Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säker sjukvård? Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta – men främst att inte skada.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säker sjukvård? Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta – men främst att inte skada."— Presentationens avskrift:

1 Säker sjukvård? Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta – men främst att inte skada

2 Halland 290 000 inv 7:e landsting 2 akutsjukhus Rubrikbild Kungsbacka
Alingsås Borås Göteborg Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Ängelholm Helsingborg Malmö Lund Kristianstad Karlshamn Karlskrona Ljungby Växjö Hyltebruk Värnamo Jönköping Halland inv 7:e landsting 2 akutsjukhus Rubrikbild

3 Halländska kännetecken
Varberg Malmö Halländska kännetecken Borgerlig majoritet Enighet i strukturfrågor Enighet om målen God hälsa Lång medellivslängd God medicinsk kvalitet Billig sjukvård Låg sjuklighet God befolkningstillväxt Mycket öppenvård och lite slutenvård jämförelsevis Rubrikbild

4 Den halländska sjukvården har hög kvalitet, är säker, kostnadseffektiv och billig i alla jämförelser

5

6 :40 Bra betyg för sjukvården Läkarna i Halland är fortfarande sämst på landets vanligaste operation. Men totalt får sjukvården här flest pluspoäng av alla landsting. HALLAND. Det visar den senaste kartläggningen av vården som Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting gjort.    Vården 2007 jämförs på 117 punkter - i allt från köer till resultat av olika operationer.    Då så många helt olika saker jämförs går det inte att säga vilket landsting som är "bäst" totalt sett.    Däremot kan man se antalet områden där landstingen placerar sig bland de sju bästa, sju sämsta eller de sju i mitten. Här ligger Halland etta med 46

7 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet
Kommentarer till Landstingets resultat: … startade vi ett analysarbete av de olika delarna och ”skarvarna” i vårdkedjan. En grupp är redan skapad (profilgrupp det ofödda/nyfödda barnet) där representanter från Landstingets verksamheter enligt ovan möts. Ett studiebesök till Halland (som har de bästa resultaten) är planerad att ske redan denna månad. En kartläggning av hela processen …

8 Sjukhuset i Varberg – från början till slut!

9 Kunskapsföretaget som är öppet dygnet runt.
1 300 medarbetare 1 mdkr Drygt 60% av våra medarbetare har lång eller medellång högskola/universitetsutbildning Motsvarande på Eriksson : 30%

10 En dag på Sjukhuset i Varberg
250 intagna i slutenvård 5 nyfödda barn 25-30 större operationer 241 patienter besöker läkare besök på akutmottagningen

11 Komplext system Vi omfattar hela Na-boken
Anatomi och fysiologi = diagnostik, behandling Biologi = mikrobiologi, rengöring, hygien Datorteknik = microprocessorer, journaler, bildhantering Elektronik = en mångfald av apparatur Elkraft = högspänning, reservkraft Gaslära = anestesi, ventilatorer, inhalationer, syrgas Hydraulik = höj och sänkbar apparatur, liftar, oeprationsbord Kemi = analysinstrument Ljudlära = Hörseltestutrustning Ljuslära = kliniska belysningar, ljuskällor, ljusbehandling Magnetism = EMC Mekanik = takpendlar, operationsbord Optik = endoskop, mikroskop, analysinstrument Strålning = Röntgen, LASER Statik = hållfasthet, upphängningar, uppläggningar av pat. Komplext system

12 Vården Lågteknologisk, Högteknologisk

13 Exempel på Högriskverksamhet
Flyget Kärnkraften Spårbunden trafik Vägtrafiken Sjukvården

14 Handbok Ledningen av hälso- och sjukvården ska tillgodose patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet. Patientsäkerhet lyfts fram som ett grundläggande krav – skall vara säker Exempel på hur säkerhet skall nås: Ledningssystem Riskhantering Avvikelsehantering Spårbarhet Egenkontroll God Vård

15 Patientsäkerhet – Den viktigaste frågan
Patientsäkerhet – Allas ansvar

16 Ansvar Ansvaret för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet är fördelat mellan Vårdgivaren – mål, följa upp Verksamhetschefen – leda, engagera, ordning och reda Hälso- och sjukvårdspersonalen – aktivt medverka och rapportera

17 Lärande organisation Driftmannaskap - etik Vågar rapportera
Granskar varandra Rapporterar i låg utsträckning av rädsla för påföljder - syndabockstänkande Förhållningssätt 17

18 Människan inom ett komplext högrisksystem
Trötthet Stress Felslut Kommunikation Avancerade och komplexa verksamheter, som handhas av människor, och där människan kan göra fel

19 Hur säker är sjukvården?

20 Svenska patientsäkerhetsstudien
Ögonöppnare? Svenska patientsäkerhetsstudien Genomförts av Socialstyrelsen publicerades

21 Vårdskademätningen i Sverige
8,6% av alla som vårdas på sjukhus drabbas av undvikbara skador, sk vårdskador En vårdskada medför i snitt 6 extra vårddygn Nästan var tionde patient av de patienter som skadades fick bestående men eller funktionsnedsättning I 3 % bidrar vårdskadan till dödsfall Detta innebär att ca patienter om året avlider till följd av vårdskada i Sverige I USA dör lika många av vårdskador som i AIDS + Bröst Ca + trafikolyckor tillsammans Sjukvården i USA skadar motsvarande tre fullsatta jumbojet varannan dag I Sverige dör 450 st av Trafikolycksfall och 1500 av Bröstcancer varje år

22 Allmänheten Massmedierna Sjukvård är säkert Kärnkraft är farligt
”Vad gör ledningen?” ”Vad gör myndigheterna?” ”Vad gjorde doktorn?” ”Vad gjorde sköterskan?” Allmänheten Kärnkraft är farligt Sjukvård är säkert 78% har förtroende för sjukvården DN 39% har förtroende för kärnkraften GP 0 dödsfall under 45 år 3000 dödsfall/år 22

23 Patientsäkerhetsrisker ex Fallskador Vårdrelaterade infektioner Läkemedel Hudskador t ex trycksår Informationsmissar i vårdens övergångar

24 Varför? Hur jobbar vi med att förbättra patientsäkerheten på Sjukhuset i Varberg?

25 Vi följer upp varje månad med nyckeltal
Våra mål: Nöjda patienter Stolta och engagerade medarbetare Säker vård i samverkan Ekonomi i balans

26 Säker vård leder till mindre lidande, bättre arbetsmiljö och bättre hushållning med skattepengarna!

27 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet certifierat enligt ISO-standard år Extern revision 2 ggr/år

28 Lätt att rapportera avvikelse
4-dubblad rapportering på fem år

29 Vi började med det uppenbara:

30 Andel fallolyckor

31 ”Alla skall följa de basala hygienrutinerna vid all patientkontakt”
Varför? Basala hygienregler för att undvika risk för vårdrelaterade infektioner ”Alla skall följa de basala hygienrutinerna vid all patientkontakt”

32 Andel patienter med vårdrelaterade infektioner, mål <3,5 %

33 Handspritsförbrukning totalt
Mål

34 Varför? Läkemedel Ingen patient skall komma till skada pga missar i läkemedelshanteringen

35 Rutiner Känna till rutiner Följa rutiner
Arbeta fram rutiner som saknas Revidera dåliga rutiner

36 Förhållningssättet måste läras in som allt annat
Säkerhetskultur Patientsäkerhet är ett sätt att förhålla sig. Förhållningssättet måste läras in som allt annat Komihåg – det är lättare att ändra på sig själv än andra!

37 Förhållningssätt - Säkerhetskultur
Ok. Fakta är rätt Och slutsatserna är rätt och det är min sak att agera Förbättra Agerar Ok. Fakta är rätt och slutsatserna är rätt Men det är inte mitt problem utan ….. Förstå ”Lyssnar” Förklara ”Jo, men……” Ok. Fakta är rätt Men slutsatserna är definitivt fel Försvara ”Det gäller inte här..” Fakta är fel, Slutsatserna är dessutom fel Förkasta ”Du har fel”

38 Den bästa är inte felfri – men förberedd.
Den bästa är inte felfri – men förberedd. Professor James Reason: Air Safety Week, vol. 13, nr. 20

39 Det är mänskligt att fela!
Errare humanum est, sed in errore perseverare diabolicum Det är mänskligt att fela, men att fortsätta fela är djävulskt.

40 Kan patienter och anhöriga hjälpa till?
Ja! Kan patienter och anhöriga hjälpa till? Påminn oss! Gör era erfarenheter till våra- för vårt lärandes skull! Föreslå förbättringar!

41 Vår vision – Lite bättre på alla sätt!
innebär att vi ofta är stolta över våra resultat – men aldrig nöjda!


Ladda ner ppt "Säker sjukvård? Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta – men främst att inte skada."

Liknande presentationer


Google-annonser