Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gäller endast skadestånd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gäller endast skadestånd"— Presentationens avskrift:

1 Gäller endast skadestånd
DIREKT & INDIREKT FÖRLUST Grundtanken: Kontrollansvar: Näraliggande och typiska förluster Culpaansvar: Övriga (indirekta) förluster Gäller endast skadestånd Varför? Indirekt förlust beroende av individuelle skadelidandens sätt att organisera verksamhet Inte: Ränta Prisavdrag Vårdkostnadsersättning Avhjälpningsersättning Inte heller: - Skst pga sent hinder- meddelande (dock 40 §) Dock tendens: 7:2 lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. OBS: Ingen uppdelning i CISG, KköpL eller KtjL. 6 KöpRoh

2 När uppdelning direkt/indirekt förlust?
Bara KöpL Huvudprestationerna Sn: JA Kn: NEJ Kontrollansvar fel & dröjsmål men culpaansvar indirekt förlust Strikt ansvar betalningsdröjsmål Även indirekt förlust FEL 40 § Utöver KöpL: 7:2 lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument Direkt Indirekt Styrkt vållande/ Särskild utfästelse, 3 st Kontroll, 1 st Ej ”kan anses utfäst”

3 När uppdelning direkt/indirekt förlust?
Huvudprestationerna SNS DRÖJSMÅL 27 § Direkt Indirekt Kontroll, 1 st Styrkt vållande, 4 st BETALNING 57 § Ingen uppdelning direkt/indirekt Strikt, 1 st

4 SN/KN SENT MEDDELANDE DRÖJSMÅL 28 & 58 §§
Biförpliktelserna När uppdelning direkt/ indirekt förlust? KNS MEDVERKAN 57 § Direkt Indirekt Kontroll, 2 st Styrkt vållande, 4 st SN SENT MEDDELANDE FEL 40 § Direkt Indirekt Kontroll, 1 st Styrkt vållande, 3 st SN/KN SENT MEDDELANDE DRÖJSMÅL 28 & 58 §§ Ingen uppdelning direkt/indirekt Rent strikt

5 DRÖJSMÅL Uppdelning Direkt Indirekt Kontroll Styrkt vållande 1. Kns medverkan mm 57 § 2 st 4 st 2. Sns fullgörelse 27 § 1 st 4 st 3. Sns felmeddelande 40 § 1 st 3 st Ingen uppdelning 1. Kns betalning Strängare än kontroll, § 1 st 2. Sns/Kns dröjsmålsmeddelande Rent strikt, 28 och 58 §§

6 Direkt förlust Annat - täckningsförlust
- självhjälp (eg inte skadestånd) - hyra ersättningsvara - anlitande av utomstående - övertidsersättning - onyttig förberedelse fullgöra - regress 3:e mans direkta förlust - regress 3:e mans prisavdrag - regress avhjälpning hos 3:e man - indirekt förlust gm skade- begränsning av direkt förlust Direkta utgifter omedelbar följd avtalsbrott - telefon - telex - porto - resor Vid fel - varans undersökning - annan utredning p g a felet Vid hävning Ej återkrävbar onyttig utgift - tullar - skatter - avgifter

7 TÄCKNINGSTRANSAKTION 68 & 69 §§
Syfte kompensera hävt köp Sakligt och tidsmässigt samband med hävt köp Likvärdig vara I regel endast fungibla varor Beräkning prisskillnad Konkret 68 §: Pris hävt köp jfrt m Pris täckningsköp Abstrakt 69 §: Pris hävt köp jfrt m Gängse pris vid hävning Krav konkret: Omsorg. Inom skälig tid efter hävning. Krav abstrakt: Ej faktisk transaktion. Gängse pris.

8 1. Produktions- eller omsättningsminskning
Även kvalitativ nedgång Indirekt förlust Ex: Ftgs administration drabbas 1. Produktions- eller omsättningsminskning 2. Varan kan inte nyttjas på avsett sätt 3. Utebliven vinst för avtal med 3:e man 4. Annan liknande och svårförutsebar förlust Ex: hävd vidareförsäljning ”vinst” ≠ skst Skadestånd för 3:e mans direkta förlust är direkt indirekta förlust är indirekt … men: vite till 3:e man i allmänhet indirekt

9 Kontroll-ansvar Förebild: art 79 CISG Strikt ansvar med befrielsegrund
KöpL: 27 § Sns dröjsmål 40 § Fel 41 § Rättsligt fel 57 § 2 st Kns medverkansförsummelse + hämtnings- och mottagnings- försummelse när Sn särskilt intresse bli av med varan KköpL: 14 § Sns dröjsmål 30 § Fel 31 § Produktskada konsumentegendom KtjL: § Sns dröjsmål och fel Även 14 § 2 st 2 paketreselagen 9 § 2 lagen om tidsdelat boende 7:2 lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

10 Jfr ”skäligen” med 7 § 2 st 4 p SkbrL: ”oöverstigligt”
Köparens betalningsdröjsmål: EJ kontrollansvar 57 § 1 st KöpL 41 § 3 st KköpL Strängare än kontrollansvar Befrielse: Lag, avbrott allmän samfärdsel/ betalningsförmedling el likn Mildare än traditionellt betalningsansvar Jfr ”skäligen” med 7 § 2 st 4 p SkbrL: ”oöverstigligt” Mildare än traditionellt betalningsansvar: Jfr ”skäligen” med 7 § 2 st 4 p SkbrL: ”oöverstigligt”

11 - Hindrets art utan betydelse - Absolut omöjlighet ej krav
Kontrollansvarsrekvisiten Naturkatastrof medförande transporthinder/elavbrott Olyckshändelse eldsvåda/explosion Strejk Myndighetsåtgärd export-/importförbud av varan/råvara 1. Hinder - Hindrets art utan betydelse (prop s 43) Dock, endast vissa typer av hinder (prop s 109) - Faktiskt hinder - Absolut omöjlighet ej krav Strängare än Sns full- görelseskyldighet, 23 § men inte tillräckligt att besvärligt eller kostsamt

12 2. Kontroll 3. Oförutsebarhet Kontrollansvarsrekvisiten
- Oberoende av vållande eller klandervärde - Interna hinder ej befriande 3. Oförutsebarhet Skadestånd om hindret förbisetts/ignorerats - Hindret oförutsebart Typiskt påräknelig risk: dåligt väder - Oförutsebarhet vid avtalsslutet Hinder redan vid avtalsslut men borde inte förutses: Oförutsebart

13 - Skyldighet tillgripa annan fullgörelsemöjlighet
Kontrollansvarsrekvisiten 4. Aktivitet Även om oförutsebart: skyldighet undvika kontrakts- brott när hindret uppträder - Inte skäligen kunnat undvika hindret - Inte skäligen kunnat övervinna hindret Förstörelse av generisk och allmänt tillgänglig vara inte oövervinneligt hinder Hellner 2 s 40 (ang kontrollansvar och unik vara). - Skyldighet tillgripa annan fullgörelsemöjlighet Motsatt om unik vara Ex: konstföremål/begagnad vara

14 Diverse spörsmål Nej, fortfarande undantag
trots KöpL Inte ens konsumenträtten trots KköpL, KtjL, paketresor, time share Kontrollansvar utanför lagreglerat område? Ansvar för konsuments förlust i närings- verksamhet? In dubio kontrollansvar, även för indirekt förlust Näringsidkare kan friskriva sig, Förhållandet till produktskada? KöpL: Nej KköpL & KtjL: Ja, sakskada Kontrollansvar: Även i 14:49 SjöL, 7:2 lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och 19 § lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Näringsidkares friskrivning: 32 § 3 st KköpL och 31 § 5 st KtjL Produktskada: Nej, 67 § KöpL Ja, om sak: 31 § och 32 § 2 st Kköp; 31 § 4 st och 35 § KtjL Svårförutsebarhet/svårförhindrad skada som jämkningsgrund: 70 § 2 st KöpL, 34 § KköpL, 34 § KtjL Hellner II s 198 m. Hellner II s 198 st näst if. Enl 34 § KköpL, 34 § KtjL också skadeståndsskyldiges ekonomi, skadelidandes försäkring och försäkringsmöjlighet. När jämkning av skadestånd? Oskäligt Särskilt beakta möjlighet förutse/hindra skada

15 Produktskada Ingrediensskador numera uteslutna
Mellanting kontraktuellt/utomobligatoriskt ansvar: ”Warranty runs with the goods” Undantag 31 § KköpL, 32 § KtjL Huvudprincipen 67 § 1 st 2 p KöpL Ej skada på annat än sålda varan Ingrediensskador numera uteslutna Produktskada till 3:e man indirekt förlust 1 § 1 st PAL Personskada - Ej sakskada Säkerhetsbrist Undantag konsumentegendom 2 st Dock sjävrisk kr Produktansvar utanför PAL Culpa/Kan anses utfäst I någon mån farlig


Ladda ner ppt "Gäller endast skadestånd"

Liknande presentationer


Google-annonser