Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Endagskurs om biosäkerhet 28 november 2012 Roland Möllby, Prof. Ordförande Biosäkerhetskommittén Institutionen för mikrobiologi, tumör-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Endagskurs om biosäkerhet 28 november 2012 Roland Möllby, Prof. Ordförande Biosäkerhetskommittén Institutionen för mikrobiologi, tumör-"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Endagskurs om biosäkerhet 28 november 2012 Roland Möllby, Prof. Ordförande Biosäkerhetskommittén Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) Jenny Sjöberg, PhD Handläggare för biosäkerhet Miljöenheten

2 Mål med dagen Veta vilka experiment som utgör en biorisk Veta vilka regler som gäller Veta om och hur ni ska utföra biologiska riskbedömningar Veta när ni ska söka tillstånd och göra anmälningar till arbetsmiljöverket Veta skillnad mellan biosäkerhet och bioskydd

3 Vad är biosäkerhet? Biosäkerhet (laboratory biosafety)  att skydda människor och miljön från (oavsiktlig) exponering av smittförande biologiskt material som genererats i laboratoriet.  inkluderar  sjukdomsalstrande mikroorganismer  blod och humant provmaterial  sådant som kan skada miljön  t ex genetiskt modifierade celler (cellkulturer, E coli etc)

4 Biosäkerhetskommittén på KI  Information om biosäkerhet på KI finner ni här:  http://internwebben.ki.se/biosakerhet (även engelsk version) http://internwebben.ki.se/biosakerhet  KIs Biosäkerhetskommitté  Är en expertkommitté med representanter för mikrobiologiska forskare, djurhuschefer, undervisningsrepresentanter, huvudskyddsombud, Karolinska Universitetssjukhuset och Smittskyddsinstitutet  varit aktiv sedan 2005  sammanträder 5-6ggr/år  Har handläggare på heltid Varför biosäkerhetskommitté?

5 Arbetsuppgifter för kommittén och handläggaren  Regler och riktlinjer för KI:s biosäkerhetsarbete  Samordning och rådgivning vid GMM-anmälan och anmälan av mikroorganismhantering  Utbildningar Anställda-endagskurs i biosäkerhet, Forskarstuderande - en veckas forskarutbildningskurs i laboratoriesäkerhet, Biomedicinstudenter - tvådagarskurs Magisterutbildning för BMA (3,5 hp) vid önskemål - t ex för institutioner och lokala arbetsmiljögrupper  Kontaktpersoner vid varje institution  Remissvar  Representerar KI vid biosäkerhetsmöten i Europa, Skandinavien och Sverige Biosäkerhetskommittén på KI

6 Biosäkerhetskommittén; BSK LU:s BSK ska ge råd och stöd åt institutioner i frågor om riskbedömningar och val av skyddsåtgärder. BSK ska också säkerställa att universitetet som verksamhetsutövare har erforderlig kompetens för verksamheten.

7 Vilka finns i BSK? GMM-experter och användare från berörda fakulteter Skyddsombud och huvudskyddsombud Universitetsveterinären LU:s miljöchef och yrkeshygieniker

8 Vad har kommittén gjort? Genomfört utbildning Haft viss rådgivning Tagit fram ”Dekontamineringsråd” …….. och tyvärr somnat in!

9 Ansvarsfördelning & Regler Roland Möllby, ProfJenny Sjöberg, PhD MTCMiljöenheten

10 En säker arbetsplats? INFECTIOUS SUBSTANCE IN CASE OF DAMAGE IMMEDIATELY NOTIFY PUBLIC HEALTH AUTHORITY 6

11 En lagenlig arbetsplats? Bl 2112.18 (dec 82)

12 En trygg arbetsplats? Bl 2112.18 (dec 82)

13 Varför (följa) biosäkerhetsregler? 1)För att följa internationella, nationella och lokala regler a)Straff b)Prestige 2)Ingen ska behöva känna sig otrygg på arbetsplatsen a)Biologiska risker b)Kemiska risker c)Andra risker 3)För att förhindra spridningen av mikroorganismer (infektioner) a)Till användaren b)Till arbetskamrater c)Till hemmamiljön d)Till miljön

14 1)EU 2)Riksdagen/regeringen 3)Arbetsmiljöverket 4)Rektor 5)Prefekt/dekanus/centrumbildningschef 6)Skyddskommittén vid lärosätet 7)Gruppledaren/enhetschefen 8)Laboranten Vem har ansvar för säkerheten i ditt lab?

15 Forskargruppledaren har oftast delegerats arbetsmiljö och miljöuppgifter. Det innebär skyldighet att Vara utbildad om och känna till riskerna i arbetsmiljön. Se till att relevanta riskbedömningar finns till hands, samt signera dem Informera alla berörda om risker och om valda skyddsåtgärder Se till att skyddsutrustning som behövs finns tillgänglig Se till att alla följer regler och valda skyddsåtgärder Se till att nödvändiga rutiner för incidenter/olyckor finns och är kända Informera uppåt och nedåt i organisationen Forskargruppledarens ansvar

16  Känna till risker och skyddsåtgärder  Följa regler på alla nivåer  Använda skyddsutrustningen som angivits  Rapportera incidenter och olyckor  Informera medarbetare  Informera uppåt och nedåt i organisationen Laborantens ansvar

17  Representerar, och är valda av, de anställda  Kan stänga ett laboratorium  Ofta involverade för att undvika olyckor, och hjälper till efter att en olycka skett  Representerar de anställda i skyddskommittéer  Har inget ansvar för arbetsmiljö- och miljö men har uppdrag att arbeta aktivt för att skydda de anställda från incidenter/skador  Medverkar vid skyddsronder, inspektioner etc Skyddsombud

18 Beslut från Rektor 2010  Fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet -från rektor till dekan, - från dekan till prefekt - från prefekt till... måste vara skriftlig och KRAV rutan uppfylld!

19 De två viktigaste föreskrifterna när man arbetar med biologiska agens i laboratoriemiljö är AFS 2005:01 - Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet AFS 2011:02 - Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer Det finns också en föreskrift för hantering av blod och blodprodukter; AFS 1986:23 – Skydd mot blodsmitta (endast på svenska) AFS- biologiska agens


Ladda ner ppt "Välkommen till Endagskurs om biosäkerhet 28 november 2012 Roland Möllby, Prof. Ordförande Biosäkerhetskommittén Institutionen för mikrobiologi, tumör-"

Liknande presentationer


Google-annonser