Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Unga, maskulinitet och våld Föreläsning för ISIS Fredagen den 17 oktober Karen Austin Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Unga, maskulinitet och våld Föreläsning för ISIS Fredagen den 17 oktober Karen Austin Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor."— Presentationens avskrift:

1 Unga, maskulinitet och våld Föreläsning för ISIS Fredagen den 17 oktober Karen Austin Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

2 Om MUCF tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete. Alla unga mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång till inflytande och verklig tillgång till välfärd.

3 Regeringsuppdraget En studie som analyserar:
Tjejers och killars utsatthet för och användning av våld Pojkars och unga mäns attityder till och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld Metoder för förebyggande attityd- förändrande arbete

4 Kort om maskulinitet Maskulinitet kan ses som sociala normer, idéer och föreställningar om hur män förväntas vara samt också konsekvenserna därav Finns inte en allenarådande maskulinitet, vi talar därför om maskuliniteter

5 Kort om våld - definition
”Att uppsåtligt bruka eller hota att bruka makt eller fysisk styrka mot sin egen person, mot en annan människa, en grupp människor, en gemenskap eller ett samhälle, med följd eller tämligen sannolik följd att någon dör eller att det uppstår kroppsskada, psykisk skada, skador i den känslomässiga utvecklingen eller funktionshinder”. (WHO)

6 Kort om våld – olika former
Intrapersonellt (”self-directed”) Interpersonellt Kollektivt våld Direkt våld vs strukturellt våld

7 Kort om våld – olika former av direkt våld
Fysiskt våld Psykiskt våld Sexuellt våld Materiellt våld Latent våld

8 Bild från: Estrada, F. (1999): Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem.

9 Utsatthet för våld senaste året
Misshandel Killar 8,9 % (ca ) Tjejer 4,8 % (ca ) Sexualbrott Killar 0,5 % (ca 2 000) Tjejer 3,4 % (ca ) (NTU 2012, år)

10 Utsatthet för våld senaste året
Lindrigare våld (åk 9) Killar 27 % Tjejer 21 % Grövre våld (åk 9) Killar 8 % Tjejer 5 % (SUB 2008)

11 Misstänkta för.. 46% 41% Sexualbrott Misshandelsbrott
(Brå, misstänkta för brott 2011, )

12 Olika former av våld Skojbråk Mord Slå till Misshandel Knuffa
Systematiska kränkningar Utfrysning Allvarliga hot Retas Sexistiska skämt Sexuella övergrepp Blickar Våldtäkt Tafsningar Lindrigare Grövre

13

14 Attityder till våld “Lekar" med slag
Killar: 27 % gjort 58 % tar avstånd Tjejer: 10 % gjort 84 % tar avstånd Att skada eller förolämpa någon vid idrottsutövande Killar: 10 % gjort 86 % tar avstånd Tjejer: 2 % gjort 97 % tar avstånd (Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät 2012)

15 Kamratskapets betydelse
Gruppen central för många former av våldsutövande Starka normer kring maskulinitet Att ifrågasätta andras maskulinitet ”Att utsätta eller bli utsatt” Risk- eller skyddsfaktor

16 Förväntningar utifrån kön
9 av 10 upplever förväntningar utifrån kön Kvinnliga tjejer och manliga killar Omgivningens förväntningar upplevs starkare än egna åsikter (Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät 2012)

17 Attityder till maskulinitet
tjejer killar Det finns förväntningar hur jag ska vara som kille eller tjej 90 % 87% Det är viktigt att tjejer är kvinnliga 25 % 54 % Det är viktigt att killar är manliga 32 % 56 % De flesta i mitt umgänge/min omgivning tycker att det är viktigt att killar är manliga 59 % 64 %

18 Homo- och bisexuella ungdomar extra utsatta
Utsatthet för både våld och hot om våld: 4 gånger vanligare bland killar 2,5 gånger vanligare bland tjejer Hot om våld lika vanligt för båda könen, men utsatthet för våld betydligt högre hos killar och transpersoner. (Nationella folkhälsoenkäten 2005,2008)

19

20 Var blev du utsatt senaste gången?
(SUB 2008) Grövre våld Lindrigare våld Tjejer Killar Skolan/skolgården 34 46 39 59 I bostaden 17 3 25 5 Hemma hos annan 13 1 8 4 Kommunikationsmedel 7 2 Café, fritidsgård, gata m.m. 30 47 26

21 Relation till förövaren vid misshandel
Tjejer Killar Närstående 28 % 3 % Bekant 34 % 23 % Helt okänd 39 % 74 % (Nationella trygghetsundersökningen, 2011, Brå)

22 Våld i ungas nära relationer
Unga extra utsatta – men låg kunskap Svårt för unga att identifiera sig som utsatt eller utövare Föräldrars och kompisars reaktioner kan förvärra ”Sårbar” tid i livet Få tidigare erfarenheter och kunskap att relatera till Vanligt med sexuellt våld (Gottzén och Korkmaz, 2012)

23 hon ska på en fest osv. flippar jag ut totalt.
”det är så att jag är sjukt svartsjuk av mig. tex så finns det en tjej jag bryr mig väldigt mycket om och jag gillar henne sjukt mycket. vet inte riktigt var jag har henne men så fort jag får höra att hon ska på en fest osv. flippar jag ut totalt. Jag säger inget men jag spricker inombords liksom. det räcker med att jag ser att hon har blivit vän med någon kille på facebook så måste jag veta allt, vem han är, varför han addat henne osv. hjälp vafan?" Citat från frågelådan på UMO.se

24 Citat från frågelådan på UMO.se
" har valt att vända mig till er angående min korta stubin eftersom jag själv anser att detta är ett problem som kan lösas med en enkel åtgärd och har därför inte tagit kontakt med någon slags mottagning. de två anledningarna till att jag tror att varför jag har kort stubin är antingen att det beror på min dåliga självkänsla eller om det är hormonrubbingar eftersom jag är mitt i tonåren." Citat från frågelådan på UMO.se

25 Attityder till sexualbrott
99% av de unga tar avstånd från att ”tvinga eller försöka tvinga någon till sexuella handlingar” … samtidigt instämmer en stor andel i olika ”våldtäktsmyter” GRÅZON! (Ungdomsstyrelsen Ungdomsenkät, 2012 samt Unga, sex och internet, 2009)

26 Attityder till jämställdhet
Viktigt med jämställdhet mellan killar och tjejer 95% instämmer (killar 92%, tjejer 98%) (Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät 2012) tjejer killar I stort sett är män bättre chefer än kvinnor 6,6% 21,2% Kvinnor bör ta ett större ansvar än män när det gäller sysslor i hemmet 6,0% 16,5% I en familj bör kvinnan ta det största ansvaret för barnen 14,4%

27 Sambandsanalys Instämmer i stereotypa påståenden om könsroller och maskulinitet samt utövat våld Killar: risken ökar med 3,2 gånger Tjejer: risken ökar med 2,5 gånger

28 Vad ger resultat? Manualbaserat och/eller relationsbaserat?
Genusperspektiv Kunskaps- och teoribaserat Kontinuerligt Tidiga insatser Interaktiva och varierande metoder Samverkan och olika preventionsnivåer Åskådarperspektiv – ”bring in the bystander”

29 Unga sex och internet Endast 5% % 2009 Erfarenhet av att få sexuella förslag Tjejer 47% och Killar 10% Sex mot ersättning. Endast 1% (20 00 unga) Ny webbplats

30 Mer information E-post: Web:

31 Användande av våld Misstänkta för misshandelsbrott
Misstänkta för sexualbrott (Brå, misstänkta för brott 2011, )

32 Två intervjustudier Misslyckanden i skolan
Utsatt för mobbing, utsätter andra för mobbing Våld, pengar, droger skapar en alternativ maskulin identitet Exkludering från en generell samhällskontext, inkludering i en maskulint sammanhang inriktad på kriminalitet och våld Våld fyller en funktion - för individen mot gruppens ”maskulina centrum” Slutar med våld genom möjligheten till en ”alternativ mansroll”, ex. genom faderskap och relationer (Bäcklin, Carlsson & Pettersson, 2012)

33 Om Ungdomsstyrelsen tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.

34 Svensk ungdomspolitik
Den ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma– rätt till välfärd antogs av riksdagen 2004. De övergripande målen för ungdomspolitiken är: att alla unga mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång till inflytande och verklig tillgång till välfärd. Fem huvudområden Utbildning och lärande Arbete och försörjning Hälsa och utsatthet Inflytande och representation Kultur och fritid

35 Huvudsakliga resultat
Våldet vardag för många barn och unga Ungas utsatthet för våld två-fyra gånger högre än äldres Unga utsätts för sexualbrott betydligt oftare än äldre Låg kunskapsnivå om våld i ungas nära relationer

36 Huvudsakliga resultat
Unga män är den grupp som oftast är inblandade i våldshändelser - både som förövare och offer Samband mellan attityder till kön och jämställdhet samt våldsutövande Få förebyggande insatser som blivit effektutvärderade

37 Två intervjustudier Misslyckanden i skolan
Utsatt för mobbing, utsätter andra för mobbing Våld, pengar, droger skapar en alternativ maskulin identitet Exkludering från en generell samhällskontext, inkludering i en maskulint sammanhang inriktad på kriminalitet och våld Våld fyller en funktion - för individen mot gruppens ”maskulina centrum” Slutar med våld genom möjligheten till en ”alternativ mansroll”, ex. genom faderskap och relationer (Bäcklin, Carlsson & Pettersson, 2012)

38 Förslag Stimulera forskning och erfarenhetsutbyten
Uppmärksamma unga som offer och förövare Stimulera utvärdering och ett universellt förebyggande arbete Utveckla arbetet med jämställdhet och sex- och samlevnadsundervisning

39 Diskussion Vad är era tankar utifrån presentationen? Frågor? Kommentarer? Hur tänker ni kring att skolan utgör en central arena för det lindrigare såväl som det grova våldet bland unga? Hur kan man arbeta förebyggande med maskulinitets- normer för att stävja våldet som äger rum i framförallt killars kamratgäng? Hur ser ni på fortsatt samarbete med Ungdomsstyrelsen? Är det möjligt och i så fall kring vad?

40 Riskfaktorer för våld och kriminalitet
Ekonomisk utsatthet i familjen Kriminalitet i familjen Föräldrars bristande tillsyn På individnivå Misslyckad skolgång Hyperaktivitet Dålig impulskontroll Antisocialt beteende

41 Riskfaktorer för våld och kriminalitet
Betydelse Att ha varit berusad före 13 års ålder Att umgås med ”socialt missanpassade” kamrater Att ha föräldrar som inte vet var den unge är på helgkvällar Låg kognitiv förmåga Saknade betydelse Föräldrars socioekonomiska bakgrund och utbildningsnivå Arbetslöshet Invandrarbakgrund

42 Attityder och värderingar
Regeringsuppdraget Attityder och värderingar Våldsutsatthet Våldsanvändning Förebyggande arbete Jämställdhet Maskulinitet

43 Våld Kön Unga Jämställdhet Attityder Maskulinitet Kamratskap Förebyggande arbete Homofobi

44 Citat från frågelådan på UMO.se
"vad gör man om ens flickvän slår en och är elak? Man vill ju inte berätta, för det är töntigt att bli slagen av sin flickvän...jag vill bara lämna henne, på ett manligt sätt" Citat från frågelådan på UMO.se

45 Citat från frågelådan på UMO.se
" jag har konstanta känslor av att jag kommer att misslyckas i gymnasiet, även om jag har toppbetyg. /…/ Jag känner mig nästan lite mentalt ostabil ibland, men jag försöker alltid hålla det gömt inne i mig. Jag skulle inte vilja gå och prata med någon ansikte mot ansikte, då jag har svårt att uttrycka i samtal. Så jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig. " Citat från frågelådan på UMO.se


Ladda ner ppt "Unga, maskulinitet och våld Föreläsning för ISIS Fredagen den 17 oktober Karen Austin Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser