Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Portfolion / Dokumentationen bidrar till utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Portfolion / Dokumentationen bidrar till utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Portfolion / Dokumentationen bidrar till utveckling
Synliggör elevens starka sidor och det som ska förbättras Tydliggör elevens mål och måluppfyllelse LTA SKOLA

2 Portfoliometodiken Ett sätt att undervisa så att elever med hjälp
av sina portfolios lär sig att se närmare på, reflektera över och att kritiskt värdera sitt eget arbete. Ett värdefullt redskap i den didaktiska arsenalen under förutsättning att lärare förstått den fulla vidden av de förändringar som krävs för att sätta elevens lärande i centrum LTA SKOLA

3 Lära att lära / utvärdera
Tydliga mål / förväntningar så att elever kan ta ansvar för processen ( vägen dit) Diskussioner kring vad det innebär att KUNNA och hur vet du att du KAN Tydliga strukturer för lärandet Tid för reflektion och utvärdering LTA SKOLA

4 Portfolio inte bara ett samlande av arbeten som eleven är nöjd med.
Det tar tid att få reflekterande, kunskapande elever som tar ansvar för sitt lärande. För detta behövs vägvisande pedagoger som ger tydliga strukturer. Viktiga frågor till pedagogen: Hur lär vi elever att reflektera kring sitt lärande och sätta för dem rimliga mål? Hur blir eleverna medvetna om vilka krav och förväntningar som ställs på dem?

5 Portfolioarbetet handlar om tre saker
Lärarens stöd Tydliga mål Planering Utvärdering LTA SKOLA

6 Mål: Det egna lärandet Kan sätta egna mål för arbetet
Kan planera eget arbete och ta ansvar för att det blir färdigt Kan arbeta koncentrerat en längre stund utan att störa andra Tränar på sådant jag behöver och gör mina läxor Talar om när jag inte förstår och ber om hjälp Utvärderar mitt arbete utifrån uppsatta mål

7 Sätta mål planera åtgärder
Vår grundprincip för förbättringsarbetet PDSA hjulet Sätta mål planera åtgärder Förbättra Utvärdera Analysera Genomföra LTA SKOLA

8 PDSA-hjulet i användning med elever
Nuläge – analys Vad uppnår eleven idag? Svårigheter? Plan Elev och lärare går igenom information och resultat, sätter mål Kortsiktiga och långsiktiga Act Sätter nya mål. Skriver en ny individuell utvecklingsplan Study Elev och lärare utvärderar resultatet. Hur gick det? Är målet nått? Hur vet vi det? Do Eleven arbetar efter den utvecklingsplan och de mål som satts upp

9 Tydliga Mål Målen måste vara kända av eleven då arbetsmomentet startar
Eleverna måste känna till vilka förväntningar som ställs på dem Vilka mål som finns i läroplaner, kursplaner och betygskriterier LTA SKOLA

10 Läraren sätter mål tillsammans med eleven
”Smarta mål” S Specifika M Mätbara A Accepterade R Realiserbara T Tidsbegränsade A Avgränsade LTA SKOLA

11 Individuella mål Sociala mål Hur jag ska nå målen…. Kunskapsmål
Ex. Ett trevligt uppförande, Ordning, ansvar för studierna Sociala mål Ex. följa klassens regler, Samarbeta bättre Hur jag ska nå målen…. Kunskapsmål Förbättra mina kunskaper i…..

12 Målsättning Datum:……. Mål nr 1: …………………………
För att uppnå mitt mål ska jag: ………………………………………………… Jag vet att jag nått målet när:………………. Lärarens signatur:……………………... LTA SKOLA

13 Reflektion 1. Över handling Hur gick det?
Kunde jag ha gjort någonting bättre? Lärde jag mig det som jag satt upp som mål? 2. I handling Reflektion under arbetets gång. Arbetar jag på rätt sätt? Behöver jag hjälp? Stöd? 3. Inför handling Vad lärde jag mig vid förra arbetet? Vilka erfarenheter kan jag ta med mig?

14 Namn:………………………. Datum…………….. Jag har valt: ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. Därför att: ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. Nästa gång ska jag tänka på att:………………………….. Lärarkommentar:……………………………………………………………..

15 Självvärdering Vad har du gjort för att nå dit?
Namn: ………………….Datum:…………. Bedöm dig själv på en skala 1 -10 Arbetsinsats - Resultat 10 1 Vad har du gjort för att nå dit? Vad behöver du förbättra?

16 Bokrecension / redovisning
Titel: Författare: Förlag: Några ord som beskriver boken:….. Berätta vad boken handlade om Förklara den viktigaste händelsen i boken Beskriv hur något som händer i början av boken påverkar en händelse längre fram 4. Gör en kort beskrivning av huvudpersonen 5. Beskriv någon av bifigurerna och hur den personen påverkar handlingen 6. Vilken av personerna tyckte du bäst / sämst om? 7. Illustrera en händelse i boken 8. När och var äger berättelsen rum?


Ladda ner ppt "Portfolion / Dokumentationen bidrar till utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser