Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götalandsregionens styrmodell /styrmiljö ”Rutorna och det som finns där emellan” Bengt Säterskog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götalandsregionens styrmodell /styrmiljö ”Rutorna och det som finns där emellan” Bengt Säterskog."— Presentationens avskrift:

1 Västra Götalandsregionens styrmodell /styrmiljö ”Rutorna och det som finns där emellan” Bengt Säterskog

2 Detta ska jag prata om Övergripande om Västra Götalandsregionens styrmodell(er), politiska organisation Beslut om styrande dokument Styrelsers och nämnders roller i styrningen Uppgifter för: - ägare och systemägare - beställare/uppdragsgivare - utförare Tjänstemannaorganisationen ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA MENYN VISA-SIDHUVUD/SIDFOT

3 3

4 Hälso- och sjukvårdsnämnder 2015 Varje hälso- och sjukvårdsnämnd ska inom det geografiska område som regionfullmäktige bestämmer verka för en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen 4

5 Övergripande om Västra Götalandsregionens styrmodell(er)

6 Finns det en styrmodell för Västra Götalandsregionen?

7 Olika ”komponenter” i styrningen av Västra Götalandsregionen Lag och förordning Budget/Uppföljning/Återrapportering Reglementen, uppgiftsområden, delegeringsordningar Vision och måldokument Beställningar/uppdrag Styrdokument/Handlingsplaner/Intern styrning Ledningssystem m.m

8 Vision Västra Götaland – det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i Västra Götaland, näringslivets och arbetsmarknadens organisationer, universitet/högskolor och statliga organ. Visionen förverkligas genom att aktörerna genomför åtgärder inom sina ansvarsområden. 8

9 Ett gott liv för invånarna en god hälsa arbete och utbildning trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet en god miljö – i naturen, boendet och arbetslivet att möta barns och ungdomars behov uthållig tillväxt ett rikt kulturliv. 9

10 Fyra övergripande måldokument Framtidens hälso- och sjukvård VG 2020 – strategi för tillväxt och utveckling Regionalt trafikförsörjningsprogram Kulturstrategi för Västra Götaland 10

11 Vision Det goda livet (RF 2005) Hälso- och sjukvård Framtidens hälso- och sjukvård (RS 2012) Tillväxt och utveckling VG 2020 – strategi för tillväxt och utveckling (RS 2013) Kulturstrategi för Västra Götaland (RF 2012) Regionalt trafikförsörjningsprogram (RF 2012) Regionfullmäktiges Budget Budgeten utgör Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och uttrycker regionfullmäktiges mål och uppdrag till nämnder och styrelser. I budgeten prioriteras mål och åtgärder på 1-3 års sikt för att sträva mot visionen och måldokumenten. Regonfullmäktige ger med sitt beslut om budget förutsättningar för styrelser och nämnder att bedriva verksamhet genom att ställa ekonomiska resurser till förfogande. I budgeten anges också de restriktioner som verksamheterna verkar inom. Interna styrdokkument  Personalvision 2021 (RF 2010)  Policy för handikappfrågor (RF 2002)  Resepolicy (RF 2008)  Miljöpolitiskt program (RF 2011)  IS/IT strategi (RF 2011)  Internationell policy (RF 2009)  Kommunikationspolicy (RF 1999)  Finansiell strategi (RF 2007)  Inköpspolicy (RF 2004)  Bolagspolicy (RF 2008)  Policy för föreningsbidrag (RF 2009)  Riktlinjer – förenin./org (RF 2011)  Säkerhetspolicy (RF 2008)  Krishanteringsplan (RF 2011)  Reglemente för informationssäkerhet (RF 2002)  Arkivreglemente (RF 1999)  Uppförandekod för leverantörer (RF 2013)  Immateriella tillgångar (RS 2007)  Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation (RS 2013)  Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi (RF 2004)  Regional utvecklingsplan för psykiatrin 1 (RF 2005)  Regional utvecklingsstrategi för barn- och ungdomspsykiatrin (RF 2007)  Krav- och kvalitetsbok VG Primärvård (RF 2011)  Regiongemensamma prioriteringar (RF 2005)  Regional utvecklingsstrategi för tandvård (RF 2012)  Handlingsprogram God Vård (RS 2012)  Strategi för läkemedelsförsörjning (RS 2009)  Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland (HSU 2012)  Vägen till medborgarnas primärvård (HSU 2008) Kollektivtrafik Målbild tåg 2035 (RF 2013 Regionutveckling & miljö:  Miljöstrategi (RF 2000)  Klimatstrategi (RF 2009)  Kompetensplattform (RF 2010)  Maritim strategi (RF 2008)  Regional infrastrukturplan (RF 2010)  Yttrande över nationell plan för transportinfrastruktur (RF 2010)  Regionalt serviceprogram (RF 2010)  Folkhälsopolitisk policy (RF 2009)  Handlingsplan för implementering av CEMR-deklarationen (RF 2008)  F&U för tillväxt (RS 2006)  Internationell handlingsplan (RS 2012)  IT/Bredbandsstrategi (RS 2010)  Handlingsprogram för Social ekonomi (RS 2012)  Samling för jämlik hälsa (RS 2013) Kultur:  Västra Götalands regionala kulturplan 2013-2015 (RF 2012)  Rätt att vara med - Handlingsprogram för Barn och ungdomars kultur (RF 2010)  Natur- och kulturturismprogram (RF 2010)  Lust att lära - Kulturen som kraftkälla för det livslånga lärandet (RS 2008)  Utvecklingsplan för det maritima och industriella kulturarvet i Västra Götalandsregionen RS 2008) Måldokument (>3 år och utarbetade ihop med kommunerna) Planer och handlingsprogram 11

12 ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA MENYN VISA-SIDHUVUD/SIDFOT

13 Styrelsers och nämnders roller i styrningen

14 ”Roller” i den politiska styrningen Ägare Beställare/uppdragsgivare Utförare ”Andra” (revision, kommittéer) 14

15 Ägarfunktionen Tre utgångspunkter inom ramen för modellen ägare, beställare/uppdragsgivare och utförare Uppsiktsansvar utövas av regionstyrelsen Systemägarskap utövas av centrala regionövergripande nämnder och styrelser Ägarskap för produktion i egen regi utövas av regionstyrelsen 15

16 Regionfullmäktige Regionstyrelsens uppsiktsplikt HSSHSNUtförare Övr. nämnder och styrelser Regionstyrelsens uppsiktsplikt 16

17 Regionstyrelsens uppdrag Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder och styrelser och ansvarar för att Västra Götalandsregionen fullgör sina åligganden inom olika verksamheter utifrån fullmäktiges beslut samt enligt lag och andra författningar. Regionstyrelsen utövar ägarskap för vårdproduktion i egen regi, inklusive rollen som vårdgivare. Ansvaret innebär att styrelsen har ett samordningsansvar för att verksamheter i egen regi bedrivs ändamålsenligt och effektivt.

18 Regionfullmäktige Regionstyrelsen – uppsiktsplikt och beredande organ till RF Systemägare RS – egen regi Beställare/uppdragsgivare Utförarstyrelser Generell styrmodell för Västra Götalandsregionen Privata vårdgivare och andra utförare i annan regi

19 Roller inom hälso- och sjukvården Uppsiktsansvar utövas av regionstyrelsen Systemägarskap för den samlade regionfinansierade hälso- och sjukvården utövas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen Ägarskap för vårdproduktion i egen regi, inklusive rollen som vårdgivare utövas regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämnderna är beställare för invånarna inom sitt geografiska område Utförarstyrelserna bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet i egen regi 19

20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är Västra Götalandsregionens ledande hälso- och sjukvårdspolitiska organ. Styrelsen är systemägare för den samlade regionfinansierade hälso- och sjukvården och tandvården. Systemägarskapet innebär ett ur befolkningsperspektiv övergripande ansvar för invånarnas tillgång till vård samt för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

21 Hälso- och sjukvårdsnämndernas uppdrag Hälso- och sjukvårdsnämnderna har ett befolkningsansvar inom det egna geografiska området, har ansvar som beställare och upprättar vårdöverenskommelser, genomför upphandlingar av vård, följer upp synpunkter som framkommer i medborgardialogen och genom patientnämnden för det egna områdets befolkning. Arbetet sker i enlighet med de mål och anvisningar som anges av regionfullmäktige, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

22 Utförarstyrelsernas uppdrag Regionfullmäktige utser styrelser för drift, förvaltning och utveckling av verksamheten inom angivna ansvarsområden.

23 Tjänstemannaorganisationen

24 24 ARBETSMATERIAL VGR Tjänstemannaorganisation Revisionsenheten Patientnämndens kansli Regiondirektör Regionkansli ▪ HR-strategiska avdelningen ▪ Ekonomiavdelningen ▪ Administrativa avdelningen ▪ Kommunikationsavdelningen ▪ Hälso- och sjukvårdsavdelningen ▪ IS-IT Bransch ▪ VGR IT 1 Västfastigheter Regionservice Hälsan och Stressmedicin Västtrafik AB Naturbruksförvaltningen Regionutvecklingsekretariatet Miljösekretariatet Kultursekretariatet Kollektivtrafiksekretariatet Sjukhus ▪ Sahlgrenska Universitetssjukhuset ▪ Skaraborgs sjukhus ▪ Södra Älvsborgs Sjukhus ▪ NU-sjukvården ▪ Alingsås ▪ Kungälvs sjukhus ▪ Frölunda specialistsjukhus ▪ Angereds sjukhus Närhälsan Folktandvården Habilitering & Hälsa Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Rättighetskommitténs kansli Folkhälsokommitténs sekretariat Kulturbolag ▪ GöteborgsOperan ▪ Göteborgs Symfoniker ▪ Film i Väst ▪ Regionteater Väst Kulturförvaltningar ▪ Göteborgs Botaniska trädgård ▪ Kultur i Väst ▪ Västarvet Övriga bolag ▪ Sahlgrenska I.C. ▪ Västsvenska turistrådet Stiftelser Folkhögskolor (7) Inköp 1 VGR IT ingår inte i översynen Källa: vgregion.se

25 25 ARBETSMATERIAL Västra Götalandsregionen – Tjänstemannaledning Regiondirektör Kansliledning Regiondirektörens stab ▪ Stabschef ▪ Direktör ägarstyrning ▪ Affärsutvecklings- direktör Administration Ekonomi HR Hälso- och sjukvård Kommunikation Koncernledningsgrupper Hälso- och sjukvårdTillväxt och Utveckling Regiongemensamma stödfunktioner Källa: vgregion.se

26 Politik och tjänstemän Politikens logik Experter på befolkningen. Politik handlar om att ställa olika åsikter emot varandra - tydliggöra skillnader. Principen är konfrontation. En mix av fakta, värderingar och fingertoppskänsla. Fatta beslut Tjänstemännens logik Experter inom sakområdet. Förvaltningen handlar om enighet. Målen måste vara tydliga så att var och en vet vad som gäller = skapa samförstånd. Rationalitet och effektivitet som ledstjärna. Genomföra beslut Förståelse, respekt och tillit Lyhördhet och förståelse för varandras logik. Respekt för varandras roller och ansvar. Tillit till varandra. 26

27 Budgetprocessen Budgetunderlag Budget arbete Detaljbudget förvaltn/bolag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Uppföljning Underlag till de politiska partierna Beslut RS/RF Prel ramar Hälso- o sjuk. nämnder Budgetbeslut nämnder och styrelser Beslut RS Detalj- budget Detalj- budgets Tjänstemän PartiernaMix

28 28 Pengarnas väg i regionen Regionfullmäktige Fastighetsnämnd Servicenämnd Region- utveckling KulturMiljön Sjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Södra Älvsborgs Sjukhus NU-sjukvården Skaraborgs sjukhus Alingsås lasarett Kungälvs och Frölunda sjukhus Primärvård och Vårdval Tandvård Habilitering och Hälsa Angereds Närsjukhus Hälso- och sjukvårds- nämnder RS Gymnasiestyrelse Folkhögskolestyrelser Botaniska trädgården Styrelsen för Kultur i Väst Styrelsen för Västarvet Operan Symfonikerna Med flera egna verksamhet Utvecklingsprojekt Forskning Infrastruktur HSS

29 29 Budgeten ska hålla ihop olika styrdokument Vision Västra Götaland – Det goda livet. Framtidens hälso- och sjukvård VG 2020 – strategi för tillväxt och utveckling Regionalt trafikförsörjningsprogram Kulturstrategi för Västra Götaland och ange prioriteringar i närtid


Ladda ner ppt "Västra Götalandsregionens styrmodell /styrmiljö ”Rutorna och det som finns där emellan” Bengt Säterskog."

Liknande presentationer


Google-annonser