Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulf Wahlstedt verkställande direktör

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulf Wahlstedt verkställande direktör"— Presentationens avskrift:

1 Ulf Wahlstedt verkställande direktör

2 Nordic Service Partners Holding AB
Burger Kings största franchisetagare i Norden med 21 restauranger i Sverige och 7 i Danmark Äger franchisekedjan Taco Bar, med 13 restauranger i Sverige Över 1300 anställda Verksamheten startade juli 2004 då 21 Burger King-restauranger förvärvades Noterades i december Handlas idag på First North (NSP B) 2005 omsatte bolaget 248 MSEK (+12 procent). För 2006 är prognosen 370 MSEK, en ökning med 50 procent September 2006 förvärvar två food courts i Täby Centrum och Nacka Forum

3 Ett ledande foodserviceföretag i Norden
NSPs affärsidé är att förvärva och utveckla varumärken och koncept inom QSR, för att med stöd av NSP Holdings organisation och kunskap skapa förutsättningar för ökad tillväxt och lönsamhet. NSPs vision är att bli en ledande aktör på foodservicemarknaden i Norden. Affärsidé Vision

4 Restaurangbranschen växer med 5,5 procent i år
** Källa SHR, SCB fristående restauranger sni 55.3

5 Allt fler måltider konsumeras utanför hemmet
Av cirka 27 miljoner måltider per dag i Sverige så konsumeras cirka 6 miljoner* utanför hemmet Fristående restauranger omsätter cirka 50 miljarder 2005** Varav fastfood-marknaden svarar för drygt 10 miljarder 2005*** Svenska fastfood-restauranger serverar cirka måltider per dag. * Källa Restauranger och storkök 4/2005 ** Källa SHR, telefonintervju sept 2006 *** Källa Tidningen fastfood 4/2006

6 Stor marknadspotential
Diagrammet visar hushållens procentuella andel matinköp från QSR- och HMR-marknaden i förhållande till totala livsmedelskonsumtionen i olika länder

7 Varumärken allt viktigare i restaurangbranschen
Kedjerestauranger med starka varumärken Sandys, O´learys, Texas Smoke House, Espresso House Kunder efterfrågar ett varierat utbud Thai, mexikanskt, grekiskt, sushi etc. Hälsotrender Nyckelhålsmärkt, kravmärkt, GI-metoden Köpcentrum och food courts Köpcentrumhandeln växer på bekostnad av stadscentra Fastighetsägarna efterfrågar professionella partners

8 Tydlig affärsmodell

9 Sveriges bästa QSR-Team – en av flera framgångsfaktorer
Hög förvärvstakt Sveriges bästa QSR – Team Medarbetarfokus Driftsoptimering Konceptutveckling Stark finansfunktion Rationalisering och IT-stöd QSR = quick service restaurants

10 Stark försäljningstillväxt

11 Snabb expansion 2004/2005 Förvärvar 21 Burger King-restauranger
Ökar omsättningen med över 12 procent på befintliga enheter 2006 Förvärvar franchisekedjan Taco Bar AB Förvärvar sju Burger King-restauranger i Danmark Öppnar nya restauranger Ökar omsättningen med över 50 procent Förvärvar två food courts i Täby och Nacka

12 NSP i Sverige Lund Karlstad Linköping Uppsala Västerås Borlänge Örebro
Malmö Göteborg Helsingborg Uppsala IL Västerås DT Karlstad/Grums Karlstad City IL Karlstad DT Stockholm Odenplan IL Vasagatan IL Kista IL Farsta IL Sollentuna / Stinsen IL Upplands Väsby DT Nacka IL Linköping Linköping City IL Linköping Ikea DT Göteborg Avenyn IL Backaplan IL Västra Frölunda DT Järntorget IL Kalmar DT Helsingborg DT Lund IL Malmö IL IL= In-line-restaurang DT= Drive-thru Stockholm Kungsgatan 3, 100% Slussen F Sollentuna Centrum 50% Söderhallarna E Täby Centrum F Mörby Centrum F Kungshallen F Mäster Samuelsgatan F Haninge Centrum 50% Forum Nacka F Borlänge F F=Franchise

13 NSP i Danmark Omsättning o EBITDA Köpenhamn (2st) Aalborg (1+1st)
Horsens Fredericia Koge Köpenhamn (2st) Aalborg (1+1st) Aarhus Horsens Fredericia Køge Existerande restaurang Restaurang under projektering

14 Siktar på 20 procents tillväxt
Över 5 procent tillväxt på befintliga restauranger Över 20 procent tillväxt i snitt kommande 5 åren, genom nyetableringar och förvärv Lönsamhet 8-10 procent Soliditet om 25 procent

15 Goda framtidsutsikter
Genom förvärven av Taco Bar och Burger King Danmark har bolaget en solid plattform för ökad tillväxt och kraftigt ökad lönsamhet. Försäljningen under andra halvåret bedöms växa till drygt 225 MSEK och lämna ett rörelseresultat överstigande 10 MSEK för halvåret med ett kassaflöde på drygt 17 MSEK. På helårsbasis bedöms bolaget omsätta cirka 450 MSEK med ett kassaflöde på cirka 35 MSEK med nuvarande restaurangbestånd och annonserade öppningar. Bolaget utvärderar aktivt ett antal intressanta förvärv som bedöms tillföra synergier och tillväxt.

16 Sammanfattning 1 januari-30 juni 2006
Omsättningen ökade med hela 25 procent till 148,7 MSEK (119,1) Rörelseresultatet uppgick till 1,5 MSEK (-1,1) Resultat före skatt förbättrades och uppgick till 1,0 MSEK (-1,2) Resultat efter skatt uppgick till 0,6 MSEK (0,5) Eget kapital ökade till 52,0 MSEK (1,1) Två betydande förvärv – Taco Bar och Burger King Danmark –genomförda och integrerade andra kvartalet, vilket lagt grunden för en snabb omsättnings- och resultattillväxt

17

18 Koncernens resultaträkning
KSEK Jan-Juni 2006 Jan-Juni 2005 Jan-Dec 2005 Nettoomsättning Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader - varav avser förvärvskostnader -1 818 Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 377 -979 - varav avser nedskrivningar av immateriella tillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat 1 542 -1 114 -9 002 Finansiella intäkter 40 -1 190 Finansiella kostnader -604 -132 -238 Finansnetto -565 -133 -48 Resultat efter finansiella poster 978 -1 247 -9 050 Beräknad skatt -362 1 726 700 Periodens resultat 615 479 -8 350 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse -

19 Koncernens balansräkning
KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar - Materiella anläggningstillgångar 56 711 21 160 24 339 Finansiella anläggningstillgångar 6 331 1 726 2 480 Summa anläggningstillgångar 22 886 26 819 Omsättningstillgångar Varulager 4 073 1 955 2 121 Övriga kortfristiga fordringar 14 003 8 308 8 664 Likvida medel 3 967 14 906 23 068 Summa omsättningstillgångar 22 044 25 169 33 853 SUMMA TILLGÅNGAR 48 055 60 672 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 51 953 1 079 5 200 Summa eget kapital Skulder Räntebärande långfristiga skulder 88 316 8 542 7 417 Övriga långfristiga skulder 13 637 7 400 6 800 Summa långfristiga skulder 15 942 14 217 Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder 10 769 Övriga kortfristiga skulder 56 873 31 034 41 255 Summa kortfristiga skulder 67 642 Summa skulder 46 976 55 472 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter 8 000 7 000 Ansvarsförbindelser INGA

20 Koncernens kassaflödesanalys
KSEK Apr-Jun 2006 Apr-Jun 2005 Jan-Juni 2006 Jan-Juni 2005 Jan-Dec 2005 Kassaflöde från löpande verksamhet före ändring av rörelsekapital och betald skatt 2 269 2 249 3 591 -395 4 669 Betald skatt -113 - -310 Förändring i rörelsekapital 1 403 1 449 -3 052 -2 395 6 699 Kassaflöde från löpande verksamhet 3 559 3 698 229 -2 790 11 368 Kassaflöde från investeringsverksamhet -5 961 -6 885 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 70 511 -1 000 Periodens kassaflöde -2 263 -9 675 -1 518 Likvida medel vid periodens början 18 975 17 174 23 068 24 586 Likvida medel vid periodens utgång 3 967 14 911 Outnyttjade krediter 13 139 5 000


Ladda ner ppt "Ulf Wahlstedt verkställande direktör"

Liknande presentationer


Google-annonser