Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götalandsregionens styrmodell /styrmiljö ”Rutorna och det som finns där emellan” Bengt Säterskog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götalandsregionens styrmodell /styrmiljö ”Rutorna och det som finns där emellan” Bengt Säterskog."— Presentationens avskrift:

1 Västra Götalandsregionens styrmodell /styrmiljö ”Rutorna och det som finns där emellan”
Bengt Säterskog

2 Detta ska jag prata om Övergripande om Västra Götalandsregionens styrmodell(er), politiska organisation Beslut om styrande dokument Styrelsers och nämnders roller i styrningen Uppgifter för: - ägare och systemägare - beställare/uppdragsgivare - utförare Tjänstemannaorganisationen ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA MENYN VISA-SIDHUVUD/SIDFOT

3

4 Hälso- och sjukvårdsnämnder 2015
Varje hälso- och sjukvårdsnämnd ska inom det geografiska område som regionfullmäktige bestämmer verka för en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

5 Övergripande om Västra Götalandsregionens styrmodell(er)

6 Finns det en styrmodell för Västra Götalandsregionen?

7 Olika ”komponenter” i styrningen av Västra Götalandsregionen
Lag och förordning Budget/Uppföljning/Återrapportering Reglementen, uppgiftsområden, delegeringsordningar Vision och måldokument Beställningar/uppdrag Styrdokument/Handlingsplaner/Intern styrning Ledningssystem m.m

8 Vision Västra Götaland – det goda livet
Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i Västra Götaland, näringslivets och arbetsmarknadens organisationer, universitet/högskolor och statliga organ. Visionen förverkligas genom att aktörerna genomför åtgärder inom sina ansvarsområden.

9 Ett gott liv för invånarna
en god hälsa arbete och utbildning trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet en god miljö – i naturen, boendet och arbetslivet att möta barns och ungdomars behov uthållig tillväxt ett rikt kulturliv.

10 Fyra övergripande måldokument
Framtidens hälso- och sjukvård VG 2020 – strategi för tillväxt och utveckling Regionalt trafikförsörjningsprogram Kulturstrategi för Västra Götaland

11 Måldokument (>3 år och utarbetade ihop med kommunerna)
Budgeten utgör Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och uttrycker regionfullmäktiges mål och uppdrag till nämnder och styrelser. I budgeten prioriteras mål och åtgärder på 1-3 års sikt för att sträva mot visionen och måldokumenten. Regonfullmäktige ger med sitt beslut om budget förutsättningar för styrelser och nämnder att bedriva verksamhet genom att ställa ekonomiska resurser till förfogande. I budgeten anges också de restriktioner som verksamheterna verkar inom. Vision Det goda livet (RF 2005) Måldokument (>3 år och utarbetade ihop med kommunerna) Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Framtidens hälso- och sjukvård (RS 2012) VG 2020 – strategi för tillväxt och utveckling (RS 2013) Kulturstrategi för Västra Götaland (RF 2012) Regionalt trafikförsörjningsprogram (RF 2012) Regionfullmäktiges Budget Planer och handlingsprogram Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi (RF 2004) Regional utvecklingsplan för psykiatrin1 (RF 2005) Regional utvecklingsstrategi för barn- och ungdomspsykiatrin (RF 2007) Krav- och kvalitetsbok VG Primärvård (RF 2011) Regiongemensamma prioriteringar (RF 2005) Regional utvecklingsstrategi för tandvård (RF 2012) Handlingsprogram God Vård (RS 2012) Strategi för läkemedelsförsörjning (RS 2009) Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland (HSU 2012) Vägen till medborgarnas primärvård (HSU 2008) Kollektivtrafik Målbild tåg 2035 (RF 2013 Regionutveckling & miljö: Miljöstrategi (RF 2000) Klimatstrategi (RF 2009) Kompetensplattform (RF 2010) Maritim strategi (RF 2008) Regional infrastrukturplan (RF 2010) Yttrande över nationell plan för transportinfrastruktur (RF 2010) Regionalt serviceprogram (RF 2010) Folkhälsopolitisk policy (RF 2009) Handlingsplan för implementering av CEMR-deklarationen (RF 2008) F&U för tillväxt (RS 2006) Internationell handlingsplan (RS 2012) IT/Bredbandsstrategi (RS 2010) Handlingsprogram för Social ekonomi (RS 2012) Samling för jämlik hälsa (RS 2013) Kultur: Västra Götalands regionala kulturplan (RF 2012) Rätt att vara med - Handlingsprogram för Barn och ungdomars kultur (RF 2010) Natur- och kulturturismprogram (RF 2010) Lust att lära - Kulturen som kraftkälla för det livslånga lärandet (RS 2008) Utvecklingsplan för det maritima och industriella kulturarvet i Västra Götalandsregionen RS 2008) Interna styrdokkument Personalvision 2021 (RF 2010) Policy för handikappfrågor (RF 2002) Resepolicy (RF 2008) Miljöpolitiskt program (RF 2011) IS/IT strategi (RF 2011) Internationell policy (RF 2009) Kommunikationspolicy (RF 1999) Finansiell strategi (RF 2007) Inköpspolicy (RF 2004) Bolagspolicy (RF 2008) Policy för föreningsbidrag (RF 2009) Riktlinjer – förenin./org (RF 2011) Säkerhetspolicy (RF 2008) Krishanteringsplan (RF 2011) Reglemente för informationssäkerhet (RF 2002) Arkivreglemente (RF 1999) Uppförandekod för leverantörer (RF 2013) Immateriella tillgångar (RS 2007) Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation (RS 2013)

12 ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA MENYN VISA-SIDHUVUD/SIDFOT

13 Styrelsers och nämnders roller i styrningen

14 ”Roller” i den politiska styrningen
Ägare Beställare/uppdragsgivare Utförare ”Andra” (revision, kommittéer) Hälso- och sjukvårdsnämnderna ansvarar för att invånarna inom respektive nämnds geografiska område har tillgång till god hälso- och sjukvård. Här ingår primärvård, sjukhusvård, tandvård, handikappverksamhet och folkhälsoinsatser. Nämnden kartlägger befolkningens behov, för dialog med brukargrupper, förhandlar, utvärderar, ställer krav på och sluter avtal med olika ”utförare” så att hälso- och sjukvården ska fungera så bra som möjligt för invånare och patienter. Nämnderna har avtal både med egna verksamheter inom Västra Götalandsregionen och med privata vårdgivare.

15 Ägarfunktionen Tre utgångspunkter inom ramen för modellen ägare, beställare/uppdragsgivare och utförare Uppsiktsansvar utövas av regionstyrelsen Systemägarskap utövas av centrala regionövergripande nämnder och styrelser Ägarskap för produktion i egen regi utövas av regionstyrelsen

16 Regionfullmäktige Regionstyrelsens uppsiktsplikt HSS HSN Utförare
Övr. nämnder och styrelser

17 Regionstyrelsens uppdrag
Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder och styrelser och ansvarar för att Västra Götalandsregionen fullgör sina åligganden inom olika verksamheter utifrån fullmäktiges beslut samt enligt lag och andra författningar. Regionstyrelsen utövar ägarskap för vårdproduktion i egen regi, inklusive rollen som vårdgivare. Ansvaret innebär att styrelsen har ett samordningsansvar för att verksamheter i egen regi bedrivs ändamålsenligt och effektivt.

18 Generell styrmodell för Västra Götalandsregionen
Regionfullmäktige Regionstyrelsen – uppsiktsplikt och beredande organ till RF Systemägare RS – egen regi Utförarstyrelser Beställare/uppdragsgivare Privata vårdgivare och andra utförare i annan regi

19 Roller inom hälso- och sjukvården
Uppsiktsansvar utövas av regionstyrelsen Systemägarskap för den samlade regionfinansierade hälso- och sjukvården utövas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen Ägarskap för vårdproduktion i egen regi, inklusive rollen som vårdgivare utövas regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämnderna är beställare för invånarna inom sitt geografiska område Utförarstyrelserna bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet i egen regi

20 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är Västra Götalandsregionens ledande hälso- och sjukvårdspolitiska organ. Styrelsen är systemägare för den samlade regionfinansierade hälso- och sjukvården och tandvården. Systemägarskapet innebär ett ur befolkningsperspektiv övergripande ansvar för invånarnas tillgång till vård samt för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

21 Hälso- och sjukvårdsnämndernas uppdrag
Hälso- och sjukvårdsnämnderna har ett befolkningsansvar inom det egna geografiska området, har ansvar som beställare och upprättar vårdöverenskommelser, genomför upphandlingar av vård, följer upp synpunkter som framkommer i medborgardialogen och genom patientnämnden för det egna områdets befolkning. Arbetet sker i enlighet med de mål och anvisningar som anges av regionfullmäktige, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

22 Utförarstyrelsernas uppdrag
Regionfullmäktige utser styrelser för drift, förvaltning och utveckling av verksamheten inom angivna ansvarsområden.

23 Tjänstemannaorganisationen

24 VGR Tjänstemannaorganisation
Revisionsenheten Regiondirektör Västfastigheter Patientnämndens kansli Regionkansli Regionservice HR-strategiska avdelningen Ekonomiavdelningen Administrativa avdelningen Kommunikationsavdelningen Hälso- och sjukvårdsavdelningen IS-IT Bransch VGR IT1 Inköp Regionutvecklingsekretariatet Hälsan och Stressmedicin Miljösekretariatet Västtrafik AB Kultursekretariatet Naturbruksförvaltningen Kollektivtrafiksekretariatet Folkhögskolor (7) Sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skaraborgs sjukhus Södra Älvsborgs Sjukhus NU-sjukvården Alingsås Kungälvs sjukhus Frölunda specialistsjukhus Angereds sjukhus Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Kulturförvaltningar Göteborgs Botaniska trädgård Kultur i Väst Västarvet Folkhälsokommitténs sekretariat Rättighetskommitténs kansli Kulturbolag GöteborgsOperan Göteborgs Symfoniker Film i Väst Regionteater Väst Närhälsan Övriga bolag Sahlgrenska I.C. Västsvenska turistrådet Folktandvården Habilitering & Hälsa Stiftelser 1 VGR IT ingår inte i översynen Källa: vgregion.se

25 Västra Götalandsregionen – Tjänstemannaledning
Regiondirektör Kansliledning Regiondirektörens stab Stabschef Direktör ägarstyrning Affärsutvecklings- direktör Administration Ekonomi HR Koncernledningsgrupper Hälso- och sjukvård Tillväxt och Utveckling Regiongemensamma stödfunktioner Hälso- och sjukvård Kommunikation Källa: vgregion.se

26 Politik och tjänstemän
Politikens logik Experter på befolkningen. Politik handlar om att ställa olika åsikter emot varandra - tydliggöra skillnader. Principen är konfrontation. En mix av fakta, värderingar och fingertoppskänsla. Fatta beslut Tjänstemännens logik Experter inom sakområdet. Förvaltningen handlar om enighet. Målen måste vara tydliga så att var och en vet vad som gäller = skapa samförstånd. Rationalitet och effektivitet som ledstjärna. Genomföra beslut Förståelse, respekt och tillit Lyhördhet och förståelse för varandras logik. Respekt för varandras roller och ansvar. Tillit till varandra.

27 Budgetprocessen Tjänstemän Partierna Mix
Budgetbeslut nämnder och styrelser Beslut RS Detalj-budget Underlag till de politiska partierna Beslut RS/RF Prel ramar Hälso- o sjuk. nämnder Budgetunderlag Detaljbudget förvaltn/bolag Budget arbete Detalj- budgets Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Uppföljning

28 Pengarnas väg i regionen
Regionfullmäktige Hälso- och sjukvårds- nämnder HSS RS Region- utveckling Kultur Miljön Sjukvård • Sahlgrenska Universitetssjukhuset • Södra Älvsborgs Sjukhus • NU-sjukvården • Skaraborgs sjukhus • Alingsås lasarett • Kungälvs och Frölunda sjukhus • Primärvård och Vårdval • Tandvård • Habilitering och Hälsa Angereds Närsjukhus Gymnasiestyrelse Folkhögskolestyrelser Botaniska trädgården Styrelsen för Kultur i Väst Styrelsen för Västarvet Operan Symfonikerna Med flera egna verksamhet Utvecklingsprojekt Forskning Infrastruktur Servicenämnd Fastighetsnämnd

29 Budgeten ska hålla ihop olika styrdokument
Vision Västra Götaland – Det goda livet. Framtidens hälso- och sjukvård VG 2020 – strategi för tillväxt och utveckling Regionalt trafikförsörjningsprogram Kulturstrategi för Västra Götaland och ange prioriteringar i närtid


Ladda ner ppt "Västra Götalandsregionens styrmodell /styrmiljö ”Rutorna och det som finns där emellan” Bengt Säterskog."

Liknande presentationer


Google-annonser