Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Ny gymnasieskola GY2011. 2 De viktigaste förändringarna 18 nationella program Yrkesprogram - högskoleförberedande program Nya strukturer och ämnen Lärlingsutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Ny gymnasieskola GY2011. 2 De viktigaste förändringarna 18 nationella program Yrkesprogram - högskoleförberedande program Nya strukturer och ämnen Lärlingsutbildning."— Presentationens avskrift:

1 1 Ny gymnasieskola GY2011

2 2 De viktigaste förändringarna 18 nationella program Yrkesprogram - högskoleförberedande program Nya strukturer och ämnen Lärlingsutbildning Två typer av examen Ny betygsskala och nya ämnesplaner Riksrekryterande utbildningar och spetsutbildningar Vuxenutbildningen Programmen Övriga nyheter

3 3 12 Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

4 4 Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet 6 Högskoleförberedande program

5 5 Tidsplan Den fortsatta processen 2-15 februari 2010 Förslag till ca 60 ämnesplaner presenteras på Skolverkets webbplats 2-15 mars 2010 Förslag till ca 20 nya ämnesplaner presenteras på Skolverkets webbplats 17 maj-16 aug 2010 Remiss för i princip alla ämnesplaner presenteras på Skolverkets webbplats Oktober 2010 Skolverket fastställer ämnesplanerna

6 6 Tidsplan Konferenser Februari Konferens för representanter för arbetsmarknadens parter Mars 2010 Konferens för inbjudna elever Konferens för läromedelsproducenter April Konferens för studie- och yrkesvägledare Juni Konferens för huvudmän Veckorna 40-48 planerar vi att träffa alla gymnasielärare.

7 7 Nationella programr å d Skolverket har fått i uppdrag att inrätta nationella programråd för varje nationellt yrkesprogram Med en bred representation av intressenter

8 8 Nationella programr å d Uppgifter - utveckla innehållet i utbildningen - examensmål och uppgifter för gymnasiearbetet - elevernas etablering på arbetsmarknaden - underlag till informationsmaterial för elever - matcha utbildningsutbudet med efterfrågan på arbetsmarknaden - följa utvecklingen inom respektive yrkesområde - skapa förutsättningar för utbildning inom nya yrken

9 9 Nationella programr å d Högskoleförberedande program inga nationella programråd Samverkan med högskolor och universitet kan ändå genomföras Behovet av kontinuerliga förändringar bedöms vara mindre för de högskoleförberedande programmen

10 10 Lokala programr å d För yrkesprogrammen ska även lokala programråd inrättas Formerna för samrådet ska inte regleras Uppgifter t.ex. att bistå huvudmannen när det gäller APL och utformning och bedömning av gymnasiearbeten För högskoleförberedande program inga lokala programråd

11 11 Nationella program Endast nationella program – yrkesprogram eller högskoleförberedande program Ska leda längre än dagens program Två olika examina

12 12 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket Tiden för karaktärsämnen ska öka Leda till anställningsbarhet och lägga grund för fortsatta studier t.ex. inom Yrkeshögskolan Antingen skolförlagd eller som lärlingsutbildning Garanterad möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet

13 13 H ö gskolef ö rberedande program Högskoleförberedande program ska ge bättre förberedelse för studier vid universitet och högskolor än i dag

14 14 Arbetsplatsf ö rlagt l ä rande (APL) program APL ersätter APU som begrepp Ingen skillnad i omfattning (15 veckor) Kraven på huvudmännen att anordna APL ska öka samtidigt som en viss flexibilitet för skolförlagd APL kommer att finnas även i framtiden

15 15 Gymnasial l ä rlingsutbildning En alternativ väg till yrkesexamen inom yrkesprogrammen Kan börja första, andra eller tredje året I huvudsak vara förlagd till en eller flera arbetsplatser Samma behörighetsregler och examensmål som skolförlagd yrkesutbildning Möjligheten att kombinera anställning och studier ska utredas vidare

16 16 Programf ö rdjupning Begreppet programfördjupning ersätter dagens valbara kurser På yrkesprogram: svara mot arbetslivets behov och leda till yrkesutgångarna På högskoleförberedande program motsvara kurser som har särskild betydelse för högskolestudier På vissa yrkesprogram (BF, VO, NB) möjligt att uppnå särskild högskolebehörighet inom programfördjupningen Finnas utrymme för lokal anpassning Skolverket beslutar om vilka kurser som får ingå i respektive program

17 17

18 18

19 19 Examenskrav För att få yrkesexamen från Vård- och omsorgsprogrammet krävs att eleven har betyg i minst 2 500 poäng (dvs. fullständigt program) varav lägst betyget E i minst 2 250 poäng, enligt 5 kap. 16-17 §§ skollagen (1985:1100), lägst betyget E i kursen engelska 5, lägst betyget E i kursen matematik 1, lägst betyget E i kursen svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, lägst betyget E i de programgemensamma karaktärsämneskurserna, och betyget E på sitt gymnasiearbete.

20 20


Ladda ner ppt "1 Ny gymnasieskola GY2011. 2 De viktigaste förändringarna 18 nationella program Yrkesprogram - högskoleförberedande program Nya strukturer och ämnen Lärlingsutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser