Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Centrum för tvåspråkighetsforskning 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Centrum för tvåspråkighetsforskning 2013"— Presentationens avskrift:

1 Centrum för tvåspråkighetsforskning 2013
Forskningsprofil Utbildningsprofil

2 Bakgrund i årtal 1981: ”Avdelningen för tvåspråkighetsforskning” inrättades vid Institutionen för lingvistik på Humanistiska fakultetens initiativ.  1 docent, ½ assistent 1982: Scandinavian Working Papers on Bilingualism (SWPB) (serien avslutad 1995) 1983: Nya medel via statsbudgeten.  ytterligare 1 docent och 1 forskarassistent. 1985: Rapporter om tvåspråkighet (ROT) 1987: Uppdragsutbildningar, kommunkurser 1988: ”Centrum för tvåspråkighetsforskning” självständig enhet inom fakulteten 1988: Ansvar för lärarutbildningen i svenska som andraspråk 1990: Professur i tvåspråkighetsforskning inrättas 1990: Forskarutbildning i tvåspråkighetsforskning startar 2010: Professurer i transnationell flerspråkighet och svenska som andraspråk inrättas

3 Profilområden Andraspråksinlärning/svenska som andraspråk
Tvåspråkig utveckling/undervisning Minoritetsspråk, språkpolitik, språkideologi samt språkkontakt Transnationell flerspråkighet Språkattrition och återinlärning Språk och språkanvändning i flerspråkig kontext: språklig variation, identitet, diskurser Tolkning

4 Andraspråksinlärning/ svenska som andraspråk
Avhandlingar Axelsson. M.(1994), Noun Phrase Development in Swedish as a Second Language. Lindberg, I. (1995), Second Language Discourse in and out of Classrooms. Abrahamsson, N. (2001), Acquiring L2 Syllable Margins. Philipsson, A. (2007), Interrogative Clauses and Verb Morphology in L2 Swedish. Hedman, C. (2010). Dyslexi på två språk. Program High-Level Proficiency in Second Language Use/Avancerad andraspråksanvändning (AAA) 06-(Hyltenstam) (RJ) Projekt Språkutveckling och undervisningsmodeller (SUM) (Viberg, Axelsson, Bolander, Lindberg) (SÖ) Tvåspråkiga gymnasieelevers svenska 86-87(Hyltenstam, Stroud, Bergman) (SÖ) Metoder för svenska som andraspråk i förskolan (Arnberg, Viberg, Rendahl) (DSF, HSFR, SFR, Allmänna Barnhuset, Socialstyrelsen, Stadsdelsförvaltningen i Rinkeby) Processes in third language acquisition (Hammarberg, Williams) (-) Age of onset and ultimate attainment in second language acquisition (Hyltenstam, Abrahamsson) (-) Grammatiska processer i inlärningen av svenska som andraspråk (Hyltenstam, Philipsson) (HSFR) Startålder och slutlig färdighetsnivå vid andraspråksinlärning (Hyltenstam, Abrahamsson, Stölten) (RJ) The role of language aptitude for high-level L2 proficiency (Abrahamsson) (Del av Avancerad andraspråksanvändning (AAA)) (RJ) The polyglot 06- (Hyltenstam) (Del av Avancerad andraspråksanvändning (AAA)) (RJ) Perceptuell kompensation hos blinda andraspråksinlärare 07- (Abrahamsson, Smeds) (VR) Effects of AO of language acquisition vs. any possible effects of monolingualism and bilingualism (Abrahamsson, Bylund, Hyltenstam) (Del av Avancerad andraspråksanvändning (AAA) 10- (RJ) Pågående avhandlingar Antontchik, T. Nominal compounding in the acquisition of Swedish as a second language and in translation and interpreting from/to Swedish. Smeds, H. Perceptual compensation in blind second language learners. Montero Melis, G. Talking and thinking about motion in an L2. Stölten, K. The effects of age of onset on speech production and perception: The importance of early language exposure in L2 acquisition and L1 reactivation.

5 Tvåspråkig utveckling/undervisning andraspråksundervisning, litteracitet
Avhandlingar Tuomela V. (2001), Tvåspråkig utveckling i skolåldern. Namei, S. (2002), The Bilingual Lexicon from a Developmental Perspective. Sellgren, M. (2011), Den dubbla uppgiften. Tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förklarande genre i SO. Projekt Tvåspråkighet i skolan (BAS) (Viberg, Juvonen, Lindberg) (SÖ, Skolverket) Språk och miljö i Botkyrka (Viberg, Kuyumcu, Namei, Tuomela) (-) Språkutveckling i förskolan, Utvärdering av skolförberedelsegrupper i Rinkeby (Arnberg, Viberg, Rendahl) (DSF, HSFR, SFR, Allmänna Barnhuset, Socialstyrelsen, Stadsdelsförvaltningen i Rinkeby) Interaktionsmönster och undervisningsstilar i sfi-undervisningen och deras effekt på inlärningen (94-96) (Hyltenstam, Lindberg) (RJ) Utvärdering av svenskundervisningen för vuxna invandrare (Hyltenstam, Axelsson, Lindberg) (Skolverket) Tvåspråkig undervisning. Forskning och erfarenheter i de nordiska länderna (Hyltenstam, Andersson, Philipsson) (Nordiska ministerrådet) Language use, language ideologies and the educational experiences of Chilean Students in Sweden and retornados in Chile (King, Ganuza) (RJ) Utvärdering av språkutvecklingsinsatser inom storstadssatsningen i Stockholms stad (Axelsson) (Stockholms stad) Den sociokulturella och pedagogiska miljöns betydelse för barns literacyutveckling 02 (Axelsson) (VR) Ämnesundervisning i NO och SO för tvåspråkiga elever – en integrering av språk och innehåll (Axelsson, Philipsson) (Kompetensfonden) Interkulturell pedagogik och interkulturellt lärande i språkundervisning (07-09) (Jonsson) (postdok-projekt, VR) Tid i språk och tanke (Bylund) (VR) Modermålsundervisningens roll (Hedman, Ganuza) (VR) Forskningsöversikt Flerspråkighet – en forskningsöversikt 12 (Hyltenstam, Axelsson, Lindberg, Abrahamsson, Bylund m fl) (VR) Pågående avhandlingar Dahl, U. Språkliga krav i kursplanen i biologi för grundskolan. Kuyumcu, E. Development of discourse competence among Turkish-Swedish minority students, with special reference to acquisition of genres in academic writing.

6 Minoritetsspråk, språkpolitik, språkideologi samt språkkontakt
Avhandlingar Wingstedt, M. (1998), Language Ideologies and Minority Language Policies in Sweden. Milani, T. M. (2007), Debating Swedish. Language Politics and Ideology in Contemporary Sweden. Allardt Ljunggren, B. (2008), Åland som språksamhälle. György-Ullholm, K. (2010), Same Mother Tongue – Different Origins. Projekt Förstaspråket hos samiska skolbarn (Hyltenstam, Helander, Svonni) (SÖ) Kulturbundenhet i språkvetenskapliga metaforer och modeller. Konsekvenser för etnisk särbehandling (Stroud, Wingstedt) (DEIFO) Språkideologi och minoritetsspråkspolitik (Hyltenstam, Wingstedt) (RJ) Modeller för sameskolans språkundervisning (Hyltenstam, Axelsson, Svonni) (Skolverket, Samefondens kulturdelegation, Sameskolstyrelsen) Regerings- och myndighetsuppdrag Samerättsutredningen (Hyltenstam, Stroud) Invandrarpolitiska kommittén (Hyltenstam) Minoritetsspråkskommittén 96 (Hyltenstam, Fraurud) Kommittén för svenska språket 02 (Lindberg, Hyltenstam) Norges regerings bedömning av kvänernas språksituation 03 (Hyltenstam, Milani) Konstitutionsutskottets bedömning av regeringens hantering av svenska nationella minoriteter och minoritetsspråk 04 (Hyltenstam, Milani) Språkrådets bedömning av situationen för romani och romsk språkvård i Sverige (Bijvoet, Fraurud) Pågående avhandlingar Aktürk Drake, Phonological adoption through bilingual borrowing. Comparing elite bilingualism and heritage bilingualism Andersson, Finnish as a minority language in Scandinavia Karlander, The Reproduction of Locality - on the politics of Elfdalian. Salö, Svenska och engelska på vetenskapens språkmarknad

7 Transnationell flerspråkighet
Avhandlingar Obondo, M. (1996), From Trilinguals to Bilinguals? Heugh, C. (2003), Language Policy and Democracy in South Africa. Wedin, Å. (2004), Literacy Practices in and out of School in Karagwe. Kerfoot, C. (2009), Changing Conceptions of Literacies, Language and Development. Plüddemann, P. (2013), Language Policy from below. Projekt Utvärdering av textböcker för årskurs 1-5 i SIDA-stött Moçambiqueprojekt (Hyltenstam, Stroud) (SIDA) Maputo urban Portuguese corpus (Stroud) (SIDA) Language socialization in a multilingual environment (Stroud) (SIDA) A sociolinguistic survey of Mozambican languages (Stroud) (SIDA) Linguistic practices and societal transition in a developing nation. The case of Mozambique (Stroud) (SIDA) Fact finding mission on bilingual education in Bolivia 96 (Hyltenstam, Quick) (SIDA) Bilingual education programmes in developing countries. The state of the art 97 (Stroud, Obondo, Quick, Simberg, Tornell) (SIDA) Literacy practices in an educational perspective – the case of relevant schooling in rural Tanzania (Stroud, Wedin) (SIDA) Centre for Research on Bilingualism and information exchange on bilingual education in developing nations (Hyltenstam, Benson) (SIDA) Educational language issues in developing countries (Hyltenstam, Benson) (SIDA) Representations and practices of mulitlingualism in a transformative South Africa (Stroud, Heugh) (VR, National Research Foundation, South Africa) Multilingualism in an integrated view of development: Democracy and Linguistic human rights (Stroud) (SIDA/SAREC) Political economies of multilingualism: Linguistic human rights and linguistic citizenship in South Africa and Mozambique (Stroud) (SIDA/SAREC) Pågående avhandlingar Guissemo, M. A. Language maintenance and language shift in Maputo City

8 Språkattrition och återinlärning
Avhandlingar Yukawa, E. (1997), L1 Japanese Attrition and Regaining. Bylund, E. (2008), Age Differences in First Language Attrition. Lubinska, D. (2011), Förstasrpåksattrition hos vuxna. Projekt Språkval och kodväxling vid Alzheimers demens 85 (Hyltenstam, Stroud) (FRN) Språkets betydelse för vården av dementa finska invandrare (Hyltenstam, Stroud, Kuyumcu) (HSFR) Språklig reaktivering bland koreanska adoptivbarn i Sverige (Park) (RJ) Förstaspråksattrition hos avancerade andraspråkstalare (Abrahamsson, Hyltenstam, Bylund, Stölten) (VR) Pågående avhandlingar Stölten, K. (se tidigare)

9 Språk och språkanvändning i flerspråkig kontext: språklig variation, identitet, diskurser
Avhandlingar Wiklund, I. (2002), Social Networks and Proficiency. Haglund, C. (2005), Social Interaction and identification among Adolescents in Multilingual Suburban Sweden. Ganuza, N. (2008), Syntactic Variation in the Swedish of Adolescents in Multilingual Urban Settings. Projekt Sociala nätverk och språkbehärskning hos elever med annat hemspråk än svenska (Stroud, Wiklund) (Skolverket) Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer (Stockholmsdelen) (Fraurud, Bijvoet, Ganuza, Werndin) (RJ) Sociolinguistic awareness and language attitudes in mulitlingual contexts 06- (Fraurud, Bijvoet) (Del av Avancerad andraspråksanvändning (AAA)) 06- (RJ) The globalized language user: language learning and use in national, transnational and postnational contexts 07- (Haglund, Eliaso Magnusson (Del av Avancerad andraspråksanvändning (AAA)) 06- (RJ) Investigating Discourses of Inheritance and Identity in Four Multilingual European Settings (Jonsson) (European Science Foundation via HERA – Humanities in the European Research Area) Pågående avhandlingar Eliaso Magnusson , Flerspråkiga unga vuxna i olika sociogeografiska kontexter Werndin, Att skapa ’talaren av rinkebysvenska’ – om makt, identitet och diskursutrymme i skola, samhälle och forskning

10 Tolkning (och översättning)
Projekt Semantiska förändringar vid översättning – ett kognitivt perspektiv (Englund) (HSFR) Processes in simultaneous interpreting (PRINS) (Williams) (HSFR) Pågående avhandlingar Tiselius, E. Utveckling av expertkompetens hos simultantolkar

11 Personell bakgrund till utvecklingen
Kenneth Hyltenstam: docent/lektor med forskningsinriktning 1981 – 1990; tf professor 1990 – 1992; professor (andraspråksinlärning; attrition; minoritetsspråkspolitik) Åke Viberg: docent/lektor med forskningsinriktning 1983 – 1994 (andraspråksinlärning, språktypologi) Lenore Arnberg: forskarassistent 1983 – 1989; lektor 1991 – 1995 (simultan tvåspråkig utveckling) Birgitta Englund Dimitrova: forskarassistent 1987 – 1992; vik. lektor med forskningsinriktning 1992 – 1994 (tolkning & översättning) Christopher Stroud: lektor 1991 – 1992; forskarassistent 1992 – 1996; lektor med forskningsinriktning 1996 – 2000; professor 2000 – (2012) – (språkpolitik; transnationell flerspråkighet) Sarah Williams: forskarassistent 1993 – 1996 (simultantolkning) Tua Abrahamssson: adjunkt 1995 – (bedömning, performansanalys, tvåspråkighet hos dementa)

12 Forts. Monica Axelsson: lektor 1997(1995) – 2008 (andraspråksinlärning, minoritetsspråk, flerspråkig utbildning, litteracitet) Inger Lindberg: lektor 1997 (1995) – 2008; forskarassistent 1997 – 2000: (andraspråksinlärning; utbildning barn & vuxna; testning) Jarmo Lainio: lektor 1998 – 2003 (minoritetsspråkspolitik; två-språkig utbildning) Maria Wingstedt: lektor 1999 – (med forskningsinriktning 2007) (språkpolitik) Kari Fraurud, vik. lektor med forskningsinriktning 2001 – 2005; lektor 2006 – 2012; professor 2012 – (språklig variation, folklingvistik & språkattityder, minoritetsspråk, språktypologi)

13 Forts. Niclas Abrahamsson: forskarassistent 2002 – 2005; lektor 2006 – 2010; professor 2010 – (andraspråksinlärning) Anne-Charlotte Rendahl: adjunkt 2005 – (tvåspråkighet i förskoleåldern) Charlotte Haglund: forskarassistent 2007 – 2009 (sociokulturella och sociopolitiska perspektiv på flerspråkiga ungdomars språk och språksituation) Ellen Bijvoet: lektor 2008 – (språklig variation, folklingvistik & språkattityder, minoritetsspråk) Anders Philipsson: lektor 2008 – 2010 (andraspråksinlärning, språk och ämnesundervisning)

14 Forts. Emanuel Bylund: lektor 2011 – (förstaspråksattrition, andraspråksinlärning, konceptualiseringsprocesser och begreppstransfer) Carla Jonsson: lektor 2011 – (kodväxling, interkulturell pedagogik och interkulturellt lärande i språkundervisning) Natalia Ganuza: lektor 2011 – (ungas språk och språkbruk i flerspråkig kontext, syntax, tvåspråkig utveckling) Caroline Kerfoot: forskarassistent 2012 – (flerspråkighet, vuxna flerspråkiga i utbildning, sociolingvistik, interaktion)

15 Centrets utbildning på grundnivå och avancerad nivå

16 Svenska som andraspråk Tvåspråkighet Uppdragsutbildning
Lärarutbildning: Ämneslärarprogrammet i svenska som andraspråk I-IV (delat kursansvar med ISD) Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola I (IV, V), år 5-9 o gy Förskollärarutbildningen, 15 hp valbar kurs (m ISD) 5 ”kärnkurser” à 7.5 hp GN/AN Tvåspråkighet, 30 hp kandidatkurs 30 hp, magisterkurs 30 hp Språk, mångfald och arbetsliv: Språkvetenskap för rekrytering, 7.5 hp Kultur, kommunikation och språklig mångfald, 7.5 hp (sommarkurs) Lärarlyftet II: Svenska som andraspråk, gy; fr o m ht13 åk 7-9 (samarbete m ISD, f d NS, littvet) Förskolelyftet ht09- ht11 (tills m ISD) Förskolelyftet II: Flerspråkighet i förskolan (planerat samarbete m ISD) Fristående kurser: Svenska som andraspråk I-III (jämnt delat mellan f d NS, ISD och Centret) Masterprogram i språkvetenskap med inriktning på tvåspråkighet, 120 hp Tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutv., 30 hp Kurser för modersmålslärare fr o m vt14 (tills m ISD)

17 Centrets forskarutbildning
14 doktorander I utbildningen ingår en kursdel om 90 hp Obligatoriska doktorandkurser – 52,5 hp Tvåspråkighet – en forskningsmetodisk översikt, 7,5 hp (ges i en gång varje läsår, under höstterminen) Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv, 7,5 hp (vt 2013) Tvåspråkighet i psyko- och neurolingvistiskt perspektiv, 7,5 hp (ht 2013) Tvåspråkighet i samhällsperspektiv, 7,5 hp (vt 2014) Tvåspråkighet i inlärningsperspektiv, 7,5 hp (ht 2014) Statistik och statistiska metoder, 7,5 hp (vt 2015) Tvåspråkighet i tvärspråkligt perspektiv , 7,5 hp (ht 2015) Valfri kursdel – 37,5 hp 2 doktorander inom forskarskolan FLU (Flerspråkighet, litteracitet och utbildning) och 3 doktorander inom forskarskolan i Språkvetenskap.


Ladda ner ppt "Centrum för tvåspråkighetsforskning 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser