Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Strandskydd – dispenser och tillsyn 1 juni 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Strandskydd – dispenser och tillsyn 1 juni 2010."— Presentationens avskrift:

1 1 Strandskydd – dispenser och tillsyn 1 juni 2010

2 2 Brittmarie Jansson Tel. 035-13 22 22 brittmarie.jansson@lansstyrelsen.se

3 3 Vad ska vi ta upp?  Uppföljning och erfarenheter av handläggningen av dispensärenden  Särskilda skäl, fri passage, tillbyggnader  MKN för vatten  Kan besluten förbättras?  Tillsyn

4 4 När kan dispens ges? Två förutsättningar ska vara uppfyllda 1.Det ska finnas särskilda skäl 2.Strandskyddets syfte ska inte påverkas, växt- och djurliv och allmänhetens tillgång till strandområdet

5 5 Särskilda skäl Ianspråktagen tomt Platsen avskild genom väg, järnväg, bebyggelse Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten Utvidga pågående verksamhet Området behöver tas i anspråk för ett angeläget allmänt eller annat intresse

6 6 Fri passage MB 7:18f § Gäller även vid ny dispens, befintlig bebyggelse finns och redan ianspråktagen tomt

7 7 Tillbyggnader Omfattas av förbudet i MB 7:15 § punkt 2 och 4 Till viss del beroende av storleken på tillbyggnaden Ska ses utifrån allmänhetens uppfattning om tillgången till strandområdet Förändring jämfört med tidigare lagstiftning

8 8 Proportionalitetsprincipen MB 7:25 § Hänsyn till enskilda intressen En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten får inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet tillgodoses Dom i MD 2009-08-28 M 1191-09 bebyggelse vid bäck

9 9 Miljökvalitetsnormer MB 5 kap. Hur miljökvalitetsnormer (MKN) skall uppfyllas 3 § Myndigheter och kommuner skall säkerställa att de miljökvalitetsnormer som meddelats enligt 1 § uppfylls när de prövar tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden, utövar tillsyn, eller meddelar föreskrifter. Vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer.

10 10 MKN för vatten i Västerhavets vattendistrikt http://www.vattenmyndigheten.se/vattenmyndigheten/ amnen/amnen/Vasterhavet/mkn/ http://www.viss.lst.se/ http://www.vattenkartan.se/

11 11 För vilka skrivs ett beslut? Sökanden Länsstyrelsen ”Vem som helst” – allmänheten/massmedia Framtida bedömningar Tydlighet! Motivering av beslut (Förvaltningslagen 20 §)

12 12 Innehållet i ett beslut Beslutsmening Fastighetsbeteckning Vad beslutet avser/omfattar Villkor och tomtplatsavgränsning (hänvisning till karta) Tillgång till fri passage Kartor Översiktskarta + karta över fastighet, byggnad etc. Tomtplatsavgränsning Upplysningar Länsstyrelsens möjlighet till prövning

13 13 Innehållet i ett beslut Ärendet Namn sökande Vad gäller ansökan; beskrivning av åtgärd; byggnad, anläggning Avstånd till strand, vattendrag Beskrivning av området, ev. detaljplan Särskilda skäl och en vägning mot strandskyddets syften Intressen Riksintressen, naturvårds- och friluftsintressen Bedömning av påverkan på allmänna intressen och strandskyddets syften

14 14 Ansökningsblankett Sökande; namn, adress, tele, e-post Fastighet (-ägare om annan än sökanden) Vattenområde (hav, sjö, vattendrag) som berörs Planerad åtgärd (omfattning och utförande) Beskrivning av området, naturtyp; vegetation, djurliv, friluftsliv, nuvarande markanvändning Riksintressen, natur- och kulturvärden Särskilda skäl Ev. kompensationsåtgärder Tydliga kartor skalenlig med norrpil, ev. foton

15 15 Tillsyn När blir det ett tillsynsärende? (Anmälan från allmänhet, andra myndigheter eller organisationer) Besök på plats – bedömning; strider åtgärden mot strandskyddsbestämmelserna i MB 7:15 §? Begär förklaring Förelägg om återställande/(upplys om skyldigheten att söka strandskyddsdispens, om det skulle kunna vara OK) Underrättelse till åklagarmyndigheten (Ev. handläggning av dispensansökan)

16 16 Några tillsynsärenden från Halland Årnäs 6:33 Varberg Markarbeten Särö 1:349 Kungsbacka Båthus inrett till fritidshus Skörvalla 1:349 Kungsbacka Område privatiserat

17 17 Årnäs 6:33

18 18 Årnäs 6:33 Markarbeten 2000 m3 förberedelse för bebyggelse Strandskydd 300 m Riksintresse MB 4:2 § Högexploaterad kust Sammanhängande naturområde, varierande topografi och växtlighet Stora möjligheter till friluftsliv

19 19 2005-11-02 Lst uppmärksammat arbetena - ansökan om strandskyddsdispens, avslogs (MD, ej prövn. tillstånd i MöD) 2007-02-12 Lst föreläggande om återställande (MD) 2007-09-21 Ny ansökan om dispens avslogs av lst (MD, ej prövn. tillstånd i MöD) 2009-01-22 Ny ansökan om dispens avslogs av lst 2009-01-22 Lst föreläggande med löpande vite 50.000:- per månad 2009-03-25 Området är återställt, ärendet avskrivs

20 20

21 21

22 22 Särö 1:349

23 23 Särö 1:349 Plank, grind och staket uppförts i syfte att utestänga allmänheten Bryggor/pirar/båthus normalt allemansrättsligt tillgängliga Strandskydd 300 m Riksintresse friluftsliv och kulturmiljö samt MB 4 kap. högexploaterad kust Närhet till Natura 2000-område och Naturreservat (Särö Västerskog)

24 24 1988-11-07 Lst dispens för återuppbyggnad av båthus 2006 Ombyggnad till fritidshus, bygglov för ändring till fritidshus 2009-04-30 Avslag dispensansökan (MD+MöD ej prövningstillstånd) 2009-04-30 Lst föreläggande om att ta bort inredning, uteplats etc. (MD+MöD)

25 25

26 26

27 27 Skörvalla 1:37

28 28 Skörvalla 1:37 2009-01-22 Lst föreläggande om att avlägsna skylt och båtupptagningsramp 2009-01-23 Åtalsanmälan 2009-03-26 Föreläggandet upphävs, skylten borttagen etc.

29 29 Strandskydd 100 m Stockån och 300 m havet Riksintresse rörligt friluftsliv och MB 4 kap. högexploaterad kust Tagit bort en häck, anlagt gräsmatta ned till ån, skylt ”Privat område”, båtupptagningsramp

30 30

31 31

32 32

33 33 Sanktioner 29 kap. 2 § p.2 För brott mot områdesskydd döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet …..brott mot områdesskydd 2. i ett strandskyddsområde uppför en byggnad eller vidtar någon annan åtgärd som är förbjuden enligt 7 kap. 15 §7 kap. 15 § 2a § För förseelse mot områdesskydd döms till böter den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift eller bestämmelse som med stöd av 7 kap. har meddelats eller i det enskilda fallet beslutats för skyddet av …. ett strandskyddsområdeförseelse mot områdesskydd7 kap.


Ladda ner ppt "1 Strandskydd – dispenser och tillsyn 1 juni 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser