Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Upphovsrätt FALK-konferens 25- 26 maj 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Upphovsrätt FALK-konferens 25- 26 maj 2005."— Presentationens avskrift:

1 1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Upphovsrätt FALK-konferens 25- 26 maj 2005

2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 2 Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Bygger på internationella konventioner som Bernkonventionen och Världskonsventionen. Konventionerna innehåller minimirättigheter. Principen om nationell behandling: konventionslandet måste ge andra länders upphovsmän samma rättigheter som de egna upphovsmännen.

3 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 3 EU och upphovsrätten EU:s direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. Regeringens proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället

4 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 4 Upplägg Upphovsrättens grundläggande bestämmelser Inskränkningarna i upphovsrätten Upphovsrätten och offentlighetsprincipen

5 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 5 Litterära verk Skönlitteratur Facklitteratur Kartor Datorprogram databaser

6 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 6 Konstnärliga verk Teater Musik Film Konstverk Byggnader Brukskonst Fotografiska verk

7 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 7 Utmärkande drag hos upphovsrätten Skyddar formen men inte innehållet i ett verk Formen måste uppnå ”verkshöjd” för att skyddas av upphovsrättslagen Upphovsrätt kräver inga formaliteter Intrång kan leda till både straff och skadestånd

8 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 8 Upphovsmannens ekonomiska rättigheter Rätten att mångfaldiga ett verk (exemplarrätten) Rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten genom a)offentligt framförande, b) sprida exemplar av verket c) offentlig visning

9 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 9 Upphovsmannens ekonomiska rättigheter (forts.) Överföring till allmänheten införs som begrepp från och med 2005-07-01. (proposition 2004/2005:110)

10 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 10 Upphovsmannens ideella rättigheter Rätten att bli namngiven som upphovsman. Rätten att motsätta sig att verket ändras eller görs tillgängligt för allmänheten i en form eller ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannen.

11 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 11 Upphovsrätten består i 70 år från det år som upphovsmannen dör.

12 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 12 Närstående rättigheter Utövande konstnärer (skådespelare, sångare, dansare). Skivbolag Radio- och TV-bolag Katalogframställare Fotografer

13 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 13 Inskränkningar i upphovsrätten (2 kap. upphovsrättslagen) Andra har en begränsad rätt att använda upphovsrättsligt skyddade verk utan upphovsmannens tillstånd. En förutsättning är att verket utgivits eller offentliggjorts, dvs. lovligen har gjorts tillgängligt för allmänheten. Inskränkningarna omfattar endast upphovsmannens ekonomiska rättigheter.

14 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 14 Inskränkningar i upphovsrätten (forts.) Var och en får framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk för enskilt bruk (12 § upphovsrättslagen). I nya lagen byts ”enstaka exemplar” ut mot ”ett eller några få exemplar” och ”enskilt bruk” mot ”privat bruk”.

15 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 15 Inskränkningar i upphovsrätten (forts.) Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (22 § upphovsrättslagen). Citatet skall ske i syfte att belysa, kritisera eller understryka det man själv skriver. Ett citat får inte vara för långt.

16 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 16 Inskränkningar i upphovsrätten (forts.) Upphovsmannens rätt ”konsumeras” i vissa fall. Ett exemplar av ett litterärt eller musikaliskt verk som har överlåtits med upphovsmannens samtycke får spridas vidare genom t.ex. för- säljning, dock inte uthyrning (upphovsrättslagen 19 §). När ett verk har utgivits får de exemplar som omfattas av utgivningen visas offentligt. Motsvarande gäller om upphovsmannen har överlåtit exemplar av konstverk (upphovs- rättslagen 20 §).

17 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 17 Inskränkningar i upphovsrätten (forts.) Arkiv och bibliotek har rätt att framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram, 1. för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål, 2. för utlämning till lånesökande av enskilda artiklar eller korta avsnitt eller av material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original eller 3. för användning i läsapparater. (upphovsrättslagen 16 §)

18 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 18 Inskränkningar i upphovsrätten (forts.) Det finns också en möjlighet för arkiv och bibliotek att på begäran av en lånesökande framställa kopior för dennes privata bruk (12 § upphovsrättslagen). Exemplarframställning till lånesökande och för användning i läsapparater får idag endast ske genom reprografiskt förfarande. Enligt lagförslaget kommer det i framtiden få ske med valfri teknik. Enligt lagförslaget kommer arkiv och bibliotek också kunna sluta avtalslicenser om spridning av material till lånesökande digitalt.

19 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 19 Inskränkningar i upphovsrätten (forts.) Allmänna handlingar skall oavsett upphovsrätten tillhandahållas enligt 2 kap. tryckfrihetsförord- ningen. (upphovsrättslagen 26 b §)

20 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 20 Allmänna handlingar Upprättade allmänna handlingar som inte omfattas av upphovsrätt är 1) Författningar 2) Beslut av myndigheter 3) Yttranden av svenska myndigheter 4) Officiella översättningar Upphovsrätt gäller dock till verk vilka ingår i en handling som avses ovan om det är fråga om 1) kartor 2) alster av bildkonst 3) musikaliska verk eller 4) diktverk

21 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 21 Allmänna handlingar (forts.) Övriga myndigheters handlingar upphovsrätts- lagen får återges utan ersättning. Upphovsmannens ideella rätt måste dock respekteras. För följande verk krävs dock tillstånd: 1) kartor 2) tekniska förebilder 3) datorprogram 4) verk som skapats för undervisning 5) verk genom vetenskaplig forskning 6) bildkonst 7) musik 8) diktverk 9) verk av vilka exemplar genom en myndighets försorg tillhandahålls allmänheten i samband med affärsverksamhet

22 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 22 Allmänna handlingar (forts.) Scientologiregeln i sekretesslagen: Sekretess gäller för upphovsrättsligt skyddat verk som inte kan antas sakna kommersiellt intresse om det inte anses offentliggjort och kommit till myndigheten utan rättighetsinne- havarens samtycke. (sekretesslagen 8 kap. 27 §)


Ladda ner ppt "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Upphovsrätt FALK-konferens 25- 26 maj 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser