Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strandskydd – dispenser och tillsyn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strandskydd – dispenser och tillsyn"— Presentationens avskrift:

1 Strandskydd – dispenser och tillsyn
1 juni 2010 Denna bild används som förstabild vid presentationer. Namnet på presentationen skrivs i textrurtan i bildläge.

2 Brittmarie Jansson Tel. 035-13 22 22

3 Vad ska vi ta upp? Uppföljning och erfarenheter av handläggningen av dispensärenden Särskilda skäl, fri passage, tillbyggnader MKN för vatten Kan besluten förbättras? Tillsyn

4 När kan dispens ges? Två förutsättningar ska vara uppfyllda
Det ska finnas särskilda skäl Strandskyddets syfte ska inte påverkas, växt- och djurliv och allmänhetens tillgång till strandområdet

5 Särskilda skäl Ianspråktagen tomt
Platsen avskild genom väg, järnväg, bebyggelse Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten Utvidga pågående verksamhet Området behöver tas i anspråk för ett angeläget allmänt eller annat intresse

6 Fri passage MB 7:18f § Gäller även vid ny dispens, befintlig bebyggelse finns och redan ianspråktagen tomt

7 Tillbyggnader Omfattas av förbudet i MB 7:15 § punkt 2 och 4
Till viss del beroende av storleken på tillbyggnaden Ska ses utifrån allmänhetens uppfattning om tillgången till strandområdet Förändring jämfört med tidigare lagstiftning

8 Proportionalitetsprincipen
MB 7:25 § Hänsyn till enskilda intressen En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten får inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet tillgodoses Dom i MD M bebyggelse vid bäck

9 Miljökvalitetsnormer MB 5 kap.
Hur miljökvalitetsnormer (MKN) skall uppfyllas 3 § Myndigheter och kommuner skall säkerställa att de miljökvalitetsnormer som meddelats enligt 1 § uppfylls när de prövar tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden, utövar tillsyn, eller meddelar föreskrifter. Vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer.

10 MKN för vatten i Västerhavets vattendistrikt
amnen/Vasterhavet/mkn/

11 För vilka skrivs ett beslut?
Sökanden Länsstyrelsen ”Vem som helst” – allmänheten/massmedia Framtida bedömningar Tydlighet! Motivering av beslut (Förvaltningslagen 20 §)

12 Innehållet i ett beslut
Beslutsmening Fastighetsbeteckning Vad beslutet avser/omfattar Villkor och tomtplatsavgränsning (hänvisning till karta) Tillgång till fri passage Kartor Översiktskarta + karta över fastighet, byggnad etc. Tomtplatsavgränsning Upplysningar Länsstyrelsens möjlighet till prövning

13 Innehållet i ett beslut
Ärendet Namn sökande Vad gäller ansökan; beskrivning av åtgärd; byggnad, anläggning Avstånd till strand, vattendrag Beskrivning av området, ev. detaljplan Särskilda skäl och en vägning mot strandskyddets syften Intressen Riksintressen, naturvårds- och friluftsintressen Bedömning av påverkan på allmänna intressen och strandskyddets syften

14 Ansökningsblankett Sökande; namn, adress, tele, e-post
Fastighet (-ägare om annan än sökanden) Vattenområde (hav, sjö, vattendrag) som berörs Planerad åtgärd (omfattning och utförande) Beskrivning av området, naturtyp; vegetation, djurliv, friluftsliv, nuvarande markanvändning Riksintressen, natur- och kulturvärden Särskilda skäl Ev. kompensationsåtgärder Tydliga kartor skalenlig med norrpil, ev. foton

15 Tillsyn När blir det ett tillsynsärende?
(Anmälan från allmänhet, andra myndigheter eller organisationer) Besök på plats – bedömning; strider åtgärden mot strandskyddsbestämmelserna i MB 7:15 §? Begär förklaring Förelägg om återställande/(upplys om skyldigheten att söka strandskyddsdispens, om det skulle kunna vara OK) Underrättelse till åklagarmyndigheten (Ev. handläggning av dispensansökan)

16 Några tillsynsärenden från Halland
Årnäs 6:33 Varberg Markarbeten Särö 1:349 Kungsbacka Båthus inrett till fritidshus Skörvalla 1:349 Kungsbacka Område privatiserat

17 Årnäs 6:33

18 Årnäs 6:33 Markarbeten 2000 m3 förberedelse för bebyggelse
Strandskydd 300 m Riksintresse MB 4:2 § Högexploaterad kust Sammanhängande naturområde, varierande topografi och växtlighet Stora möjligheter till friluftsliv

19 2005-11-02 Lst uppmärksammat arbetena - ansökan
Lst uppmärksammat arbetena - ansökan om strandskyddsdispens, avslogs (MD, ej prövn. tillstånd i MöD) Lst föreläggande om återställande (MD) Ny ansökan om dispens avslogs av lst (MD, ej prövn. tillstånd i MöD) Ny ansökan om dispens avslogs av lst Lst föreläggande med löpande vite :- per månad Området är återställt, ärendet avskrivs

20

21

22 Särö 1:349

23 Särö 1:349 Plank, grind och staket uppförts i syfte att utestänga allmänheten Bryggor/pirar/båthus normalt allemansrättsligt tillgängliga Strandskydd 300 m Riksintresse friluftsliv och kulturmiljö samt MB 4 kap. högexploaterad kust Närhet till Natura 2000-område och Naturreservat (Särö Västerskog)

24 1988-11-07 Lst dispens för återuppbyggnad av båthus
2006 Ombyggnad till fritidshus, bygglov för ändring till fritidshus Avslag dispensansökan (MD+MöD ej prövningstillstånd) Lst föreläggande om att ta bort inredning, uteplats etc. (MD+MöD)

25

26

27 Skörvalla 1:37

28 Skörvalla 1:37 Lst föreläggande om att avlägsna skylt och båtupptagningsramp Åtalsanmälan Föreläggandet upphävs, skylten borttagen etc.

29 Strandskydd 100 m Stockån och 300 m havet
Riksintresse rörligt friluftsliv och MB 4 kap. högexploaterad kust Tagit bort en häck, anlagt gräsmatta ned till ån, skylt ”Privat område”, båtupptagningsramp

30

31

32

33 Sanktioner 29 kap. 2 § p.2 För brott mot områdesskydd döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet ….. 2. i ett strandskyddsområde uppför en byggnad eller vidtar någon annan åtgärd som är förbjuden enligt 7 kap. 15 § 2a § För förseelse mot områdesskydd döms till böter den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift eller bestämmelse som med stöd av 7 kap. har meddelats eller i det enskilda fallet beslutats för skyddet av …. ett strandskyddsområde


Ladda ner ppt "Strandskydd – dispenser och tillsyn"

Liknande presentationer


Google-annonser