Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kausalitet och adekvans

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kausalitet och adekvans"— Presentationens avskrift:

1 Kausalitet och adekvans
Om skadeståndsansvarets gränser

2 Kausalitetsfrågeställningar
Var det Axels eller Vilhelms skott som dödade Knut? Dog fisken i fiskdammen av gift från fabriken eller av syrebrist till följd av slarv? Var det undermålig konstruktion eller bomben som sänkte skyskrapan?

3 TEORIER NÖDVÄNDIGA FÖR KONSEKVENTA SVAR PÅ OVANSTÅENDE FRÅGOR
Teori och applikation Vilka händelser, faktorer kan vara orsaker? WTC-exemplet. (Samma frågor i försäkringsrätt, straffrätt etc.) Vilken av flera möjliga faktorer skall anses som orsaken? Konkurrensfallen. Kan enbart en risk vara en orsak? HIV-fallet och miljörätt. TEORIER NÖDVÄNDIGA FÖR KONSEKVENTA SVAR PÅ OVANSTÅENDE FRÅGOR

4 En tvådelad bedömning: Dikotomin kausalitet/adekvans
Fråga 1: Har A orsakat B:s skada? En faktisk fråga: Vad har – faktiskt – hänt? Undersökningsobjektet faktiskt. Fråga 2: Är orsakssambandet (normativt, rättsligt) relevant? En rättslig fråga: Är det konstaterade orsakssambandet av sådant slag att det framstår som rimligt att lägga det till grund för skadeståndsansvar. Undersökningsobjektet rättsligt.

5 WTC, förgiftade fiskar och påverkade älgar
Faktisk kausalitet WTC, förgiftade fiskar och påverkade älgar

6 Den objektiva analysen – den egentliga kausalitetsbedömningen
Begreppsparet nödvändiga och tillräckliga betingelser (villkor); betingelseläran Nödvändiga villkor (conditio sine qua non) Villkor utan vilket inte [skadan] hade inträffat. Jmf. i angloamerikansk rätt: the but-for test Tillräckliga villkor (causa causans) Villkor som drar med sig effekten (under relevanta regulariteter, naturlagar etc)

7 Närmare om sine qua non- kausalitet
Förhärskande lära om ”cause-in-fact” i många rättsordningar/läror Fokuserar på nödvändiga villkor: ett test och en lära om mening. Enbart första steget, därefter adekvanstest (etc)

8 Sine qua non-lärans problem
Djupa problem: Exkluderar för mycket. Flera liknande kausala processer kulminerar samtidigt. (Överdeterminerade fall.) Exempel: De två jägarna som skjuter en tredje person samtidigt. Ingen ansvarig. Olika kausala processer. Exempel: Ökenvandraren. Vem skall ansvara? Problemet med färdig skada. Exempel: A slår B så att B skulle ha brutit benet hade det inte varit för att benet redan var brutet, borde A undgå skadeståndsansvar?

9 Sine qua non-lärans problem
Djupa problem: Exkluderar för litet Hur skilja bland alla nödvändiga villkor? (Betänk att häri ingår en mängd helt triviala faktorer) Möjligheterna att kvalificera läran?

10 Sine qua non-lärans problem
Ytliga (rättsliga) problem Bevisning vid (eventuellt) konkurrerande betingelser (svensk rätt: sänkt beviskrav) Okända kausala processer (dvs. kunskapsproblem som går djupare än bevisningsproblemet)

11 Alternativet: NESS Premiss: Sine qua non-lärans problem är oöverstigliga. En enkel lära från tillräckliga villkor omöjlig. Alternativet: Hybridläran NESS. NESS en akronym för Necessary Element of a Sufficient Set Essensen: Faktorer som var nödvändiga element i det set av faktorer som ledde till skadan passerar det faktiska kausalitetstestet

12 Den rättsliga kausalitetsvärderingen (adekvans m m)
Von Kries kusk, ovanligt dyra taxar och tunna skallar

13 Den rättsliga analysen: adekvans
Adekvansläran dominerande i svensk rätt. Alternativ: Normskyddsläran. Tillitsresonemang? Utgångspunkt: Skador som ligger i farans riktning anses rättsligt relevanta, adekvata. Tanken: Skador som anses slumpmässiga eller alltför opåräkneliga skall hamna utanför ansvarets område Innebörd: Svårfångad, ingen absolut formel går att formulera. Karlgrens karakteristik.

14 Hellners principer för adekvansbedömningen
En skada blir inte adekvat för att den skadelidande beter sig en smula irrationellt, eller oöverlagt i en skadesituation. NJA 1941 s 482: Paraffin-fallet Mellankommande handlande av tredje man utesluter inte i sig adekvans. Extraordinära naturhändelser kan medföra att en skada anses inadekvat. (Von Kries kuskexempel) Följder av personskada som hör till de allmänt förekommande ersätts även om de i det enskilda fallet var ovanliga eller liknande.

15 Hellners principer (forts)
5. Särskilt allvarliga följder av en skadegörande handling utesluter inte fullt skadeståndsansvar. “Man får ta den skadelidande som man finner honom.” 6. Andra följder av personskador svårt att säga något generellt om. Särskilt problematiskt med psykisk chock o likn. 7. Risker för framtida skador kan ge ersättning. NJA 1935 s 148 (silverräven) 8. Sakskada som blir ovanligt stor p g a att egendom visar sig vara ovanligt värdefull medför inte nedsättning av skadeståndsbeloppet i allmänhet.

16 Spridda anmärkningar Normskyddsläran (Håkan Andersson). Betydelsen vid det allmännas skadeståndsansvar. Ersättning för inadekvata följder (casus mixtus cum culpa)


Ladda ner ppt "Kausalitet och adekvans"

Liknande presentationer


Google-annonser