Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn som anhöriga på Beroendekliniken SU/område 2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn som anhöriga på Beroendekliniken SU/område 2"— Presentationens avskrift:

1 Barn som anhöriga på Beroendekliniken SU/område 2
Hearing "Barn som anhöriga"

2 Beroendeklinikens uppdrag
Utreder och behandlar personer med komplicerat missbruk eller beroende av: Alkohol Läkemedel Narkotika Med eller utan samtidig psykisk sjukdom Hearing "Barn som anhöriga"

3 Hearing "Barn som anhöriga"
Organisation 6 slutenvårds avdelningar – 5 belägna på Östra sjukhuset och en avdelning på Nordhemskliniken 12 öppenvårdsmottagningar Ungefär 350 medarbetare Hearing "Barn som anhöriga"

4 Hearing "Barn som anhöriga"
Andel av alla barn som lever i hushåll med sådant bruk Uppskattat antal barn i Sverige som lever i hushåll med sådant bruk Någon vuxen har riskfylld alkohol-konsumtion Ca 20% Någon vuxen har använt cannabis under det senaste året 1.2 – 1.8% 30 000 Sluten sjukhusvård med alkohol- och/eller narkotika- diagnos 1% 20 000 Hearing "Barn som anhöriga"

5 Barn som lever i familjer med missbruk:
Om 20 procent av barnen upplever de vuxnas alkoholkonsumtion som problematisk berörs barn. Med en betydligt snävare definition: sjukhusvård med alkohol/narkotikadiagnos berörs drygt barn. Källa: Statens folkhälsoinstitut Hearing "Barn som anhöriga"

6 Implementering kliniknivå
FOUU Representation i regionalt nätverk i VG-regionen Barnperspektivgrupp bestående av 1 representant (barnombud) från varje enhet finns sedan år 2009 Barnperspektivgruppen arbetar med inventering av utbildningsbehov, bevakar utbildningar, omvärldsbevakning, utarbetar förslag på rutiner och riktlinjer för klinikens enheter och verkar för att dessa införs på de olika enheterna Barnperspektivgruppens sammanställer och söker information om samtalsgrupper och andra insatser som vänder sig till barn och ungdomar i behov av stöd och för denna kunskap ut på de olika enheterna Beroendekliniken har representation i nätverket ”De glömda barnens” möten 2 heltidstjänster som socionomer är inrättade för att på övergripande kliniknivå arbeta med implementering av barnperspektivet Inventering av antalet barn som anhöriga på Beroendekliniken gjordes våren 2011 av Barnperspektivgruppen Hearing "Barn som anhöriga"

7 Införda och fungerande rutiner
Barnformulär används på alla enheter ”Grundnivåer” för att beakta barnperspektivet har utarbetats och införts för slutenvård, öppenvård och gravida kvinnor (ofödda barn) Handlingsplan vid misstanke om att barn far illa finns utarbetad på kliniken Anslagstavlor med information om verksamheter som riktar sig till barn finns på samtliga enheter Barnombud finns på varje enhet Miljöanpassning till barnbesök på enheterna har gjorts Återkommande halvdagsutbildning på kliniken med representanter från organisationer som arbetar med barngruppsverksamhet anordnas Hearing "Barn som anhöriga"

8 Hearing "Barn som anhöriga"
Patient Namn: …………………………………………………………………………………... Personnummer: ……………………………………………………………………………….. Familjesituation: Gift Sambo Ensamstående Särbo ALLMÄNNA UPPGIFTER Barn/ungdomar i familjen? Namn Födelseår Vårdnad Boende Tel …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….... Övriga kontaktuppgifter gällande barnen Namn/relation: Tel MINDERÅRIGA BARN Barn/ungdomars situation 1. Vem ansvarar för barnen/ungdomarna under sjukhusvistelse/sjukdomsperiod? Är du orolig för barnen/ungdomarna? Vad oroar dig? Vill du samtala med någon om det? 3. Hur vill du att de träffar dig under sjukhusvistelsen? 4. Är barnen/ungdomarna informerade om sjukdomen? Av vem? 5. Har barnen/ ungdomarna bra vuxenstöd? Har de någon de kan prata med om att du är sjuk? 6. Har något av barnen pågående kontakt med socialtjänst, BUP, skolhälsovård, annat? 7. Vill du att vi ska kontakta någon i deras omgivning ;Släkting, nära vän, dagis, skola, fritids, förening, kyrka, öppenvård, socialtjänst, BUP, ungdomsmottagning, Gyllingen, annat? 8. Önskan om informationssamtal med vårdpersonal? Tid/plats/med vem? Uppföljningssamtal? Barn- och ungdomsformulär – underlag för samtal med patienten Formuläret förstörs efter att uppgifterna har journalförts i patientens journal Hearing "Barn som anhöriga"

9 Grundnivå för slutenvårdsenheterna
Se till att barnen är tillfredsställande omhändertagna Dokumentera bedömningen Kartlägg barnens situation med barnformulär. Vid behov kontakta Socialtjänst Låt barnen träffa förälder under vårdtiden. Vid behov ordna med personalnärvaro Bedöm stödbehov vid utskrivning Informationstavlor om stödinsatser för barn skall finnas på varje enhet Resurspersoner på varje enhet för att bevaka barnperspektivet Beakta anmälningsplikten Hearing "Barn som anhöriga"

10 Grundnivå öppenvården
Kartlägg med nybesöksutredningar Använd barnformulär Återkoppla till arbetsgruppen Beakta barnens situation fortlöpande Samråd med föräldern om barnens situation Skapa välkomnande mottagningsmiljö Erbjud specialtider om miljön är olämplig Informationstavlor om stödinsatser för barn på varje enhet Resurspersoner för barnperspektivet skall finnas bland personalen Beakta anmälningsplikten

11 Hearing "Barn som anhöriga"
Grundnivå ofödda barn Uppmärksamma graviditeten tidigt Ta upp frågan om graviditeten är önskad Erbjud stöd oavsett vilket beslut patienten fattar Slussa till MBHV - teamet i Haga Se över patientens medicinering och drogfrihet Samarbeta under graviditeten för adekvat stöd Hearing "Barn som anhöriga" 11

12 Planering för utveckling av barnperspektivet
Fortsatt samverkan och nätverksbyggande med andra myndigheter och ideella organisationer Inrätta nätverk med övriga socionomer med ansvar för implementering av barnperspektivet inom SU/område 2, psykiatri Utveckla arbetet med metoden ”Föra barn på tal” på enheterna Utbildning i Beerdsleymetoden planeras Anordna återkommande utbildningsinsatser om att arbeta utifrån ett barnperspektiv för all personal inom kliniken Bevaka och påverka så att datajournalsystemet Melior anpassas så att barnens situation och eventuella behov av stöd lättare uppmärksammas. Hearing "Barn som anhöriga"

13 Hearing "Barn som anhöriga"
Utmaningar Strikta dokumentationsregler Stark sekretesstradition inom psykiatri- och beroendevård Korta vårdtider inom akut slutenvård (3-7 dagar) En del mottagningar och avdelningar har stökiga medpatienter som försvårar att ta emot barnbesök på enheten En del patienter blir kränkta av att familjen blandas in i vården eller känner oro för en eventuell anmälan till Socialtjänst. Rädsla för ingripande av socialtjänst leder till att barnens situation ”mörkas” Ovana bland personalen att möta barn utifrån ett professionellt perspektiv. Hearing "Barn som anhöriga"

14 Hearing "Barn som anhöriga"
Slutsatser Stöd från verksamhetsledning och chefer är nödvändigt Arbetsgruppsmodellen (barnperspektivgruppen) fungerar som metod för implementering och utveckling av barnperspektivet Implementeringsarbetet måste få ta tid, byggas systematiskt och på en stabil grund HSL ger kraft och stöd att föra barn på tal Klinikövergripande gemensamma dokument och beslut är en tillgång i arbetet på enhetsnivå Varje enhet behöver dock finna sin egen metod för att integrera barnperspektivet Att arbeta utifrån ett barnperspektiv bygger på ett fungerande anhörig- och närståendearbete. Viktigt för kliniken att säkerställa att det finns tillgång till kompetens om familje-och nätverksarbete Oklarhet om uppdragets omfattning i praktiken (särskilt avgränsning gentemot Socialtjänstens ansvar) Nödvändigt att avgränsa uppdraget utifrån befintliga resurser Många motivationsled till dess att insatser når barnen. Viktigt att många personer hjälps åt att se barnens behov Hearing "Barn som anhöriga"

15 Tack för uppmärksamheten!
Hearing "Barn som anhöriga"


Ladda ner ppt "Barn som anhöriga på Beroendekliniken SU/område 2"

Liknande presentationer


Google-annonser