Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sahlgrenska Disponibla vårdplatser1; Årsgenomsnitt 2010 NU-sjukvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sahlgrenska Disponibla vårdplatser1; Årsgenomsnitt 2010 NU-sjukvården"— Presentationens avskrift:

0 Vårdplatssituationen inom VGR
Presentation SÄS Seminarium: Samordning och planering mellan olika aktörer i vården 4 juni 2012

1 VGRs ~4 300 disponibla vårdplatser är huvudsakligen fördelade på 6 sjukhus i regionen
Sahlgrenska Disponibla vårdplatser1; Årsgenomsnitt 2010 NU-sjukvården SkaS SÄS Habilitering och hälsa ~8 Sjukhuset i Mariestad ~15 Kungälv Alingsås Sjukhuset i Lidköping ~115 NÄL ~495 Kärnsjukhuset i Skövde ~410 Uddevalla Sjukhus ~250 Sjukhuset i Falköping ~145 Kungälvs sjukhus ~200 Alingsås lasarett ~105 Regionen består av sex akutsjukhus med en eller flera fysiska sjukhuskroppar, samt flera små vårdenheter med mindre än 25 vårdplatser Bilden visar årsgenomsnittet av disponibla vårdplatser vilket tar hänsyn till avvikelser från fastställda platser, t ex pga semesterneddragningar och helgneddragningar Lillhagsparken ~85 Östra ~680 Borås ~450 Sahlgrenska ~775 Skene ~40 Högsbo ~90 Mölndal ~390 Frölunda ~14 Not: Utöver illustrerade vårdplatser fanns 53 vårdplatser hos privata vårdgivare; Lundby sjukhus (12), Stadsmissionen (19), samt Carlanderska sjukhuset (22) 1 Inkluderar ej tekniska vårdplatser (IVA, postoperativa platser, förlossning etc.) Källa: Elvis/KPAS/Oblick; SKL; teamanalys

2 Baserat på uppskattning från punktmätningar finns fler fysiska än fastställda vårdplatser i regionen Medicin Kirurgi Geriatrik Psykiatri3 Rättspsykiatri VGR, 2010 Disponibla vårdplatser Fastställda vårdplatser Fysiska vårdplatser Disponibla vårdplatser är vårdplatser med fysisk utformning, utrustning och bemanning för att säkerställa krav på patientsäkerhet och arbetsmiljö. Bilden visar årsgenomsnittet och tar hänsyn till avvikelser pga semesterneddragningar och helgneddragningar Fastställda vårdplatser är det antal platser som enligt beslut av sjukhusledning regelmässigt skall vara disponibla under året Fysiska vårdplatser är platser med fysisk utformning och utrustning för att säkerställa krav på patientsäkerhet och arbetsmiljö, oberoende av bemanning Skillnad pga semesterstängningar och helgstängningar Uppskattad skillnad pga extraplatser på flertal avdelningar2 ~ ~ 4 678 ~150 4 320 147 ~730 147 728 703 ~330 316 303 ~1 700 ~2 100 Disponibla vårdplatserDisponibla vårdplatser1 Fastställda vårdplatser enligt budget 2010Fastställda vårdplatser enligt budget 2010Fastställda vårdplatser enligt budget 20101 Estimerat antal fysiska vårdplatserEstimerat antal fysiska vårdplatserEstimerat antal fysiska vårdplatser1,2 1 Inkluderar ej tekniska vårdplatser (IVA, postoperativa platser, förlossning etc.) 2 Antal fysiska vårdplatser baserat på exakta uppgifter om extra fysiska vårdplatser för SÄS, Kungälv och Alingsås. För SU, NU och SkaS har uppskattning gjorts baserat på punktmätningar i september Ingen uppskalning har gjorts av psykiatriska vårdplatser 3 Psykiatri inkluderar allmänpsykiatri och BUP Källa: Elvis/KPAS/Oblick; punktmätningar september 2011; teamanalys

3 Under perioden har antalet vårdplatser minskat med ~5 % samtidigt som befolkningen ökat med ~4 % Rättspsykiatri2 Medicin Kirurgi Geriatrik Psykiatri2 Övrig/ ofördelad vård , VGR Förändring % Vårdplatser totalt i regionen Genomsnittligt antal disponibla vårdplatser1 Vårdtillfällen totalt i regionen Vårdtillfällen, tusental Befolkning Tusental 4.541 -5% 263 -3% 255 1.580 104 4.320 2 1.515 13 2 +8% +4% 147 7 14 752 10 -6% 703 +37% 411 303 -26% 110 107 -3% 1.347 1.343 -0,3% 130 -7% 121 1.919 1.824 -5% 2003 2010 2003 2010 2003 2010 1 Inkluderar samtliga sjukhus i regionen, offentliga och privata vårdgivare. Källa för disponibla platser 2003 är SKL och källa för 2010 inventeringen av vårdplatser i denna utredning. Inkluderar ej tekniska vårdplatser (IVA, postoperativa platser, förlossning etc.) 2 Psykiatri inkluderar allmänpsykiatri och BUP. Rättspsykiatriska vårdtillfällen är så få att de ej syns i grafen Källa: Elvis/KPAS/Oblick; SKL; SBC; teamanalys

4 VGR har ett genomsnittligt antal vårdplatser per invånare och en typisk fördelning av vårdplatser
Medicin Kirurgi Vårdplatser i specialiserad vård, 2010 Geriatrik Vårdplatser per 1000 invånare Andel vårdplatser per specialitetsområde (%) Psykiatri Övrig/ ofördelad vård Västerbotten 3,5 12 14 Uppsala 3,3 9 13 Kronoberg 3,2 5 30 Örebro 3,1 4 15 Dalarna 3,0 9 16 Norrbotten 3,0 6 17 Västernorrland 2,9 8 Skåne 2,8 1 Västmanland 2,8 3 17 Kalmar 2,8 8 16 3 Jönköping 2,7 14 16 Blekinge 2,7 17 Västra Götaland 2,7 7 20 Jämtland 2,7 15 Gotland 2,6 2 11 Halland 2,6 12 Värmland 2,5 15 Östergötland 2,4 7 Stockholm 2,4 19 18 2 Gävleborg 2,2 3 11 RIKET 2,7 8 17 Not: Sörmland har exkluderats då ~60% av specialiserade vårdplatser definieras som Övrigt i SKL-data. Psykiatri inkluderar här allmänpsykiatri, BUP och rättspsykiatri Källa: SKL; Elvis/KPAS/Oblick; teamanalys

5 Det minskade antalet vårdplatser har skett parallellt med en utbyggnad av kommunala vårdformer för äldre, framför allt inom hemtjänsten , VGR % Förändring Personer i kommunala vårdformer, tusental Invånare 65+ i kommunala vård- och boendeformer Befolkning över 65 år Tusental +29% 54,4 285 1,7 +26% 256 +11% 42,3 Korttidsboende1 1,4 37,0 +69% Ordinärt boende med hemtjänstOrdinärt boende med hemtjänst 21,9 Särskilt boende 19,1 15,8 -17% 2003 2010 2003 2010 Källa: SKL; SBC; teamanalys

6 Överbeläggning Överbeläggning: Varje enskilt tillfälle då en patient vårdas på plats som saknar fysisk utformning, utrustning eller bemanning för att säkerställa krav på patientsäkerhet och arbetsmiljö Av praktiska skäl mäts överbeläggning vid fasta tidpunkter var dag; typisk sett kl och kl 17.00 Beläggning av patienter är vanligtvis högre på morgonen pga inskrivningar under natten, varför överbeläggningarna tenderar vara högst på förmiddagen I dataanalyserna har följande mått använts: Antal närvarande patienter utöver det antal som ryms inom disponibla platser per avdelning varje dag kl 07.00 Antal disponibla vårdplatser baserat på justerade siffror från datasystemen Observera att SkaS datasystem inte i historisk data kan skilja ut patienter på IVA vilket gör att sjukhusets överbeläggningar blir något överskattade jämfört med övriga sjukhus

7 En vanlig dag i VGR finns 181 överbeläggningar på regionens sjukhus
Antal tillfällen med överbeläggningar1 (överbeläggningar som andel av vårddagar); En genomsnittlig dag 2010 Ström- stad Tanum Sotenäs Lysekil Orust Tjörn Kungälv Öckerö Göteborg Mölndal Mark Sven-ljunga Tranemo Ulricehamn Borås Bolle-bygd Härryda Partille Lerum Ale Sten-ung-sund Lilla Edet Troll-hättan Alling- sås Vårgårda Herrljunga Falköping Tidaholm Hjo Tibro Karls- borg Skövde Skara Vara Ess-unga Gräs- torp Lidköping Götene Mariestad Gullspång Dals-Ed Bengtsfors Åmål Mellerud Färge-landa Munke-dal Väners- borg Uddevalla Töreboda NU-sjukvården 49 (7%) SkaS 20 (3%) Alingsås Kungälv 2 (2%) 8 (4%) SÄS Totalt i regionen SU 30 (6%) 181 (5%) 72 (4%) 1 Överbeläggningar beräknade som differens mot disponibla vårdplatser. Patienter på IVA borträknade från beläggningen för respektive avdelning som patienten tillhör för samtliga sjukhus utom SkaS, vilket innebär att överbeläggningar på SkaS kan vara något överskattade. Patienter på permission är borträknade på avdelningar där detta registreras, framför allt inom psykiatrin. Analysen exkluderar rättspsykiatri. Källa: Elvis, Oblick, KPAS, Teamanalys

8 Överbeläggningsproblematiken skiljer sig mellan specialitetsområden; ~95% fler dagar med överbeläggningar inom medicin än inom psykiatri Antal dagar med minst en överbeläggning per avdelning1, VGR 2010 Medicin Kirurgi Geriatrik Psykiatri2 115 dagar 93 dagar 92 dagar 59 dagar Medeltal per område SU NU SkaS SÄS KLV AL SU NU SkaS SÄS KLV AL SU NU KLV SU NU SkaS SÄS KLV 1 Genomsnitt av varje avdelnings dagar med överbeläggning, per sjukhus och specialitetsområde. Endast avdelningar som varit öppna minst halva 2010 är inkluderade. Patienter på IVA borträknade från beläggningen för respektive avdelning som patienten tillhör för samtliga sjukhus utom SkaS 2 Psykiatri inkluderar allmänpsykiatri och BUP. Rättspsykiatri har exkluderats från analysen Källa: Elvis, Oblick, KPAS, Teamanalys

9 Utlokalisering Utlokalisering: Varje vårddag en patient vårdas på enhet som inte har ett vårduppdrag som avser patientens tillstånd Den praktiska definitionen av utlokaliserade patienter är inte helt tydlig, då bedömningen av såväl avdelningens vårduppdrag som patientens vårdbehov kan vara subjektiv Analysen inkluderar samtliga patienter som vårdas på annan avdelning än avdelningen som har medicinskt ansvar. Detta förkommer såväl inom samma medicinska specialistområde (t ex kirurgipatient på ortopediavdelning) som utanför det medicinska specialistområdet (t ex medicinpatient på kirurgavdelning)

10 En vanlig dag i VGR finns 49 utlokaliseringar på regionens sjukhus
Antal vårddagar som är utlokaliseringar (utlokaliseringar som andel av vårddagar); En genomsnittlig dag 2010 Ström- stad Tanum Sotenäs Lysekil Orust Tjörn Kungälv Öckerö Göteborg Mölndal Mark Sven-ljunga Tranemo Ulricehamn Borås Bolle-bygd Härryda Partille Lerum Ale Sten-ung-sund Lilla Edet Troll-hättan Alling- sås Vårgårda Herrljunga Falköping Tidaholm Hjo Tibro Karls- borg Skövde Skara Vara Ess-unga Gräs- torp Lidköping Götene Mariestad Gullspång Dals-Ed Bengtsfors Åmål Mellerud Färge-landa Munke-dal Väners- borg Uddevalla Töreboda NU-sjukvården 15 (2%) SkaS 3 (0,5%) Alingsås Kungälv 2 (2%) 5 (3%) SÄS Totalt i regionen SU 15 (3%) 49 (1,3%) 9 (0,5%) Källa: Elvis, Oblick, KPAS, Teamanalys

11 Sjukhusen i VGR har generellt en preferens att överbelägga hellre än att utlokalisera, men ett antal områden har problem med både överbeläggningar och utlokaliseringar Antal överbeläggningar & utlokaliseringar, VGR 2010 Överbeläggningar1 Genomsnittligt antal dagar med överbeläggning per avdelning Områden med preferens för över-beläggningar framför utlokaliseringar NU Medicin Medicin/kirurgi-områden med högt antal incidenter och antagligen underkapacitet NU Kirurgi SÄS Medicin NU Geriatrik KLV Medicin SÄS Psykiatri KLV Psykiatri SÄS Kirurgi2 SU Medicin KLV Geriatrik KLV Kirurgi Framför allt psykiatri samt SkaS områden med lågt antal incidenter NU Psykiatri SU Kirurgi Inga områden har preferens för utlokaliseringar framför över-beläggningar AL Kirurgi SkaS Medicin SkaS Kirurgi SU Geriatrik AL Medicin SU Psykiatri SkaS Psykiatri Utlokaliseringar Antal vårddagar per disponibel plats 1 Antal vårddagar / 365 / disponibla platser där vårddagar definieras som utskrivningstid – inskrivningstid. Andra regioner och landsting använder ofta en annan definition på vårddagar, vanligtvis utskrivningsdatum – inskrivningsdatum +1, vilket ger en högre genomsnittlig beläggningsgrad än med VGRs definition. Vårddagar har justerats ned med uppskattade antal IVA vårddagar för alla sjukhus utom SkaS. Rättspsykiatri har exkluderats från analysen 2 Stor del av utlokaliseringar från SÄS kirurgi är utlokaliseringar mellan KAVA och KIR4 (~35%). Dessa utlokaliseringar innebär troligen ingen nedsatt patientsäkerhet Källa: Elvis; Oblick; KPAS; Teamanalys

12 Samordnad vårdplanering
Samordnad vårdplanering: Processen som hanterar vård av patienter i övergången från specialiserad vård (sjukhusvård) till kommunal omsorg Inkluderar remittering till kommun, gemensam vårdplanering, utskrivning och överflyttning av patienter

13 Beskrivning av processen för samordnad vårdplanering i VGR
Kallelse + underlag aviseras Vårdplan upprättas Utskrivnings- klar Acceptabel period från sjukvårdens synvinkel? Patient skrivs ut från slutenvården ~ X dagar Period som bör minimeras? Betalningsansvaret initieras dagen efter att samtliga följande tre villkor är uppfyllda (i oberoende ordning)1 1. Karensdagarna har passerat (5 vardagar för somatisk vård, 30 vardagar för psykiatrisk vård, helgdagar inkluderas ej) 2. Vårdplanen är upprättad 3. Utskrivningsklardatum har infriats 1 För detaljerade regler, se separat förklaring Källa: Klara SVPL

14 Det är stor skillnad mellan kommuner vad gäller det totala antalet betaldagar; flest betaldagar i Göteborgs kommun PRELIMINÄRT >1000 100 till 1000 30 till 100 0 till 30 Totalt antal betaldagar för ärenden där samordnad vårdplan upprättats under 2010 Strömstad 16 Tanum 45 Sotenäs 60 Lysekil 221 Orust 67 Tjörn 46 Kungälv 193 Öckerö Göteborg 1814 Mölnda 292l Mark 100 Sven-ljunga 9 Tranemo Ulricehamn 62 Borås 182 Bolle-bygd Härryda Partille 128 Lerum 121 Ale 125 Sten-ung-sund 15 Lilla Edet 64 Troll-hättan 736 Alling- sås 209 Vårgårda 27 Herrljunga 40 Falköping 488 Tidaholm 49 Hjo 44 Tibro 11 Karlsborg 53 Skövde 393 Skara 104 Vara 147 Essunga 42 Gräs- torp 10 Lidköping 126 Götene 50 Mariestad 80 Gullspång 7 Dals-Ed 17 Bengtsfors 3 Åmål 23 Mellerud 21 Färgelanda Munkedal 56 Väners- borg 291 Uddevalla 540 Töreboda 63 Summan av antal betaldagar som belastat respektive kommun 2010 Ärenden med mer än 10 betaldagar har tagits bort då de antagits vara felregistreringar (utgör endast 1.1% av totala antalet ärenden), och ofta behandlas separat av lokala handläggare Det totala antalet betaldagar är dock underskattat, då ett antal patienter med långa perioder av betaldagar saknas Källa:KLARA SVPL teamanalys

15 Andel ärenden med betaldagar är högst i regionens centrala kommuner; Uddevalla, Trollhättan, Essunga, Vara och Falköping Andel samordnade vårdplaneringsärenden med betaldagar under 2010; Procent >6% 4-6% 2-3% 0-2% Strömstad 1.5 Tanum 3.2 Sotenäs 4.8 Lysekil 7.5 Orust 4.5 Tjörn 4.2 Kungälv Öckerö 3.1 Göteborg 3.4 Mölndal 5.4 Mark 3.5 Sven-ljunga 1.0 Tranemo 2.3 Ulricehamn 2.2 Borås 2.0 Bollebygd Härryda 2.9 Partille 4.1 Lerum 4.4 Ale 4.6 Sten-ung-sund Lilla Edet Trollhättan 7.7 Alling- sås Vårgårda Herrljunga 3.6 Falköping 9.6 Tidaholm 3.3 Hjo 5.0 Tibro 1.3 Karlsborg Skövde 5.8 Skara 5.1 Vara 8.2 Essunga 7.4 Grästorp 1.6 Lidköping Götene 4.9 Mariestad 2.8 Gullspång 5.9 Dals-Ed 2.6 Bengtsfors 0.8 Åmål 2.1 Mellerud Färgelanda Munkedal Väners- borg 5.2 Uddevalla 6.5 Töreboda Andel ärenden i procent där kommun har belastats med betaldagar I förhållande till totala antalet ärenden med samordnad vårdplanering under 2010 Ärenden med mer än 10 betaldagar har tagits bort då de antagits vara felregistreringar. Dessa utgör endast 1 % av totala antalet ärenden Justeringar som har gjorts vid faktureringar men inte registrerats i KLARA SVPL är inte inkluderade i analysen Källa: KLARA SVPL; teamanalys

16 Flera kommuner har långa ledtider vid omhändertagande av utskrivningsklara patienter från sjukhusen
Andel fall med betaldagar1 Procent 10,0 9,5 Falköping 9,0 8,5 Vara Kommuner som har få betaldagar, men som tar relativt lång tid på sig att ta hem sina patienter Trollhättan 8,0 Essunga Lysekil 7,5 7,0 Uddevalla 6,5 6,0 Gullspång Skövde Skara Mölndal 5,5 Töreboda Kungälv Vänersborg Sotenäs Hjo 5,0 Lilla Edet Ale Munkedal Götene Alingsås 4,5 Partille Orust Tjörn Lerum 4,0 Herrljunga Göteborgs stad 3,5 Tanum Karlsborg Tidaholm Mark 3,0 Lidköping Vårgårda Mariestad Härryda Dals-Ed 2,5 Öckerö Mellerud Tranemo Åmål Ulricehamn 2,0 Färgelanda Grästorp Borås 1,5 Strömstad Stenungsund 1,0 Tibro Svenljunga Bengtsfors 0,5 Bollebygd 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 Genomsnittlig tid från kallelse till patient skrivs ut2 Dagar Not: Kommuner med totalt antal kompletta dataset under 7 st har exkluderats då dessa inte antas vara statistiskt representativa. Kommuner kan ha olika rutiner för när man kommer till sjukhuset för att upprätta vårdplan vilket påverkar när betaldagarna börjar räknas. 1 Ärenden med upp till 10 betaldagar, inkluderar ärenden av totalt ärenden under 2010 2 Endast ärenden med komplett data vilket motsvarar ärenden av totalt ärenden, dvs ca 56% Källa: KLARA SVPL; teamanalys

17 Kommuner i samma område har ofta liknande mönster
SÄS Sahlgrenska SkaS NU-sjukvården Kungälv Alingsås Andel fall med betaldagar1 Procent 10,0 SkaS 9,5 Falköping 9,0 8,5 Vara Trollhättan 8,0 Essunga Lysekil NU 7,5 7,0 Uddevalla 6,5 SkaS Kungälv 6,0 Gullspång Skövde Alingsås 5,5 Skara Mölndal Töreboda Kungälv Sotenäs Hjo 5,0 Vänersborg Lilla Edet Ale Munkedal Götene Alingsås 4,5 Partille Tjörn Lerum Orust 4,0 Herrljunga Göteborgs stad 3,5 NU Tanum Karlsborg Tidaholm Mark 3,0 Lidköping Vårgårda Mariestad Härryda Dals-Ed 2,5 Öckerö Mellerud Åmål SU Tranemo Ulricehamn 2,0 Grästorp Borås 1,5 Färgelanda Strömstad SÄS Tibro Svenljunga Stenungsund SÄS 1,0 Bengtsfors 0,5 Bollebygd 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 Genomsnittlig tid från kallelse till patient skrivs ut2 Dagar Not: Kommuner med totalt antal kompletta dataset under 7 st har exkluderats då dessa inte antas vara statistiskt representativa. Kommuner kan ha olika rutiner för när man kommer till sjukhuset för att upprätta vårdplan vilket påverkar när betaldagarna börjar räknas. 1 Ärenden med upp till 10 betaldagar, inkluderar ärenden av totalt ärenden under 2010 2 Endast ärenden med komplett data vilket motsvarar ärenden av totalt ärenden, dvs ca 56% Källa: KLARA SVPL; teamanalys

18 De totala ledtiderna är längst för sjukhus som har många kommuner som nyttjar samtliga karensdagar
Tid från kallelse till utskrivningsklar Genomsnittligt antal dagar från kallelse skickas till patient skrivs ut från sjukhus1 Utskrivningsklar till patient skrivs ut Somatisk vård Ledtid i processen Antal ärenden1 660 Alingsås 2,8 5,8 8,5 7080 Sahlgrenska 5,2 2,7 7,9 Sjukhus med stor andel kommuner som ofta nyttjar samtliga fem karensdagar 2209 SÄS 6,1 1,7 7,9 1195 Kungälv 3,6 4,0 7,6 8047 SkaS 4,1 1,3 5,4 Sjukhus med lägre andel kommuner som ofta nyttjar samtliga fem karensdagar, men fler kommuner med stort antal betaldagar 5090 NU-sjukvården 2,7 2,4 5,1 25112 Totalt VGR 4,3 2,2 6,5 Not: Kommuner kan ha olika rutiner för när man kommer till sjukhuset för att upprätta vårdplan vilket påverkar när betaldagarna börjar räknas. 1 Endast ärenden med komplett data. För både somatik och psykiatri är totala antalet ärenden av totalt ärenden, dvs ca 56% Källa: KLARA SVPL; teamanalys

19 Somatisk vård, ledtider i processen per kommun
Tid från kallelse till utskrivningsklar Genomsnittligt antal dagar från kallelse skickad till patient skrivs ut från sjukhus1 Utskrivngsklar till patient skrivs ut Vårgårda 4 6 9 Ulricehamn 7 2 9 Alingsås 3 6 9 Göteborgs stad 6 3 8 Lerum 4 5 8 Ale 4 4 8 Lilla Edet 3 5 8 Tranemo 6 2 8 Tjörn 4 4 8 Borås 6 2 8 Kungälv 4 4 8 Stenungsund 4 3 8 Partille 5 3 7 Herrljunga 5 3 7 Öckerö 6 1 7 Mark 5 2 7 Falköping 5 2 6 Mölndal 4 3 6 Uddevalla 3 3 6 Essunga 4 2 6 Svenljunga 5 1 6 Bollebygd 4 1 6 Tidaholm 5 1 6 Skövde 4 2 6 För vissa kommuner är antalet registrerade fall under 2010 begränsade vilket innebär att genomsnittliga siffrorna bör tolkas med viss försiktighet Hjo 5 1 6 Skara 4 1 6 Trollhättan 3 3 6 Götene 4 1 6 Töreboda 5 1 5 Härryda 3 2 5 Vara 4 2 5 Orust 3 2 5 Karlsborg 4 1 5 Lysekil 2 3 5 Mariestad 4 1 5 Lidköping 3 1 5 Sotenäs 3 2 5 Munkedal 3 2 5 Tibro 4 1 4 Grästorp 3 1 4 Vänersborg 2 2 4 Åmål 2 2 4 Färgelanda 3 1 4 Gullspång 3 1 4 Mellerud 3 1 4 Tanum 3 1 4 Strömstad 2 1 4 Dals-Ed 2 2 4 Bengtsfors 2 4 1 Under 11 betaldagar, endast avser av totalt antal ärenden 2 Endast kompletta datamängdar Källa: KLARA SVPL teamanalys

20 Psykiatrisk vård, ledtider i processen per kommun
Tid från kallelse till utskrivningsklar Utskrivngsklar till patient skrivs ut Genomsnittligt antal dagar från kallelse skickad till patient skrivs ut från sjukhus1 Herrljunga 23 34 57 Alingsås 44 12 56 Orust 38 6 44 Ale 22 10 32 Mark 18 13 31 Tibro 17 14 30 Dals-Ed 29 1 30 Borås 19 9 28 Tjörns 20 5 25 Mölndals Stad 18 5 24 Hjo 20 3 23 Mellerud 19 4 23 Stenungsund 20 2 22 Falköping 18 3 22 Åmål 19 2 21 Kungälv 18 3 21 Öckerö 18 2 20 Göteborgs stad 14 4 18 Lerum 16 2 18 Skövde 14 3 18 Töreboda 13 4 18 Tidaholm 15 2 17 Härryda 14 3 17 För vissa kommuner är antalet registrerade fall under 2010 begränsade vilket innebär att genomsnittliga siffrorna bör tolkas med viss försiktighet Mariestad 14 2 16 Strömstad 12 4 16 Lidköping 13 3 16 Partille 13 2 16 Trollhättan 11 4 14 Vänersborg 10 4 14 Uddevalla 10 4 14 Essunga 13 14 Götene 11 3 14 Karlsborg 12 1 13 Lilla Edet 9 4 13 Lysekil 9 4 13 Sotenäs 8 4 12 Munkedal 10 2 12 Skara 9 2 11 Vara 9 10 Grästorp 8 9 Svenljunga 2 7 9 Ulricehamn 8 8 Bengtsfors 6 1 7 Tanum 3 2 5 Färgelanda 4 4 Bollebygd Tranemo Vårgårda 1 Under 11 betaldagar, endast avser av totalt antal ärenden 2 Endast kompletta datamängdar Källa: KLARA SVPL teamanalys

21 Variabel enligt önskemål
Kapacitetsprognosen baseras på dagens produktion framskriven med befolkningsutveckling, effektivisering och medicinsk utveckling Behov av utökad kapacitet Antal vårdplatser Kapacitetsbehov 2020 Vårdplatser Antal vårdtillfällen 2020 Vårdtillfällen Nuvarande antal vårdtillfällen (2010) Vårdtillfällen/ invånare Befolkningstillväxt inkl. åldersfördelning Invånare Förändring av vård- mönster/-konsumtion Procent Vårdtidsutveckling Procent Medelvårdtid 2020 Dagar Önskad beläggning Nuvarande kapacitet (2010) Variabel enligt önskemål Medelvårdtid 2010 Antagande baserat på historisk utveckling per åldersgrupp Poliklinisering Förändrad incidens Medicinsk utveckling Antaganden baserat på historisk utveckling av vårdtillfällen per invånare per åldersgrupp Förändring av vårdmix

22 Nettobehovet av vårdplatser förväntas öka med ~140 platser (3 %) från 2010 till 2020
Disponibla vårdplatser, 2010–2020; Prognos baserad på grundscenario Ökat behov Antal vårdplatser Förändring Procent +3% 138 4.382 4.244 147 Rättspsykiatri 147 -2% 674 -11 Psykiatri 684 +5% 319 16 Geriatrik 303 1.312 +1% 17 Kirurgi 1.295 +6% Medicin 1.815 1.930 115 2010 2020 Not: Psykiatri inkluderar allmänpsykiatri och BUP. Rättpsykiatri har ej modellerats; antas ha konstant antal vårdplatser Källa: Framtidsmodellering baserad på dagens produktion framskriven med befolkningsutveckling, effektivisering och medicinsk utveckling,

23 Störst tillväxt sker på Sahlgrenska där 99 nya platser behövs, främst drivet av befolkningsökning i regionen 2010 Disponibla vårdplatser, 2010–2020; Prognos baserad på grundscenario 2020 Förändring Procent Ökat behov Antal vårdplatser Sjukhus VGR 2.019 +4,9% SU 99 2.118 +2,9% NU 21 -7,0% SkaS -48 +3,7% SÄS 18 +16,7% Kungälv 34 +13,7% Alingsås 14 Not: Antalet vårdplatser minskar inom NU-sjukvårdens psykiatri, samt inom alla specialitetsområden på SkaS. Övriga områden har ett ökat vårdplatsbehov fram till 2020 Källa: Framtidsmodellering baserad på dagens produktion framskriven med befolkningsutveckling, effektivisering och medicinsk utveckling,


Ladda ner ppt "Sahlgrenska Disponibla vårdplatser1; Årsgenomsnitt 2010 NU-sjukvården"

Liknande presentationer


Google-annonser