Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Centrum för tvåspråkighetsforskning 2013 Forskningsprofil Utbildningsprofil.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Centrum för tvåspråkighetsforskning 2013 Forskningsprofil Utbildningsprofil."— Presentationens avskrift:

1 1 Centrum för tvåspråkighetsforskning 2013 Forskningsprofil Utbildningsprofil

2 Bakgrund i årtal 1981: ”Avdelningen för tvåspråkighetsforskning” inrättades vid Institutionen för lingvistik på Humanistiska fakultetens initiativ.  1 docent, ½ assistent 1982: Scandinavian Working Papers on Bilingualism (SWPB) (serien avslutad 1995) 1983: Nya medel via statsbudgeten.  ytterligare 1 docent och 1 forskarassistent. 1985: Rapporter om tvåspråkighet (ROT) 1987: Uppdragsutbildningar, kommunkurser 1988: ”Centrum för tvåspråkighetsforskning” självständig enhet inom fakulteten 1988: Ansvar för lärarutbildningen i svenska som andraspråk 1990: Professur i tvåspråkighetsforskning inrättas 1990: Forskarutbildning i tvåspråkighetsforskning startar 2010: Professurer i transnationell flerspråkighet och svenska som andraspråk inrättas 2

3 3 Profilområden Andraspråksinlärning/svenska som andraspråk Tvåspråkig utveckling/undervisning Minoritetsspråk, språkpolitik, språkideologi samt språkkontakt Transnationell flerspråkighet Språkattrition och återinlärning Språk och språkanvändning i flerspråkig kontext: språklig variation, identitet, diskurser Tolkning

4 4 Andraspråksinlärning/ svenska som andraspråk Avhandlingar  Axelsson. M.(1994), Noun Phrase Development in Swedish as a Second Language.  Lindberg, I. (1995), Second Language Discourse in and out of Classrooms.  Abrahamsson, N. (2001), Acquiring L2 Syllable Margins.  Philipsson, A. (2007), Interrogative Clauses and Verb Morphology in L2 Swedish.  Hedman, C. (2010). Dyslexi på två språk. Program  High-Level Proficiency in Second Language Use/Avancerad andraspråksanvändning (AAA) 06- (Hyltenstam) (RJ) Projekt  Språkutveckling och undervisningsmodeller (SUM) 84-87 (Viberg, Axelsson, Bolander, Lindberg) (SÖ)  Tvåspråkiga gymnasieelevers svenska 86-87(Hyltenstam, Stroud, Bergman) (SÖ)  Metoder för svenska som andraspråk i förskolan 88-93 (Arnberg, Viberg, Rendahl) (DSF, HSFR, SFR, Allmänna Barnhuset, Socialstyrelsen, Stadsdelsförvaltningen i Rinkeby)  Processes in third language acquisition 92-96 (Hammarberg, Williams) (-)  Age of onset and ultimate attainment in second language acquisition 94-99 (Hyltenstam, Abrahamsson) (-)  Grammatiska processer i inlärningen av svenska som andraspråk 99-01 (Hyltenstam, Philipsson) (HSFR)  Startålder och slutlig färdighetsnivå vid andraspråksinlärning 00-02 (Hyltenstam, Abrahamsson, Stölten) (RJ)  The role of language aptitude for high-level L2 proficiency 06- 09 (Abrahamsson) (Del av Avancerad andraspråksanvändning (AAA)) 06-09 (RJ)  The polyglot 06- (Hyltenstam) (Del av Avancerad andraspråksanvändning (AAA)) 06-09 (RJ)  Perceptuell kompensation hos blinda andraspråksinlärare 07- (Abrahamsson, Smeds) (VR)  Effects of AO of language acquisition vs. any possible effects of monolingualism and bilingualism (Abrahamsson, Bylund, Hyltenstam) (Del av Avancerad andraspråksanvändning (AAA) 10- (RJ) Pågående avhandlingar  Antontchik, T. Nominal compounding in the acquisition of Swedish as a second language and in translation and interpreting from/to Swedish.  Smeds, H. Perceptual compensation in blind second language learners.  Montero Melis, G. Talking and thinking about motion in an L2.  Stölten, K. The effects of age of onset on speech production and perception: The importance of early language exposure in L2 acquisition and L1 reactivation.

5 5 Tvåspråkig utveckling/undervisning andraspråksundervisning, litteracitet Avhandlingar  Tuomela V. (2001), Tvåspråkig utveckling i skolåldern.  Namei, S. (2002), The Bilingual Lexicon from a Developmental Perspective.  Sellgren, M. (2011), Den dubbla uppgiften. Tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förklarande genre i SO. Projekt  Tvåspråkighet i skolan (BAS) 87-94 (Viberg, Juvonen, Lindberg) (SÖ, Skolverket)  Språk och miljö i Botkyrka 92-93 (Viberg, Kuyumcu, Namei, Tuomela) (-)  Språkutveckling i förskolan, Utvärdering av skolförberedelsegrupper i Rinkeby 94-97 (Arnberg, Viberg, Rendahl) (DSF, HSFR, SFR, Allmänna Barnhuset, Socialstyrelsen, Stadsdelsförvaltningen i Rinkeby)  Interaktionsmönster och undervisningsstilar i sfi-undervisningen och deras effekt på inlärningen (94-96) (Hyltenstam, Lindberg) (RJ)  Utvärdering av svenskundervisningen för vuxna invandrare 95-96 (Hyltenstam, Axelsson, Lindberg) (Skolverket)  Tvåspråkig undervisning. Forskning och erfarenheter i de nordiska länderna 96-97 (Hyltenstam, Andersson, Philipsson) (Nordiska ministerrådet)  Language use, language ideologies and the educational experiences of Chilean Students in Sweden and retornados in Chile 00-02 (King, Ganuza) (RJ)  Utvärdering av språkutvecklingsinsatser inom storstadssatsningen i Stockholms stad 01-02 (Axelsson) (Stockholms stad)  Den sociokulturella och pedagogiska miljöns betydelse för barns literacyutveckling 02 (Axelsson) (VR)  Ämnesundervisning i NO och SO för tvåspråkiga elever – en integrering av språk och innehåll 05-06 (Axelsson, Philipsson) (Kompetensfonden)  Interkulturell pedagogik och interkulturellt lärande i språkundervisning (07-09) (Jonsson) (postdok-projekt, VR)  Tid i språk och tanke 12-14 (Bylund) (VR)  Modermålsundervisningens roll 13-15 (Hedman, Ganuza) (VR) Forskningsöversikt  Flerspråkighet – en forskningsöversikt 12 (Hyltenstam, Axelsson, Lindberg, Abrahamsson, Bylund m fl) (VR) Pågående avhandlingar  Dahl, U. Språkliga krav i kursplanen i biologi för grundskolan.  Kuyumcu, E. Development of discourse competence among Turkish-Swedish minority students, with special reference to acquisition of genres in academic writing.

6 6 Minoritetsspråk, språkpolitik, språkideologi samt språkkontakt Avhandlingar  Wingstedt, M. (1998), Language Ideologies and Minority Language Policies in Sweden.  Milani, T. M. (2007), Debating Swedish. Language Politics and Ideology in Contemporary Sweden.  Allardt Ljunggren, B. (2008), Åland som språksamhälle.  György-Ullholm, K. (2010), Same Mother Tongue – Different Origins. Projekt  Förstaspråket hos samiska skolbarn 86-87 (Hyltenstam, Helander, Svonni) (SÖ)  Kulturbundenhet i språkvetenskapliga metaforer och modeller. Konsekvenser för etnisk särbehandling (Stroud, Wingstedt) (DEIFO)  Språkideologi och minoritetsspråkspolitik 92-95 (Hyltenstam, Wingstedt) (RJ)  Modeller för sameskolans språkundervisning 93-97 (Hyltenstam, Axelsson, Svonni) (Skolverket, Samefondens kulturdelegation, Sameskolstyrelsen) Regerings- och myndighetsuppdrag  Samerättsutredningen 87-90 (Hyltenstam, Stroud)  Invandrarpolitiska kommittén 95-96 (Hyltenstam)  Minoritetsspråkskommittén 96 (Hyltenstam, Fraurud)  Kommittén för svenska språket 02 (Lindberg, Hyltenstam)  Norges regerings bedömning av kvänernas språksituation 03 (Hyltenstam, Milani)  Konstitutionsutskottets bedömning av regeringens hantering av svenska nationella minoriteter och minoritetsspråk 04 (Hyltenstam, Milani)  Språkrådets bedömning av situationen för romani och romsk språkvård i Sverige 07-08 (Bijvoet, Fraurud) Pågående avhandlingar  Aktürk Drake, Phonological adoption through bilingual borrowing. Comparing elite bilingualism and heritage bilingualism  Andersson, Finnish as a minority language in Scandinavia  Karlander, The Reproduction of Locality - on the politics of Elfdalian.  Salö, Svenska och engelska på vetenskapens språkmarknad

7 7 Transnationell flerspråkighet Avhandlingar  Obondo, M. (1996), From Trilinguals to Bilinguals?  Heugh, C. (2003), Language Policy and Democracy in South Africa.  Wedin, Å. (2004), Literacy Practices in and out of School in Karagwe.  Kerfoot, C. (2009), Changing Conceptions of Literacies, Language and Development.  Plüddemann, P. (2013), Language Policy from below. Projekt  Utvärdering av textböcker för årskurs 1-5 i SIDA-stött Moçambiqueprojekt 90-93 (Hyltenstam, Stroud) (SIDA)  Maputo urban Portuguese corpus 93-99 (Stroud) (SIDA)  Language socialization in a multilingual environment 93-99 (Stroud) (SIDA)  A sociolinguistic survey of Mozambican languages 93-99 (Stroud) (SIDA)  Linguistic practices and societal transition in a developing nation. The case of Mozambique 95-99 (Stroud) (SIDA)  Fact finding mission on bilingual education in Bolivia 96 (Hyltenstam, Quick) (SIDA)  Bilingual education programmes in developing countries. The state of the art 97 (Stroud, Obondo, Quick, Simberg, Tornell) (SIDA)  Literacy practices in an educational perspective – the case of relevant schooling in rural Tanzania 01-02 (Stroud, Wedin) (SIDA)  Centre for Research on Bilingualism and information exchange on bilingual education in developing nations 01-03 (Hyltenstam, Benson) (SIDA)  Educational language issues in developing countries 02-04 (Hyltenstam, Benson) (SIDA)  Representations and practices of mulitlingualism in a transformative South Africa 05-07 (Stroud, Heugh) (VR, National Research Foundation, South Africa)  Multilingualism in an integrated view of development: Democracy and Linguistic human rights 06-08 (Stroud) (SIDA/SAREC)  Political economies of multilingualism: Linguistic human rights and linguistic citizenship in South Africa and Mozambique 06-08 (Stroud) (SIDA/SAREC) Pågående avhandlingar  Guissemo, M. A. Language maintenance and language shift in Maputo City

8 8 Språkattrition och återinlärning Avhandlingar  Yukawa, E. (1997), L1 Japanese Attrition and Regaining.  Bylund, E. (2008), Age Differences in First Language Attrition.  Lubinska, D. (2011), Förstasrpåksattrition hos vuxna. Projekt  Språkval och kodväxling vid Alzheimers demens 85 (Hyltenstam, Stroud) (FRN)  Språkets betydelse för vården av dementa finska invandrare 87-90 (Hyltenstam, Stroud, Kuyumcu) (HSFR)  Språklig reaktivering bland koreanska adoptivbarn i Sverige 02-04 (Park) (RJ)  Förstaspråksattrition hos avancerade andraspråkstalare 05-07 (Abrahamsson, Hyltenstam, Bylund, Stölten) (VR) Pågående avhandlingar  Stölten, K. (se tidigare)

9 9 Språk och språkanvändning i flerspråkig kontext: språklig variation, identitet, diskurser Avhandlingar  Wiklund, I. (2002), Social Networks and Proficiency.  Haglund, C. (2005), Social Interaction and identification among Adolescents in Multilingual Suburban Sweden.  Ganuza, N. (2008), Syntactic Variation in the Swedish of Adolescents in Multilingual Urban Settings. Projekt  Sociala nätverk och språkbehärskning hos elever med annat hemspråk än svenska 97-01 (Stroud, Wiklund) (Skolverket)  Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer (Stockholmsdelen) 02-06 (Fraurud, Bijvoet, Ganuza, Werndin) (RJ)  Sociolinguistic awareness and language attitudes in mulitlingual contexts 06- (Fraurud, Bijvoet) (Del av Avancerad andraspråksanvändning (AAA)) 06- (RJ)  The globalized language user: language learning and use in national, transnational and postnational contexts 07- (Haglund, Eliaso Magnusson (Del av Avancerad andraspråksanvändning (AAA)) 06- (RJ)  Investigating Discourses of Inheritance and Identity in Four Multilingual European Settings. 10-12 (Jonsson) (European Science Foundation via HERA – Humanities in the European Research Area) Pågående avhandlingar  Eliaso Magnusson, Flerspråkiga unga vuxna i olika sociogeografiska kontexter  Werndin, Att skapa ’talaren av rinkebysvenska’ – om makt, identitet och diskursutrymme i skola, samhälle och forskning

10 10 Tolkning (och översättning) Projekt  Semantiska förändringar vid översättning – ett kognitivt perspektiv 92-95 (Englund) (HSFR)  Processes in simultaneous interpreting (PRINS) 95-96 (Williams) (HSFR) Pågående avhandlingar  Tiselius, E. Utveckling av expertkompetens hos simultantolkar

11 11 Personell bakgrund till utvecklingen Kenneth Hyltenstam: docent/lektor med forskningsinriktning 1981 – 1990; tf professor 1990 – 1992; professor 1992- (andraspråksinlärning; attrition; minoritetsspråkspolitik) Åke Viberg: docent/lektor med forskningsinriktning 1983 – 1994 (andraspråksinlärning, språktypologi) Lenore Arnberg: forskarassistent 1983 – 1989; lektor 1991 – 1995 (simultan tvåspråkig utveckling) Birgitta Englund Dimitrova: forskarassistent 1987 – 1992; vik. lektor med forskningsinriktning 1992 – 1994 (tolkning & översättning) Christopher Stroud: lektor 1991 – 1992; forskarassistent 1992 – 1996; lektor med forskningsinriktning 1996 – 2000; professor 2000 – (2012) – (språkpolitik; transnationell flerspråkighet) Sarah Williams: forskarassistent 1993 – 1996 (simultantolkning) Tua Abrahamssson: adjunkt 1995 – (bedömning, performansanalys, tvåspråkighet hos dementa)

12 12 Forts. Monica Axelsson: lektor 1997(1995) – 2008 (andraspråksinlärning, minoritetsspråk, flerspråkig utbildning, litteracitet) Inger Lindberg: lektor 1997 (1995) – 2008; forskarassistent 1997 – 2000: (andraspråksinlärning; utbildning barn & vuxna; testning) Jarmo Lainio: lektor 1998 – 2003 (minoritetsspråkspolitik; två-språkig utbildning) Maria Wingstedt: lektor 1999 – (med forskningsinriktning 2007) (språkpolitik) Kari Fraurud, vik. lektor med forskningsinriktning 2001 – 2005; lektor 2006 – 2012; professor 2012 – (språklig variation, folklingvistik & språkattityder, minoritetsspråk, språktypologi)

13 13 Forts. Niclas Abrahamsson: forskarassistent 2002 – 2005; lektor 2006 – 2010; professor 2010 – (andraspråksinlärning) Anne-Charlotte Rendahl: adjunkt 2005 – (tvåspråkighet i förskoleåldern) Charlotte Haglund: forskarassistent 2007 – 2009 (sociokulturella och sociopolitiska perspektiv på flerspråkiga ungdomars språk och språksituation) Ellen Bijvoet: lektor 2008 – (språklig variation, folklingvistik & språkattityder, minoritetsspråk) Anders Philipsson: lektor 2008 – 2010 (andraspråksinlärning, språk och ämnesundervisning)

14 Forts. Emanuel Bylund: lektor 2011 – (förstaspråksattrition, andraspråksinlärning, konceptualiseringsprocesser och begreppstransfer) Carla Jonsson: lektor 2011 – (kodväxling, interkulturell pedagogik och interkulturellt lärande i språkundervisning) Natalia Ganuza: lektor 2011 – (ungas språk och språkbruk i flerspråkig kontext, syntax, tvåspråkig utveckling) Caroline Kerfoot: forskarassistent 2012 – (flerspråkighet, vuxna flerspråkiga i utbildning, sociolingvistik, interaktion) 14

15 15 Centrets utbildning på grundnivå och avancerad nivå

16 Svenska som andraspråk TvåspråkighetUppdragsutbildning Lärarutbildning: Ämneslärarprogrammet i svenska som andraspråk I- IV (delat kursansvar med ISD) Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola I (IV, V), år 5-9 o gy Förskollärarutbildningen, 15 hp valbar kurs (m ISD) 5 ”kärnkurser” à 7.5 hp GN/AN Tvåspråkighet, 30 hp kandidatkurs 30 hp, magisterkurs 30 hp Språk, mångfald och arbetsliv: Språkvetenskap för rekrytering, 7.5 hp Kultur, kommunikation och språklig mångfald, 7.5 hp (sommarkurs) Lärarlyftet II: Svenska som andraspråk, gy; fr o m ht13 åk 7-9 (samarbete m ISD, f d NS, littvet) Förskolelyftet ht09- ht11 (tills m ISD) Förskolelyftet II: Flerspråkighet i förskolan (planerat samarbete m ISD) Fristående kurser: Svenska som andraspråk I- III (jämnt delat mellan f d NS, ISD och Centret) Masterprogram i språkvetenskap med inriktning på tvåspråkighet, 120 hp Tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutv., 30 hp Kurser för modersmålslärare fr o m vt14 (tills m ISD)

17 Centrets forskarutbildning 14 doktorander I utbildningen ingår en kursdel om 90 hp  Obligatoriska doktorandkurser – 52,5 hp Tvåspråkighet – en forskningsmetodisk översikt, 7,5 hp (ges i en gång varje läsår, under höstterminen) Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv, 7,5 hp (vt 2013) Tvåspråkighet i psyko- och neurolingvistiskt perspektiv, 7,5 hp (ht 2013) Tvåspråkighet i samhällsperspektiv, 7,5 hp (vt 2014) Tvåspråkighet i inlärningsperspektiv, 7,5 hp (ht 2014) Statistik och statistiska metoder, 7,5 hp (vt 2015) Tvåspråkighet i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp (ht 2015)  Valfri kursdel – 37,5 hp


Ladda ner ppt "1 Centrum för tvåspråkighetsforskning 2013 Forskningsprofil Utbildningsprofil."

Liknande presentationer


Google-annonser