Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunerna i samhällsekonomin Vänersborgs ekonomi & ekonomiprocesser Budget Uppföljning & Intern kontroll Ekonomiutbildning KF 2014-11-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunerna i samhällsekonomin Vänersborgs ekonomi & ekonomiprocesser Budget Uppföljning & Intern kontroll Ekonomiutbildning KF 2014-11-03."— Presentationens avskrift:

1 Kommunerna i samhällsekonomin Vänersborgs ekonomi & ekonomiprocesser Budget Uppföljning & Intern kontroll Ekonomiutbildning KF 2014-11-03

2 Kommunen i samhällsekonomin

3 2014-11-23 Regelverk för kommunens ekonomihantering Kommunallagen, kapitel 8 God ekonomisk hushållning, avgifter, årsbudgeten, balanskrav, redovisning och årsredovisning. Lag om kommunal redovisning Ytterligare regler kring bokföring, delårsrapporter och årsredovisning. God redovisningssed skall tillämpas. Speciallagstiftning Reglementen och policydokument Ex. attestreglemente, intern kontrollreglemente, finanspolicy.

4 2014-11-23 Några finansiella begrepp Likviditet Likvida medel (kassa, bankmedel) i procent av kortfristiga skulder – Mäter betalningsberedskap på kort sikt Eget kapital Tillgångar minus skulder - Hur mycket av våra tillgångar som vi finansierat med egna medel Soliditet Eget kapital i procent av totala tillgångar - Mäter ekonomisk styrka på lång sikt Avskrivningar Årlig beräknad värdeminskning på anläggningstillgångar. Redovisas som en kostnad

5 Olika förutsättningar - Samma uppgifter & lagstiftning Kommunalskatt 2014 Dorotea23:90 kr Vellinge18:50 kr V ä nersborg22:21 kr V ä stra G ö taland21:21 kr Riket20:65 kr

6 Kommunala kostnader fördelade efter ålder Tkr per invånare i respektive åldersgrupp

7 Skatteintäkter Redovisas innevarande år Tre års uppräkning Prognoser SKL ”Justeras” i slutet av året, innevarande & föregående

8 Kommunala utjämningssystemet Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Utjämningssystem LSS

9 Kostnadsutjämningen - kommuner DelmodellExempel på strukturella faktorerVBG kr/inv Förskoleverks o skolbarns oms Andel barn, föräldr förv frekvens, befolkn täthet, -214 Grundskola o försk.klassAndel barn, barn m utl bakgr, glesbygd, ålder 350 GymnasieskolaAndel ungdomar, programval, bebyggelsestruktur 284 ÄldreomsorgÅlder, könsförd, yrkesbakgrund,civilstånd1 195 Ifoutrikes födda, arbetslösa, ensamst m barn,män med låg ink, bebyggtäthet -437 Barn m utländsk bakgrundBarn 0 – 19 år-116 BefolkningsförändringarBefolkn minskn under senaste 10 åren-115 BebyggelsestrukturUppvärmning, gator o vägar, byggkostn, glesbygdsspecifika adm, resor och räddn tj -295 Kollektivtrafik, m lönekostnader Gleshet, arbetspendling, tätortsstruktur-281 Summa372

10 Utmaningar för kommunsektorn Demografiska förändringar, fler barn i skolåldern och fler äldre Investeringsbehov, skolor, fritidsanläggningar, behov av renovering eller ombyggnad Fortsatt avbetalning på gammal pensionsskuld Ökade krav från medborgare Urbanisering

11 Vänersborgs ekonomi & ekonomiprocesser

12 2014-11-23 Varifrån kommer pengarna?

13 2014-11-23 Till vad går pengarna?

14 2014-11-23 Typ av kostnader Personal 59% Finansiella kostnader 1% Bidrag 4% Tjänster 26% Material 4% Avskrivningar 3%

15 2014-11-23 God ekonomi? Jämförelse över tiden God ekonomi? Jämförelse över tiden

16 2014-11-23 Finansiell profil för Vänersborgs kommun - Jämförelse med riket (Kommunforskning i Väst) God ekonomi? Jämförelse med andra God ekonomi? Jämförelse med andra

17 2014-11-23 Rollfördelning mellan KF & KS i ekonomifrågor KF Beslutar Mål- och resursplan Delårsrapporter Årsredovisning Budgetfrågor Övergripande ekonomiska styrdokument KS Bereder förslag till KF Riktlinjer och anvisningar till nämnderna Tillsyn av nämnder & bolag Budgetförändringar mellan nämnders anslagsbindningsnivåer Fördelning av budget till nämnderna utifrån löneavtal Förfogandeanslag

18 2014-11-23 Årsredovisning Delårsrapport april Bokslut Nämndernas budgetförslag Delårsrapport augusti Budgetbeslut Nämndernas verk- samhetsberättelse Budgetramar Ekonomikalender Verksamheternas detaljbudgetar

19 2014-11-23 Budget ”En plan för intäkter och kostnader under en avgränsad tid.”

20 Kommunallagen ”Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.” ”För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.” ”Budgeten skall innehålla en plan för verksamhet och ekonomin under budgetåret.” ”Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.” ”Budgeten fastställs av Kommunfullmäktig före november månads utgång” ”Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna” ”Kommuner och landsting får reservera medel till en resultatutjämningsreserv” Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel”

21 2014-11-23 Finansiella mål  Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter och generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 %.  Kassalikviditeten bör vara minst 50 %.  Soliditeten bör förbättras.  Ej skuldfört pensionsåtagande bör minska som andel av eget kapital

22 2014-11-23 Varför överskott ? Egenfinansiera investeringar Värdesäkra kommunens tillgångar Täcka framtida pensionskostnader Ha en buffert för oförutsedda händelser t.ex. skatteintäkter, oförutsedda utgifter. löneökning, prisökning Långsiktiga satsningar

23 2014-11-23 Mål- och resursplan Kommunens viktigaste styrdokument!

24 Budgetprocessen i Vänersborg KS beslut om anvisningar & ramar Nämnderna lämnar förslag till MRP KS beslut om förslag till MRP KF beslutar om MRP KS & nämnder fastställer verksamhetsplan & detaljbudget

25 Anvisningar ramar & Mål- och resursplan Innehåller: -Ekonomiska förutsättningar -Ekonomiska ramar till nämnderna -Uppdrag/direktiv till nämnderna -Anger hur processen ska gå vidare -Beslutas av KS i mars Här emellan budgetbereder nämnderna och beslutar om förslag till budget. Innehåller: -Del I Vision och Mål - Förutsättningar och beslut -Del II Mål- och resursplan - Nämnderna Verksamhetsbeskrivning, Förväntade resultat, Fördelning av resurser per anslagsbindningsnivå -Del III Investerings- och exploateringsplan -Beslutas av KF i juni

26 Budgetförutsättningar Ekonomiska mål - Finansiella mål Senaste bokslut, innevarande års budget Befolkningsutveckling Verksamhetsförändringar Samhällsekonomisk utveckling Kommunsektorns utveckling Skatter, statsbidrag Lönekostnadsutveckling Inflation Räntor Pensioner

27 2014-11-23 Olika budgetar i kommunen Mål- och resursplan Kommunfullmäktige Nämndernas budgetfördelningar Nämnderna Verksamhetens budgetfördelningar Förvaltningarna/FC Budgetansvarigs detaljbudget T.ex. Enhetschefer

28 2014-11-23 Uppföljning & intern kontroll

29 2014-11-23 Delårsrapporter April och augusti Målavstämning, finansiell analys och nämndernas redovisning Augusti, bolagen med Prognos viktigt Till fullmäktige

30 2014-11-23 Årsredovisningen Förvaltningsberättelse Övergripande målavstämning Omvärldstext, välfärdsredovisning, miljöredovisning och personalredovisning Finansiell analys och rapporter Driftsredovisning Investeringsredovisning Nämndernas verksamhetsberättelser Bolagens verksamhetsberättelser Revisionsberättelse

31 2014-11-23 Årsredovisningen - process

32 2014-11-23 Nämndernas Verksamhetsberättelser För varje år görs nämndernas verksamhetsberättelse som redovisar nämndernas målavstämning, resultat och vilken verksamhet de bedrivit under året.

33 Intern kontroll Utgår från kommunallagen som definierar styrelsens och nämndernas ansvar Minimera risken för fel. Skydda politiker och anställda Säkerställa att lagar, avtal mm efterlevs Resurser används enligt fattade beslut. Rättvisande redovisning. Trygga kommunens tillgångar Kommunfullmäktige har antagit regler för intern kontroll och attest

34 Utdrag ur Internkontrollreglemente Förvaltningschefen Ansvarar för att förvaltningsspecifika regler och anvisningar utformas Ansvarar för att rapportering sker till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Verksamhetsansvariga Skyldiga att följa antagna reglementen, regler och anvisningar samt informera de anställda om intern kontroll Brister ska meddelas till närmast överordnad chef eller till den som nämnden utsett. Övriga anställda Skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister ska meddelas till närmast överordnad chef eller den nämnden utsett.

35 Attestregler Beslutsattest, mottagningsattest, granskningsattest och behörighetsattest Attestanter utses Attest får inte ske om man är jävig Beloppsgränser


Ladda ner ppt "Kommunerna i samhällsekonomin Vänersborgs ekonomi & ekonomiprocesser Budget Uppföljning & Intern kontroll Ekonomiutbildning KF 2014-11-03."

Liknande presentationer


Google-annonser