Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomirapporten. December 2014 Tabellerna.. 1 BNP, arbetade timmar, skatteunderlag och kostnader Procentuell förändring Ekonomirapporten. December 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomirapporten. December 2014 Tabellerna.. 1 BNP, arbetade timmar, skatteunderlag och kostnader Procentuell förändring Ekonomirapporten. December 2014."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomirapporten. December 2014 Tabellerna.

2 1 BNP, arbetade timmar, skatteunderlag och kostnader Procentuell förändring Ekonomirapporten. December BNP1,21,83,13,22,31,9 Arbetade timmar* (NR)0,42,11,51,10,70,4 Nominellt skatteunderlag3,43,35,24,74,54,2 Underliggande** skatte- underlag 3,63,74,84,5 4,2 Realt skatteunderlag1,51,62,41,81,51,2 Verksamhetens kostnader (FP) 1,42,12,21,92,01,9 *Kalenderkorrigerade värden. **Skatteunderlagets faktiska utveckling rensat för effekter av förändringar i skattelagstiftningen som har direkt påverkan på skatteunderlaget.

3 2 Internationell BNP-tillväxt Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden Ekonomirapporten. December USA2,81,92,93,3 Tyskland0,90,51,51,3 Storbritannien0,31,73,02,5 Norden*1,10,61,21,5 Euroområdet–0,6–0,40,81,1 Världen**3,23,03,53,8 Exportvägd BNP°1,0 1,71,9 Sverige0,01,31,92,9 *Danmark, Finland och Fastlandsnorge viktade med deras respektive betydelse som mottagare av svensk export. **Vägt med köpkraftsjusterade vikter. °BNP-utvecklingen i ett tjugotal länder viktade med dessa länders respektive betydelse som mottagare av svensk export.

4 3 Svenska räntor o kronkurser, årsgenomsnitt Procent Ekonomirapporten. December Reporänta*1,000,750,00 3-månaders statsskuldväxlar1,30,90,40,0 10-åriga statsobligationer1,62,11,71,4 Växelkurs, kr/euro8,718,659,089,10 Växelkurs, kr/dollar6,786,516,847,58 *Vid årets slut.

5 4 Försörjningsbalans och revidering Procentuell förändring Ekonomirapporten. December 2014 Aktuell prognos Augusti- prognos Differens BNP1,83,12,03,5–0,2–0,4 Import5,85,75,27,80,6–1,9 Privat konsumtion2,52,82,93,2–0,4 Offentlig konsumtion1,41,71,11,50,30,2 Fasta investeringar4,85,94,98,2–0,1–2,3 Lageromslag*0,20,00,20,0 Export3,05,22,86,90,2–1,7 S:a användning3,03,82,94,70,1–0,9 *Lageromslag i procent av BNP.

6 5 Fasta bruttoinvesteringar Procentuell förändring Ekonomirapporten. December Näringslivet–0,7–0,94,96,3 Bostäder–11,82,118,511,5 Övrigt2,4–1,61,54,8 Kommunala investeringar5,13,58,77,2 Statliga investeringar–0,60,60,81,3 Totalt–0,2–0,44,85,9

7 6 Arbetskraft och sysselsättning 16–64 år efter födelseland Nivå i tusental 2013 samt förändring 2005–2013 Ekonomirapporten. December 2014 ArbetskraftenSysselsatta nivå 2013 förändring 2005–2013 nivå 2013 förändring 2005–2013 Sverige Norden114–37107–35 Europa Övriga världen Totalt

8 7 Relativt arbetskraftsdeltagande med mera 16–64 år efter födelseland Nivå i procent 2013 samt förändring i procentenheter 2005–2013 Ekonomirapporten. December 2014 Arbetskraftstal* Sysselsättnings- grad* Arbetslöshet** nivå 2013 förändring 2005–2013 nivå 2013 förändring 2005–2013 nivå 2013 förändring 2005–2013 Sverige83,72,278,42,46,4–0,4 Norden79,31,874,61,56,00,2 Europa83,56,175,44,29,71,6 Övriga världen 72,84,257,73,020,80,5 Totalt82,62,076,21,77,70,2 *I procent av befolkningen. **I procent av arbetskraften.

9 8 Näringslivets priser och löner samt prisutvecklingen i hela ekonomin Procentuell förändring respektive procent Ekonomirapporten. December Lön (inkl. sociala avgifter)2,02,13,4 3,5 Produktivitet*1,40,11,82,82,22,1 Enhetsarbetskostnad*0,72,01,50,61,31,4 Förädlingsvärdespris*0,31,13,21,82,12,0 KPIX0,50,10,91,81,9 KPIF0,90,51,31,92,0 KPI0,0–0,20,62,13,23,1 Reporänta, december0,750,00 0,751,752,50 *Näringslivet exklusive finans- och fastighetsverksamhet.

10 9 Försörjningsbalans Procentuell förändring Ekonomirapporten. December *2017*2018* BNP–0,31,21,83,13,22,31,9 Import0,5–0,75,85,75,34,74,6 Konsumtion: Hushåll0,81,92,52,83,02,3 Offentlig1,10,71,41,71,4 1,3 Stat2,51,61,20,40,20,0 Kommuner0,60,41,52,11,9 1,8 Fasta brutto- investeringar –0,2–0,44,85,95,03,53,0 Lagerinvestering**–1,10,00,20,0–0,10,0 Export1,0–0,13,05,25,64,33,7 S:a användning–0,10,73,03,8 3,02,7 BNP kalenderkorr0,01,31,92,93,22,31,9 *Kalenderkorrigerad utveckling. **Lageromslag i procent av BNP.

11 10 Den offentliga sektorns finanser Procent av BNP Ekonomirapporten. December Inkomster49,348,247,947,747,8 varav skatter o avg44,644,244,043,9 43,8 Utgifter50,750,349,148,3 48,2 Konsumtion26,226,325,725,325,2 Investeringar4,5 4,2 4,1 Transfereringar19,018,618,017,9 varav hushållstransf15,415,114,514,4 Ränteutgifter1,00,9 1,01,1 Finansiellt sparande–1,4–2,1–1,1–0,6–0,5 Staten–1,2–1,7–0,9–0,3–0,2 Ålderspensionssystemet–0,10,00,1–0,1–0,2 Kommunsektorn–0,1–0,4–0,3–0,2 –0,1 Bruttoskuld38,640,338,737,736,836,0 Finansiell netto- förmögenhet 19,817,117,418,019,020,0

12 11 Nyckeltal arbetsmarknad o skatteunderlag Procentuell förändring respektive procent Ekonomirapporten. December Befolkningen 15–74 år0,60,70,80,70,60,4 Arbetskraftsdeltagande*71,572,072,2 72,3 Arbetskraften 15–74 år1,11,41,10,6 0,5 Arbetslöshet**8,07,97,46,66,5 Antal sysselsatta (NR)1,01,62,01,40,80,5 Arbetade timmar*** (NR)0,42,11,51,10,70,4 Timlön NR2,0 3,03,23,43,5 Lönesumma2,44,04,64,44,13,9 Timlön KL2,52,83,03,23,43,5 Nominellt skatteunderlag3,43,35,24,74,54,2 Underliggande° skatteunderlag3,63,74,84,5 4,2 Realt skatteunderlag1,51,62,41,81,51,2 Hushållens reala disp inkomst1,82,5 2,32,22,0 Hushållens sparande15,415,014,714,013,913,5 Bytesbalansen6,85,76,87,06,96,7 *I förhållande till befolkningen. **Procent av arbetskraften 15–74 år. ***Kalenderkorrigerade värden. °Skatteunderlagets faktiska utveckling rensat för effekter av förändringar i skattelagstiftningen som har direkt påverkan på skatteunderlaget.

13 12 Realt skatteunderlag och bidrag från vissa komponenter Procent respektive procentenheter, genomsnitt per år Ekonomirapporten. December –0707–0909–17 Realt skatteunderlag0,90,61,7 Arbetade timmar0,4–0,40,9 Pension0,20,50,1 Priseffekt0,50,80,6 Övrigt–0,2 0,1

14 13 Andel av totala kostnader för egentlig verk- samhet samt utvecklingen i fasta priser Procent respektive årlig procentuell förändring Ekonomirapporten. December 2014 Andel av totala kostnader 2013 Volymförändring 2012–2013 Infrastruktur o skydd7,70,8 Kultur- o fritidsverksamhet5,21,2 Förskola, pedagogisk omsorg12,61,4 Skolbarnsomsorg2,82,0 Grundskola, inkl. förskoleklass, grundsärskola 19,11,7 Gymnasieskola, inkl. gymnasiesärskola8,1–3,6 Vuxen- o övrig utbildning1,60,9 Äldreomsorg20,50,9 Funktionshindrade12,32,6 Individ- o familjeomsorg, exkl. ek bistånd4,92,2 Övrigt*5,24,3 S:a egentlig verksamhet, exkl. bistånd1001,2 *Politisk verksamhet, ekonomiskt bistånd, flyktingmottagning, arbetsmarknadsåtgärder m.m.

15 14 Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014 UtfallPrognosKalkyl Medelskattesats, nivå i % (exkl. Gotland) 20,5420,58*20,63*20,6620,7220,87 Skatteintäkter o generella statsbidrag, LP 3,93,43,94,85,0 Skatteintäkter o generella statsbidrag, FP 1,71,11,31,9 1,8 Verksamhetens kostnader**, LP 3,44,24,74,64,84,9 Verksamhetens kostnader**, FP 1,21,92,11,71,81,7 Implicit prisindex (PKV)2,22,32,52,83,03,1 Anm.: FP = fasta priser, LP = löpande priser. *Inklusive skatteväxling 2014 för hemsjukvård och färdtjänst, +1 öre på skattesatsen. Skatteväxling 2015 för framförallt kollektivtrafik, –1 öre på skattesatsen. **Kostnader för egentlig verksamhet exklusive bistånd.

16 15 Kommunernas skatteintäkter och generella statsbidrag, nivå samt kalkylerat tillskott Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014 PrognosKalkyl Skatter o generella statsbidrag471,5489,7513,4538,0566,0 varav uppräknade statsbidrag 2,86,19,7 varav höjd skatt 1,01,63,16,6

17 16 Kommunernas kostnadsökning på olika komponenter, årlig förändring Bidrag i procentenheter, fasta priser Ekonomirapporten. December 2014 UtfallPrognosKalkyl 02–0506–0910– –2018 Demografiska behov 0,40,5 0,91,21,3 Övrigt0,30,90,71,00,90,4 Total volym- förändring 0,71,41,21,92,11,7

18 17 Kostnadsökning på olika komponenter i den somatiska vården, förändring mellan 2008–2013 Bidrag i procentenheter, fasta priser Ekonomirapporten. December 2014 Somatisk vårdSlutenvårdÖppenvård Vårdvolym5,13,26,3 varav vårdutnyttjande–1,5–2,60,1 varav åldersstruktur2,02,21,6 varav befolkning4,2 Vårdkostnader4,93,86,7 Total volymökning10713 *Anm.: Kostnadsutvecklingen förklaras av att befolkningens storlek och sammansättning för­ändras, att behovet av vård och kostnaderna för de olika behandlingarna förändras. Genom att ta utvecklingen de senaste fem åren för respektive »komponent«, men i övrigt behålla priser och strukturer på 2008 års nivå erhålls en uppskattning av hur stor del respektive variabel förklarar av kostnadsutvecklingen till år Metoden är inte exakt men ger en god bild av de olika komponenternas relativa betydelse för utvecklingen.

19 18 Nyckeltal för landstingens ekonomi Procentuell förändring om inget annat anges Ekonomirapporten. December 2014 UtfallPrognosKalkyl Medelskattesats, nivå i skattekronor 11,1711,26*11,35*11,4911,6211,80 Skatteintäkter o generella statsbidrag, LP 4,3**3,2**4,65,25,15,2 Skatteintäkter o generella statsbidrag, FP 2,3**1,4**2,62,82,52,4 Verksamhetens kostnader, LP 3,8**4,4**4,64,75,05,1 Verksamhetens kostnader, FP 1,8**2,5**2,62,32,42,3 LPIK° 1,91,81,92,32,62,7 Anm.: FP = fasta priser, LP = löpande priser. *Inklusive skatteväxling 2014 för hemsjukvård och färdtjänst, –1 öre på skattesatsen. Skatteväxling 2015 för framförallt kollektivtrafik, +1 öre på skattesatsen. **Rensat för effekten av skatteväxling 2013, 2014, °Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting.

20 19 Landstingens kostnadsökning på olika kom- ponenter, årlig förändring Bidrag i procentenheter, fasta priser Ekonomirapporten. December 2014 UtfallPrognosKalkyl 02–0506–0910– –2018 Demografiska behov 0,71,0 1,31,41,3 Övrigt*1,01,40,6*1,2*1,3*1,1 Total volym- förändring 1,72,41,6*2,5*2,6*2,3 Demografi + trend 1,61,9 2,42,52,3 *Rensat för effekten av skatteväxling 2012, 2013, 2014 och 2015.

21 20 Landstingens skatteintäkter och generella statsbidrag, nivå samt tillskott Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014 PrognosKalkyl Skatter o generella statsbidrag 258,7271,0285,1299,8315,3 varav uppräknade statsbidrag 1,12,23,5 varav höjd skatt 1,74,67,812,1

22 21 Nyckeltal för kommuner och landsting 2013–2018 Procent och tusentals personer Ekonomirapporten. December 2014 UtfallPrognosKalkyl Medelskattesats, %31,7331,8631,9932,1632,3532,68 Kommuner, inkl Gotland20,6120,6520,6920,7220,7820,93 Landsting*, exkl Gotland11,1711,2611,3511,4911,6211,80 Antal sysselsatta**, tusental Kommuner Landsting Volymutveckling, %1,32,02,22,0 1,9 Kommuner1,21,72,01,81,7 Landsting1,52,52,72,32,42,3 *Gotlands skatteunderlag ingår inte och det går därför inte att summera totalen. **Medelantalet sysselsatta enligt Nationalräkenskaperna.

23 22 Sammantagen resultaträkning 2013–2018 Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014 UtfallPrognosKalkyl Verksamhetsintäkter* Verksamhetskostnader–833–868–908–948–994–1 043 Avskrivningar–28–29–30–32–33–35 Verksamhetens nettokostn–687–724–758–791–830–870 Skatteintäkter Gen statsbidrag o utjämning Finansnetto**–7321–1–3 Resultat före e.o. poster Andel av skatteintäkter o statsbidrag, % 1,91,20,61,0 Anm.: Konsolidering har gjorts avseende köp mellan sektorerna. *Engångseffekten av återbetalning av AFA-premier ingår i verksamhetens intäkter med 10 miljarder för **Engångseffekten av RIPS-räntesänkning 2013 ingår i finansnettot med –10 miljarder kronor.

24 23 Kommunernas resultaträkning 2013–2018 Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014 UtfallPrognosKalkyl Verksamhetsintäkter* Verksamhetskostnader–552–573–599–626–656–687 Avskrivningar–19–20 –21–22–23 Verksamhetens nettokostn–443–469–488–510–534–560 Skatteintäkter Gen statsbidrag o utjämning Finansnetto** Resultat före e.o. poster Andel av skatteintäkter o statsbidrag, % 3,41,10,71,0 *Engångseffekten av återbetalning av AFA-premier ingår i verksamhetens intäkter med 7,4 miljarder kronor för **Engångseffekten av RIPS-räntesänkning 2013 ingår i finansnettot med –2 miljarder kronor.

25 24 Landstingens resultaträkning 2013–2018 Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014 UtfallPrognosKalkyl Verksamhetsintäkter* Verksamhetskostnader–282–296–310–324–340–357 Avskrivningar–8–9–10–11–12 Verksamhetens nettokostn–244–256–269–282–295–310 Skatteintäkter Gen statsbidrag o utjämning Finansnetto**–910–1 –2 Resultat före e.o. poster– Andel av skatteintäkter o statsbidrag, % –0,71,50,41,0 *Engångseffekten av återbetalning av AFA-premier ingår i verksamhetens intäkter med 2,8 miljarder kronor år **Engångseffekten av RIPS-räntesänkning 2013 ingår i finansnettot med –8,3 miljarder kronor.

26 25 Kommuner: Redovisning av hur olika antaganden påverkar olika variabler Ekonomirapporten. December Resultat i % av skatter o bidrag 2. Volym- utveckling, % 3. Statsbidrags- ökning, mdkr 4. Skatte- höjning, öre År Skatte- sats Oförändrad Stats- bidrag Oförändrad 8,54,97,5Oförändrad Trend Volym1,71,81,7–0,10,90,41,71,81,7 1,81,7 Resul- tat, % 0,3–0,5–1,82 %

27 26 Landsting: Redovisning av hur olika antaganden påverkar olika variabler Ekonomirapporten. December Resultat i % av skatter o bidrag 2. Volym- utveckling, % 3. Statsbidrags- ökning, mdkr 4. Skatte- höjning, öre År Skatte- sats Oförändrad Stats- bidrag Oförändrad 6,94,45,6Oförändrad Trend Volym2,32,42,3–0,30,90,62,32,42,3 2,42,3 Resul- tat, % –0,4–1,8–3,52 %


Ladda ner ppt "Ekonomirapporten. December 2014 Tabellerna.. 1 BNP, arbetade timmar, skatteunderlag och kostnader Procentuell förändring Ekonomirapporten. December 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser