Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Facklig grundutbildning för STs medlemmar - Meningen med fackföreningar - Kollektivavtal – den svenska modellen - STs organisation - Ditt inflytande på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Facklig grundutbildning för STs medlemmar - Meningen med fackföreningar - Kollektivavtal – den svenska modellen - STs organisation - Ditt inflytande på."— Presentationens avskrift:

1

2 Facklig grundutbildning för STs medlemmar - Meningen med fackföreningar - Kollektivavtal – den svenska modellen - STs organisation - Ditt inflytande på arbetsplatsen - Ditt inflytande i facket - Facket i framtiden Tillsammans i ST

3 Fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag Ca 90 000 medlemmar inom statliga verksamheter (myndigheter, affärsverk, universitet/högskolor, statligt ägda bolag eller statligt finansierade stiftelser) Fackförbundet ST

4 Förbundets uppgift är att tillvarata och främja medlemmarnas ekonomiska, sociala, yrkesmässiga och andra fackliga intressen, verka för jämställdhet mellan könen, främja mångfald samt motverka all form av diskriminering i arbetslivet. Förbundet är partipolitiskt obundet, men agerar i politiska frågor utifrån medlemmarnas intressen. ST arbetar för att alla på arbetsplatsen – oavsett befattning, arbetsuppgifter och utbildning – samlas i en facklig organisation, det vill säga arbeta för en vertikal organisering. Ur STs stadgar – portalparagrafen

5 Förbundets uppgift är att slå vakt om tanken att det är medlemmarna som tillsammans formar den fackliga verksamheten Förbundet arbetar för att öka den fackliga styrkan, stärka sammanhållningen och öka solidariteten på arbetsplatsen

6 Trygghet Demokrati Solidaritet Sammanhållning STs grundläggande fackliga värderingar

7 Varför valde du att gå med i ST? Vad tycker du om STs grundvärderingar? Lever ST upp till värderingarna? Känns begrepp som trygghet, demokrati, solidaritet och sammanhållning viktiga idag? Att diskutera

8 TCOSACOLO 17 förbund24 förbund15 förbund STDIKSEKO Civilekonomerna JUSEK Fackförbund inom statens område

9 TCOSACOLO ST i OFRSACO-SSEKO Organisation/förbund som förhandlar Enskilda SACO-förbund Delegation från ST till enskilda ST-avdelningar

10 Kollektivavtal – vad är det? Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation (eller enskild arbetsgivare) Kollektivavtal kompletterar och är förmånligare än lagstiftning Kollektivavtal innehåller regler och anställningsvillkor och andra överenskommelser Finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen omfattas alla på arbetsplatsen av avtalet, oavsett om du är medlem i det fackförbund som slutit avtalet, eller ej

11 Lagar Riksdagen stiftar lagar och kan ge i uppdrag till myndigheter att utfärda föreskrifter Centrala kollektivavtal förhandlingar mellan arbetsmarknadens centrala parter Lokala kollektivavtal tecknas mellan ST-avdelningar och myndigheten/bolaget Lokal-lokala kollektivavtal tecknas mellan ST-sektion/klubb och del av myndighet/bolag Individuella avtal tecknas mellan enskild medarbetare och arbetsgivare Kollektivavtal – den svenska modellen Kollektivavtal på olika nivåer

12 Kollektivavtal – den svenska modellen Vad regleras i kollektivavtal? Lagar (arbetsmiljö, semester, arbetstid, jämställdhet, diskriminering till exempel) Centrala kollektivavtal (ALFA, samverkansavtalet, löneavtal, pensionsavtal till exempel) Lokala kollektivavtal (arbetstid, samverkan, löner till exempel) Lokal-lokala kollektivavtal (arbetstid, friskvård, samverkan, lön till exempel) Individuella avtal (avtal mellan anställd och arbetsgivare)

13 Bidrar till stabilitet på arbetsmarknaden En modell för att lösa tvister i frågor som regleras i kollektivavtalet Förbättrade villkor för den enskilde jämfört med lagstiftningen Avtalet tecknas mellan två likvärdiga parter Stärker individen och motverkar godtycke och diskriminering Varför är det bra med kollektivavtal?

14 Organisationsgrad Antalet anställda som är medlemmar i ST En hög organisationsgrad innebär en ökad facklig styrka! Representativitet Vilken sammansättning ST har på arbetsplatsen (yrkeskategorier, kön, ålder, etnisk bakgrund etc) Bred representativitet innebär facklig styrka då ST kan säga sig företräda alla på arbetsplatsen = arbetsplatsfacket för alla! Många och olika

15 Vision: ST ska vara ett stöd för medlemmens individuella utveckling och vara arbetsplatsfacket för alla Mål: Målet är att stärka STs ställning på arbetsplatserna genom ökad representativitet och organisationsgrad STs vision och mål

16 Vilka lokala kollektivavtal finns på din arbetsplats? Vad kan hända med inflytandet över kollektivavtalen om ni blir för få ST-medlemmar på din arbetsplats? Hur ser er organisationsgrad och representativitet ut idag? Att diskutera

17 STs organisation

18 Hur är ST organiserat på din arbetsplats? Vilken avdelning/sektion/klubb är du med i? Vilka är förtroendevalda på din arbetsplats, vilka uppgifter har de? Finns facket ”nära” på arbetsplatsen? Att diskutera

19 MBLSamverkan FörhandlarSamverkar FöreträderDirektinflytande Före beslutPå idéstadiet Ditt inflytande på arbetsplatsen

20 Utvecklingssamtal Samtal mellan chef och medarbetare om till exempel mål och uppgifter, kompetensutveckling, arbetsklimat, samarbete Arbetsplatsträffar Träffar inom arbetslaget/enheten där frågor som rör verksamhet, arbetsmiljö och bemanning tas upp – chef och medarbetare deltar Samverkansgrupp Består av chefer och representanter för samtliga fackliga organisationer, behandlar frågor som arbetsplatsträffen inte kunnat enas kring eller inte har beslutsrätt över Olika samverkansformer

21 Har ni samverkansavtal på din arbetsplats? Vad händer om ni inte kan enas i en fråga på arbetsplatsträffen? Hur hanterar ni arbetsmiljöfrågor i samverkan? Vilka fördelar och nackdelar har samverkan respektive MBL? Att diskutera

22 Dialog i vardagen Medlemsmöten – direktpåverkan Årsmöten Motioner Ditt inflytande i facket

23 Har ni regelbundna medlemsmöten på din arbetsplats? Vilka frågor känns angelägna att arbeta med just nu? I framtiden? Hur jobbar ni vidare med frågorna? Att diskutera

24 Fackets dubbla roll: - Förvalta det som uppnåtts - Driva på utvecklingen av löner och villkor Facket i framtiden

25 Vad kommer begreppen trygghet, demokrati, solidaritet och sammanhållning att innebära i framtiden? Hur skulle du vilja se STs organisation i framtiden? Hur ser ditt framtidsfackförbund ut? Kan du bidra till att utveckla det fackliga arbetet på din arbetsplats? Att diskutera

26 Tre förbund – ST, SKTF, Unionen Partipolitiskt obundna Studerande (på minst 25%) vid universitet, högskola men även folkhögskola, KY-utbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar Omkring 17 000 medlemmar (juni 2007) TRIA – ett fackligt samarbete

27 STs medlemsavgift

28 - Information direkt på arbetsplatsen (ST-anslagstavla med information från ST och från avdelningen/sektionen/klubben intranät om det finns) - - Direktkontakt med förtroendevalda på arbetsplatsen - - ST Direkt (020-578 578) - www.st.org - medlemssidorna - STs regionala kontor - STs a-kassa (08-534 809 12) - ST Press (medlemstidningen) Kontaktvägar för dig som medlem


Ladda ner ppt "Facklig grundutbildning för STs medlemmar - Meningen med fackföreningar - Kollektivavtal – den svenska modellen - STs organisation - Ditt inflytande på."

Liknande presentationer


Google-annonser