Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Aktuellt från hela skolområdet Eva-Lena Arefäll & Nina Andersson Augusti 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Aktuellt från hela skolområdet Eva-Lena Arefäll & Nina Andersson Augusti 2008."— Presentationens avskrift:

1 1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Aktuellt från hela skolområdet Eva-Lena Arefäll & Nina Andersson Augusti 2008

2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 2 Förändringar inom barnomsorgen Kommunerna är fr.o.m den 1 juli 2008 skyldiga att utfärda intyg om barns frånvaro vid tillfällig föräldrapenning (se cirkulär 08:37) Vårdnadsbidrag – enligt vår enkät avser 99 (av 238 svarande) kommuner att införa bidraget, varav 15 redan den 1 juli 2008 Regeringsförslag om barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar ute på remiss just nu

3 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 3 Närmare om barnomsorgspeng Kommunerna blir skyldiga att ge tillstånd och betala bidrag till även till ”annan pedagogisk verksamhet” i enskild regi än förskola och fritidshem För att få bidrag måste verksamheten uppfylla krav på kvalitet och öppenhet ”Vistelsekommun” ersätts med ”hemkommun” Föräldrar får rätt att söka barnomsorg i enskild regi även i annan kommun än hemkommun och hemkommunen blir skyldig att betala bidrag

4 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 4 Närmare om barnomsorgspeng forts. En kommun ska efter önskemål från föräldrar ta emot barn från annan kommun om det finns särskilda skäl (obs, växelvis boende ej anses utgöra särskilda skäl) och har då rätt till ersättning från hemkommunen I övriga fall kan en kommun efter önskemål från föräldrar ta emot barn från annan kommun och har då rätt till ersättning från hemkommunen Kommunen ska informera om den barnomsorg som finns att tillgå i kommunen samt möjligheten att driva enskild barnomsorg

5 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 5 Fler nationella prov Obligatoriska nationella prov i läsförståelse, skrivning och matematik införs i årskurs 3 2009/10 Mål att uppnå i årskurs 3 i matematik, svenska och svenska som andraspråk införs fr.o.m. höstterminen 2008 Nuvarande frivilliga prov i årskurs 5 blir obligatoriska 2008/09 Obligatoriska nationella prov i årskurs 9 i fysik, kemi och biologi införs 2009/10 på roterande schema.

6 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 6 Utökad individuell utvecklingsplan (IUP) Nuvarande framåtsyftande plan kompletteras med en nulägesrapport Tillåtet med betygsliknande omdömen i utvecklingsplanen fr.o.m. höstterminen 2008 – upp till rektor att besluta om utformningen IUPn får innehålla annan information om eleven än rent kunskapsmässig t.ex. social utveckling SKL har begärt en sekretessöversyn

7 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 7 Läsa-skriva-räkna Stödja färdigheterna i grundskolans tidiga år. –Bred syftning Sträcker sig över tre år och 900 miljoner –2008: 150 miljoner Statsbidrag för huvudmännen att söka –Oktober 2008

8 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 8 Bidragen till fristående skolor m.m. Utredningen ”Bidrag på lika villkor kom under våren med delbetänkande och lämnade förslag på förnyade bidragsregler (SOU 2008:8) Utredningen fortsätter under hösten och ska då bl.a. lämna förslag på hur bidraget till ”annan pedagogisk verksamhet” i enskild regi ska beräknas (jfr. förslaget om barnomsorgspeng)

9 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 9 Våra synpunkter på SOU 2008:8 Förbundet ogillar förvaltningsbesvär och föreslår istället utvidgade möjligheter till laglighetsprövning för fristående huvudmän Bra konstruktion med ett grundbidrag och ett tilläggsbidrag Bra att riksprislistan för gymnasiet bara ska tillämpas av kommuner som inte ERBJUDER utbildningen Vi föreslår att en särskild utredning tillsätts om momskompensationen

10 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 10 Våra synpunkter på SOU 2008:8 forts. Vi föreslår att lokalersättningen antingen ska utgå för skäliga faktiska kostnader eller på samma grunder som till kommunal verksamhet Vi avvisar förslaget om riksprislista för IV och gymnasiesärskolan Vi har inga invändningar mot att det i författning framgår vilka kostnadsslag som ska ingå i kommunens bidrag…. … men motsätter oss nationella krav om en uppdelning på detaljnivå

11 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 11 Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) För legitimation krävs lärarexamen respektive förskollärarexamen och godkänt provår Den enskilde ansöker – Skolverket fattar beslut Av legitimationen ska framgå i vilka skolformer, årskurser och ämnen som läraren är behörig att undervisa Lärare ska kunna utöka sin behörighet genom vidareutbildning En legitimation ska kunna återkallas

12 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 12

13 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 13 Legitimation ska krävas för: Att vara behörig att undervisa i enlighet med sin utbildning (för förskollärare: behörig att ansvara för utveckling och lärande i barngrupp) Att självständigt sätta betyg Att vara mentor för provårsanställda Att anställas utan tidsbegränsning

14 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 14 Skärpta behörighetsregler: Samma regler ska gälla för offentliga och fristående skolhuvudmän För behörighet att undervisa krävs legitimation mot aktuell skolform, årskurs och ämne Möjligheterna till undantag mer restriktiva (ska beslutas av styrelsen för skolan, högst ett läsår i taget, förutsätter brist på behöriga lärare eller synnerliga skäl)

15 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 15 Nyanlända elever Flera aktörer: Myndigheten för skolutveckling, Miljöpartiet osv SKL-skrivelse till regeringen –Underlätta inlärningen av svenska –Modersmålslärare –Svenska som andraspråk –Forskning på mångspråkighet –Förbud mot tvåspråkig undervisning –Distansundervisning

16 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 16 Nyanlända elever –Regler som behöver förändras –Förberedelseklass? –Utvecklingsprojekt –Elever mellan 16-19 utan grundskoleutbildning –Åldersgräns för asyl –Staten ska ta sitt kostnadsansvar –Schablonerna måste täcka de kommunala åtagandet!

17 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 17 Nyanlända elever Statens ersättning till kommunerna per år/elev Genomsnittlig kostnad år 2006 per år/elev (omfattar alla) Differens Förskoleklass27 70044 500 -16 800 Grundskola54 00073 700 -19 700 Obligatorisk särskola 54 000278 400 -224 400 Gymnasieskola61 30086 900 -25 600 Gymnasiesärskola61 300255 900 -194 600

18 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 18 Andra kommande förändringar Förslag till ny skollag att vänta under hösten 2008 (?) Flexibel skolstart –Riksdagsbeslut höst/vår Timplanefrågan Ny läroplan för grundskolan?

19 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 19 Andra kommande förändringar Utredning om ny lärarutbildning klar i november 2008 Utredningen om fristående vuxenutredning lagd på is (?) Utredning om yrkeshögskola bereds inom regeringskansliet (?) Den 1 oktober 2008 bildas Statens skolinspektion, Specialpedagogiska myndigheten och ett nytt Skolverk


Ladda ner ppt "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Aktuellt från hela skolområdet Eva-Lena Arefäll & Nina Andersson Augusti 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser