Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomin inför 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomin inför 2016."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomin inför 2016

2 Inför arbetet med MRP 2016-2020 - Analys av budgetförutsättningar
Omvärldsanalys med befolkningsprognos Vision och inriktningsmål Senaste bokslut, innevarande års budget Samhällsekonomisk utveckling Kommunsektorns utveckling Verksamhetsförändringar Skatter, statsbidrag Lönekostnadsutveckling Inflation Räntor Pensioner

3 Mål- & resursstyrning Vision & inriktningsmål Budgetramar Lagstiftning

4 Inriktningsmål för ekonomin
Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för kommun-invånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till dem. Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt. Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang eftersträva en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar. Förslag om finansiella mål läggs till kommunfull-mäktige i samband med förslag om Mål- och resursplan i juni 2015.

5 Pensioner Utbetalningar från ansvarsförbindelsen per åldersgrupp

6 Finansiell profil Jämförelse – Finansiell benchmarking
Kommunforskning i väst (KFI) Jämförelse - kommunerna i Västra Götalands län Åtta finansiella nyckeltal Kapacitet Kortfristig beredskap Risk Kontroll Betygsättning i relation till genomsnittet i länet Skala 1-5 utifrån senaste bokslut

7 Finansiell profil

8 Finansiell profil Vänersborg Stark finansiell ställning
Stark finansiell ställning (En soliditet som är starkare än 20 % under 2013 *) Varken stark eller svag finansiell ställning (En soliditet som ligger mellan 0-20 % under 2013*) Svag finansiell ställning (En soliditet som är svagare än 0 % under 2013 *) Starkt resultat (Resultatet var högre än 2 % av verksamhetens bruttokostnader under perioden 2011–2013) Borås Halmstad Kungsbacka Mark Mölndal Skövde Strömstad Ulricehamn Varberg Vara Ale Falkenberg Falköping Göteborg Hjo Härryda Kungälv Laholm Tanum Tibro Färgelanda Gullspång Mellerud Tjörn Uddevalla Varken starkt eller svagt resultat (Resultatet låg mellan 1 %–2 % av verksamhetens brutto-kostnader under perioden 2011–2013) Herrljunga Sotenäs Tidaholm Alingsås Bengtsfors Bollebygd Dals-Ed Essunga Götene Partille Skara Trollhättan Vårgårda Vänersborg Öckerö Grästorp Karlsborg Mariestad Munkedal Orust Stenungsund Svagt resultat (Resultatet var svagare än 1 % av verksam-hetens bruttokostnader under perioden 2011–2013.) Lidköping Lerum Svenljunga Tranemo Töreboda Hylte Lilla Edet Lysekil Åmål

9 Samhällsekonomi

10 Kommunförbundets prognos i december

11 Demografiska förändringar
Vi ser en tillväxt av barn och ungdomar (förskolan och grundskolan) baserad på inflyttning. Antalet ungdomar i gymnasieåldern stabiliseras för att från 2018 börja öka. Antalet äldre ökar sakta men säkert.

12 Resursjämförelse

13 forts Resursjämförelse

14 forts Resursjämförelse

15 Verksamhetens nettokostnader
Inflationskompensation 0 % (2,4 % i budget 2015, ny prognos visar -0,2 % för 2014 och 0,6 % för 2015) Internräntan sänks till 2,4 % Löneökningar, beräknade kostnader för 2015 och 2016 års löneavtal budgeteras centralt Pensionskostnader enl KPA Ettårsanslagen fr budget 2015 är borträknade: Planprogram Sanden 0,3 Mkr, Cityvärdar 0,25 Mkr, Underhåll broar 3,0 Mkr, Överförmyndarnämnden 0,65 Mkr

16 Skatteintäkter och statsbidrag
Det senaste cirkuläret fr SKL, Antalet invånare i Vbg, st, motsvarar november 2014 Negativ slutavräkning om 245 kr/invånare, ca 9 Mkr Utjämningsbidraget till LSS följer prognosen, 37 Mkr Fastighetsavgiften är uppräknad till 2015 års nivå, 65 Mkr

17 Nämndernas nettobudgetramar
Barn- & utbildningsnämnden Tkr Surfplattor Tkr Byggnadsnämnden Tkr Ettårsanslag planprogram Sanden Tkr Surfplattor Tkr Kommunfullmäktige Tkr Ramökning ökade omkostnader Tkr Surfplattor Tkr Kommunstyrelsen Tkr Finansiering av surfplattor Tkr Dalslands turistbolag Tkr Verklig kostnad Kungajaktsmuseet Tkr

18 fortsättning Nämndernas nettobudgetramar
Kultur- och fritidsnämnden Tkr Surfplattor Tkr Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tkr Surfplattor Tkr Revision Tkr Samhällsbyggnadsnämnden Tkr Ettårsanslag fr 2015 underhåll broar Tkr Surfplattor Tkr

19 fortsättning Nämndernas nettobudgetramar
Socialnämnden Tkr Äldreboendet Gläntan Tkr Surfplattor Tkr Valnämnd Tkr Överförmyndarnämnden Tkr Ettårsanslag fr Tkr Surfplattor Tkr

20 Resultatbudget

21 Direktiv till nämnderna
Driftbudget Nämnderna ska presentera sina budgetförslag inom ram med beskrivning om åtgärder och konsekvenser. Investeringsbudget Nämnderna ska ompröva planerade investeringar och vara återhållsamma med nya då det ekonomiska utrymmet för att finansiera driftkostnadskonsekvenser är obefintligt. Nämnderna ska beskriva vilka konsekvenser som investeringar får på driftbudgeten och hur dessa ryms inom befintlig budgetram.

22 Förslag till reviderad investerings-
budget = Investeringsramar i MRP

23 Revideringar i investerings-
budget

24 forts. Revideringar i investerings-
budget

25 forts. Revideringar i investerings-
budget

26 Tidsplan


Ladda ner ppt "Ekonomin inför 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser