Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till kursen ”Strategi och S tyrning” Styrelsen Linköping 2013-05-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till kursen ”Strategi och S tyrning” Styrelsen Linköping 2013-05-06."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till kursen ”Strategi och S tyrning” Styrelsen Linköping 2013-05-06

2 1 1.Presentation av lärarlaget 2.Presentation av kursens idé och placering i utbildningen 3.Kursens lärandemål 4.Tanken om kursen som lärandeprocess 5.Presentation av kurslitteraturen 6.Presentation av företagen 7.Formera grupper 8.Presentation av projektet KURSINTRODUKTION- DAGORDNING

3 2 PRESENTATION AV LÄRARLAGET Vecka 1: Henrik Nehler, Gunilla Söderberg & Per Åman Vecka 2: Per Åman Vecka 3: Erik Jannesson & Henrik Nehler Vecka 4: Erik Jannesson, Henrik Nehler, Mikael Ottosson & Per Åman Vecka 5: Alla plus en Kursansvarig: Gunilla Söderberg, Examinator: Henrik Nehler

4 3 PRESENTATION AV KURSENS IDÉ OCH PLACERING I ER UTBILDNING -Integrerar det ni har läst under era första två år av utbildningen -Fortsättning på metodterminen (analys) -Praktisk tillämpning av teorier/modeller -Blickar framåt mot kommande kurser och arbetsliv -Nyttig & kul kurs!

5 4 KURSENS LÄRANDEMÅL- Efter avslutad kurs ska studenten kunna 1.redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom området strategi och styrning 2.redogöra för hur strategisk kongruens och integrerad styrning bidrar till skapandet av konkurrenskraft 3.med ett kritiskt förhållningssätt analysera en organisation och med särskilt fokus på strategisk kongruens och integrerad styrning kunna föreslå hur strategier och styrsystem bör utformas och användas.

6 5 FORMALIA- start, avstämning och avslut START MÅNDAGEN DEN 6/5, MED INLÄMNING AV GRUPPKONTRAKTEN OCH EV. ÖNSKEMÅL AVSEENDE STYRELSEMÖTET TILL GUNILLA SÖDERBERG SENAST DEN 7/5 KLOCKAN 15. AVSTÄMNING I FORM AV EN SKRIFTLIG TENTA ONSDAGEN DEN 29/5. INLÄMNING AV PROJEKTARBETET SENAST ONSDAGEN DEN 5/6 KLOCKAN 08:00. STYRELSEMÖTE FREDAGEN DEN 7/6 ENLIGT KALLELSE PUBLICERAD PÅ HEMSIDAN.

7 6 TANKEN OM KURSEN SOM LÄRANDEPROCESS De tre första veckorna följer samma struktur: 1.Föreläsning 2.Föreläsning 3.Litteraturseminarium 4.Projektseminarium Vecka 4 Därefter ges ni en avslutande föreläsning som tar er vidare in i en ny fas av kursen med mer fokus på eget arbete och initiativförmåga. En sammanfattning och kollektiv frågestund på måndagsförmiddagen följt av SoS modellstuga på eftermiddagen. Därefter följer en kunskapstenta på onsdagen. Vecka 5 Sista veckan är det hårt arbete i gruppen med inlämning av grupparbetet samt intensiva förberedelser för att på fredagen möta styrelsen i styrelserummet.

8 7 KURSENS LITTERATURSEMINARIUM En gång per vecka är det individuella litteraturseminarium som är till för att underlätta för studentens inlärning och förståelse av kursens kunskapsmassa. Inträdesbiljetten till litteraturseminarium är att studenten är välförberedd med en sida individuella svar/reflektioner till seminmarieuppgiften/seminarietexten.

9 8 KURSENS PROJEKTSEMINARIUM En gång per vecka är det projektseminarium, dessa är till för att hjälpa projektet kvalitetsmässigt framåt. Respektive grupp förväntas läsa det erhållna materialet noggrant och med utgångspunkt i de läsinstruktioner de fått. Det skall poängteras att det är obligatoriskt att läsa och kommentera rapporten samt att minst en gruppmedlem närvarar vid seminariet.

10 9 KURSBOKEN – Understanding Competitive Advantage Baserad på forskning vid LiU Unik bok som kombinerar strategi- och styrningsområdet. 6 kapitel som tydligt avspeglas i kursens struktur.

11 10 Ett globalt verkstadsindustriföretag som har det övergripande målet att bli världsledande inom hållbara transportlösningar Omsättning (2012): 303,6 miljarder SEK Antal anställda (utgång 2012): ca 99 000 Fyra affärsområden (som ni ska studera): Volvo Trucks (68 %) Volvo Construction Equipments (23 %) Busses (6%) Volvo Penta (2%) www.volvogroup.com Företag 1 - Volvo (Volvo Group)

12 11 Företag 2 - Holmen Ett skogsindustriföretag med inriktning mot tryckpapper, kartong och trävaror. Omsättning (2012): 19,3 miljarder SEK Antal anställda (utgång 2012): 3 945 De fyra affärsområden som står i fokus är: -Holmen Paper -Iggesund Paperboard -Holmen Skog -Holmen Timber

13 12 Företag 3 - NIBE Ett globalt verkstadsindustriföretag som har visionen att skapa hållbara energilösningar i världsklass Omsättning (2012): 9,2 miljarder SEK Antal anställda (medeltal 2012): ca 8000 Tre affärsområden: -NIBE Energy Systems (63 %) -NIBE Element (25 %) -NIBE Stoves (12 %) www.nibe.com

14 Företag 4 - Alfa Laval 13 Sales of about SEK 29.8 billion in 2012 Operating margin 16.5% Almost 50% of orders in fast-growing regions Aftermarket's share of order intake: 26.4% 16,000 employees >1,900 patents” “Alfa Laval’s most crucial task is to offer customers profitable and efficient solutions. …to optimize the performance of customers’ processes, time and time again.” Equipment (32 %) Process Technology (43 %) Marine & Diesel (25 %)

15 Gästföreläsning 20 maj kl 8-10 - Chinese Business Strategy Fantastisk möjlighet! Dr. Deng Di (MBA Program Director, School of Management), Jinan university Title "What Swedish students must know of Chinese Business Strategy" A lecture of "Chinese strategies for internationalization" for our business students” 14

16 15  Beakta ambitionsnivå  4-5 personer, men ALLTID totalt 32 grupper  Könsblandade grupper  Hantera gruppen professionellt  Tag er gruppmapp,  skriv gruppmedlemmarnas namn & kontaktuppgifter  skriv ett gruppkontrakt och signera,  skriv även ev. önskemål angående styrelsemötet,  lämna in mappen till GS senast 7/5 klockan 15. TOTALT 32 PROJEKTGRUPPER

17 16 Att tillämpa förvärvade kunskaper på ett existerande företag och därmed sätta in kursens litteratur, (boken och artiklar), i ett praktiskt sammanhang. En viktig aspekt är att genom eget analysarbete förstå styrkor och svagheter hos de modeller och teorier som presenteras på kursen. MÅLET MED PROJEKTARBETET

18 17 ERT UPPDRAG  Ni jobbar i grupper om fyra till fem studenter och utgör en stor svensk koncerns affärsutvecklingsstab.  Ert uppdrag är att presentera en analys av koncernens verksamhet samt vilka förändringar som är nödvändiga för att koncernen skall vara konkurrenskraftig. Huvuddelarna består av att:  analysera koncernens strategier.  analysera koncernens styrsystem.  Styrelsen understryker att analysen - med rekommendationer - syftar till att säkerställa att koncernen har en hög grad av strategisk kongruens och integrerad styrning. För att nå dit kan varken avyttringar eller förvärv uteslutas.

19 18 Styrelsen som givet er detta uppdrag består av följande personer: Erik Jannesson Henrik Nehler Mikael Ottosson Gunilla Söderberg Per Åman STYRELSEN

20 19 Ert uppdrag kommer inledas med en genomgripande analys av koncernen och dess affärer (affärsområden). Därefter skall ni till styrelsen lämna rekommendationer rörande: - Eventuella avyttringar. - Eventuella förvärv. - Förslag på lämpligt styrsystem för koncernen. Analysen skall baseras på de teorier och modeller som presenteras under kursen. Rapportens omfattning: 7 000 ord Ert uppdrag (forts)

21 20 Den strategiska analysen som tillställs styrelsen skall innefatta ett antal delar. En kort presentation av fallföretaget ( max en halv A4 ) Koncernens övergripande vision, affärsidé och mål  Styrelsen är intresserad av huruvida vision, affärsidé och mål är tydliga. Är det exempelvis möjligt att följa upp om målen uppfyllts?  Vid tveksamheter skall förändringar föreslås och motiveras. Uppdragets första fas - strategisk analys

22 21 Konkurrenskraft/Värdeskapande  Ett eller två relevanta sätt att mäta konkurrenskraft och/eller värdeskapande skall identifieras och motiveras.  Dessa skall sedan användas för jämförelser mot konkurrenter och andra relevanta parter/index för tidsperioden 2006 till och med 2012.  Minst ett mätvärde per år skall finnas med. Uppdragets första fas - strategisk analys (forts.)

23 22 Typologi Porters (1987) koncernstrategiska typologi.

24 23 Koncernstrategisk klassificering  Koncernens strategiska inriktning skall klassificeras med utgångspunkt i Porters (1987) koncernstrategiska typologi. Viktiga begrepp i sammanhanget är diversifieringsgrad och synergipotential.  Hela koncernen skall vara utgångspunkten för klassificeringen, inte bara de tre specifikt utvalda affärsområdena. Uppdragets första fas - strategisk analys (forts.)

25 24 Affärsstrategisk klassificering  Respektive affärsområdes affärsstrategiska inriktning skall klassificeringen med utgångspunkt i Porters (1980) affärsstrategiska typologi. Viktiga begrepp i sammanhanget är produktdifferentiering och kostnadseffektivitet.  Som ytterligare stöd för analysen rekommenderar styrelsen att en enkel omvärldsanalys (möjligheter och hot) genomförs. Uppdragets första fas - strategisk analys (forts.)

26 25 Produktionsstrategisk klassificering  Respektive affärsområdes produktionsstrategi skall klassificeras med utgångspunkt i Hayes & Wheelwrights (1979) produktionsstrategiska typologi som vi återkommer till senare under kursen. Uppdragets första fas - strategisk analys (forts.)

27 26  Två ”mätpunkter” för samtliga tre organisatoriska nivåer: från omkring 2006 (välj lämplig) till och med 2012. Rekommenderade källor:  Koncernens hemsida  Årsredovisningar  Affärspress, t ex: DI, Affärsvärlden, Veckans affärer eller databaser (se bibibliotekets hemsida) Uppdragets första fas - strategisk analys (forts.)

28 27 Baserat på den koncern-, affärs- och produktionsstrategiska analysen vill styrelsen att ni analyserar följande: 1. Finns det en strategisk kongruens i koncernen (”fit” mellan koncern-, affärs- och produktionsstrategisk inriktning)? Om ja, på vilket sätt? 2. Om nej, vilka förändringar rekommenderar ni? Motivera eventuella avyttringar och typ av förvärv med koncern- och affärsstrategiska utgångspunkter. Uppdragets andra fas - strategisk kongruens och integrerad styrning

29 28 3. Hur skulle utformningen av ett integrerat styrsystem som hjälper till att implementera strategierna kunna se ut? Skall utgå ifrån:  De variabler för ekonomi- och produktionsstyrning som finns i den tentativa modellen i kursboken.  Framställning av nyckeltal som kan betraktas som centrala för att implementera strategierna inom koncernen. Sortera gärna utifrån de fyra perspektiven i Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1992). Uppdragets andra fas - strategisk kongruens och integrerad styrning (forts)

30 29  Rapporten skall inte innefatta något ”teorikapitel” där använda modeller presenteras.  Er analys av koncernen syftar bland annat till att visa att ni förstått innebörden av modellerna och hur de kan tillämpas.  Analysen skall inte innefatta allmänt tyckande utan välmotiverade och logiskt härledbara/ uppbyggda resonemang, argument, analyser och slutsatser. Övrigt kring innehållet i rapporten

31 30 Rapportens delar - få ihop pusslet! Affärsidé, vision och mål Konkurrenskraft & värdeskapande Koncern-, affärs- och produktionsstrategier Ekonomi- och produktionsstyrning Nyckeltal

32 31 Handledare  Grupp 1 har Alfa-laval som företag och Per Åman som handledare.  Grupp 2 har Nibe som företag och Erik Jannesson som handledare  Grupp 3 har Holmen som företag och Mikael Ottosson som handledare.  Grupp 4 har Volvo som företag och Henrik Nehler som handledare.

33 32  Den 7/6 träffar varje grupp styrelsen individuellt under 20 minuter.  Under de första 10 minuterna presenterar gruppen sina slutsatser och rekommendationer för styrelsen.  Under de andra 10 minuterna ställer styrelsen frågor rörande rapporten och presentationen riktade till enskilda individer i gruppen. Styrelsemötet

34 33 Än en gång, välkommen till kursen och lycka till!


Ladda ner ppt "Välkommen till kursen ”Strategi och S tyrning” Styrelsen Linköping 2013-05-06."

Liknande presentationer


Google-annonser