Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdering av kassaflöde och Företagsvärdering 723g09

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdering av kassaflöde och Företagsvärdering 723g09"— Presentationens avskrift:

1 Värdering av kassaflöde och Företagsvärdering 723g09 Yinghong.chen@liu.se

2 Annuitet En engångsinvestering fördelas med lika stora belopp under ett visst antal år (för att jämna ut betalningen) Årskostnad= avskrivning + ränta Årskostnad = amortering + ränta

3 Ex: Bank lån som löper med 8% ränta ska betalas på 10 år med lika stora betalningar i slutet av varje år. Beräkna varje års betalning. Ange för varje år ränta- respektive amorteringsdel. Utgå från följande tabell:

4 Beräkna annuitet: lika stora betalning Ränta = återstående betalning från årets början * årsränta Amortering = annuitet-ränta periodRäntaAmorteringAnnuitetåterstående betalning 180000149 029,49 kr930 970,51 kr 274 477,64 kr149 029,49 kr856 418,66 kr 368 513,49 kr149 029,49 kr775 902,67 kr 462 072,21 kr149 029,49 kr688 945,39 kr 555 115,63 kr149 029,49 kr595 031,54 kr 647 602,52 kr149 029,49 kr493 604,57 kr 739 488,37 kr149 029,49 kr384 063,45 kr 830 725,08 kr149 029,49 kr265 759,03 kr 921 260,72 kr149 029,49 kr137 990,27 kr 1011 039,22 kr149 029,49 kr0,00 kr Återbetalning år 1 =1000000*(1+8%)-149029,49= 930970,51kr o.s.v.

5 Lika stor betalning består av Ränta och Amortering periodRäntaAmorteringAnnuitetåterstående betalning 18000069 029,49 kr149 029,49 kr930 970,51 kr 274 477,64 kr74 551,85 kr149 029,49 kr856 418,66 kr 368 513,49 kr80 516,00 kr149 029,49 kr775 902,67 kr 462 072,21 kr86 957,28 kr149 029,49 kr688 945,39 kr 555 115,63 kr93 913,86 kr149 029,49 kr595 031,54 kr 647 602,52 kr101 426,97 kr149 029,49 kr493 604,57 kr 739 488,37 kr109 541,12 kr149 029,49 kr384 063,45 kr 830 725,08 kr118 304,41 kr149 029,49 kr265 759,03 kr 921 260,72 kr127 768,77 kr149 029,49 kr137 990,27 kr 1011 039,22 kr137 990,27 kr149 029,49 kr0,00 kr

6 Excel program att räkna annuitet a: använda betalning

7 Med Hjälp Av Nusummefaktor a = Annuiteten av (Grundinvesteringen - nuvärdet av restvärdet) =(1000000)*annuitetsfaktor =1000000/6,7101 = Annuitetsfaktor=1/Nusummefaktor 149029,0756

8 Nuvärdet av lika stora betalningar nusummefaktor (1-(1+r) -n )/r

9 Samband mellan S/E och r T Det finns inget samband mellan skuldsättningsgrad och r T. r T bestäms av affärsrisk. Därför affärsrisk är oberoende av finansiell risk S/E. Högre S/E resulterar inte högre avkastning på eget kapital heller. Förklara! S/E Modigliani-Miller teorin RERE RTRT RSRS R%

10 Myter kring värdering (fel!) Eftersom värderingsmodeller är kvantitativa är värderingen objektiv. En väl genomförd analys gäller för all framtid En bra värdering ger en precis uppfattning om värdet Ju mer kvantitativ värderingsmodell, ju bättre värdering Marknaden har generellt fel Produkten av värderingen (dvs värdet) är det viktiga och inte själva processen

11 Värdering av företag är viktig för att: Värdet på företaget är den ultimata indikatorn på företagets framtidsutsikter. Förstå hur och på vilka grunder ett företag värderas då företagsledare arbetar för att maximera värdet på företaget Utvecklingen av värdet på företaget är det bästa måttet på om nuvarande företagsledning gör ett bra eller dåligt arbete

12 ”Valuation is not a science…it is an art” Alla företagsvärderingar är subjektiva - företagsvärdering är inte matematik och det finns inga rätt eller fel. Diskonteringsränta kan vara olika för enskilda analytiker. Framtidskassaflödes bedömning kan vara olika. Olika intressenter har olika mål med företagsvärderingen - det finns oftast två parter vid varje värdering, ofta med helt motsatta intressen Argumentationen bakom din värdering är central - du måste kunna motivera de siffror du använder och de antaganden som ligger bakom

13 Discounted cash-flow

14 Kassaflödet Tid Värdering 1 Värdering 2 Värdering 3 Värdering 4 Värdering 5 När görs värderingar? Kapitalanskaffning Optioner Företagsförvärv Börsintroduktion

15 Pengars tidsvärde CF– Cash Flow (kassaflöde)

16 Ett exempel Du har vunnit rättigheten att överföra svenska cupfinalen i TV! Kostnaden för rättigheten är 150 Mkr, som måste betalas direkt. Inom 3 månader måste du arrangera kameror, personal osv till en kostnad av 360 Mkr. Om 4 månader får du betald från annonsörer lika med 600 Mkr. Priset på en krona om 3 månader är 90 öre och 85 öre om 4 månader. Du blir erbjuden att sälja rättigheten för 60 Mkr, skall du göra det?

17 Effekten av diskontering

18 Företags värde = a/r Gordons formel (perpetuity): Företags värde = a/r = vinst prognos/diskonteringsränta. där r är diskonteringsränta, a är årlig avkastning på kapital. Anta företag förväntas samma vinst varje år i oändlig tid. Det kallas även perpetuity. För tillväxt företag, med tillväxt g, har vi en marknadsvärde som är V=a/(r-g) a-värdet kan hämtas från vinstprognos från SME direkt. Eller förra års vinst. Aktiepris= vinst per aktie/r I norden ges Vinstprognos av bl.a. SME direkt www.direkt.sewww.direkt.se

19 Varför Olika Värdering för samma företag? Huvud principen är att diskontera summa av framtids kassaflöde. Eftersom det är förväntade kassaflöde, det är subjektivt värde. Det vill säga, olika analytiker har olika estimat. Diskonteringsräntan kan vara olika för olika analytiker. Eftersom beta risken kan variera. Det bidrar till olika värdering av företag och dess aktie.

20 DI.se: Eli Lilly höjer vinstprognos Det amerikanska läkemedelsbolaget Eli Lilly redovisar ett justerat resultat per aktie på 0,92 dollar för det första kvartalet 2012 (1,24). Analytikernas förväntningar var ett resultat på 0,79 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos. Försäljningen var 5,6 miljarder dollar (5,8). Väntat här var en försäljning på 5,4 miljarder dollar. Eli Lilly höjer sin prognos och spår att den justerade vinsten per aktie kommer att landa i intervallet 3,15-3,30 dollar för helåret 2012. Tidigare har bolaget uppgett att den justerade vinsten per aktie skulle bli mellan 3,10 och 3,20 dollar för helåret 2012. Försäljningen helåret 2012 spås uppgå till 21,8-22,8 miljarder dollar, vilket är en upprepning. a=0,79$

21 Stockholm börsen klassificering Delarna på börsen kallas för: Large Cap ( Stora bolag) Mid Cap (Medelstora företag) Small Cap (Små bolag) Large Cap - Börsvärde > 1 miljard euro Mid Cap - Börsvärde mellan 150 miljoner till 1 miljard euro Small Cap - Börsvärde < 1 miljard euro Segmenten revideras halvårsvis, den 1 januari och 1 juli baserat på det viktade genomsnittspriset för maj och november.

22 Stockholm Börsen aktieindikator Namn+/-% +/- JEK/ aktie Solid % Utd. Dir. avk. Vinst/ aktie P/EP/S Vinst/JEK % Kurs/JEK % Bokslut ABB Ltd-0,70-0,62%48,6141,204,824,269,2712,211,011923311-12-31 Alfa Laval-3,50-2,92%35,5143,893,252,807,7115,071,652232711-12-31 Alliance Oil... -1,90-3,08%90,0347,180,00 14,264,190,48166611-12-31 Assa Abloy B -5,80-3,08%65,8042,864,502,4710,9716,621,531727711-12-31 AstraZene ca -2,90-0,99%112,1644,4314,687,1345,046,421,714025811-12-31 Atlas Copco A -4,30-2,94%25,8338,405,003,5211,0012,902,024355011-12-31 Atlas Copco B -4,40-3,38%25,8338,405,003,5211,0012,902,024348711-12-31 Atrium Ljungb... -2,10-2,61%73,2741,172,603,327,5910,325,161010711-12-31 Autoliv Inc -13,40-3,21%253,8254,753,213,1838,3610,520,691515911-12-31 Axfood-6,90-3,02%52,5339,1012,005,4216,4513,450,343142111-12-31 Boliden-2,05-2,21%79,9055,914,004,4113,156,890,611611311-12-3

23 CAPM– motsvara R E krav. r i = aktiens avkastning r f = riskfria räntan (statsskuldsväxlar, statsobligationer) r m = marknadsavkastningen β= aktiens betavärde (risk)

24 Antagande kring CAPM Alla investerare förväntas handla rationellt Alla investerare har lika förväntningar om risk och avkastning Alla investeringar har samma tidshorisont Alla investerare har tillgång till samma information Obegränsade möjligheter till in- och utlåning till riskfri ränta Inga skatter eller transaktionskostnader föreligger Möjlighet till blankning Tillgångarna är likvida, fullt delbara och tillgångsmassan är fixerad.

25 Vilken risk skall vi ha betald för? Bara de systemisk risk ska vi betala för. Därför att andra risk kan ju diversifiera bort.

26

27 Riskpremien för olika länder i perioden 1970 - 1996

28 Argumentet Riskfria räntan, som är den säkra placeringen (4%) Riskpremien, som är räntan för den extra risken för att gå in på en osäker aktiemarknad relativt den säkra obligations marknaden (6%) Betavärdet, som mäter den relativa risken hos enskilda aktier kontra aktiemarknaden totalt sett.

29 Långivarnas avkastningskrav

30 Den vanligaste uträkningen av långivarnas avkastningskrav Ränta krav på LS =5% vanligtvis, kravet på KS = 0

31 Ett exempel: Sectra januari 2003 En säker placering är statsskuldväxlar eller statsobligationer; 3,61% resp. 4,70% riskpremie på 6,97% Regressionsanalys av Sectra gentemot SAX ger ett betavärde på 1,29.

32 CAPM Sectra januari 2003 Marknads Riskpremie

33 Aktiemarknadslinjen utifrån vårt argument Security Market Line

34 β (beta) β risken: beta mäter den systematisk risken aktien bär, inte den totala risken av aktien. Det vill säger, en del risk är diversifierbar. Men systematisk risk kvarstår. Ju högre beta β värde, ju mer riskfylld aktien är. β= 1,5 betyder när marknad index ökar 1%, aktien ökar 1,5%.

35 Beta bestäms av: branschtillhörighet, (affärsrisk) företagets kostnads-intäktsstruktur (affärsrisk) samt företagets kapitalstruktur (finansiell risk som påverkar R E )

36 Företagets beta Karaktäristiken av företagets produkter/tjänster: Allt annat lika, ju mera avvikelse från genomsnittet, ju högre beta. Betyder: Cykliska företag bör ha högre beta än icke cykliska. Lyxprodukt företag bör ha högre beta än inte lyxorienterade företag. Hög pris/differentierade företag bör ha högre beta än icke differentierade företag. Tillväxtföretag bör ha högre beta än stabila företag. Finansiell hävstång: Allt annat lika, ju mer företaget är finansierat med lån ju högre beta jämfört med bolag med hög soliditet Operativ hävstång (fasta kostnader som procent av totala kostnader: Allt annat lika, ju större andel av kostnaderna som är fast, ju högre beta. Betyder: Företag med stort behov av infrastruktur och rigida kostnadsstrukturer bör ha högre beta än företag med flexibla kostnadsstrukturer. Mindre företag bör ha högre beta än stora företag. Unga företag bör ha högre beta än gamla företag. Betyder: Företag med hög finansiell risk bör ha högre beta än företag med låg finansiell risk.

37 Varför har volatiliteten ökat? Ökad handel och flera aktiespekulanter Ökad riskbenägenhet och flockbeteende Problem med att värdera enskilda aktier Ökat nyhetsflöde Förändringar i räntor och kassaflöden Optionshandelns inverkan Ökad företagsspecifik risk


Ladda ner ppt "Värdering av kassaflöde och Företagsvärdering 723g09"

Liknande presentationer


Google-annonser