figur I-14 ”Jag har tillgång till den vård jag behöver”. Andel (%) som instämmer helt eller delvis, respektive inte instämmer, fördelat på kroniskt sjuka och övriga, % CI. Källa: Vårdbarometern

46 Figur I-15 Andel (%) som under de senaste 12 månaderna någon gång ansett sig vara i behov av sjukvård men inte sökt vård Källa: Vårdbarometern

47 Figur I-16 Orsaker till att man avstått från att söka sjukvård bland de som under senaste 12 månaderna någon gång ansett sig vara i behov av sjukvård men inte sökt vård, fördelat på kroniskt sjuka och övriga Procent. Källa: Vårdbarometern

48 Figur I-17 Andel (%) som har stort eller mycket stort förtroende för vården vid vårdcentraler respektive sjukhus, fördelat på kroniskt sjuka och övriga, Källa: Vårdbarometern

49 Figur I-18 Andel (%) som har stort eller mycket stort förtroende för vården vid vårdcentraler, fördelat på kroniskt sjuka och övriga, Källa: Vårdbarometern

50 Figur I-18 Andel (%) som har stort eller mycket stort förtroende för vården vid sjukhus, fördelat på kroniskt sjuka och övriga, Källa: Vårdbarometern

51 Figur I-19 Andel (%) som ringt sjukvården för att får information, råd eller hjälp om någon sjukdom direkt på telefon, fördelat på kroniskt sjuka och övriga, Källa: Vårdbarometern

52 Figur I-20 Inställning till väntetider, fördelat på kroniskt sjuka och övriga, Procent. Källa: Vårdbarometern

53 Figur I-21 Andel (%) som helt eller delvis ansåg att man fick den hjälp man förväntade sig vid besöket vid vårdcentral, sjukhus, akut eller privat vårdgivare , fördelat på kroniskt sjuka och övriga. Källa: Vårdbarometern

54 Figur I-22 Sammanfattande betyg på besöket vid vårdcentral (motsvarande), fördelat på kroniskt sjuka och övriga Procent. Källa: Vårdbarometern

55 Figur I-23 Sammanfattande betyg på besöket sjukhus/mottagning, fördelat på kroniskt sjuka och övriga Procent. Källa: Vårdbarometern

56 Tillgänglighet Figur D-1 Nationella (gröna) och regionala (gula) vårdgarantier

57 0 – kontakt med primärvården samma dag
Tillgänglighet Figur D-2. Andel besvarade/behandlade samtal i förhållande till totala antalet samtal. Källa: SKL

58 0 – kontakt med primärvården samma dag
Tillgänglighet Figur D-3. Befolkningens uppfattning om hur lätt/svårt det var att komma i kontakt med vårdcentral. Källa: Vårdbarometern.

59 7 – Besökstillgänglighet - Läkarbesök i primärvården inom högst sju dagar
Figur D-4. Andel patienter som fick ett besök inom sju dagar uppdelat per nämndgruppsområde, VGR totalt samt jämförelse med riket. Källa: SKL

60 7 – Besökstillgänglighet - Läkarbesök i primärvården inom högst sju dagar
Figur D-5. Andel kvinnor respektive män som fick ett besök inom sju dagar uppdelat per nämndgruppsområde, samt per VGR totalt, mars respektive oktober Källa: SKL

61 7 – Besökstillgänglighet - Läkarbesök i primärvården inom högst sju dagar
Figur D-6. Andel patienter som fick ett besök inom sju dagar uppdelat per driftform, VGR totalt samt jämförelse med riket. Källa: SKL

62 7 – Besökstillgänglighet - Läkarbesök i primärvården inom högst sju dagar
Figur D-7. Patienternas uppfattning om hur lång tid det tog fram till besöket på vårdcentralen. Källa: Vårdbarometern

63 7 – Besökstillgänglighet - Läkarbesök i primärvården inom högst sju dagar
Figur D-8. Patienternas uppfattning om det var en rimlig väntetid fram tills besöket på vårdcentralen ägde rum. Källa: Vårdbarometern.

64 30 – Besöksgaranti till BUP, dvs ett förstabesök till BUP,ska erbjudas inom högst 30 dagar efter beslutsdatum Tillgänglighet 54% mars 08 100% mars 08 87% mars 08 Måluppfyllelsegraden = andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantigräns (nationellt eller regionalt) Figur D-9. Måluppfyllelsegrad för BUP, hösten 2007 Källa: Regionens väntetidsuppföljning..

65 90 – Besöksgaranti, dvs ett besök inom den specialiserade vården, ska kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdatum Tillgänglighet Tabell D-1: Antal väntande mer än 90 dgr

66 90 – Besöksgaranti, dvs ett besök inom den specialiserade vården, ska kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdatum Tillgänglighet Tabell D-2: Antal utförda planerade förstabesök jmf med vid ett urval av mottagningar. Källa: Regionens väntetidsuppföljning

67 90 – Besöksgaranti, dvs ett besök inom den specialiserade vården, ska kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdatum Tillgänglighet Måluppfyllelsegraden = andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantigräns (nationellt eller regionalt) Figur D-10 Måluppfyllelsegrad för mottagningar i VGR, hösten 2007 Källa: Regionens väntetidsuppföljning

68 90 – Besöksgaranti, dvs ett besök inom den specialiserade vården, ska kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdatum Tillgänglighet December 2007 1,79 2,81 5,84 6,39 6,48 7,18 7,23 7,79 7,96 8,65 9,59 11,77 13,17 15,55 15,60 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Västmanland Gotland Örebro Blekinge Jönköping Västra Götaland Värmland Västernorrland Halland Uppsala Kronoberg Jämtland Norrbotten Dalarna Västerbotten Fig D-11 Antal patienter per 1000 invånare som väntat längre än 90 dagar på ett mottagningsbesök. Källa: SKL Väntetider i vården.

69 90 – Besöksgaranti, dvs ett besök inom den specialiserade vården, ska kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdatum Tillgänglighet Figur D-12 Patienternas uppfattning om hur lång tid det tog från beslut till besök på mottagningen. Källa: Vårdbarometern.

70 90 – Besöksgaranti, dvs ett besök inom den specialiserade vården, ska kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdatum Tillgänglighet Figur D-13 Patienternas uppfattning om väntetiden var rimlig till besöket på mottagningen. Källa: Vårdbarometern.

71 90 – Behandlingsgaranti, dvs den specialiserade vården ska erbjuda behandling inom högst 90 dagar efter beslutsdatum Tillgänglighet Tabell D-3 Antal väntande mer än 90 dgr jfrt med Källa: Regionens väntetidsuppföljning

72 90 – Behandlingsgaranti, dvs den specialiserade vården ska erbjuda behandling inom högst 90 dagar efter beslutsdatum Tillgänglighet Tabell D-4 Antal utförda behandlingar jfrt med Källa: VEGA

73 90 – Behandlingsgaranti, dvs den specialiserade vården ska erbjuda behandling inom högst 90 dagar efter beslutsdatum Tillgänglighet Måluppfyllelsegraden = andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantigräns (nationellt eller regionalt) Figur D-14 Måluppfyllelsegrad för behandlingar i VGR, hösten 2007 Källa: Regionens väntetidsuppföljning .

74 90 – Behandlingsgaranti, dvs den specialiserade vården ska erbjuda behandling inom högst 90 dagar efter beslutsdatum Tillgänglighet Måluppfyllelsegraden = andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantigräns (nationellt eller regionalt) December 2007 0,79 0,96 1,06 1,23 1,41 1,45 1,67 2,24 2,57 3,05 3,13 3,52 3,78 4,9 5,14 1 2 3 4 5 6 Kalmar Gotland Norrbotten Västmanland Jönköping Västernorrland Halland Västra Götaland Örebro Skåne Blekinge Östergötland Sörmland Jämtland Värmland Västerbotten Fig D-15. Antal patienter per 1000 invånare som väntat längre än 90 dagar på behandling (de 44 behandlingar som ingår i uppföljningen) Källa: SKL Väntetider i vården..

75 90 – Besöksgaranti, dvs ett besök inom den specialiserade vården, ska kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdatum Tillgänglighet Fig D-16. Befolkningens inställning till att begära att få vården utförd vid annat sjukhus, om väntetiden beräknas bli längre än tre månader. Källa: Vårdbarometern .

76 Tillgänglighet 180 – Besöksgaranti för patientvald väntan, dvs ett besök inom den specialiserade vården, för de patienter som valt att avstå vårdgarantin ska ändå erbjudas inom högst 180 dagar efter beslutsdatum Fig D – 17 Antal patienter som avstått vårdgarantin till mottagningsbesök och väntat mindre än respektive mer än 180 dagar. Källa: Regionens väntetidsuppföljning.

77 180 – Behandlingsgaranti för PvV-gruppen, dvs den specialiserade vårdens behandling, för de patienter som valt att avstå vårdgarantin innebär att patienterna ändå ska erbjudas behandling inom högst 180 dagar efter beslutsdatum Tillgänglighet Fig D – 18 Antal patienter som avstått vårdgarantin till behandling och väntat mindre än respektive mer än 180 dagar. Källa: Regionens väntetidsuppföljning.

78 Tycker sig befolkningen ha den sjukvård man behöver ?
Tillgänglighet Figur D-19 Befolkningens uppfattning om man har tillgång till den sjukvård man behöver. Källa: Vårdbarometern.

79 Perspektiv på resurser
Figur C-1. Landstingens nettokostnader för hälso- och sjukvård (exklusive tandvård) per invånare Källa SKL

80 Perspektiv på resurser
Figur C-2. Relationen mellan faktisk sjukvårdskostnad per invånare och kostnad enligt utjämningssystemet 2006 (genomsnitt = 100) Källa SKL.

81 Perspektiv på resurser
Figur C Procent avvikelse av kostnader för hälso- och sjukvård per invånare i VGR från genomsnittet i Sverige 2005 samt avvikelse i kronor. Med läkemedel avses läkemedel inom läkemedelsförmånen. Källa SKL

82 Perspektiv på resurser
Figur C-4. Förhållandet mellan kostnader och vårdkontakter inom specialiserad vård Vårdkontakterna sammanviktade och några landsting namngivna. Källa SKL.

83 Perspektiv på resurser
Figur C-5. Sjukhusens ackumulerade procentuella förändring av kostnaden. Produktivitet sjukhusen, rapport VGR.

84 Perspektiv på resurser
Figur C-6. Ackumulerad procentuell förändring av kostnad i fast pris per prestation (totalt). Produktivitet sjukhusen, rapport VGR.

85 Perspektiv på resurser
FigurC-7. Ackumulerad procentuell förändring av kostnad per prestation (fast pris). Prestationerna är ett sammanvägt prestationsmått där öppen och sluten vård ingår. Produktivitet sjukhusen, rapport VGR.

86 Perspektiv på resurser
Figur C-8. Kostnad för ett besöksmått vid offentligt (röda) och privat drivna vårdcentraler i VGR (Källa Hälso- och sjukvårdsnämndernas kostnader för besök vid offentligt och privat bedrivna vårdcentraler i VGR, analysenheten 2006

87 Perspektiv på resurser
Figur C-9. den relativa kostnaden per utförd prestation och per omhändertagen individ 2006 VUXENPSYKIATRI

88 Perspektiv på resurser
Figur C-10. Kostnaden (miljoner kronor) för huvuddiagnosgrupperna i DRG-systemet Inom somatiska verksamhetsområden..

89 Perspektiv på resurser
Tabell C-1. Kostnader för de 10 DRG-grupper som har de högsta sammanlagda kostnaderna i VGR. DRG Drg - text Kostnad, Andel av 2007 tusen total kostnad kronor 209A Primära unilaterala ledproteser på n edre extremitet 3,6 014A Specifika kärlsjukdomar i hjärnan exkl. TIA, komplicerat 2,4 483 Trakeostomi ej pga. öron - , näs - och halssju k dom 2,3 373 Vaginal förlossning, ej komplicerat 2,2 127 Hjärtsvikt och chock 1 ,9 014B Specifika kärlsjukdomar i hjärnan exkl. TIA, ej komplic e rat 1,7 Operationer på höft och femur utom på större led, >17 år, 210 komplicerat 1,4 148 Större tunn - och tjocktarmsoper a tioner, komplicerat 1,2 089 Lunginflammati on, >17 år, komplic e rat 1,1 416 Sepsis, >17 år 97 868 1,0

90 Konsumtion Figur E-1. Antal (utanför cirklarna och procent (inne i cirklarna) som haft kontakt med läkare i olika vårdformer i VGR 2007.

91 Konsumtion Figur E-2. Antal individer som haft kontakt med läkare i olika vårdformer i VGR 2007.

92 Konsumtion Figur E-3. förändring av andelen av individer i VGR som haft kontakt med olika vårdformer

93 Konsumtion Tabell E-1. Kontaktgrad för olika vårdformer per hälso- och sjukvårdsnämndsområde 2007.

94 Konsumtion Figur E-4. Kontaktgrad för primärvård och specialiserad öppenvård för invånarna i hälso- och sjukvårdsnämndområdena

95 Konsumtion Tabell E-2. förändring i slutenvårdskonsumtion

96 Konsumtion Figur E-5. Konsumtion av somatiska vårdtillfällen I Sverige per 1000 individer Åldersstandardiserade data. Källa: SKL

97 Konsumtion Figur E-6. Konsumtion av somatiska vårdtillfällen inom regionen per 1000 individer Åldersstandardiserade data. Staplarna sorterade efterkonsumtion Källa: VEGA.

98 Konsumtion Tabell E-3. Individer per 1000 invånare som vårdats inom somatisk slutenvård i HSN 5 och differens mot VGR för de grupper där differensen är störst. Ålders- och könsstandardiserade data. Källa: VEGA

99 Konsumtion Figur E-7. Antal individer inom DRG-grupper för hjärtinfarkt (DRG 121, 122, 123, 112E och 112F). En individ kan förekomma mer än en gång om vården skett inom olika DRG-grupper under året. Källa: den regionala vårddatabasen

100 Konsumtion Figur E-8. Antal individer inom DRG-grupper för stroke (DRG 14A och 14B). En individ kan förekomma mer än en gång om vården skett inom olika DRG-grupper under året. Källa: den regionala vårddatabasen

101 Konsumtion Figur E-9. Undvikbar slutenvård, 2005–2007. Antal personer med undvikbara vårdtillfällen per invånare per år. Åldersstandardiserade värden. Källa: VEGA

102 Konsumtion Tabell E-4. Läkarbesök per invånare Källa: SKL.

103 Konsumtion Tabell E-5. Konsumtion av läkarbesök i specialiserad vård (somatisk+psykiatrisk) och allmänläkarvård (exkl. MVC, BVC) inom och utom regionen per 1000 invånare och per nämnd Källa: VEGA

104 Konsumtion/ Särskilda operationer
Figur F-1. antalet operationer åtgärder i förhållande till riket Åldersstandardiserade värden. 100 = riksgenomsnittet..ÖPPNA JÄMFÖRELSER

105 Konsumtion/ Särskilda operationer
Tabell F-1. Konsumtion av operationer av planerad vård och antal väntande vid respektive årsskifte. Källa: HSA.

106 Konsumtion/ Särskilda operationer
Tabell F-2. Antalet operationer per invånare 2007 i hälso- och sjukvårdsnämndsområdena. Uttryckt som index där VGR=100.

107 Konsumtion/ Särskilda operationer
Figur F-2. Antal operationer för livmoderframfall per kvinnor, år, och Källa: VEGA.

108 Konsumtion/ Särskilda operationer
Figur F-3. Antal operationer för godartad prostataförstoring per män, 65 år och äldre och 2007

109 Konsumtion/ Särskilda operationer
HSN 10 6 5 Figur F-4. Antalet prostataoperationer i förhållande till konsumtionen av läkemedel vid benign prostatahyperplasi (r=-0,6)

110 Konsumtion/ Särskilda operationer
Figur F-5. Antal operationer för ljumskbråck per män, 2007.

111 Konsumtion/ Särskilda operationer
Figur F-7. Antal operationer åderbråck per invånare år gamla, 2006 och Källa VEGA.

112 Konsumtion/ Särskilda operationer
Figur F-8. Antal operationer för obesitas för Västragötalänningar Källa VEGA.

113 Konsumtion/ Särskilda operationer
Figur F-9. Antal operationer för obesitas för invånarna i hälso- och sjukvårdsnämndsområdena Opererade per invånare, år. Källa VEGA.

114 Konsumtion/ Särskilda operationer
Figur E-12. Förändring av antal operationer för utvalda diagnoser. År 2002 = index 100. Källa VEGA

115 RR FÖRRA ÅRETS RAPPORT Figur E-4. Genomsnittligt antal operationer per år från tabell E-2 (geometriskt medelvärde) och antal väntande vid slutet samma år. Källa VEGA 36

116 Konsumtion/ Särskilda operationer
Figur F-13. Förändring av antal operationer för utvalda diagnoser i förhållande till förändring av antalet väntande för dessa ingrepp Källa VEGA

117 Barn Figur G-1. Antal individer 1-17 år som varit i kontakt med sjukvården under 2007 per 1000 invånare i åldern år, per kön och hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland. Källa: VEGA.

118 Barn Figur G-2. Antal flickor 0-17 år, per 1000 invånare, som varit i kontakt med primärvård respektive specialiserad vård 2007, per hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland. Källa: VEGA..

119 Barn Figur G-3. Antal pojkar 0-17 år, per 1000 invånare, som varit i kontakt med primärvård respektive specialiserad vård 2007, per hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland. Källa: VEGA.

120 Barn Figur G-4. Antal läkarbesök och besök hos övriga vårdgivare 2007 per 1000 invånare 0-17 år, per kön och hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland. Exklusive besök vid BVC, MVC och ungdomsmottagning. Källa: VEGA

121 Barn Figur G-5. Antal flickor och pojkar 0 år samt 1-17 år som vårdats i sluten vård per 1000 invånare, 2007, per hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland. Källa: VEGA.

122 Barn Figur G-6. Antal flickor 0-17 år, per 1000 invånare, med respektive diagnos som förstadiagnos vid läkarbesök (exkl. besök vid BVC, MVC och ungdomsmottagning) per hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland, Under strecket anges andelen ej diagnossatta läkarbesök i procent av totala antalet läkarbesök. Källa: VEGA.

123 Barn Figur G-7. Antal pojkar 0-17 år, per 1000 invånare, med respektive diagnos som förstadiagnos vid läkarbesök (exkl. BVC och ungdomsmottagning) per hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland, Under strecket anges andelen ej diagnossatta läkarbesök i procent av totala antalet läkarbesök. Källa: VEGA.

124 Barn Figur G-1. Antal individer 1-17 år som varit i kontakt med sjukvården under 2007 per 1000 invånare i åldern år, per kön och hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland. Källa: VEGA.

125 Barn Tabell G-1. De 10 vanligaste DRG-grupperna vid sluten vård för barn under 18 år, Antal vårdtillfällen samt procentuell fördelning för respektive DRG-grupp. Källa: VEGA.

126 Barn Figur G-8. Antal individer 0-17 år, per 1000 invånare, med diabetes som huvuddiagnos vid läkarbesök, per kön och hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland, Åldersstandardiserade värden. Källa: VEGA.

127 Barn Tabell F-2. Målnivåer (enligt ADA) för HbA1c i olika åldrar. Källa: SWEDIABKIDS.

128 Barn Figur G-9. Klinikmedel-HbA1c för patienter med insulinbehov över 0,5 E/kg, Observera att skalan ej börjar på 0. Källa: SWEDIABKIDS.

129 Barn Figur G-10. Andel patienter, i %, som använder insulinpump, Källa: SWEDIABKIDS

130 Barn Tabell G-3. Andel, i %, av barn med diabetes (> 9 år) som fått blodtrycket kontrollerat minst en gång under året. Källa: SWEDIABKIDS.

131 Konsumtionen av specialiserad vård är högst i Göteborgsregionen.
Barn Kort om barn Barn- och ungdomar under 18 år utgör 21% av befolkningen i Västra Götaland. Sjuttiotre procent av barnen har under 2007 haft kontakt med sjukvården. Konsumtionen av specialiserad vård är högst i Göteborgsregionen. Sluten vård är vanligast bland de minsta barnen. Sjukdomar i andningsorganen är den dominerande orsaken till läkarbesök i öppen vård. Kvalitetsregistret för barn och ungdomsdiabetes, SWEDIABKIDS, har 100 % täckningsgrad i VGR. Barnen med diabetes har i ett nationellt perspektiv relativt låga HbA1c-värden och andelen som använder insulinpump är hög.

132 Kvalitetsredovisningen
Verksamhetsanalys 2007 Kvalitetsredovisningen 2004, obetydligt med data 2006 accelererande tillgång på data 2007 flera register öppna + mängd andra källor 2008 ? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2004 2005 2006 2007 antal sidor

133 Rapporten innehåller avstämningslista över Öppna Jämförelseindikatorer

134 Nationella Diabetesregistret
Tabell H-3. Antal patienter i VGR som är registrerade i det nationella diabetesregistret 2006 och 2007

135 Nationella Diabetesregistret
Figur H-1. antal individer med diabetesdiagnos vid mottagning utanför sjukhus i förhållande till antal individer registrerade i det nationella diabetesregistret utanför sjukhusmottagningarna 2007.

136 Nationella Diabetesregistret
Figur H-2. Antal individer med diabetesdiagnos vid mottagning utanför sjukhus i procent av befolkningen 2007

137 Nationella Diabetesregistret
100 90 80 70 60 procent 50 40 30 20 10 Figur H-3. Andel patienter registrerade i det nationella diabetesregistret av de patienter som har en diabetesdiagnos för alla vårdcentraler, varje punkt representerar täckningsgraden vid en vårdcentral och de har ordnats i stigande skala. Axeln avbruten vid 100 %. Källa: NDR och VEGA.

138 Nationella Diabetesregistret
Tabell H-4 NDR:s Landstingsindex 2006.

139 Nationella Diabetesregistret
Figur H-4. Utfall 2007 för 4 av de 5 indikatorer som ingick i NDR:s landstingsindex D<30 och D>30 är diabetes med debut före respektive efter 30 års ålder behandlade vid medicinklinker PV= primärvård. Staplarna visar skillnaden mellan procentuell måluppfyllelse i VGR och i riket där positivt utfall innebär högre måluppfyllelse än riket.

140 * * * Nationella Diabetesregistret
Figur H-5. Andel av patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet HbA1c <6,0 %, (patienter med debut <30 år).

141 Nationella Diabetesregistret
* * * * * * Figur H-6. Andel av patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet blodtryck 130/80 mm Hg, (patienter med debut <30 år)

142 Nationella Diabetesregistret
Figur H-7. Andel av patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet kolesterol <4,5 mmol/l, (patienter med debut <30 år).

143 Nationella Diabetesregistret
Figur H-8. Andel av patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet kontroll av fotstatus, (patienter med debut <30 år). Värdet för Sahlgrenska felaktigt. Se text.

144 Nationella Diabetesregistret
Figur H-9. Andel av patienter med diabetes, primärvård, som uppnått behandlingsmålet Hba1C <6,0 % 2007. Figur H-10. Andel av patienter med diabetes, primärvård, som uppnått behandlingsmålet blodtryck 130/ Figur H-11. Andel av patienter med diabetes, primärvård, som uppnått behandlingsmålet kolesterol <4,5 mmol/l, 2007.

145 Nationella Diabetesregistret
HSN 8 HSN 9 Figur H-12. Relationen mellan andel av patienter i primärvård, med kolesterol <4,5 mmol/l, 2007 för 12 hälso- och sjukvårdsnämnder och förskrivning av lipidsänkande medel till befolkningen i dessa områden. r=0,9.

146 Nationella Diabetesregistret
Figur H-13. Andel av patienter med diabetes, primärvård, där kontroll av fotstatus har gjorts 2007.

147 Nationella Diabetesregistret
Figur H-14. Jämförelse av måluppfyllelse för fyra indikatorer. Summan av ranking för måluppfyllelse inom respektive hälso- och sjukvårdsnämnd 2007 där ett högt värde innebär jämförelsevis hög måluppfyllelse.

148 Riks-Stroke Figur H-15. Andel av patienter som vårdats för stroke som registrerats i Riks-Stroke Källa Vega

149 Riks-Stroke Figur H-16 Andel strokepatienter där uppföljningsdata saknas. Avser år Källa Riks-Stroke.

150 Riks-Stroke Figur H-17. Strokevårdade i VGR 2006, andel diagnostiserade I61, I63 och I64. Källa Riks-Stroke 2006.

151 Riks-Stroke Figur H-18 Riskfaktorer för stroke. Andel registrerade per sjukhus/enhet. Källa Riks-Stroke 2006.

152 Riks-Stroke Figur H-19 Andel med fler än en stroke. Källa Riks-Stroke 2006.

153 Riks-Stroke Figur H-20 Andel vårdade på strokeenhet. Direktintagna och vårdade någon gång under vårdtiden. Källa Riks-Stroke, sjukhusen.

154 Riks-Stroke Figur H-21. Medel och medianvårdtider i dagar per vårdenhet. Källa Riks-Stroke 2006.

155 Riks-Stroke Figur H-22. andel av patienter med stroke (DRG 14A+B) som är kvar på sjukhuset i förhållande till vårddag efter inskrivningen, Källa: VEGA

156 Riks-Stroke Figur H-23. Andel döda inom 90 dagar efter stroke, Procent. Källa: Riks-Stroke.

157 Riks-Stroke Figur H-24. Relation mellan andel döda inom 90 dagar och täckningsgrad i Riks-Stroke. Båda för åren Täckningsgrad baserad på VEGA

158 Riks-Stroke Figur H-25. Andel döda inom 90 dagar. Källa: Patientregistret

159 Riks-Stroke Figur H-26. Andel avlidna vid olika tidpunkter efter insjuknandet. Källa Riks-Stroke. Källa Riks-Stroke Streckade staplar, ålderstandardiserade data från patientregistret

160 Riks-Stroke Tabell H-5. Antal larm, trombolyser och resultat. Källa Riks-Stroke 2006. * I samband med färdigställandet av rapporten har det framkommit att SU i stor utsträckning även utför trombolys med teknik som inte fångas av Riks-Stroke, därför är data för SU missvisande *

161 Riks-Stroke Antal behandlade SU (intravenös trombolys/lokal intraarteriell behandling) Källa: SU Lars Rosengren (thrombectomy fångas ej av Riks-Stroke) antal Jan-Erik Karlsson, Neurologen SU

162 Riks-Stroke Figur H-27. Andel patienter med hjärninfarkt och förmaksflimmer som efter insjuknandet behandlades med antikoagulantia i tablettform. Riksgenomsnitt = 30 %. Källa Riks-Stroke. Källa Riks-Stroke 2006.

163 Riks-Stroke Figur H-28. Procent Warfarin vid utskrivning. PAR + Läkemedelsregistret, Patienter med Stroke I63 samt förmaksflimmer. Riket och VGR, kvinnor och män.

164 Riks-Stroke Figur H-29. Förskrivning av blodförtunnande medicin vid utskrivning. Alla åldrar och över 75 år. Riks-stroke 2006.

165 Riks-Stroke Figur H-30. Andel patienter som vid utskrivningen behandlades med lipidsänkare. Källa Riks-Stroke 2006

166 Riks-Stroke Figur H-31. Blodtrycksbehandling vid utskrivning. Källa Riks-Stroke 2006.

167 Riks-Stroke Figur H-32. Andelen av patienter med stroke som blivit ADL-beroende 3 månader efter stroke. Källa Riks-Stroke

168 Riks-Stroke Figur H-33. Andel patienter som återgått till eget boende 3 månader efter insjuknandet av dem som bodde hemma utan kommunalt hemtjänst före insjuknandet. Källa Riks-Stroke 2006

169 Riks-Stroke Figur H-34. Andel av patienter med stroke som uppger att de har talsvårighet och som fått träffa logoped. Källa Riks-Stroke 2006

170 Riks-Stroke Figur H-35. Andel av patienter med stroke som är nöjda/mycket nöjda med vård och bemötande under vården Värdet för riket är 92 % respektive 93 %. Källa Riks-Stroke 2006.

171 Riks-Stroke Kort om Riks-Stroke
Stroke är en av de mest resurskrävande sjukdomarna och det är den diagnos som kräver de flesta vårdplatserna. Riks-stroke är ett nationellt kvalitetsregister med hög anslutningsgrad av svenska sjukhus. Det finns dock skillnader i täckningsgraden och framförallt fullständigheten i rapporteringen vilket begränsar användningen för jämförelser mellan sjukhus och över tid. Registreringen i Riks-Stroke är resurskrävande för verksamheterna. Trots det är det svårt att enbart från registerdata bilda sig uppfattning om kvalitén för enskilda enheter. Flera indikatorer ger för osäkra resultat för att kunna dra slutsatser. Data är fortfarande i första hand lämpade för verksamheter i deras eget uppföljningsarbete. Även om data för enskilda enheter inte kan jämföras utan särskild riktad analys lämpar de sig väl för underlag för beställar/utförardialog kring utfall. Registret är öppet för flera viktiga indikatorer men flera är fortfarande inte tillgängliga. Sjukhusen i VGR har lägre användning av waran vid förmaksflimmer och blodfettsänkande behandling. Dessa behandlingar är viktiga för att förebygga återfall. Det finns fortfarande betydande och oförklarade skillnader i vårdtidens längd Viktiga förbättringsområden är: Vård på strokeenhet, trombolysbehandling, waran vid förmaksflimmer

172 Riks-HIA Figur H-36. Kvalitetsindexpoäng per sjukhus åren 2004 till Källa Riks-HIA, årsrapport 2006.

173 Riks-HIA Figur H-37. Sjukhusspecifik måluppfyllelse avseende ASA vid utskrivning till hjärtinfarktpatienter under 80 års ålder. Genomsnittlig nationell måluppfyllelse 98 %. Notera att endast vissa staplar av grafiska skäl motsvaras av ett namn. Källa Riks-HIA, årsrapport 2006.

174 Riks-HIA Figur H-38. Sjukhusspecifik måluppfyllelse avseende reperfusion hos hjärtinfarktpatienter under 80 års ålder. Genomsnittlig nationell måluppfyllelse 74 %. Notera att endast vissa staplar av grafiska skäl motsvaras av ett namn. Källa Riks-HIA, årsrapport 2006.

175 Riks-HIA Figur H-39. Fördelningen av mortaliteten 30 dagar efter hjärtinfarkt hos patienter under 80 års ålder, per sjukvårdsregion. Den genomsnittliga dödligheten på nationell nivå var 4,9 %. Källa Riks-HIA, årsrapport 2006.

176 Riks-HIA Figur H-40. Fördelningen av mortaliteten 1 år efter hjärtinfarkt hos patienter under 80 års ålder, per sjukvårdsregion. Den genomsnittliga dödligheten på nationell nivå var 11,3 %. Källa Riks-HIA, årsrapport 2006

177 Riks-HIA Figur H-41. Dödligheten 28 dagar efter hjärtinfarkt. Källa Socialstyrelsen.

178 Riks-HIA Figur H-42. Fördelningen av mortaliteten 30 dagar efter hjärtinfarkt hos patienter under 80 års ålder, per sjukhus. Den genomsnittliga dödligheten på nationell nivå var 4,9 %. Källa Riks-HIA, årsrapport 2006.

179 Canceröverlevnad Tabell H-6. Regionen och riket. Från - siffror om cancer i Väst, onkologiskt centrum 2007.

180 Canceröverlevnad Tabell H-7. 5-årsöverlevnad i cancersjukdom. Patienter diagnostiserade 1999–2005 med uppföljning t.o.m. december Procent. Källa: Öppna jämförelser. numreringen hänvisar till den publikationen..

181 Canceröverlevnad Tabell H-8. Diagnostiserade fall av tjocktarmscancer 2005 Figur H års relativ överlevnad i tjocktarmscancer i VGR 2005 uppdelat på geografiskt område..

182 Canceröverlevnad Tabell H-9. Antal diagnostiserade fall av ändtarmscancer 2005 Figur H års relativ överlevnad i ändtarmscancer i VGR 2005 uppdelat på geografiskt område.

183 Canceröverlevnad Tabell H-10. Antal diagnostiserade fall av bröstcancer 2005 Figur H års relativ överlevnad i bröstcancer i VGR uppdelat på geografiskt område.

184 Svenskt Njuregister Tabell H-11. Antalet dialyspatienter 31/ och andelen som har peritonealdialys

185 Svenskt Njuregister Figur H-46. Årlig mortalitet i dialys

186 Svenskt Njuregister Figur H-47. Antal hemodialyspatienter per enhet registrerade i Svenskt Njurregister 2007.

187 Svenskt Njuregister Figur H-48. Andelen (%) av patienterna som får färre eller fler än tre dialyser per vecka 2007

188 Svenskt Njuregister Figur H-49. Genomsnittligt antal ordinerade dialyser per vecka 2006.

189 Svenskt Njuregister Figur H-50. Andelen (%) av patienterna som får färre eller fler än tre dialyser per vecka 2007.

190 Svenskt Njuregister Figur H-51. Andelen (%) av patienterna i VGR som får färre eller fler än tre dialyser per vecka

191 Svenskt Njuregister Figur H-52. Andel av hemodialyspatienter med tre dialyser per vecka som uppnår behandlingsmålet ureasänkning>70%, Riket = Sverige exkl. VGR..

192 Svenskt Njuregister Figur H-53. Andel av hemodialyspatienter med tre dialyser per vecka som uppnår behandlingsmålet ureasänkning>70% Riket = Sverige exkl. VGR.

193 Svenskt Njuregister Figur H-55. Andel av bloddialyspatienter som får sin behandling via en s.k. AV-fistel. Figur H-54. Andel av bloddialyspatienter som får sin behandling via en s.k. AV-fistel 2007.

194 Svenskt Njuregister Figur H-57. Andel av hemodialyspatienter som uppnår behandlingsmål för blodtryck Riket = Sverige exkl. VGR. Figur H-56. Andel av hemodialyspatienter som uppnår behandlingsmål för blodtryck 2007 Riket = Sverige exkl. VGR

195 Svenskt Njuregister Figur H-58. Andel av hemodialyspatienter som uppnår behandlingsmål för blodvärde (hemoglobin Riket = Sverige exkl. VGR Figur H-59. Andel av hemodialyspatienter som uppnår behandlingsmål för blodvärde (hemoglobin Riket = Sverige exkl. VGR. Medelvärde

196 Svenskt Njuregister Figur H-60. Andel av hemodialyspatienter som uppnår behandlingsmål för parathyreoideahormon (PTH) och fosfat (P) i blodet (PTH =16,5-33 pmol/l, P=0,8-1,8 mmol/l).

197 Svenskt Njuregister Figur H-61. Andel av bloddialyspatienter som uppnår behandlingsmålet ureasänkning vid dialys mer än 70 %. Endast patienter med tre dialyser per vecka 2007.

198 Svenskt Njuregister Tabell H-13. Andel av bloddialyspatienter som uppnår behandlingsmålet ureasänkning vid dialys mer än 70 %. Kvinnor/Män 2007 (2006 inom parantes). Endast patienter med tre dialyser per vecka.

199 Svenskt Bråckregister
Figur H-62. Ljumskbråck – relativ risk för omoperation efter fem år. Operationer 1992–2006 ingår. Risk för riket = 1,0. (Öppna Jämförelser).

200 Svenskt Bråckregister
Figur H-63. Relativ risk för omoperation av ljumskbråck inom fem år med konfidensintervall (95 %). Risk för riket = 1,0. data från förra rapporten och nya data

201 Svenskt Bråckregister
Hur stor är risken för en omoperation av ett nyss opererat bråck i förhållande till tiden efter denna bråckoperation? 4% 3% 2% Om bråcket opererats vid: Frölunda specialistsjukhus Övriga sjukhus 1% RR=0,61 (Ci 0,48-0,77) 1 2 3 4 5 6 7 Antal år efter den nyss utförda bråckoperationen

202 GynOpregistret Tabell H-14. Antal inrapporterade patienter, liksom den procentuella andelen kompletta formulär avseende olika delar av vårdförloppet. Källa Årsredovisning tabellverk benign hysterektomi 2006.

203 GynOpregistret Figur H-64. Antalet hysterektomier för benign sjukdom per invånare uttryckt som index där Västra Götaland = 100. Källa Årsredovisning tabellverk benign hysterektomi 2006.

204 GynOpregistret Figur H-65. Andelen patienter med komplicerat efterförlopp efter benign hysterektomi. Källa Årsredovisning tabellverk benign hysterektomi 2006.

205 Hjärt-Opregistret Figur H-66. Antal hjärtopererade individer åren Källa Årsrapport 2006

206 Hjärt-Opregistret Tabell H-16. Dödligheten inom 30 dagar vid primär hjärtoperation, liksom vid tidigare hjärtoperation. Källa Årsrapport 2006.

207 Hjärt-Opregistret Figur H-67. Dödligheten inom 30 dagar efter kranskärlskirurgi. Källa Årsrapport 2006.

208 Hjärt-Opregistret Tabell H-17. Andelen patienter (%) som drabbats av postoperativa komplikationer i samband med primär hjärtkirurgi. Källa Årsrapport 2006.

209 Riks-Höft Figur H-68. Andelen vårdtillfällen som är registrerade i riks-Höft 2006 av antalet vårdtillfällen i Vega.

210 Riks-Höft Figur H-69. Andelen kvinnor respektive män

211 Riks-Höft Figur H-71. Medelväntetid till operation för höftfraktur. Indikatorn ingår i Öppna jämförelser.

212 Riks-Höft Figur H-72. Medel och medianvårdtid

213 Riks-Höft Figur H-73. Andel åter till ursprung

214 Svenska Höftprotesregistret
Figur H-74. Andel reoperationer som görs inom 2 år efter primäroperation

215 Figur H-75. Fördelning av olika komplikationer med följd av reoperation efter primäroperation

216 Svenska Höftprotesregistret
Figur H-76. Andelen implantatöverlevnad tio år efter primär-operation

217 Svenska Höftprotesregistret
Figur H-77. Patientskattad förbättring 1 år efter primäroperation

218 Svenska Reumatoid Artritregistret
Figur H-78. Antal registrerade RA-patienter i VGR Figur H-79. Andel av alla RA-patienter med låg sjukdomsaktiv-tet i VGR

219 Svenska Reumatoid Artritregistret
Figur H-80. Sjukdomsaktivitet (DAS28) för tidig RA och förbättring vid behandling med antireumatiska läkemedel insatt 2006 per förvaltning

220 Svenska Reumatoid Artritregistret
Figur H-82. Inflammationsgrad (CRP) för tidig RA-patient och förbättring vid behandling med antireumatiska läkemedel-insatt 2006 per förvaltning

221 Svenska Reumatoid Artritregistret
Figur H-83. Biologiska läkemedel ackumulerat antal patienter insatta på behandling, per invånare över 18 år, regionvis,

222 Svenska Reumatoid Artritregistret
Figur H-85. Sjukdomsaktivitet (DAS28) för RA-patienter och förbättring vid behandling med första biologiska läkemedel insatt 2006 per förvaltning

223 Svenska Reumatoid Artritregistret
Figur H-87. Inflammationsgrad (CRP) för RA-patienter och förbättring vid behandling med första biologiska läkemedel insatt per förvaltning

224 Skadeanmälningar till patientförsäkringen
Tabell H-19. Anmälningar i genomsnitt per år för hela landet

225 Skadeanmälningar till patientförsäkringen
Figur H-88. Antal anmälda och ersatta skador hos patientförsäkringen

226 Skadeanmälningar till patientförsäkringen
Figur H-89. fördelning av anmälningar

227 Skadeanmälningar till patientförsäkringen
Figur H-90. Andelen av operationer i slutenvård som anmäls till LÖF 2007

228 Skadeanmälningar till patientförsäkringen
Tabell H-20. Antal anmälda skador på urval av verksamheter

229 Socialstyrelsen Tabell H-21. Inkomna ärenden till Socialstyrelsens regionala enhet.

230 Skadeanmälningar till patientförsäkringen
Figur 91. Patientnämndens årsredovisning 2007 sid 20.

231 Läkemedel Figur J-1: Götalandsregionens och rikets kostnadsutvecklingstakt i procent. Rullande 12. Kostnaden avser recept- (exkl egenavgift) och rekvisitionsläkemedel. Källa: Xplain

232 Läkemedel Figur J-2: Kostnadsutveckling för de senaste tre åren samt en prognos för 2008 och 2009 per terapigrupp/ATC-kod. Källa: Xplain

233 Läkemedel Figur J-3: Läkemedelskostnadens andel av Västra Götalandsregionens totala kostnad. Källa: Xplain

234 Läkemedel Figur J-4: DDD per invånare under Jämförelse mellan könen av försålda receptläkemedel vid hjärt- kärlsjukdom. Läkemedelsgrupperna utgörs av ATC-grupperna C07, C08, C09 och C10. Källa: Xplain

235 Läkemedel Figur J-5: Kostnad per DDD under Jämförelse mellan könen av försålda receptläkemedel vid hjärt- kärlsjukdom. Läkemedelsgrupperna utgörs av ATC-grupperna C07, C08, C09 och C10. Källa: Xplain

236 Läkemedel Tabell J-1: DDD/invånare. Jämförelse av försålda receptläkemedel under 2007 för utvalda läkemedelsgrupper redovisat för VGR och per HSN. Ålder- och könsstandardiserat mot regionen.. Källa: Xplain

237 Läkemedel Figur J-6: Dygnsdoser per individ av hjärt-kärlläkemedel från tabell J-1.

238 Läkemedel Figur J-7: Antiobesitasmedel (DDD) fördelat per vårdform Källa: Xplain

239 Läkemedel Figur J-8: Fördelning av försålda definierade dygnsdoser (DDD) av antiobesitasmedel 2007 på ålder och kön. Källa: Xplain

240 Läkemedel Figur J-9: Antiobesitasmedel. DDD per invånare 2007 till befolkningen i respektive Hälso- och sjukvårdsnämnd. Ålders- och könsstandardiserat mot VGR. Källa: Xplain

241 Läkemedel Figur J-10: God Hushållning Procentuell andel (DDD) simvastatin av totala statinförskrivningen per kvartal 2007 och förvaltning

242 Läkemedel Figur J-11: Andel äldre med 10 eller fler läkemedel hos äldre i förhållande till apodosanvändning 2006.

243 Läkemedel Tabell J-2: Läkemedel apodosförskrivning under 2007, DDD per 1000 invånare ålder- och könsstandardiserat mot regionen redovisat per Hälso- och sjukvårdsnämnd. Källa: Xplain

244 Läkemedel Figur J-12: Individer 45 år och äldre som någon gång under 2006 hämtat ut ett diabetesläkemedel (A10) minst en gång. Hur stor andel av dessa har under 2006 minst en gång hämtat ut ACE-i (C09A eller C09B) eller ARB (C09C eller C09D). Källa: Socialstyrelsens läkemedelsregister.

245 Läkemedel Figur J-13: Ett urval av nya ”dyra” läkemedels andel av slutenvårdskostnaden. Rullande 12, rekvisitionsläkemedel. Källa: Xplain .

246 Läkemedel Tabell.J-3. Försäljning i VGR 2007 och VGR:s andel av rikets kostnader för ett urval nya läkemedel. Observeras att det inte förbehållslöst går att jämföra kostnader för läkemedel i slutenvården mellan landsting eftersom bl a regionsjukhusen behandlar patienter från flera landsting. Källa: Xplain.

247 Läkemedel Tabell J-4: Ur val av de totalt 16 läkemedel som fick ta del av det särskilda anslaget inför Källa: Xplain.

248 Kostnader ur ett nämndsperspektiv

249 Tabell L-1. Resultat (mkr) per hälso- och sjukvårdsnämnd år 2006 och 2007, i % av regionbidraget 2007 samt förändring i mkr mellan åren KOSTNADER 2006 2007 % av Regbidrag Förändring HSN 1 9,215 9,672 0,7% 0,457 HSN 2 15,037 12,594 1,4% -2,443 HSN 3 13,339 17,520 0,6% 4,181 HSN 4 43,996 22,585 1,2% -21,411 HSN 5 118,475 101,614 2,7% -16,861 HSN 11 42,931 3,942 0,2% -38,989 HSN 12 58,653 52,879 2,1% -5,774 HSN 7 32,098 3,814 -28,284 HSN 6 25,268 5,656 0,4% -19,612 HSN 8 31,744 29,160 0,9% -2,584 HSN 9 28,151 15,969 -12,182 HSN 10 19,920 14,454 -5,466 Totalt 438,827 289,859 1,1% -148,968

250 KOSTNADER Tabell L-2. Kostnader (kr) för hälso- och sjukvård år 2007, per invånare och nämndsområde uppdelat på vårdnivå

251 Tabell L-3. Fördelning (%) av kostnad 2007 per invånare och nämndsområde uppdelat på vårdnivå
KOSTNADER Speciali- serad Vård % Primär- vård % Tandvård Handikapp- Verksamhet % Övrigt HSN 1 68,0 22,9 2,8 1,6 4,7 HSN 2 66,4 23,7 3,0 2,1 HSN 3 71,4 21,0 2,2 2,4 HSN 4 67,1 3,2 1,7 5,2 HSN 5 71,5 18,3 2,5 1,5 6,2 HSN 11 70,3 19,7 2,6 5,9 HSN 12 70,9 19,6 1,4 5,4 HSN 7 69,1 20,3 3,6 5,3 HSN 6 68,2 23,2 2,9 HSN 8 68,9 22,7 HSN 9 68,8 HSN 10 68,3 23,8 VGR 69,5 21,4 1,9 4,3

252 Tabell L-4. Total kostnad (kr) för hälso- och sjukvård år 2007, per invånare och nämndsområde före och efter riskdelning KOSTNADER Före riskdelning Efter Riskdelning per invånare HSN 1 19 424 19 503 80 HSN 2 19 545 19 638 92 HSN 3 18 068 17 986 -82 HSN 4 15 979 15 953 -25 HSN 5 16 404 16 557 154 HSN 11 16 842 16 871 29 HSN 12 16 916 17 089 173 HSN 7 15 927 15 855 -72 HSN 6 16 378 16 257 -122 HSN 8 17 987 17 761 -226 HSN 9 17 930 17 795 -135 HSN 10 18 429 18 420 -9

253 Tabell L-5 Kostnad (kr) för hälso- och sjukvård 2006 och 2007 per invånare och nämndsområde, samt förändring (%) mellan åren KOSTNADER 2006 2007 Förändring % HSN 1 18 715 19 503 4,21 HSN 2 18 105 19 638 8,47 HSN 3 17 407 17 986 3,33 HSN 4 14 695 15 953 8,56 HSN 5 15 484 16 557 6,93 HSN 11 15 814 16 871 6,68 HSN 12 16 334 17 089 4,62 HSN 7 14 927 15 855 6,21 HSN 6 15 409 16 257 5,50 HSN 8 17 069 17 761 4,05 HSN 9 17 000 17 795 4,68 HSN 10 17 536 18 420 5,04

254 Tabell L-6. Kostnad (kr) för primärvård per invånare och nämndsområde år 2006 och 2007
KOSTNADER 2006 2007 Förändring % HSN 1 4 439 4 469 0,68 HSN 2 4 358 4 659 6,89 HSN 3 3 413 3 786 10,94 HSN 4 3 527 3 648 3,42 HSN 5 2 727 3 030 11,11 HSN 11 2 996 3 316 10,66 HSN 12 3 041 3 358 10,40 HSN 7 3 137 3 216 2,50 HSN 6 3 603 3 770 4,63 HSN 8 3 840 4 025 4,81 HSN 9 3 936 4 081 3,68 HSN 10 4 204 4 384 4,29 VGR 3 481 3 701 6,33

255 Tabell L-6 a. Kostnad (kr) för insatser mot psykisk ohälsa och sjukdom per invånare och nämndsområde år 2006 och 2007 KOSTNADER 2006 2007 Förändring % HSN 1 2 717 2 841 4,57 HSN 2 2 644 2 686 1,59 HSN 3 2 768 2 883 4,15 HSN 4 1 620 1 683 3,86 HSN 5 1 906 2 079 9,05 HSN 11 1 885 2 123 12,62 HSN 12 2 153 2 306 7,12 HSN 7 1 740 1 713 -1,55 HSN 6 1 323 1 358 2,59 HSN 8 1 765 1 828 3,57 HSN 9 2 500 2 593 3,72 HSN 10 2 610 2 640 1,14 VGR 2 094 2 192 4,70

256 KOSTNADER Tabell L-7. Kostnad (kr) för inom- och utomregional vård per invånare och nämndsområde år 2007 inomregional Spec pv utomregional Spec v pv Andel utomreg

257 KOSTNADER Tabell L-8. Kostnad (kr) för vård i offentlig och privat regi per invånare och nämndsområde samt andel i privat regi år 2007 HSN 1 HSN 2 HSN 3 HSN 4 HSN 5 HSN 11 HSN 12 HSN 7 HSN 6 HSN 8 HSN 9 HSN 10 Totalt OFFENTLIG VÅRD Specialiserad vård 12 790 12 489 12 610 10 299 11 129 10 882 11 396 10 387 10 781 11 875 11 859 12 333 11 504 Primärvård 3 430 4 299 2 744 2 621 2 170 2 609 2 768 2 182 3 405 3 487 3 690 4 104 2 996 PRIVAT VÅRD 1) 368 145 148 383 720 1 128 742 528 199 202 343 169 453 1 029 462 1 052 1 135 1 099 861 758 1 066 492 576 498 351 809 Andel utomregionalt % 7,9% 3,5% 7,2% 10,5% 12,0% 12,8% 9,6% 11,3% 4,6% 4,8% 5,1% 3,1% 8,0%

258 TANDVÅRD TANDVÅRD

259 TANDVÅRD Figur K-1: Täckningsgrad; fullständigt behandlade barn och ungdomar år, 2007

260 TANDVÅRD Figur K-2: Antalet skadade vuxna tänder i medeltal (DFT medel) 12 och 19 år 2007.

261 TANDVÅRD Figur K-3: 12-åringar DFT medel per HSN och totalt i Västra Götalandsregionen år 2005 till 2007.

262 TANDVÅRD Figur K-4: Antalet uppsökta per HSN 2007 i relation till antalet personer som beräknas ha rätt till nödvändig tandvård (intygspatienter).

263 Tabell K – 1 Antal behandlade per nämnd samt kostnad kostnad per nämnd, per behandlad och per invånare TANDVÅRD Patienter med särskilt behov Antal Behandlade Kostnad (Tkr) per be- handlad per invånare HSN 1 1 346 4 747 3 526 65 HSN 2 792 2 798 3 531 63 HSN 3 2 722 9 245 3 397 60 HSN 4 1 459 4 719 3 235 41 HSN 5 3 678 14 916 4 056 69 HSN 6 1 550 5 404 3 487 58 HSN 7 1 768 6 413 3 627 51 HSN 8 3 198 12 312 3 850 66 HSN 9 2 016 7 435 3 688 HSN 10 1 880 6 468 3 441 HSN 11 1 835 7 693 4 192 HSN 12 2 256 9 904 4 390 ALLA 24 500 92 055 3 757

264 PERSONAL Personal VA 2007

265 Tabell M-1. Antal anställda per anställningsform och område per den 31 dec Källa=Årsredovisning. PERSONAL

266 PERSONAL Tabell M-2. Antal anställda per personalkategorigrupp och område per den 31 dec 2007 samt förändring jämfört med 31 dec Källa=Årsredovisning.

267 Figur M-1. Procentuell utveckling av antal anställda inom fem olika personalkategorier. Index 2001=100. Källa= Årsredovisning. PERSONAL

268 Figur M-2. Kostnad bemanningsföretag inom hälso- och sjukvården för läkare respektive sjuksköterskor åren 2001 till Källa= Årsredovisning. PERSONAL

269 Handikappförvaltningen 5,2 5,8
PERSONAL Tabell M-3. Personalomsättning 2007 och 2006, antal externa avgångar i förhållande till antal tillsvidareanställda. Källa = Årsredovisning. Område  2007 2006 Sjukhus 6,0 5,1 Primärvård 7,6 Tandvård 5,5 4,6 Handikappförvaltningen 5,2 5,8

270 Figur M-3. Andel utförd tid år 2006 och 2007. Källa= Årsredovisning.
PERSONAL

271 Figur M-4. Andel utförd tid per personalkategorigrupp
Figur M-4. Andel utförd tid per personalkategorigrupp. Källa= Årsredovisning. PERSONAL


Ladda ner ppt "Verksamhetsanalys 2007 Rapporten skall ge möjligheter till jämförelser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårdsnämndsområden i regionen och mellan regionen."

Liknande presentationer


Google-annonser