Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuella utvecklingsplaner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuella utvecklingsplaner"— Presentationens avskrift:

1 Individuella utvecklingsplaner 021023

2 Skapa helhet med tydliga mål Varför då??
Individuellt lärande Läroplan-94, -98, LpFö – Målstyrd skola/förskola Utan timplan Betygskriterier Kvartsamtal – Utvecklingssamtal Skriftliga omdömen Reflektion över det egna lärandet Inflytande över det egna lärandet

3 ”SMARTA” MÅL Målen ska vara: Specifika Mätbara Accepterade
Eleverna ska få lära sig ställa upp egna mål. Sätta fokus på vad eleven kan och vad som behövs för att lära mer. Målen ska vara: Specifika Mätbara Accepterade Realiserbara Tidsbegränsade Avgränsade

4 Vilka är våra redskap? Progressionsplaner Portfolio
Individuella utvecklingsplaner Utvecklingssamtal Skriftliga omdömen

5 Utdrag ur progressionsplaner
SKRIVA Kan skriva sitt namn Kan förstå att bokstäver tillsammans bildar ord Kan skriva korta ord Kan förstå att ord tillsammans bildar meningar Kan skriva meningar Kan skriva små berättelser Kan skriva meddelanden och brev Kan använda sig av någon form av tankekarta Kan skriva berättelser med en röd tråd i Kan skriva läslig handstil med god fart Kan använda sig av stödord för att skriva egen faktatext Kan skriva berättelser enligt skrivprocessen Kan använda skrivandet för att ge uttryck för tankar, åsikter och känslor Kan, med tydligt sammanhang, uttrycka sig i skrift Kan variera sitt skrivande och använda sig av olika stilistiska former

6 Utdrag progressionsplan - Sökkunskaper
Planering Kan lyssna till en svårare text och förstå. Kan läsa och förstå en svårare text Tankekartor/frågeställningar Kan göra en egen tankekarta utifrån sina förkunskaper Kan formulera forskningsfrågor Kan formulera ett syfte Kan avgränsa   Kan beräkna tid för arbetet Faktainsamling Kan samla fakta från några källor Källkritik Kan sovra ur några texter och se vad som är viktigt Kan jämföra flera olika texter om samma ämne Skriva Kan göra en tankekarta utifrån sitt sovrande. Kan skriva en text utifrån sin tankekarta. Kan se vad man lärt sig. Kan göra arbete: Framsida, titel Innehållsförteckning Kap/rubriker Kopplade illustrationer Typ av källor Namn, datum Utvärdering & Uppföljning Kunna ge och ta emot både positiv och negativ kritik Kunna motivera sin kritik och ge förslag på förbättringar Kunna utvärdera sitt eget arbete och motivera detta

7 SYFTET MED PORTFOLIO * att öka elevens förmåga att reflektera över det egna arbetet samt sätta upp egna mål inför nästa utmaning * att alla elever ska uppleva framgång i sitt lärande, sätta värde på sig själv och på vad han/hon gör. *få ett mer konkret underlag vid utvecklingssamtal  

8 Kunskapsmål Uppdraget enligt Läroplanen *Strävansmålen *Kunskapssynen
*Uppnåendemålen Tydliga mål *Progressionsplaner *Individuella utvecklingsplaner Urval-portfolio *Visa på olika steg *Följa utvecklingsplanen *Kvitto, bevis Individualisera *Välja vägar - delmål *Förutsättningar Dokumentation/Reflektion Daglig-loggbok Veckovis Utvecklingsplanen Utvecklingssamtalet

9 Portfolio i Vardagen Tydliga MÅL! TRÄNA ATT REFLEKTERA MED BARNEN!!
Dagligt/Veckovis arbete med utvärdering och reflektion Dokumentation Pärm/Portfolio Urval med reflektion och datum Reflektion över Utveckling Portfoliovisning U-samtal TRÄNA ATT REFLEKTERA MED BARNEN!!

10 Utvecklingssamtal med hjälp av portfolio
*Eleven är huvudpersonen och ska värdera sig själv istället för att läraren gör det. *Genom olika urval och dokumentation kan eleven visa hur långt han eller hon kommit i sin utveckling. *Eleven tar mer ansvar för sin utveckling *Eleven, föräldrarna och läraren sätter upp nya mål utifrån Progressionsplaner och elevens portfolio.

11 INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN
Mål: Vad skall jag lära mig? Hur skall jag lära mig? Utvärdering: Hur gick det?

12 Frågor inför utvecklingssamtal den:_________ klockan:________
Elevens tankar Namn:__________________________ Förälders tankar Namn:___________________________________ Område Vad tycker du att du har blivit bättre på? Vad tycker du att du borde lära dig nu? Vad tycker du att ditt barn har blivit bättre på? Vad tycker du att ditt barn borde lära sig nu? Jag själv – Sociala mål Kommer ihåg läxor och andra papper som ska hem. Hinna med veckans arbete. Inte glömma gy-kläder. Tar mer ansvar för sina läxor. Vill gärna förstå. Tänka mer innan han frågar hur han skall göra läxan. Språk (Sv/En/ Ty/Fr/ Modersmål) Jag förstår när du pratar och säger vad vi ska göra. Jag kan lära mig skriva glosorna vi har i läxa. Förstå dom på bandet eller på Muzzy. Skriva mer. Jag vill kunna fråga och kunna klockan. Lär sig glosorna lätt nu. Kan läsa texten i boken riktigt bra. Skriva mer och läsa längre texter. Träna uttalet och kanske ha lite fler glosor. Språk (Sv/En/ Jag läser bättre och snabbare nu. Jag kan läsa upp eller berätta för en grupp. Jag skriver snyggare nu. Jag vill kunna skriva långa spännande berättelser och stava bättre. Läser mycket mer och oftare riktigt långa böcker. Har förbättrat handstilen avsevärt. Stavningen och fortsätta träna handstilen. Matematik Jag kan ställa upp + och -. Jag kan 2,3,4,5 och 10:ans tabell. Jag kan division med rest. Multiplikationstabellerna och kort division. Bråk låter kul. Säker på uppställningar i addition och subtraktion. Förstår multiplikation och division. Multiplikationstabellerna sitter inte tillräckligt bra. Uppställning i division. Praktisk matematik Förälderns tankar Vad har du jobbat med? Vad skulle du vilja lära dig nu? Miljö (NO-SO) Övrigt (Slöjd, musik, idrott, bild)

13 Mina mål –Vad ska jag lära mig? Hur når jag dit?
Min utvecklingsplan Namn: Klass: Datum: Område Mina mål –Vad ska jag lära mig? Hur når jag dit? Utvärdering – Hur gick det? Jag själv – Sociala mål Kunna planera eget arbete. Få hjälp att göra en detaljerad veckoplanering. Språk - En Kunna lyssna på berättelser Kunna skriva meddelanden och brev. Kunna klockan. Utveckla ordförrådet Lyssna på bok och band. Träna efter givna mallar. Läraren går igenom. Lägga klockpussel och jobba med en kompis. 20 glosor i veckan. Språk - Sv Kunna läsa en oförberedd text inför gruppen/klassen Kunna använda tankekarta. Läsa texter 30 min varje dag. Berätta för klassen så fort chansen ges. Träna på olika typer av tankekartor. Alltid göra en tanke karta inför en berättelse och spara tankekartan. Använda skrivtips. Matematik Behärska multiplikationstabellerna. Kunna kort division. Kunna jämföra och storleksordna bråkdelar. TRÄNA, TRÄNA HEMMA! Steg 3 i Mattestegen. Jobba med laborativt material.

14 UTVECKLINGSSAMTAL - EN PROCESS
Elev/barn och lärare förbereder sig Portfoliovisning Elev/barn och förälder förbereder sig Elevlett Utvecklings- samtal Enighet om den individuella utvecklingsplanen

15 Portfolio REFLEKTION Progressions- planer Individuella
Medvetenhet om att jag lär & utvecklas Kunskap om mitt sätt att lära Portfolio REFLEKTION Progressions- planer Tillbakablick Nya mål Individuella utvecklingsplaner Hur gick det med tidigare mål? Vad har jag lärt mig? Hur? Mina mål –Vad ska jag lära mig? Hur når jag dit?

16 Koppling medarbetarsamtal
Frågor inför utvecklingssamtal den:_________ klockan:________ Namn:__________________________ Dina tankar Vad tycker du att du har blivit bättre på? Vad tycker du att du borde lära dig nu? (Nya mål) Vilket stöd behöver du för det nya målet? Utvärdering VT 2003 Jag själv – egna mål sedan tidigare samtal Elevkontakt Portfolio Utvecklings-samtal Trivseln Hur upplever du trivseln i arbetslaget? Hur upplever du trivseln på arbetsplatsen? Hur tycker du att du kan bidra till en ännu bättre arbetsmiljö? Andra förslag till förbättringar av arbetsmiljön Arbets-uppgifter (Vi utgår från den lapp du lämnat in om dina huvudsakliga arbetsuppgifter) Vill du göra förändringar? Vilka? Vilka skolgemensamma arbetsuppgifter vill du göra? Kompetens-utveckling  Vad tycker du att du behöver? Koppling medarbetarsamtal


Ladda ner ppt "Individuella utvecklingsplaner"

Liknande presentationer


Google-annonser