Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Makroekonomi med tillämpningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Makroekonomi med tillämpningar"— Presentationens avskrift:

1 Makroekonomi med tillämpningar
Föreläsning 6: Sambandet mellan arbetslöshet och inflation. Phillipskurvan

2 Dagens föreläsning Sambandet mellan arbetslöshet, priser och inflation
Phillipskurvan samband mellan arbetslöshet och inflation relation till den naturliga arbetslösheten Kort- och långsiktig Phillipskurva

3 Inflation och arbetslöshet i USA, 1900-1960
arbetslöshet (procent) inflation (procent) Under perioden så var en låg arbetslöshet normalt sett förenad med en hög inflation och tvärtom.

4 Inflation, förväntad inflation och arbetslöshet
AS-kurvan Bygger på en relation mellan prisnivå, förväntad prisnivå och produktionsnivå ( arbetslöshet) Använder specifikt samband mellan prisnivå och variablerna u (arbetslöshet) och z (institutionella faktorer) och markerar att det handlar om viss tidpunkt t:  fångar hur känsliga fackens lönekrav är för förändringar i arbetslösheten

5 Inflation, förväntad inflation och arbetslöshet, forts.
Använder för att uttrycka en relation mellan inflation, förväntad inflation och arbetslöshet  är inflationstakten, (Pt-Pt-1)/Pt-1 e är den förväntade inflationstakten, (Pet-Pt-1)/Pt-1 Härledning av sambandet ovan från sambandet i termer av prisnivåer kräver en del manipulationer och approximationer (se appendix till kapitel 8 och avsnittet om approximationer i appendix 2 längst bak i boken)

6 Inflation, förväntad inflation och arbetslöshet, forts.
Sambandet säger att: En ökning i inflationsförväntningarna, e, leder till en proportionellt sett lika stor ökning i inflationstakten Givet inflationsförväntningarna, e, så leder högre prispåslag, , till högre inflation Givet inflationsförväntningarna, e, så leder en ökning av fackföreningarnas förhandlingsstyrka (ökning i z) till högre inflation Givet inflationsförväntningarna, e, så leder ökad arbetslöshet, u, till lägre inflation

7 Phillipskurvan Anta att den förväntade prisnivån nästa period är lika med prisnivån denna period: et = 0 Då får vi följande samband: Sambandet kallas för Phillipskurvan och anger ett negativt samband mellan arbetslöshet och inflation Phillips fann ett sådant samband när han studerade Storbritannien och Solow och Samuelson när de studerade USA

8 Phillipskurvan och pris-lönespiral
Arbetslösheten påverkar inflationen via effekten på lönerna Antag att arbetslösheten faller Lönerna stiger pga förbättrat arbetsmarknadsläge Företagen höjer priserna Facken begär högre löner Priserna går upp, osv... Vi får en s k pris-lönespiral

9 Den ”muterade” Phillipskurvan
Det negativa sambandet mellan arbetslöshet och inflation inte så tydligt från 1970 och framåt Varför? Oljeprischockerna under 1970-talet ökade inflationen och arbetslösheten samtidigt Lönebildningen påverkades i större utsträckning av inflationen I många länder infördes (viss) indexering av lönerna till inflation

10 En traditionell Phillips-kurva
Inflation och arbetslöshet i USA, arbetslöshet (procent) inflation (procent) Fallande arbetslöshet under 60-talet var förenad med en successiv ökningar av inflationen.

11 En muterad Phillipskurva
Inflation och arbetslöshet i USA, arbetslöshet (procent) inflation (procent) Från och med 1970, så försvinner den entydiga relationen mellan arbetslöshet och inflation i USA Oljechocken, påverkade my, men från 1960 och framåt också konsekvent relativt hög inflation

12 Mysteriet med den försvunna Phillipskurvan
Har antagit att Pte=Pt-1 Om prisnivån ständigt ökar är detta inte ett rimligt antagande Antag istället att facken förväntar sig en viss inflation som beror på tidigare inflation: Parametern  fångar hur förra årets inflationen påverkar den förväntade inflationen i år Ett sätt att tolka Phillipskurvans sammanbrott är att säga att  ökade från ungefär 0 till närmare 1 under 1970-talet Under 1970-talet uppstod en situation med tendenser till ihållande inflation i världsekonomin

13 Förväntningsbildning
Sätt in förväntad inflation i inflationsekvationen Till slutet av 1960-talet verkar inflationsförväntningarna ha varit nära 0 och oberoende av tidigare års inflation, dvs  = 0 Att  >0 innebär att om förra årets inflation var hög så revideras förväntningarna om nästa års inflation uppåt Om förväntningarna är att nästa års inflation är lika med årets inflation är  =1.

14 Förväntningsbildning, forts
Arbetslösheten påverkar förändringen i inflationstakt snarare än inflationstakten i sig Hög arbetslöshet  minskad inflation Låg arbetslöshet  ökad inflation Värdet på  verkar ha gått från ungefär 0 till ungefär 1 i början av 1970-talet

15 En ny slags Phillipskurva
Förändring i inflationen och arbetslöshet i USA, förändring i inflation (procent) Sedan 1970 negativ relation mellan arbetslöshetens nivå och förändringen i inflationen arbetslöshet (procent)

16 De två Phillipskurvorna
Originalet: Den modifierade Phillipskurvan också kallad den förväntningsutvidgade Phillipskurvan (expectations augmented Phillips curve) Traditionella: ökad u, lägre inflation Nya: ökad u, minskande inflationstakt

17 Inflation, förväntad inflation och naturlig arbetslöshet
Har definierat den naturliga arbetslösheten som den som råder vid P = Pe Innebär att p = pe vid den naturliga arbetslösheten Om vi använder det i får vi: Enligt uttrycket så gäller att den naturliga arbetslösheten: ökar med prispåslaget och faktorer som leder till ökad förhandlingsstyrka hos facket minskar med lönernas känslighet för förändringar i arbetslösheten

18 Phillipskurvan och den naturliga arbetslösheten
Den modifierade Phillipskurvan kan då skrivas som: Förändringen i inflationen beror på arbetslöshetens avvikelse från den naturliga

19 Phillipskurvan och den naturliga arbetslösheten, forts.
Redan på 1960-talet ifrågasattes påståendet att det finns en stabil avvägning mellan arbetslöshet och inflation Milton Friedman och Edmund Phelps hävdade att det inte går att långsiktigt sänka arbetslösheten genom att tillåta lite högre inflation Företag och fackföreningar kommer inte låta sig luras på lång sikt och alltid ha lägre inflationsförväntningar än vad det sedan faktiskt blir Arbetslösheten blir på lång sikt i genomsnitt lika med den som ger upphov till samma inflation som den förväntade. Dvs, på lång sikt är t = et i genomsnitt och arbetslösheten kan därför inte avvika från den naturliga

20 NAIRU NAIRU är den arbetslöshet som förknippas med stabil inflation
Den modifierade Phillipskurvan uttryckt i termer av avvikelser från den naturliga arbetslösheten: Visar att vi kan tänka på den naturliga arbetslösheten som den arbetslöshet vid vilken inflationen inte förändras Non-Accelerating-Inflation Rate of Unemployment

21 Successiva ökningar i NAIRU i EU
Förändring i Inflation och arbetslöshet EU, 70-talet Phillipskurvan verkar ha skiftat åt höger över tiden, vilket tyder på att NAIRU har ökat sedan 60-talet. förändring i inflation (procent) 60-talet 80-tal+ arbetslöshet (procent)

22 Skift i naturlig arbetslöshet
Vad händer om naturlig arbetslöshet förändras, t.ex. genom förändringar i arbetslöshetsersättningen? u’n Slutsats: En ökning i naturlig arbetslöshet från un till u’n innebär att Phillips-kurvan skiftar uppåt/till höger förändring i inflation (procent) un arbetslöshet (procent)

23 Svensk jämviktsarbetslöshet enligt Konjunkturinstitutet

24 Svensk jämviktsarbetslöshet (NAIRU)
Har stigit enligt de flesta studier Hur mycket och när debatteras Skarp ökning i början av 1990-talet? Svårt att relatera till institutionella förändringar Mer långsam ökning från 1960-talet till mitten av 1990-talet? Lättare att relatera till reformer som kan förväntas ha förbättrat fackföreningarnas förhandlingsposition Minskning under slutet av 1990-talet? Flera av de senaste årens reformer förväntas sänka jämviktsarbetslösheten

25 Phillipskurvan vid extremt hög och extremt låg inflation
Phillipskurvans lutning, dvs den kortsiktiga avvägningen mellan inflation och arbetslöshet beror bl a på hur snabbt inflationen ändras När inflationen är hög, så är den också mycket mer variabel (skiftande) Det blir då viktigare för facken att göra bra prognoser och ha möjligheter att ändra kontrakt och priser. Man kan t ex införa löneindexering så att lönerna automatiskt ändras i takt med inflationen Phillipskurvan blir då nästan lodrät I AS-AD-diagrammet sker då anpassningen till den långsiktiga jämvikten förhållandevis snabbt. Vid riktigt låg inflation eller deflation kan det motsatta inträffa. Om löntagarna inte accepterar nominella lönesänkningar, ens om arbetslösheten blir väldigt hög försvinner sambandet mellan inflation och arbetslöshet.

26 Sammanfattning Den traditionella Phillipskurvan visar ett negativt samband mellan arbetslöshet och inflation Den baseras på antagandet om att inflationsförväntningarna inte påverkas av inflationen Den modifierade Phillipskurvan tar hänsyn till att inflationsförväntningarna anpassas till den faktiska inflationen Vid den naturliga arbetslösheten är inflationen stabil och kallas därför ibland NAIRU Denna arbetslöshet kan variera mellan länder och över tiden Arbetslösheten kan avvika från NAIRU när inflationen ökar eller minskar


Ladda ner ppt "Makroekonomi med tillämpningar"

Liknande presentationer


Google-annonser