Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation Förslag till Kemins nya organisation 2006-11-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation Förslag till Kemins nya organisation 2006-11-22."— Presentationens avskrift:

1 Presentation Förslag till Kemins nya organisation 2006-11-22

2 Arbetsorganisation – framtidens kemiska institution sept – nov 2006 Genomförandegrupp Åsa N-L (ordf) GU - G Trogen FO - M Tysklind FoU - M Elofsson Arbetsgrupper/Samordnare Biol – F Almqvist Miljö – P Haglund Teknisk kemi – S Marklund Grundutb –Lars L. Masters. Dan J Industriell kemi, L-O Öhman Administration/ Budget Lokaler (fikarum) K Österlund Gruppens resurs sekr. (intern/ext info) M Björklund/Satsa Friskt Kandidat, Eu-bach, Uppdrag Kemi-start (A-kurs)- M winberg Läkemedel Protein miljö Kontak. Ö-vik Processoperat. TNK Tekniker-grupp P Liljelind Instrument K Irgum Web G Grobner Beräkningsstöd P-O Westlund Fo.ass

3 Mål och visioner Etablera en ny sammanhållen kemisk institution från och med 1 januari 2007. Institutionen har en internationellt och nationellt erkänd forskningsmiljö som vilar på en stark grundforskning inom områdena Molekylär miljökemi, Biologisk kemi och Teknisk kemi. Institutionen erbjuder en av de bästa kemistutbildningarna i landet. De studenter som utexamineras tillhör de allra attraktivaste på arbetsmarknaden. Institutionen kännetecknas av en arbetsplats där all personal samverkar för att erhålla en bra arbetsplats som kännetecknas av öppenhet, gemenskap, trygghet och effektivitet.

4 Den nya organisationen skall stödja forskning, grundutbildning och forskarutbildning och därigenom bidra till nationell och internationell konkurrenskraft erbjuda en trygg, trivsam och kreativ arbetsmiljö som ger alla medarbetare utrymme att utvecklas vara effektiv och flexibel för att klara nuvarande och framtida utmaningar kännetecknas av god samverkan mellan institutionens alla verksamheter

5 Prefekt Bitr. prefekt Bit. prefekt Forskningsråd Samordnare Biologisk kemi Samordnare Miljö och biogeokemi Samordnare Industriell kemi SR-FoU FoU råd Doktorandråd Samordnare FoU SR-GU GU råd Samordnare GU Samordnings- grupp Administration Teknisk grupp Handledare FoU Handledare FoU Handledare FoU Miljö och biogeokemi, Biologisk kemi, Industriell kemi Institutionsstyrelse Arbetsgrupper Rekrytering Arbetsmiljö/ miljöfrågor Lokaler Jämställdhet/ likabehandling Datasupport Trivsel/sociala frågor Web/info. marknadsföring Kursansvariga/ undervisande lärare

6 Ek/pers. adm till X antal forskare Utbildningsadm GU/RUT C/D, FoU Personal-adm Primula, bemannings- uppföljning Administrativ samordnare Nya arbetsuppgifter Framtida administrativ organisation vid kemiska institutionen

7 Central administration Ger ökat/mer flexibelt stöd till forskning, utbildning och institutionsledning –Alltid någon på plats –Generell service alltid tillgänglig –Möjlighet till specialisering –Möjlighet till rotation Specifik kompetens tillgänglig för alla Administrationen i sig blir ett nav i organisationen

8 Personalrum och administration Personalrummet Mötesplats för alla. Alla går dit minst en gång om dagen. Seminarier ges regelbundet. Information (tavlor, post mm) finns här. Administration och ledning Sitter väl samlade i direkt anslutning till personalrummet. Hit går alla till olika personer beroende på ärende. Administratörernas arbetsfördelning är tydlig och känd. Ett gemensamt personalrum i ”mitten av verksamheten” kommer att utgöra navet i den framtida organisationen. Hit går all personal minst en gång/dag för att fika, Lyssna på ett seminarium, erhålla information, samverka med administratörerna och hämtar sin post. VISION

9 Grundutbildning Vägledande för en ny grundutbildning –Den skall präglas av en helhetssyn och vara intresseväckande –Den skall möta omgivningens krav t.ex. Bologna –Grundutbildningen skall utvecklas så att den attraherar studenter såväl nationellt som internationellt –Grundutbildningen skall utvecklas i samklang med KBC-tanken

10 Gu-organisation Studierektor Samordnar och arbetar för helheten Är ansvarig för budgetarbetet inom Gu, fördelning av kursintäkter på olika kurser, beslutar i samråd med Gu-rådet om bemanningsplanering mm Ansvarig för att samtliga kurser inom institutionen utvärderas Fyra samordnare Samordnarnas uppgifter delas upp med utgångspunkt från att ha ansvar på olika nivåer inom grundutbildningen för att möta kraven i pågående Bologna anpassning samt att möta kraven/önskemålen från program utanför institutionen.

11 Gu-organisation GU-rådet Sammansättning studierektor, fyra samordnare samt studeranderepresentant. Inventera behov och initiera utveckling av kurser dels inom program och dels för fortbildning av yrkesverksamma kemister utanför universitetet. Bidra vid bemanning av kurser på samtliga nivåer inom grundutbildningen, bereda kursplaner samt vara ett pedagogiskt stöd för lärarna. Kommunicera med övriga program och institutioner vad gäller kursutbud, innehåll och uppläggning av kurser. Kontakterna mot lärarutbildningen bör särskilt uppmärksammas. Hantera och fördela övriga uppdrag med anknytning till grundutbildningen.

12 Gu-organisation Ny tjänst Rekrytering av lärare med särskild uppgift att utveckla och driva start-kurser i kemi och basåret

13 Framtida Forskningsorganisation vid kemiska institutionen Biologisk kemi Molekylär miljökemi Teknisk kemi Instrumentplattformar Metod- beräknings plattformer Administration/IT/Lokaler/VMC KBC Forskningsråd

14 Forskningsorganisation Forskningsrådet Ordförande – biträdande prefekt Ledamöter: 3 forskningssamordnare och tre forskare varav en forskarassistent Ansvarsområden Arbeta med strategiska forskningsfrågor (ansökningar, utrustning) Samverka med KBC Beredning av antagning till forskarstudier Föreslår rekrytering av lektorer och forskarassistenter Med mera…

15 Forskningsorganisation Forskningsinriktningar Leds av en samordnare för vardera Biologisk kemi, Molekylär miljökemi och Teknisk kemi Samordnarens uppgift är att –vara ledamot i forskningsrådet –aktivt leda utveckling av forskningsinriktningen (workshop, initiativ till ansökningar, mm) –samordna forskningsinriktningens aktiviteter (seminarier mm) –sammankalla inriktningens forskare till möten Alla institutionens forskare och lärare finns i endera inriktning ur administrativt hänseende Alla handledare inom respektive inriktning bildar en handledargrupp Samordnarna väljs av forskare/lärare inom respektive inriktning

16 NMRMS Tekniker-grupp Labass, forskningsingenjörer, disputerade forskare, datakunniga Enskilda forskargrupper Större forskningsområden Grundutbildningen Arbetsledare Kemiförrådet inkl. kemikaliehantering Ledningsgruppen De enskilda fo-grupperna (eller större fo-grupper) har ansvar för olika instrument Fo-rådet/ Instrumentgrupp Yt- spektroskopi Akrediterad verksamhet Övrigt

17 Exempel på gemensamma arbetsuppgifter:  Hantering av kemikalieregister  Instrumentservice  Operatör  Kursförberedelser och avslutning av kurser  Datasupport  Bokning av lab.lokaler  Lokal och instrumentansvariga  Modifieringar av instrument Med flera……….. Teknikergrupp

18 Arbetsledare – Utses av prefekterna  Samordnar och fördelar arbetsuppgifter inom teknikergrupp  Tar emot förfrågningar/beställningar från olika grupperingar  Ansvarar för den ackrediterade verksamheten inom institutionen  Sköter den ekonomiska uppföljningen av verksamheten Teknikergruppen

19 Motiv till den nya tekniker-gruppen Ger ökat/mer flexibelt stöd till forskning och utbildning Mer effektivt kompetensutnyttjande Möjliggör god kompetensutveckling Ger en ökad trygghet i anställningen

20 Forskarutbildning Forskarutbildningsrådet Leds av studierektor för forskarutbildningen Ledamöter utgörs av –en forskarutbildningssamordnare för vardera forskningsinriktning –en doktorandrepresentant Forskarutbildningssamordnaren –utses inom respektive handledargrupp –är examinator i forskarutbildningen –ansvarar för årlig uppföljning av doktoranderna –sammankallar inriktningens forskarhandledare till möten Doktorandrådet Består av 5 av doktorander valda ledamöter som inom sig utser en ordförande. Ordförande representerar doktoranderna i forskarutbildningsrådet Utgör en remissinstans för institutionens olika grupperingar

21 Val och utseendeprocedurer för olika mandat Institutionsstyrelse 12 Jan Forskningsråd 12 Jan Forskarutbildningsråd 1 Feb Doktorandråd Aktivt Grundutbildningsråd 1 Mars Komplett Ledningsgrupp 1 Mars ArbetsgrupperEfter hand

22 Prefekten är institutionsstyrelsens ordförande 5 representanter för lärare* 1 representant från fo.ass.* 2 externa representanter – från KBC miljön* 1 representant från administrativ personal* 1 representant från teknisk personal* 1 studeranderepresentanter (1år) 1 doktorandrepresentant (1 år) Institutionsstyrelse *Mandatperiod: 3 år *Valberedning tar fram förslag Val sker den 8 januari

23 Bitr.Prefekten är forskningsrådets ordförande. 3 forskningssamordnare * 3 forskare varav en fo.ass.** Forskningsråd *Val av två (BK, MMK, TK utsedd Stellan Marklund) * Mandatperiod 3 år **Mandatperiod 2 år *, **Valberedning tar fram förslag Val sker den 8 januari

24 Sr-FoU är forskarutbildningsrådets ordförande (Mikael Elofsson) 2 forskarutbildningssamordnare* 1 doktorandrepresentant** Forskarutbildningsråd * Mandatperiod 3 år, två inriktningar BK, MMK. TK utvecklas på sikt * Utses inom respektive handledargrupp **Doktorandrådets ordförande, mandatperiod 1 år

25 Sr-Gu är grundutbildningsrådets ordförande 4 ledamöter 1 studeranderepresentant* Grundutbildningsråd Mandatperiod 3 år, Valberedning tar fram ett förslag på samtliga personer efter intresseanmälan. Val genomförs 28 februari. Nuvarande organisation kvarstår fram till och med 28 februari. *Mandatperiod 1 år, utses av studentföreningen

26 Prefekt är ordförande Biträdande prefekt SR-GU SR-FoU Teknikergruppens arbetsledare Lokalgruppens ordförande* Ledningsgrupp *Nuvarande lokalgrupp finns kvar till 28 februari då ny lokalgrupp utses av institutionsstyrelsen

27 Kommande aktiviteter Stormöte 6 december Samtliga grupper ombeds inkomma med förslag till valberedning innan den 4 december Valberedning utses av lärare/forskare/fo.assar/teknisk och administrativ personal vid mötet den 6 december Namn på den nya institutionen fastställs IS tar beslut om ny organisation 12 dec Fakulteten godkänner organisationsförslaget 15 dec Val till Institutionsstyrelse och övriga grupperingar genomförs den 8 januari Planeringsdagar som upptakt till den nya organisationen den 10-11 januari Val till GU-råd den 28 februari


Ladda ner ppt "Presentation Förslag till Kemins nya organisation 2006-11-22."

Liknande presentationer


Google-annonser