Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIREKT & INDIREKT FÖRLUST Grundtanken: Kontrollansvar: Näraliggande och typiska förluster Culpaansvar: Övriga (indirekta) förluster Varför? Indirekt förlust.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIREKT & INDIREKT FÖRLUST Grundtanken: Kontrollansvar: Näraliggande och typiska förluster Culpaansvar: Övriga (indirekta) förluster Varför? Indirekt förlust."— Presentationens avskrift:

1 DIREKT & INDIREKT FÖRLUST Grundtanken: Kontrollansvar: Näraliggande och typiska förluster Culpaansvar: Övriga (indirekta) förluster Varför? Indirekt förlust beroende av individuelle skadelidandens sätt att organisera verksamhet OBS: Ingen uppdelning i CISG, KköpL eller KtjL. Inte: - Ränta - Prisavdrag - Vårdkostnadsersättning - Avhjälpningsersättning Inte heller: - Skst pga sent hinder- meddelande (dock 40 §) Gäller endast skadestånd 6 KöpRoh

2 FEL 40 § DirektIndirekt Kontroll, 1 st Styrkt vållande/ Särskild utfästelse, 3 st Sn: JA Kn: NEJ När uppdelning direkt/indirekt förlust? Huvudprestationerna Bara KöpL Kontrollansvar fel & dröjsmål men culpaansvar indirekt förlust Strikt ansvar betalningsdröjsmål Även indirekt förlust Ej ”kan anses utfäst”

3 SNS DRÖJSMÅL 27 § DirektIndirekt Kontroll, 1 stStyrkt vållande, 4 st När uppdelning direkt/indirekt förlust? Huvudprestationerna BETALNING 57 § Ingen uppdelning direkt/indirekt Strikt, 1 st

4 KNS MEDVERKAN 57 § DirektIndirekt Kontroll, 2 stStyrkt vållande, 4 st När uppdelning direkt/ indirekt förlust? Biförpliktelserna SN/KN SENT MEDDELANDE DRÖJSMÅL 28 & 58 §§ Ingen uppdelning direkt/indirekt Rent strikt SN SENT MEDDELANDE FEL 40 § DirektIndirekt Kontroll, 1 stStyrkt vållande, 3 st

5 DRÖJSMÅL Direkt 27 § 1 st Indirekt 4 st2. Sns fullgörelse 1. Kns betalning Strängare än kontroll, 57 § 1 st 1. Kns medverkan mm 4 st57 § 2 st 3. Sns felmeddelande 40 § 1 st3 st 2. Sns/Kns dröjsmålsmeddelande Rent strikt, 28 och 58 §§ Kontroll Styrkt vållande Ingen uppdelning Uppdelning

6 Vid fel - varans undersökning - annan utredning p g a felet Direkta utgifter omedelbar följd avtalsbrott - telefon- telex - porto- resor Vid hävning Ej återkrävbar onyttig utgift - tullar - skatter - avgifter Annat - täckningsförlust - självhjälp (eg inte skadestånd) - hyra ersättningsvara - anlitande av utomstående - övertidsersättning - onyttig förberedelse fullgöra - regress 3:e mans direkta förlust - regress 3:e mans prisavdrag - regress avhjälpning hos 3:e man - indirekt förlust gm skade- begränsning av direkt förlust Direkt förlust

7 TÄCKNINGSTRANSAKTION 68 & 69 §§ Täckningstransaktion: Syfte kompensera hävt köp Sakligt och tidsmässigt samband med hävt köp Likvärdig vara I regel endast fungibla varor Konkret 68 §: Pris hävt köp jfrt m Pris täckningsköp Beräkning prisskillnad Abstrakt 69 §: Pris hävt köp jfrt m Gängse pris vid hävning Krav konkret: Omsorg. Inom skälig tid efter hävning. Krav abstrakt: Ej faktisk transaktion. Gängse pris.

8 Indirekt förlust 1. Produktions- eller omsättningsminskning 2. Varan kan inte nyttjas på avsett sätt 3. Utebliven vinst för avtal med 3:e man 4. Annan liknande och svårförutsebar förlust Även kvalitativ nedgång Ex: Ftgs administration drabbas Ex: Ftgs administration drabbas Skadestånd för 3:e mans - direkta förlust är direkt - indirekta förlust är indirekt … men: vite till 3:e man i allmänhet indirekt ”vinst” ≠ skst Ex: hävd vidareförsäljning

9 Kontroll- ansvar KöpL: 27 § Sns dröjsmål 40 § Fel 41 § Rättsligt fel 57 § 2 st Kns medverkansförsummelse + hämtnings- och mottagnings- försummelse när Sn särskilt intresse bli av med varan KköpL: 14 § Sns dröjsmål 30 § Fel 31 § Produktskada konsumentegendom KtjL: 31 § Sns dröjsmål och fel Strikt ansvar med befrielsegrund Förebild: art 79 CISG

10 57 § 1 st KöpL 41 § 3 st KköpL Strängare än kontrollansvar Befrielse: Lag, avbrott allmän samfärdsel/ betalningsförmedling el likn Mildare än traditionellt betalningsansvar Köparens betalningsdröjsmål: EJ kontrollansvar Jfr ”skäligen” med 7 § 2 st 4 p SkbrL: ”oöverstigligt”

11 Kontrollansvarsrekvisiten 1. Hinder Naturkatastrof medförande transporthinder/elavbrott Olyckshändelse eldsvåda/explosion Strejk Myndighetsåtgärd export-/importförbud av varan/råvara Strängare än Sns full- görelseskyldighet, 23 § - Hindrets art utan betydelse (prop s 43) Dock, endast vissa typer av hinder (prop s 109) - Faktiskt hinder men inte tillräckligt att besvärligt eller kostsamt - Absolut omöjlighet ej krav

12 Kontrollansvarsrekvisiten 2. Kontroll - Interna hinder ej befriande - Oberoende av vållande eller klandervärde 3. Oförutsebarhet - Hindret oförutsebart - Oförutsebarhet vid avtalsslutet Skadestånd om hindret förbisetts/ignorerats Hinder redan vid avtalsslut men borde inte förutses: Oförutsebart Typiskt påräknelig risk: dåligt väder

13 4. Aktivitet Även om oförutsebart: skyldighet undvika kontrakts- brott när hindret uppträder Förstörelse av generisk och allmänt tillgänglig vara inte oövervinneligt hinder Kontrollansvarsrekvisiten - Inte skäligen kunnat undvika hindret - Inte skäligen kunnat övervinna hindret - Skyldighet tillgripa annan fullgörelsemöjlighet Motsatt om unik vara Ex: konstföremål/begagnad vara

14 Kontrollansvar utanför lagreglerat område? Nej, fortfarande undantag trots KöpL Inte ens konsumenträtten trots KköpL, KtjL, paketresor, time share Ansvar för konsuments förlust i närings- verksamhet? In dubio kontrollansvar, även för indirekt förlust Näringsidkare kan friskriva sig, Diverse spörsmål Förhållandet till produktskada? KöpL: Nej KköpL & KtjL: Ja, sakskada När jämkning av skadestånd? Oskäligt Särskilt beakta möjlighet förutse/hindra skada

15 Produktskada Mellanting kontraktuellt/utomobligatoriskt ansvar: ”Warranty runs with the goods” Huvudprincipen 67 § 1 st 2 p KöpL Ej skada på annat än sålda varan 1 § 1 st PAL Personskada - Ej sakskada Säkerhetsbrist Undantag 31 § KköpL, 32 § KtjL Undantag konsumentegendom 2 st Dock sjävrisk 3 500 kr Produktansvar utanför PAL Culpa/Kan anses utfäst I någon mån farlig Ingrediensskador numera uteslutna Produktskada till 3:e man indirekt förlust


Ladda ner ppt "DIREKT & INDIREKT FÖRLUST Grundtanken: Kontrollansvar: Näraliggande och typiska förluster Culpaansvar: Övriga (indirekta) förluster Varför? Indirekt förlust."

Liknande presentationer


Google-annonser