Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Breddinförande av Proaktiv Hälsostyrning. Bakgrund Idé: Den grundläggande idén för angreppssättet med Proaktiv Hälsostyrning är att systematiskt arbeta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Breddinförande av Proaktiv Hälsostyrning. Bakgrund Idé: Den grundläggande idén för angreppssättet med Proaktiv Hälsostyrning är att systematiskt arbeta."— Presentationens avskrift:

1 Breddinförande av Proaktiv Hälsostyrning

2 Bakgrund Idé: Den grundläggande idén för angreppssättet med Proaktiv Hälsostyrning är att systematiskt arbeta med ”tidig upptäckt”; att identifiera, förstå och sätta in rätt insatser i rätt tid minska ökande eller eskalerande behov av vård och omsorg som kan följa av en bräcklig situation.

3 Bakgrund Målgrupp: Mest sjuka äldre, multisviktande äldre, sköra äldre. Huvudmomenten: 1)”Ingångarna” och identifieringen, 2) Fördjupade bedömningar och planering samt 3) Åtgärder genom förberedda ”system” av insatser.

4 Bakgrund Pilotprojekt 2013: 3 hälsocentraler i Gävle och Hudiksvall samt biståndsbedömare i Gävle och Hudiksvalls kommuner och akutmottagningarna vid Gävle och Hudiksvalls sjukhus

5 Bakgrund Utvärderingen av pilotprojektet: De äldres behov av vård och omsorg i större utsträckning ses utifrån en helhet, planeras därefter och åtgärdas mer sammanhållet. De äldre och dess anhöriga informeras på ett tydligare och bättre om vård och omsorgsinsatserna genom den tidiga vårdplaneringen och den fasta vårdkontakten. De utsatta äldre i riskzonerna identifieras i större utsträckning och insatser sätts in tidigare. Pilotprojektet har visat att det går att arbeta på ett för alla mer värdeskapande sätt.

6 Breddinförande Syfte Syftet med ett breddinförande av Proaktiv Hälsostyrning är att etablera ett verksamhetssystem som realiserar möjligheterna till ett gott liv för den äldre samt till ett bättre resursutnyttjande med hög kvalitet inom landsting och kommuner.

7 Breddinförande Mål Målet är att etablera en arbetsmodell med individanpassade vårdinsatser som leder till att hälsan kan upprätthållas längre för den äldre individen och därmed skjuta upp behoven av särskilt boende, snabbt ökande hemtjänstinsatser och att rätt vård ges vid rätt tidpunkt på rätt vårdnivå och rätt plats.

8 Breddinförande Effektmål Brukaren/patienten upplever ökad trygghet Bättre resursutnyttjande genom färre onödiga och akuta insatser Antalet samordnade individuella vårdplaneringar ska öka. Andel av målgruppen som har en fast namngiven vårdkontakt ska öka Fallskador, trycksår, vårdrelaterade infektioner och undernäring ska minska. Antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen och återinläggningar inom 30 dagar ska minska

9 Breddinförande Översyn av arbetsmodellen (förslag) Åldersgränsen för screening höjs till 75 år Inledningsvis omfatta de som har minst två av de kroniska sjukdomar som ingår i den nationella strategin för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Samordnas med det nyligen införda arbetssättet Förstärkt utskrivningsprocess.

10 Breddinförande Genomförandet Startar i Gävle och Hudiksvall. Startar vid fyra till fem hälsocentraler i taget. Genomförandeteamet beräknas behöva ge ett omfattande stöd i processer och rutiner cirka tre till fyra månader. När arbetsmodellen är etablerad vid dessa hälsocentraler startar nästa omgång hälocentraler. Med denna arbetstakt beräknas breddinförandet ta cirka två år. Samverkansgrupp etableras vart efter nya kommuner involveras

11 Breddinförande Styrgrupp: Styrgrupp med 3-4 representanter för Länsledning Välfärd tillsätts

12 Utvecklingsledarna 2015

13 Genomförandeplan Överenskommelsen om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Grundläggande krav: ”I handlingsplanen ska utvecklingsledarnas roll och mandat anges liksom hur länet avser att fortsätta arbeta med utvecklingsledare när statlig finansiering upphör. Handlingsplanen ska även beskriva hur länet avser att skapa långsiktighet i det systematiska förbättringsarbetet och hur privata och idéburna utförare kan involveras.”

14 Ur ”Uppfyllelse av grundkrav enligt överenskommelse mellan regeringen och SKL om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre” ”Vid ett gemensamt möte den 8-9 maj 2014 mellan Nätverk Välfärd och Länsledning Välfärd diskuterades frågan hur det gemensamma utvecklingsarbetet ska drivas vidare då den statliga finansieringen upphör. Den allmänna uppfattningen var att det behövs stöd även fortsättningsvis för att driva på och hålla ut i förbättringsarbetet. Landstinget har för 2015 budgeterat för att fortsätta ge stöd till verksamheterna genom utvecklingsmotorena. Även kommunerna vill ge stöd till verksamheterna genom utvecklingsledarna. Hur detta stöd ska organiseras och finansieras behöver och kommer förberedas och diskuteras vid kommande möten med framförallt Länsledning Välfärd.”

15 Kampanjen Ramla inte

16 I samband med FN:s Internationella äldre dag 1 oktober, uppmärksammades fall och fallskador i Gävleborg genom kampanjen ”Ramla inte”. Inbjudan gick ut till samtliga kommuner i länet, Landstinget Gävleborg samt andra aktörer som vi tänkte skulle vilja delta, exempelvis daglighandel, apotek, pensionärsorganisationer, utbildningscentra med flera.

17 105 aktiviteter som anmälts till ”Ramla inte” pågick i länet under v 40. Några exempel: senioraktiviteter på sport- och simhallar, taxi som delade ut informationsmaterial om fallförebyggande åtgärder till sina kunder, hälsocentraler som ordnade stavgång och provsmakning av näringsdrycker, balansträning och styrketräning i grupp på särskilda boenden och hälsocentraler, information i sjukhusentréer och på sjukhusens specialistmottagningar,

18 Kostnader Kostnaden för material uppgår till 44.000 kr Kostnaden för webbredaktionen lg.se är ännu inte slutdebiterad projektet. De kostnader som i dagsläget redovisats är debiterade på medel från landstingets erhållna prestationsersättningen från SKL i satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” Kostnaden för kampanjen 2014 kommer att fördelas mellan landstinget och Region Gävleborg

19 Förslag till beslut av Länsledning Välfärd Godkänna att kampanjen ”Ramla inte” anordnas i samband med den internationella äldre dagen 1 okt 2015


Ladda ner ppt "Breddinförande av Proaktiv Hälsostyrning. Bakgrund Idé: Den grundläggande idén för angreppssättet med Proaktiv Hälsostyrning är att systematiskt arbeta."

Liknande presentationer


Google-annonser