Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Val 2006 - - Några konsekvenser för den statliga sektorn - (Uppgifter hämtade från Allianspartiernas gemensamma dokument)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Val 2006 - - Några konsekvenser för den statliga sektorn - (Uppgifter hämtade från Allianspartiernas gemensamma dokument)"— Presentationens avskrift:

1 Val 2006 - - Några konsekvenser för den statliga sektorn - (Uppgifter hämtade från Allianspartiernas gemensamma dokument)

2 Generellt * Varje a-kassa ska bära sina egna kostnader. * Högre egenavgift * A-kassans ersättning sänks. Taket höjs inte. * Fackavdraget tas bort * Korttidsanställning (innan Las) utvidgas till 24 månader. (Vikariatanst inte längre än 24 månader). * Ett globaliseringsråd inrättas (ska ledas av statsministern eller finansministern) med syfte att få råd hur de nya jobben skapas (bl a fackligt deltagande).

3 Generellt staten * Brett försök till anonyma ansökningar (för att öka mångfalden) inom offentlig sektor. * Utnämningspolitiken. * Ansvarskommittén ? * Ett offentligt oberoende organ (motsv lagrådet) inrättas för att granska om propositioner innehåller lagar/regler som försvårar företagande. * Bilar vid offentlig upphandling ska vara miljövänliga (Ej utryckningsfordon etc) *

4 Generellt staten, forts * Ökat regionalt inflytande över tillväxtstödjande verksamhet (ex EUs strukturfonder, Nutek, innovationspolitik). * Regionala näringslivscentraler efter finsk modell.

5 Högskolesektorn * Målet 50% av en avgångsklass från gymnasiet ska studera på högskolan överges. * Resurstilldelningssystemet ska premiera kvalitet. * Den offentligt finansierade forskn.ska motsvara 1% av BNP. * Fler fristående högskolor/forskningsinstitut. * Avdragsrätt för bidrag till forskning prövas. * På sikt satsa på institutionsforskning. * Satsning på miljöteknisk forskning. * Återinförande av speciallärarutbildning. * FOIs företagsrelaterade forskning värnas. * Arbetslivsinstitutet läggs ned. Resurser överförs till UoH- området.

6 Bolagen - verk * Överprincip 1. Minska det statliga ägandet, 2. staten ska bli en bättre ägare. * Utpekade bolag till försäljning; SAS, SBAB, Vin&Sprit, Vasakronan, Börsen, Telia, Nordea. Intäkterna ska användas till att amortera av statsskuld. * Särskild utredning som ska belysa hur de samhällsintressen som idag tillvaratas av helägda statliga bolag på bästa sätt bör främjas i framtiden. *Konkurrensverkets roll stärks för att övervaka att statliga bolag inte snedvrider konkurrens.

7 Bolagen – verk, forts * Större insyn i de statliga bolagen. * PPP (private-public-partnership) * Ingen låneram i Riksgälden för statliga bolag. * Ägarstyrningen i departementet separeras från departementens myndighetsstyrande-och reglerande arbetsuppgifter. * Ägardirektiv och riktlinjer ska fastställas vid bolagens stämmor. * Utarbeta tydliga riktlinjer för det statliga ägandet.

8 Myndighetsområdet * Opinionsbildande verksamhet i statliga myndigheter minskar. (Jämställdhetsverket läggs ned. Folkhälsoinstitutet, Djurskyddsmyndigheten, prövas). * En gemensam ombudsmannaorg.vid diskrimineringsärenden. * AMS – förmedlingstjänster på entreprenad. LAN läggs ned. Enmyndighet inrättas. Coacher. * Länsstyrelsernas roll stärks gentemot sektorsmyndigheters regionala verksamhet. * Försäkringskassan ska erbjuda sjukskrivna en personlig koordinator och ska ha en skyldighet att genomföra en rehabplan inom 4 veckor. * Snabba på införandet av 24-timmarsmyndigheten. One- stop-shop.

9 Myndighetsområdet, forts * Myndigheter som nämnts i samband med prövning av mål och omfattning: Integrationsverket, Konsumentverket, VERVA, Glesbygdsverket, Myndigheten för skolutveckling


Ladda ner ppt "Val 2006 - - Några konsekvenser för den statliga sektorn - (Uppgifter hämtade från Allianspartiernas gemensamma dokument)"

Liknande presentationer


Google-annonser