Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teckenspråk på Språkrådet Norges Døveforbund 90 år 1918-2008 Oslo, 19 maj 2008 Tomas Hedberg, Språkrådet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teckenspråk på Språkrådet Norges Døveforbund 90 år 1918-2008 Oslo, 19 maj 2008 Tomas Hedberg, Språkrådet."— Presentationens avskrift:

1 Teckenspråk på Språkrådet Norges Døveforbund 90 år 1918-2008 Oslo, 19 maj 2008 Tomas Hedberg, Språkrådet

2 Bakgrund  Svenska språknämnden, 1944  Sverigefinska språknämnden, 1975  Minoritetsspråkskonventionen, 1999  ”Mål i mun” - Förslag till handlingsprogram för svenska språket, slutbetänkande, 2002 för svenska språket, slutbetänkande, 2002  ”Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik”, proposition, september 2005 proposition, september 2005  Institutet för språk och folkminnen, 2006  ”Värna språken”- förslag till språklag, 2008

3 Institutet för språk och folkminnen (1)  Är en central myndighet på språkets området i Sverige  Bildades den 1 juli 2006  Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden och Klarspråksgruppen i Regeringskansliet samlas i en ny avdelning i myndigheten under namnet Språkrådet  Fem officiella minoritetsspråk och Svenskt teckenspråk samt Lexin

4 Institutet för språk och folkminnen (2)  Finns i Umeå, Uppsala, Göteborg, Lund och Stockholm. Huvudkontoret ligger i Uppsala. Stockholm. Huvudkontoret ligger i Uppsala.  Samlar in, bevarar och forskar om a) dialekter, ortnamn, personnamn och a) dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen folkminnen b) arbetar också med språkvård och b) arbetar också med språkvård och språkpolitik språkpolitik

5 Språkrådet  Sveriges officiella språkvårdsorgan och är en avdelning under språkmyndigheten är en avdelning under språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen (SOFI)  har ansvar för språkvårdsfrågor i svenska, finska, meänkieli, romani och svenskt teckenspråk  omkring 20 anställda

6 Språkpolitik Riksdagens fyra mål för svensk språkpolitik (2005)  1. Svenska ska vara huvudspråk i Sverige  2. Svenska ska vara ett komplett och samhällsbärande språk samhällsbärande språk  3. Den offentliga svenskan ska vara enkel, vårdad och begriplig vårdad och begriplig  4. Alla ska ha rätt till språk (svenska, modersmål, minoritetsspråk, främmande språk) modersmål, minoritetsspråk, främmande språk)

7 Minoritetsspråk  Visste du att Sveriges sedan år 2000 har fem officiella minoritetsspråk? officiella minoritetsspråk?  Språken är finska, samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch  Svenskt teckenspråk har också en speciell status som minoritetsspråk status som minoritetsspråk

8 Språkrådet (1) Svenska språkvårdarnas huvuduppgifter är att:  följa svenskans utveckling i tal och skrift  ge språklig hjälp, t. ex. genom Frågelådan  svara på frågor per telefon eller e-post  ge ut ordböcker och andra skrifter i språkliga frågor frågor  registrerar nya ord och fraser i svenskan, t. ex.’rondellhund’, ’zorra’ t. ex.’rondellhund’, ’zorra’

9 Språkrådet (2) Språkrådets huvuduppgifter är att:  arbeta för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt och begripligt använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk - s. k. klarspråk språk - s. k. klarspråk  göra ett språk eller flera språk tillgängliga och enkla att använda för så många som möjligt i ett enkla att använda för så många som möjligt i ett samhälle samhälle  värna ett språks ställning gentemot andra språk  rapportera till regeringen

10 Teckenspråk på Språkrådet Två anställda på halvtid, sedan i april 2007 Våra uppgifter är att:  informera om svenskt teckenspråk för allmänheten  bevaka teckenspråket ställning i samhället  dokumentera svenskt teckenspråk, gamla och nya tecken, förändringar inom teckenspråket etc.  beskriva etymologisk härledning av tecken  ta fram språkliga hjälpmedel, t.ex. ordböcker

11 Några exempel  Nya tecken: ’lol’, ’loser’, ’orka’, ’euro’, ’movi- telefon’, ’par’, ’pedagogik’  Gamla tecken: ’sågverk’, ’bryggeri’  Etymologiska förklaringar: ’avund’, ’pingst’, ’falsk’

12 Tecken för ’pingst’

13 Teckenspråk på Språkrådet (2) Vad vi gör nu: Vad vi gör nu:  svarar på språkvårdsfrågor via e-post, telefon och bildtelefon  skriver nyheter och informerar på Språkrådets webbplats  översätter texter på webbplatsen till teckenspråk  samlar information om teckenspråk  remissinstans för pågående utredningar, som t.ex. ny språklag (2009), Nordiska Språkrådet  samarbetar kring korpusinsamling för teckenspråk

14 Teckenspråk på Språkrådet (3a) Omvärldsanalys:  Hur många myndigheter som har information på teckenspråk på sina webbplatser på teckenspråk på sina webbplatser  Teckenspråkets ställning i samhället  Teckenspråksundervisning och läromedelsproduktion  Tolksituationen (ökat/minskat? tolkutbildningarna)  Hur ci påverkar teckenspråkets utveckling

15 Teckenspråk på Språkrådet (3b) Omvärldsanalys:  Hur många teckenspråksanvändare (modersmål, andraspråksinlärare (ökat/minskat) andraspråksinlärare (ökat/minskat)  Teckenspråk i media och kultur  Teckenspråksforskning  Språklagsfrågan

16 Värna språken (1)  Några förslag till språklag Det svenska språket 1. 4§ Svenska är huvudspråk i Sverige 2. 5§ Svenskan- samhällets gemensamma språk 3. 6§ Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.

17 Värna språken (2)  Några förslag till språklag De nationella minoritetsspråken 1. 7§ De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch 2. 8§ Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken det svenska teckenspråket 3. 9§ Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket

18 Värna språken (3)  Några förslag till språklag Den enskildes tillgång till språk 1. 15§ Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska 2. Därutöver ska a). den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket b) den som har behov av teckenspråket ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket. 3. 16§ Det allmänna ansvarar för att den enskilde ges tillgång till språk enligt 15§

19 Korpusinsamling Vad är korpusinsamling? Vad är korpusinsamling?  korpus betyder textmängd, t.ex. tidningsartiklar, litteratur litteratur  hjälpmedel för forskare och språkvetare (allmänheten)  sökbart, hur vanligt ett ord är och i sammanhang ordet används  saknas för teckenspråk  kräver ny teknik och är tidsödande att samla in

20

21 Oskar Österberg 1885-1921

22 Kontakta oss  Bildtelefon: teckensprak@sip.sprakradet.se teckensprak@sip.sprakradet.se  E-post: teckensprak@sprakradet.se teckensprak@sprakradet.se  Webbplats: www.språkrådet.se www.språkrådet.se


Ladda ner ppt "Teckenspråk på Språkrådet Norges Døveforbund 90 år 1918-2008 Oslo, 19 maj 2008 Tomas Hedberg, Språkrådet."

Liknande presentationer


Google-annonser