Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012-11-02Hearing "Barn som anhöriga"1 Barn som anhöriga på Beroendekliniken SU/område 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012-11-02Hearing "Barn som anhöriga"1 Barn som anhöriga på Beroendekliniken SU/område 2."— Presentationens avskrift:

1 2012-11-02Hearing "Barn som anhöriga"1 Barn som anhöriga på Beroendekliniken SU/område 2

2 2012-11-02Hearing "Barn som anhöriga"2 Beroendeklinikens uppdrag Utreder och behandlar personer med komplicerat missbruk eller beroende av: Utreder och behandlar personer med komplicerat missbruk eller beroende av: –Alkohol –Läkemedel –Narkotika Med eller utan samtidig psykisk sjukdom Med eller utan samtidig psykisk sjukdom

3 2012-11-02Hearing "Barn som anhöriga"3 Organisation 6 slutenvårds avdelningar – 5 belägna på Östra sjukhuset och en avdelning på Nordhemskliniken 6 slutenvårds avdelningar – 5 belägna på Östra sjukhuset och en avdelning på Nordhemskliniken 12 öppenvårdsmottagningar 12 öppenvårdsmottagningar Ungefär 350 medarbetare Ungefär 350 medarbetare

4 2012-11-02Hearing "Barn som anhöriga"4 Andel av alla barn som lever i hushåll med sådant bruk Uppskattat antal barn i Sverige som lever i hushåll med sådant bruk Någon vuxen har riskfylld alkohol- konsumtion Ca 20% 385 000 Någon vuxen har använt cannabis under det senaste året 1.2 – 1.8% 30 000 Sluten sjukhusvård med alkohol- och/eller narkotika- diagnos1% 20 000

5 2012-11-02Hearing "Barn som anhöriga"5 Barn som lever i familjer med missbruk: Om 20 procent av barnen upplever de vuxnas alkoholkonsumtion som problematisk berörs 385 000 barn. Med en betydligt snävare definition: sjukhusvård med alkohol/narkotikadiagnos berörs drygt 20 000 barn. Källa: Statens folkhälsoinstitut

6 2012-11-02Hearing "Barn som anhöriga"6 Implementering kliniknivå FOUU FOUU Representation i regionalt nätverk i VG-regionen Representation i regionalt nätverk i VG-regionen Barnperspektivgrupp bestående av 1 representant (barnombud) från varje enhet finns sedan år 2009 Barnperspektivgrupp bestående av 1 representant (barnombud) från varje enhet finns sedan år 2009 Barnperspektivgruppen arbetar med inventering av utbildningsbehov, bevakar utbildningar, omvärldsbevakning, utarbetar förslag på rutiner och riktlinjer för klinikens enheter och verkar för att dessa införs på de olika enheterna Barnperspektivgruppen arbetar med inventering av utbildningsbehov, bevakar utbildningar, omvärldsbevakning, utarbetar förslag på rutiner och riktlinjer för klinikens enheter och verkar för att dessa införs på de olika enheterna Barnperspektivgruppens sammanställer och söker information om samtalsgrupper och andra insatser som vänder sig till barn och ungdomar i behov av stöd och för denna kunskap ut på de olika enheterna Barnperspektivgruppens sammanställer och söker information om samtalsgrupper och andra insatser som vänder sig till barn och ungdomar i behov av stöd och för denna kunskap ut på de olika enheterna Beroendekliniken har representation i nätverket ”De glömda barnens” möten Beroendekliniken har representation i nätverket ”De glömda barnens” möten 2 heltidstjänster som socionomer är inrättade för att på övergripande kliniknivå arbeta med implementering av barnperspektivet 2 heltidstjänster som socionomer är inrättade för att på övergripande kliniknivå arbeta med implementering av barnperspektivet Inventering av antalet barn som anhöriga på Beroendekliniken gjordes våren 2011 av Barnperspektivgruppen Inventering av antalet barn som anhöriga på Beroendekliniken gjordes våren 2011 av Barnperspektivgruppen

7 2012-11-02Hearing "Barn som anhöriga"7 Införda och fungerande rutiner Barnformulär används på alla enheter Barnformulär används på alla enheter ”Grundnivåer” för att beakta barnperspektivet har utarbetats och införts för slutenvård, öppenvård och gravida kvinnor (ofödda barn) ”Grundnivåer” för att beakta barnperspektivet har utarbetats och införts för slutenvård, öppenvård och gravida kvinnor (ofödda barn) Handlingsplan vid misstanke om att barn far illa finns utarbetad på kliniken Handlingsplan vid misstanke om att barn far illa finns utarbetad på kliniken Anslagstavlor med information om verksamheter som riktar sig till barn finns på samtliga enheter Anslagstavlor med information om verksamheter som riktar sig till barn finns på samtliga enheter Barnombud finns på varje enhet Barnombud finns på varje enhet Miljöanpassning till barnbesök på enheterna har gjorts Miljöanpassning till barnbesök på enheterna har gjorts Återkommande halvdagsutbildning på kliniken med representanter från organisationer som arbetar med barngruppsverksamhet anordnas Återkommande halvdagsutbildning på kliniken med representanter från organisationer som arbetar med barngruppsverksamhet anordnas

8 2012-11-02Hearing "Barn som anhöriga"8 Barn- och ungdomsformulär – underlag för samtal med patienten Formuläret förstörs efter att uppgifterna har journalförts i patientens journalPatient Namn: …………………………………………………………………………………... Personnummer: ……………………………………………………………………………….. Familjesituation: Gift Sambo Ensamstående Särbo ALLMÄNNA UPPGIFTER Barn/ungdomar i familjen? Namn Födelseår Vårdnad Boende Tel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………… Övriga kontaktuppgifter gällande barnen Namn/relation: Tel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… MINDERÅRIGA BARN Barn/ungdomars situation 1. Vem ansvarar för barnen/ungdomarna under sjukhusvistelse/sjukdomsperiod? 2. Är du orolig för barnen/ungdomarna? Vad oroar dig? Vill du samtala med någon om det? 3. Hur vill du att de träffar dig under sjukhusvistelsen? 4. Är barnen/ungdomarna informerade om sjukdomen? Av vem? 5. Har barnen/ ungdomarna bra vuxenstöd? Har de någon de kan prata med om att du är sjuk? 6. Har något av barnen pågående kontakt med socialtjänst, BUP, skolhälsovård, annat? 7. Vill du att vi ska kontakta någon i deras omgivning ;Släkting, nära vän, dagis, skola, fritids, förening, kyrka, öppenvård, socialtjänst, BUP, ungdomsmottagning, Gyllingen, annat? 8. Önskan om informationssamtal med vårdpersonal? Tid/plats/med vem? Uppföljningssamtal? Tid/plats/med vem? Uppföljningssamtal?

9 2012-11-02Hearing "Barn som anhöriga"9 Grundnivå för slutenvårdsenheterna Se till att barnen är tillfredsställande omhändertagna Se till att barnen är tillfredsställande omhändertagna Dokumentera bedömningen Dokumentera bedömningen Kartlägg barnens situation med barnformulär. Vid behov kontakta Socialtjänst Kartlägg barnens situation med barnformulär. Vid behov kontakta Socialtjänst Låt barnen träffa förälder under vårdtiden. Vid behov ordna med personalnärvaro Låt barnen träffa förälder under vårdtiden. Vid behov ordna med personalnärvaro Bedöm stödbehov vid utskrivning Bedöm stödbehov vid utskrivning Informationstavlor om stödinsatser för barn skall finnas på varje enhet Informationstavlor om stödinsatser för barn skall finnas på varje enhet Resurspersoner på varje enhet för att bevaka barnperspektivet Resurspersoner på varje enhet för att bevaka barnperspektivet Beakta anmälningsplikten Beakta anmälningsplikten

10 10 Grundnivå öppenvården Kartlägg med nybesöksutredningar Kartlägg med nybesöksutredningar Använd barnformulär Använd barnformulär Återkoppla till arbetsgruppen Återkoppla till arbetsgruppen Beakta barnens situation fortlöpande Beakta barnens situation fortlöpande Samråd med föräldern om barnens situation Samråd med föräldern om barnens situation Skapa välkomnande mottagningsmiljö Skapa välkomnande mottagningsmiljö Erbjud specialtider om miljön är olämplig Erbjud specialtider om miljön är olämplig Informationstavlor om stödinsatser för barn på varje enhet Informationstavlor om stödinsatser för barn på varje enhet Resurspersoner för barnperspektivet skall finnas bland personalen Resurspersoner för barnperspektivet skall finnas bland personalen Beakta anmälningsplikten Beakta anmälningsplikten

11 2012-11-02Hearing "Barn som anhöriga"11 Grundnivå ofödda barn Uppmärksamma graviditeten tidigt Uppmärksamma graviditeten tidigt Ta upp frågan om graviditeten är önskad Ta upp frågan om graviditeten är önskad Erbjud stöd oavsett vilket beslut patienten fattar Erbjud stöd oavsett vilket beslut patienten fattar Slussa till MBHV - teamet i Haga Slussa till MBHV - teamet i Haga Se över patientens medicinering och drogfrihet Se över patientens medicinering och drogfrihet Samarbeta under graviditeten för adekvat stöd Samarbeta under graviditeten för adekvat stöd

12 2012-11-02Hearing "Barn som anhöriga"12 Planering för utveckling av barnperspektivet Fortsatt samverkan och nätverksbyggande med andra myndigheter och ideella organisationer Fortsatt samverkan och nätverksbyggande med andra myndigheter och ideella organisationer Inrätta nätverk med övriga socionomer med ansvar för implementering av barnperspektivet inom SU/område 2, psykiatri Inrätta nätverk med övriga socionomer med ansvar för implementering av barnperspektivet inom SU/område 2, psykiatri Utveckla arbetet med metoden ”Föra barn på tal” på enheterna Utveckla arbetet med metoden ”Föra barn på tal” på enheterna Utbildning i Beerdsleymetoden planeras Utbildning i Beerdsleymetoden planeras Anordna återkommande utbildningsinsatser om att arbeta utifrån ett barnperspektiv för all personal inom kliniken Anordna återkommande utbildningsinsatser om att arbeta utifrån ett barnperspektiv för all personal inom kliniken Bevaka och påverka så att datajournalsystemet Melior anpassas så att barnens situation och eventuella behov av stöd lättare uppmärksammas. Bevaka och påverka så att datajournalsystemet Melior anpassas så att barnens situation och eventuella behov av stöd lättare uppmärksammas.

13 2012-11-02Hearing "Barn som anhöriga"13 Utmaningar Strikta dokumentationsregler Strikta dokumentationsregler Stark sekretesstradition inom psykiatri- och beroendevård Stark sekretesstradition inom psykiatri- och beroendevård Korta vårdtider inom akut slutenvård (3-7 dagar) Korta vårdtider inom akut slutenvård (3-7 dagar) En del mottagningar och avdelningar har stökiga medpatienter som försvårar att ta emot barnbesök på enheten En del mottagningar och avdelningar har stökiga medpatienter som försvårar att ta emot barnbesök på enheten En del patienter blir kränkta av att familjen blandas in i vården eller känner oro för en eventuell anmälan till Socialtjänst. Rädsla för ingripande av socialtjänst leder till att barnens situation ”mörkas” En del patienter blir kränkta av att familjen blandas in i vården eller känner oro för en eventuell anmälan till Socialtjänst. Rädsla för ingripande av socialtjänst leder till att barnens situation ”mörkas” Ovana bland personalen att möta barn utifrån ett professionellt perspektiv. Ovana bland personalen att möta barn utifrån ett professionellt perspektiv.

14 2012-11-02Hearing "Barn som anhöriga"14 Slutsatser Stöd från verksamhetsledning och chefer är nödvändigt Stöd från verksamhetsledning och chefer är nödvändigt Arbetsgruppsmodellen (barnperspektivgruppen) fungerar som metod för implementering och utveckling av barnperspektivet Arbetsgruppsmodellen (barnperspektivgruppen) fungerar som metod för implementering och utveckling av barnperspektivet Implementeringsarbetet måste få ta tid, byggas systematiskt och på en stabil grund Implementeringsarbetet måste få ta tid, byggas systematiskt och på en stabil grund HSL ger kraft och stöd att föra barn på tal HSL ger kraft och stöd att föra barn på tal Klinikövergripande gemensamma dokument och beslut är en tillgång i arbetet på enhetsnivå Klinikövergripande gemensamma dokument och beslut är en tillgång i arbetet på enhetsnivå Varje enhet behöver dock finna sin egen metod för att integrera barnperspektivet Varje enhet behöver dock finna sin egen metod för att integrera barnperspektivet Att arbeta utifrån ett barnperspektiv bygger på ett fungerande anhörig- och närståendearbete. Viktigt för kliniken att säkerställa att det finns tillgång till kompetens om familje-och nätverksarbete Att arbeta utifrån ett barnperspektiv bygger på ett fungerande anhörig- och närståendearbete. Viktigt för kliniken att säkerställa att det finns tillgång till kompetens om familje-och nätverksarbete Oklarhet om uppdragets omfattning i praktiken (särskilt avgränsning gentemot Socialtjänstens ansvar) Oklarhet om uppdragets omfattning i praktiken (särskilt avgränsning gentemot Socialtjänstens ansvar) Nödvändigt att avgränsa uppdraget utifrån befintliga resurser Nödvändigt att avgränsa uppdraget utifrån befintliga resurser Många motivationsled till dess att insatser når barnen. Viktigt att många personer hjälps åt att se barnens behov Många motivationsled till dess att insatser når barnen. Viktigt att många personer hjälps åt att se barnens behov

15 2012-11-02Hearing "Barn som anhöriga"15 Tack för uppmärksamheten! Margareta.knudsen@vgregion.se Irene.lundin@vgregion.se


Ladda ner ppt "2012-11-02Hearing "Barn som anhöriga"1 Barn som anhöriga på Beroendekliniken SU/område 2."

Liknande presentationer


Google-annonser