Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Johan Malgeryd Rådgivningsenheten norr, Linköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Johan Malgeryd Rådgivningsenheten norr, Linköping"— Presentationens avskrift:

1 Johan Malgeryd Rådgivningsenheten norr, Linköping
Greppa Fosforn Johan Malgeryd Rådgivningsenheten norr, Linköping

2 Greppa Fosforn Pilotprojekt inom Greppa Näringen Startades 2006
Finansiering från Naturvårdsverket/HaV + miljöskattemedel

3 Mål Projektets huvudsyfte är att:
Utveckla ett arbetssätt för att på effektivaste sätt minska fosforförlusterna från jordbruket inom ett avrinnings-område Praktiskt prova om de åtgärder vi känner till idag kan påverka de uppmätta fosforförlusterna från åkermarken.

4 Pilotområdena

5 Fosforförluster i typområdena
Jordarten styr! Därför höga transporter trots torrt klimat.

6 Pilotområde U8

7 Fosforförluster och åtgärder, U8

8 E23 – vilka projekt? Start nov 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ? Lantbrukarna: Deltar i möten, fältbesök & individuell rådgivning M M M M M M M M M M ? Utför åtgärder; anpassar gödsling, förbättrar dränering, strukturkalkar, ny-täckdikar SJV: Projektledning Lst Östergötland: Samordning lokalt, utveckling av 14D-rådg.modul, provtagning, datainsamling, odlingsinventering OI 1x pt (+BU?) OI x pt OI x pt OI x pt OI x pt, OI, avs.f. 2+x pt ? SLU, Barbro U: Förbättrad riskbedömning för P-förluster från ett mindre avrinnigsomr. SLU, FarukD: Diken – den bortglömde länken mellan fält och vattendrag SLU: Miljöövervakning i typområden, speciellt inom Greppa P Identifiering av riskområden Gemensam databas ? JTI, Anna R: Ny teknik för förbättrad insamling av data till fosformodeller SMHI/LiU: Var kommer fosforn ifrån? + Kvanitfiering av källor & flödesvägar för P och sedimentförluster… (modellering, S-Hype) WWF/LRF: Fullskaletest av åtgärder för att minska fosfor-och kväveläckage från åkermark till vattenmiljö - Finansierar studieresa, markkartering, kalkning ? SJV, Vattenenheten: digitalisering av täckdiken och höjdkurvor SJV, Vattenenheten: Projektering av 2-stegsdike

9 Anläggning av ”2-stegsdiken”
Kostnad… - miljöersättning?! OBS ”Vattenverksamhet” - juridik?! Foto: Anuschka Heeb, Lst Östergötland

10 Ett kalkfilters effekt på fosfortransport från Greppa Fosforns pilotområde N33 i södra Halland
Försöksperiod 3 kalkfilter med 3 olika vattenflöden: 10 l/min, installerat 18 maj 2009 20 l/min, installerat 31 augusti 2009 30 l/min, installerat 5 maj 2010 Brunn med filterkassett. Reglerbart inlopp från övre dammen och fritt utlopp till den nedre.

11 Test av tre nordiska fosforindex för förhållanden i svensk jordbruksmark
Beskriva de tre fosforindexen (uppbyggnad, behov av indata.) Så långt möjligt tillämpa de tre olika indexen i två pilotområden. Jämföra klassningar mot mätdata Indexens praktiska användbarhet, utifrån indata (som med relativ lätthet kan tas fram för) all jordbruksmark i Sverige

12 Några slutsatser Det måste få ta tid
Behövs någon som håller ihop arbetet (”eldsjäl”, rådgivare?, projekt-ledare/samordnare?) Utveckling av Greppas ”Vattendragsgrupper” Strukturkalkning har gett lovande resultat; 57 % lägre P-förluster i område U8 men det skiljer mycket mellan mätmetoderna (flödesprop. 88 % högre konc. än tidsstyrd!) Kalkfilter: Ett filter med ett ingående flöde på 30 liter/minut skulle kunna rena vattnet från 4,9 ha mark från 37 % av totalfosforn och 23 % av fosfatfosforn under ett halvår Som mest klarade en filterkassett att binda 0,34 kg fosfor (genomsnitt 0,2 kg) Fosforindex: ”Trots att tillgången till indata i pilotområdena varit mycket god har varken de faktiska orsakerna eller de uppenbart höga fosfor­transporterna till vattendragen varit möjliga att identifiera med något av indexen.” Riskbedömning: Det finns fortfarande finns en hel del kvar att göra i område E23 och N33 medan mycket redan är åtgärdat i område U8 Arbetssättet där man systematiskt går igenom och värderar ett antal olika riskfaktorer och åtgärder skulle kunna användas av lantbrukare generellt i landet för att göra en självvärdering av riskfaktorer och tänkbara åtgärder


Ladda ner ppt "Johan Malgeryd Rådgivningsenheten norr, Linköping"

Liknande presentationer


Google-annonser