Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium i skadeståndsrätt 1: Skadetyper

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium i skadeståndsrätt 1: Skadetyper"— Presentationens avskrift:

1 Seminarium i skadeståndsrätt 1: Skadetyper
Mårten Schultz

2 Introduktion till skadeståndsrätten
Begreppet skadeståndsrätt: Inom- och utomobligatorisk skadeståndsrätt. Fokus här: Utomobligatorisk skada Rättskällorna: Skadeståndslagen! Lagar med strängare ansvar: Rent strikt ansvar (ex. hundar, kärnkraft) Lagar med särskilda ersättningsallokeringar: Trafikskadorna

3 Något om den svenska modellen

4 Skadeståndsrättens heliga treenighet
Ansvarsgrund: Att någon kan hållas ansvarig. Typiskt sett: Vårdslös handling föreligger (enligt culparegeln) Orsakssamband/Adekvans Skada Typfallet: Vårdslös handling orsakar en personskada.

5 Komplikationer Ansvarsfrihetsgrunder: Nöd etc.
Särskilda skadevållare: Barn etc. Ansvarskanaliseringar: Arbetsgivare etc. Medvållande Skadebegränsningsplikt Beräkning Jämkning

6 Skadetyper

7 Skadeståndslagens skadetyper
Personskada Sakskada Ren förmögenhetsskada Kränkning

8 Andra skiljelinjer Ekonomisk skada/ideell skada
Primärskada/tredjemansskada

9 Distinktioner Vad är skadan? Skadebegrepp – inga direkta definitioner i SkL. Undantag: 1:2. Ämnet för dagens seminarium. Vilka slags konsekvenser av en skadevållande handling ersätts? Ersättningens poster. Svaret (främst) i SkL 5 kap. Hur beräknas ersättningen? Svaret ges inte i SkL. Olika metoder. Bruket av tabeller.

10 Begreppet personskada
Fysiska defekttillstånd. Brutna ben, köttsår, förlust av organ, inre blödningar etc. Även fysisk smärta utgör personskada. Och döden kan vara en personskada. Psykiska defekttillstånd. Bedöms som personskada bara om de är ”medicinskt påvisbara”. Känslor som oro och rädsla är inte i sig en personskada i allmänhet.

11 Ersättning för personskada enligt SkL
Regler om ersättning för personskada: SkL 5:1-5. 5:1: Den allmänna regeln om ersättning för personskada 5:2: Ersättning till efterlevande 5:3: Om avräkning av förmåner 5:4: Beräkning av ersättning för framtida ersättningsförlust 5:5: Om livränta

12 Personskadersättning enligt 5:1
Vid personskada utgår ersättning för: 1: sjukvårdskostnader och andra utgifter 2: inkomstförlust 3: sveda och värk, lyte och men samt olägenheter i övrigt Punkten 3 avser vad som brukar kallas för ideell skada (ett begrepp som även omfattar kränkning)

13 Ersättning för ideell skada
Gammal huvudregel i svensk rätt: Ersättning för ideell skada utgår bara om det finns särskilt lagstöd. Särskilt lagstöd? Ideell skada i SkL:s terminologi: Sveda och värk; lyte och men; olägenheter; kränkning

14 Begreppet sakskada Vad avses?
I första hand ”genom fysiska medel direkt tillfogad skada på fysiska föremål”. Bucklad bil, nedbrunnet hus etc. Förlust av föremål är också sakskada Även tillfällig förlust Kritik mot den fysiska synen: Funktionsskadesynsättet. En del kan göra en helhet skadad

15 Ersättning för sakskada, 5:7
Skadestånd med anledning av sakskada omfattar: Sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning Annan kostnad till följd av skadan Inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet

16 Begreppet ren förmögenhetsskada
Definitionen i SkL 1:2 – den enda skadedefinitionen i SkL Notera ordet ”någon” Vad betyder ordet ”följd”? Ingen beräkningsregel i SkL Allmänna och rena förmögenhetsskador

17 Några svåra avvägningar
Kontanta medel? Funktionsnedsättningar? Data?

18 Kränkningsersättning
Regeln i SkL – historiska nedslag (lidande) Kopplingen till brottslig gärning Det märkliga begreppet: Ej personskada Den kollektiva metoden Kränkning som en anomali Typbrott: Sexualbrott, våldsbrott. Ärekränkning.

19 Ersättning för kränkning, 5:6
I samband med 2001 års reformer tillkom den nya regeln i 2:3 samt 5:6, om beräkning av skadestånd för kränkning. Skadestånd för kränkning bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet

20 Faktorer vid bedömningen av kränkningens art
Förnedrande eller skändliga inslag Ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa Riktad mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet Missbruk av beroende- eller förtroendeställning Ägnad att väcka allmän uppmärksamhet

21 Tredjemansskada

22 Vad innebär begreppet tredjemansskada?
Enbart förmögenhetsskador? Huvudregeln avs. förmögenhetsskadorna: Ersätts ej! Kabelfall


Ladda ner ppt "Seminarium i skadeståndsrätt 1: Skadetyper"

Liknande presentationer


Google-annonser