Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.lvn.se PORTFÖLJ blev KOFFERT eller KULTUR- SAMVERKANSMODELL ”En koffert med tydlig packsedel”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.lvn.se PORTFÖLJ blev KOFFERT eller KULTUR- SAMVERKANSMODELL ”En koffert med tydlig packsedel”"— Presentationens avskrift:

1 www.lvn.se PORTFÖLJ blev KOFFERT eller KULTUR- SAMVERKANSMODELL ”En koffert med tydlig packsedel”

2 www.lvn.se KULTURSAMVERKANSUTREDNINGEN - SPELA SAMMAN SOU 2010:11 UTGÅNGSPUNKTER: Medborgarperspektivet – främja allas möjlighet att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud Värna och utveckla den kulturella infrastrukturen Föra ansvar och befogenheter närmare länets invånare Förtydliga statens strategiska roll Ge utrymme för regionala skillnader

3 www.lvn.se För att uppnå målen ska kulturpolitiken : främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. NATIONELLA MÅL FÖR KULTUREN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

4 www.lvn.se KULTURSAMVERKANSUTREDNINGEN – SPELA SAMMAN Förslagen i korthet Statens stöd till regional kulturverksamhet samlas under ett anslag som uppgår till ca 1,2 miljarder (V-norrland ca 50 milj). Treåriga regionala kulturplaner utgör grund för medelstilldelningen. Planerna ska ha förankring hos kommunerna och tas fram efter dialog med civilsamhället och kulturlivet Kulturrådet betalar ut medel till landstingen som fördelar bidrag till institutioner och annan verksamhet

5 www.lvn.se KULTURSAMVERKANSUTREDNINGEN – SPELA SAMMAN Förslagen i korthet (forts.) Modellen införs fr.o.m. 2011 i fem län Den bör vara helt genomförd senast 2015 Ett samverkansråd inrättas med berörda myndigheter Lagändringar för att gynna länsöverskridande samverkan. Utvecklingsmedlen ska i första hand gå till länsöverskridande projekt.

6 www.lvn.se KULTURSAMVERKANSUTREDNINGEN KU 2009:02 Processen i Västernorrland - Inriktningen är att kunna komma med i koffertmodellen 2012 - Beslut i Regionala nämnden 2010-01-19 om start av arbete med regional kulturstrategi/-plan - Kulturforum får en central roll (styrgrupp) - Kulturforums arbete under året inriktas i huvudsak på arbetet med kulturplanen. Start 19/3 - Utgångspunkt: Befintliga styrdokument (bl. a länsvision för kulturen, Avsiktsförklaring Landstinget – Kulturrådet) - Landstinget driver processen i samverkan med Kommunförbundet - Arbetsgrupp, lokala samråd, dialogmöten, seminarier - Förankring politiskt lokalt och regionalt - Parallellprocesser : RUP (Regional utvecklingsplan), Kulturarv nu

7 www.lvn.se KULTURSAMVERKANSMODELLEN - KOFFERTEN KU 2009:02 Kulturplanens innehåll - Medborgarna ska ha tillgång till … * teater, dans och musik * musieiverksamhet /kulturmiljöarbete * Konst - och kulturfrämjande verksamhet * regional arkivverksamhet * filmkulturell verksamhet med inriktning barn och unga * hemslöjd sfrämjande verksamhet - Koppling till bredare länsvisa utvecklingsstrategier (RUP, RTP m fl) - Nulägesbeskrivning av den regionala kulturverksamheten i länet och hur den finansieras - Analys av utvecklingsmöjligheter för kulturen i länet - En redogörelse för hur man avser att uppnå de nationella kulturpolitiska målen - Redogörelse för hur parter förväntas medverka i genomförandet - Långsiktighet – treårsplaner - Ska vara möjliga att följa upp och utvärdera

8 www.lvn.se VAD FINNS I KOFFERTEN IDAG OCH VAD KAN FINNAS? Kulturverksamhet som kommer ett helt län till godo Hit räknas även lokala institutioner med regional betydelse Stöd ska även kunna ges till verksamhet som inte drivs i institutionsform eller som konsulentverksamhet

9 www.lvn.se SCENKONSTBOLAGET/TEATER SCENKONSTBOLAGET/NORRDANS SCENKONSTBOLAGET/FILM SCENKONSTBOLAGET/MUSIK MURBERGET LÄNSMUSEET V-NORRLAND KONSULENTER/TEATER, DANS, KONST/SLÖJD [LÄNSBIBLIOTEKET]

10 www.lvn.se Vem gör vad i modellen? STATENS KULTURRÅD : Företräder staten i dialogen med landsting och regioner Fördelar statliga medel till respektive län Ansvarar för att alla berörda kulturområden finns med Bistår med stöd när det gäller kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte regionalt och lokalt Ansvarar för uppföljning och återrapportering till

11 www.lvn.se Vem gör vad i modellen? LANDSTINGEN : Företräder länet i dialogen med staten Ansvarar för och samordnar arbetet med att ta fram regionala kulturplaner Fördelar statliga medel direkt till kulturverksamheterna i länet Ansvarar för länsvis återrapportering till Kulturrådet

12 www.lvn.se Vem gör vad i modellen? KOMMUNERNA : Samverkar med landstingen i framtagandet av de regionala kulturplanerna I många fall delat huvudmannaskap och/eller finansiering av berörda institutioner och verksamheter


Ladda ner ppt "Www.lvn.se PORTFÖLJ blev KOFFERT eller KULTUR- SAMVERKANSMODELL ”En koffert med tydlig packsedel”"

Liknande presentationer


Google-annonser