Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utmaningsrätt Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-23, KF § 39, att anta en policy för s.k. utmaningsrätt av Ängelholms kommuns verksamheter. Med utmaningsrätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utmaningsrätt Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-23, KF § 39, att anta en policy för s.k. utmaningsrätt av Ängelholms kommuns verksamheter. Med utmaningsrätt."— Presentationens avskrift:

1 Utmaningsrätt Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-23, KF § 39, att anta en policy för s.k. utmaningsrätt av Ängelholms kommuns verksamheter. Med utmaningsrätt menas att någon riktar ett önskemål till kommunen om att del av kommunens verksamhet ska upphandlas. Med kommunens verksamhet avses sådan som kommunen driver med egen anställd personal. Policyn anger att all verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, dock med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner, vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal I policyn framgår vidare att det är respektive facknämnd som beslutar om en utmaning ska antas eller inte.

2 Utmaningar hitintills Hela kommunens kosthållning för skola och äldreomsorg Tömning av papperskorgar Mätningverksamheten Redan utlagda delar Omkring 25 % av lokalvården har skötts av två privata entreprenörer sedan 2007-01-01. Av­talet går ut 2009-12-31 med option på 1 års förlängning. Ca 30 % av parkverksamheten har drivits av en privat entreprenör sedan 2008-04-01 med ett avtal som löper till 2011- 03-31 med möjlighet till 2 års förlängning.

3

4 Utmaningsrätt mätningsverksamheten Mätcenter AB önskar ta över hela eller delar av mätverksamheten Vi kan utföra hela kommunens mätverksamhet minst 30% billigare med en högre kvalité Vi frigör resurser så att Ni kan driva och fokusera på för er viktiga frågor Mätning hör ju egentligen inte till kommunens kärnverksamhet

5 Utredning utmaningsrätt kart-och mät Bakgrund angående karthållning och mätning, en kommunal basverksamhet Reflektioner angående utmaningsrätt Sammanfattning Förslag till beslut

6 Sammanfattning utredningen Kart- o mätverksamheten har en väl anpassad organisation med moderna hjälpmedel och hög kompetens. Totalt 9 personer på avdelningen varav 5 personer i fällt. Vi är en organisation som idag är väl anpassad för arbetsuppgifterna utan att vara alltför sårbar. Sammarbetssavtal med Båstads kommun om gemensam databashantering och mätning motsvarande c:a ett manår och erbjuder även privata kunder i Båstad mättjänster. Hög kvalité till låga kostnader. Mätorganisationen storlek kontra administration/programvaror. Om delar av mätverksamheten läggs ut kommer timkostnaden att öka då kostnader för databas och programvaror i stort sätt blir densamma. Förödande att ta bort den gren vi sitter på. Mätverksamheten är nära knuten till plan- och byggprocessen samt till kommunens övriga kart- och databasverksamhet. Minskade intäkter och uppkomna externa kostnader skulle innebära att verksamheten i så fall måste skattefinansieras med minst 2,5 milj. årligen om utmaningen antas.

7 Kart- o mätavdelningen har i c:a 20 år arbetat som resultatenhet med tidsredovisning och noggrann redovisning i budget av intäkter o kostnader TIDSFÖRDELNING 2009 Skattefinansiering Kartbasen Uppdrag SUMMA 649 t 2431 t6314 t 9394 t 3,4 % 12,5 % 32,5% 47 % Fördelad tid 6,9 25,9 % 67,2 % 100% Timkostnad 5475 000 kr / 9395 = 582 kr/tim

8

9 Jämförelse taxor kart- och mätverksamheten Kommun Personer Timdeb. Husutsättning Lägeskontr Nybbygn.karta Ängelholm 9 550 7 560 1 520 5 400 Båstad 3 810 timdeb timdeb 5 287 Åstorp 2 875 5 200 2 700 5 500 Höganäs 7 snitt 713 10 000 5 450 8 687 Landskrona 630 4 352 2 176 3 520 Helsingborg 18,5 920 8 500 4 370 5 520 Lund 600 7 583 3 292

10 Om mätverksamheten läggs ut på konsult kan det få konsekvenser för mätverksamhetens ekonomi enligt nedan: 2009 års kostnader2009 års intäkter 5, 5 milj.5, 7 milj. mätverksamheten läggs ut på konsult förlorade årliga intäkter och utgifter:minskade årliga kostnader: mätuppdrag - 3 500 000löner 4 pers1 690 000 datorlicenser 120 000 Externa kostnaderbilkostnader 150 000 best. konsult - 500 000 – 1 milj.kommunikation 30 000 adm. hyra m.m 250 000 summa ca: 4 500 0002 250 000 Dessutom riskerar vi at förlora avtal med Båstad värde av licens o serveravgifter: c:a - 250 000 förlust c:a 2 500 000

11 Vi finns nära kunderna och har inte uppdrag i hela Skåne med långa körtider Kart -o mätavdelningen har idag mycket hög service och kvalité på utförda uppdrag. Vi får ofta respons av beställare på att vi är flexibla och snabba. Det har konstaterats att de flesta mätuppdrag som av tekniska kontoret lämnats ut till konsulter har i många fall sämre kvalité och framförallt har dokumentationen varit av den art att inläggning av dessa data i Oracledatabasen har tagit 10-20 gånger så lång tid som vid dokumentation i egen regi Samordnad mätning för NVDB, byggnadsregister, adressregister med annan uppdragsmätning

12 Redan idag är mätverksamheten konkurrensutsatt av lokala konsulter och entreprenörer. Avdelningen arbetar med fri konkurrens på de flesta områden men i huvudsak anlitas vi för de flesta mätuppdragen i kommunen, troligen på grund av den goda servicen, kvalitén och flexibiliteten och till rimliga kostnader Svårlösliga it-säkerhetsfrågor. Arbetsmiljö- och ansvarsfrågor? Hela fastighetsbildningsprocessen är att betrakta som myndighetsutövning och Lantmäteriet har enligt lagstiftningen endast möjlighet att i två fall använda annan kompetens än sin egen - genom kommunal förrättningsmedverkan samt förordnande av sakkunnig i enskilt ärende. Mot den bakgrunden har Lantmäteriets inte möjlighet att ha avtal om förrättningsmedverkan med Ängelholms kommun, om all mätningsteknisk verksamhet skulle upphandlas av privat aktör. Kommunen har för avsikt att bilda kommunal lantmäterimyndighet. Detta innebär att förrättningsverksamheten rattionalliseras och samordnas med mätverksamheten. Även ny kompetens måste tillföras.

13 Nära framtid Konkurensutsättningsplan Införa Leanmetoden? Beslutet blev att inte anta utmaningen Thomas.bauer@engelholm.se


Ladda ner ppt "Utmaningsrätt Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-23, KF § 39, att anta en policy för s.k. utmaningsrätt av Ängelholms kommuns verksamheter. Med utmaningsrätt."

Liknande presentationer


Google-annonser