Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Simklubben Elfsborgs strategiska plan 2013—2016

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Simklubben Elfsborgs strategiska plan 2013—2016"— Presentationens avskrift:

1 Simklubben Elfsborgs strategiska plan 2013—2016

2 Innehåll Inledning Simklubben Elfsborgs uppgift, vision och ledord
Prioriterade områden 2013—2016 Simkunnighet, träning och tävling Sim- och teknikskola Tävlingsverksamhet Vattenpolo Vuxensim Handikappsim Föreningen Alidebergsbadet Arrangemang Varumärket Simklubben Elfsborg Långsiktiga mål Att styra mot målen Strategi i praktiken Svenska Simförbundets kärnvärden, uppgift, vision och värdegrund Idrottens vision, verksamhetsidé och värdegrund

3 Inledning Den strategiska planen 2013—2016 är Simklubben Elfsborgs övergripande styrdokument för perioden. Den vänder sig till Simklubben Elfsborgs personal, styrelse, kommittéer, ledare, medlemmar och simmarföräldrar. Planen visar vilka områden som är prioriterade i verksamheten och anger önskvärt läge, långsiktigt mål samt strategiska aktiviteter för att nå dessa. Den strategiska planen ska vara vägledande i utformningen av verksamhetsplanerna för perioden. Alla med besluts- och lednings-funktion inom Simklubben Elfsborg hittar stöd för policyskapande och beslut i den strategiska planen. Den strategiska planen för 2013—2016 utgår från utvärdering av simklubbens verksamheten samt Svenska Simförbundets respektive Västsvenska Simförbundets Strategiska Plan 2013—2016. För Simklubben Elfsborg är det viktigt att genom ett övergripande arbete ge förutsättningar för att utveckla föreningen. Genom att etablera en strategisk plan som sträcker sig över flera år säkerställer vi kontinuitet och långsiktig utveckling i vår i övrigt termins-/årsbaserade verksamhet. I planen är hänsyn taget till Borås Stads Vison 2025 ”i Borås tar vi gemensamt ansvar för barn och unga”. Särskilt har följande målområde beaktats: ”Borås Stad skall uppmuntra och stödja medborgare och ideella organisationer som bidrar till barn och ungas utveckling och lärande. Föreningsverksamhet bidrar till att ge barn och unga en god demokratisk fostran och goda uppväxtvillkor.”

4 Borås Stads Fritids- och Folkhälsoförvaltnings (FoF) huvuduppgift har också beaktats:
”Främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. FoF ansvarar även för att genom såväl riktade som generella insatser förbättra hälsan hos stadens befolkning” Planen har arbetats fram av en projektgrupp i nära samverkan med Simklubben Elfsborgs operativa organisation och styrelse. I maj 2013 startades arbetet med en omvärlds- och konkurrensanalys där vi sökte svaret på frågan: ”Vilka omvärldsfaktorer, tendenser och trender finns som kan ha effekt på verksamheten på sikt. Vilka framtidsscenarier kan påverka oss inom den strategiska perioden?”. Några exempel är: I åldersgruppen 0-9 år finns ca 10% av barnen i Borås Stad i vår verksamhet Första och andra generationens invandrare är underrepresenterade i vår verksamhet Simkunnighet är en del av läroplanen i årskurs 1-9 med krav på simkunniga elever i årskurs 6 Ett stort problem inom svensk ungdomsidrott är att behålla ungdomarna under tonåren, framförallt tjejerna Därefter fortgick arbetet under sommaren och tidig höst. En arbetsgrupp arbetade under en tvådagarskonferens, i oktober 2013, vidare med planen. De idéer och synpunkter som framkom där låg till grund för projektgruppens fortsatta arbete under hösten. Den slutliga planen fastställdes i januari 2014 av Simklubben Elfsborgs styrelse. Den strategiska planen 2013—2016 fokuserar på Simklubben Elfsborg men innehåller också några övergripande delar från Svenska Simförbundet och Riksidrottsförbundet som tillsammans ligger till grund för all verksamhet i simmarsverige.

5 Simklubben Elfsborgs uppgift
Simklubben Elfsborg ska främja simkunnigheten i Borås Stad med omnejd och vara det naturliga valet för alla som vill utveckla sin simkunnighet, motionera, träna eller tävla i simidrott. Simklubben Elfsborg ska utveckla simidrotten och bereda möjlighet för alla som vill motionera, träna eller tävla i Borås Stad med omnejd. Simklubben Elfsborg ska verka i enlighet med simidrottens kärnvärden och Simklubben Elfsborgs ledord.

6 Simklubben Elfsborgs vision
Simklubben Elfsborg ska stadigvarande vara en av Sveriges främsta simklubbar och kunna erbjuda barn, ungdomar och vuxna motion, träning och tävling i förekommande simidrotter. Simklubben ska också utveckla och vårda simklubbs-traditionen och föreningsprofilen kopplat till simidrotten samt fostra ungdomar socialt och kulturellt.

7 Simklubben Elfsborgs ledord SIMIDROTT – KAMRATSKAP - ENGAGEMANG
imidrotten främjar simkunnighet, erbjuder möjlighet för alla att deltaga och utvecklas med utgångspunkt från motion, hälsa, träning samt tävling inom förekommande simidrotter. amratskapet byggs på respekt, ansvar, förståelse för varandra och allas lika värde. Vår klubbmiljö präglas av samverkan, öppenhet och god kamratskap som grund för vår idrottsliga utveckling. S K E ngagemang, delaktighet och gemensamt ansvar ger mervärde och ligger till grund för det ideella åtagandet. Idrottsledarna och andra föreningsmedlemmar som ställer upp uppmuntras, visas erkännande och ges möjlighet till utveckling.

8 Prioriterade områden 2013—2016
Prioriterade områden - verksamhetsområden där det ska läggas extra fokus, energi och resurser Simkunnighet, träning och tävling Föreningen Alidebergsbadet Arrangemang Varumärket Simklubben Elfsborg Önskvärt läge beskriver vårt tillstånd inom respektive område i slutet av 2016 Långsiktigt mål mål för 2016 som i hög grad är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna (målen utgår från 2012 års utfall om inget annat anges) Strategiska aktiviteter talar om vad vi ska göra för att uppnå målen

9 Simkunnighet, träning och tävling
Simkunnighet, träning och tävling är uppdelat på följande områden Sim- och teknikskola Tävlingsverksamhet Vattenpolo Vuxensim Handikappsim

10 Sim- och teknikskola Önskvärt läge Långsiktigt mål
Vi organiserar, strukturerar och genomför verksamhet som ger alla barn och ungdomar möjlighet att deltaga i verksamhet oavsett bakgrund, färdighet och förutsättningar Verksamheten håller en hög nivå och vi är det naturliga valet för att uppnå och vidareutveckla simkunnighet Långsiktigt mål Ökat simkunnigheten bland barn i Boråsområdet genom att organisera mer än 1450 barn under 10 år i sim- och teknikskolan Minst 230 barn i teknik- och medleyskolan Strategiska aktiviteter Utöka verksamheten i simhallarna Borås Simarena samt i Dalsjöfors och Viskafors Utveckla och säkerställa en kvalificerad ledarstab genom att utöka antalet utbildade ledare anpassat för ett ökat antal barn i verksamheten Bedriva verksamhet för alla åldersgrupper – från babysim till tävlingssimning Bedriva riktad verksamhet för nyanlända flyktingar och första och andra generationens invandrare samt arbeta aktivt ihop med Borås Stad i integrationsfrågor Arbeta för att främja en röd tråd från simskola till tävlingssimning Bedriva verksamhet i vattnet från morgon till kväll alla dagar i veckan Bedriva skolsim i samarbete med Borås skolor enligt SSF’s riktlinjer Utveckla och utöka lovverksamhet, kollo/lägerverksamhet samt privatundervisning Bedriva verksamhet för de som vill simträna/tävla utan att elitsatsa

11 Tävlingsverksamheten
Önskvärt läge Vi utvecklar varje tävlingssimmare professionellt Vi bedriver en välstrukturerad verksamhet för att skapa bredd i tävlingsverksamhetens yngre grupper samt en internationell toppnivå i de högsta grupperna Långsiktigt mål Minst 115 Octo licensierade tävlingssimmare varav minst 30 är 16 år och äldre Minst två simmare representerade i ungdoms-, talang- eller seniorlandslag En av Sveriges 25 bästa simklubbar avseende mästerskapspoäng Strategiska aktiviteter Minska bortfallet av tävlingsimmare samt vårda och utveckla klubbens simmare Öka den externa rekryteringen genom NIU och en attraktiv profilering av simklubben Tydliggöra information till såväl simmare som föräldrar om vad som krävs för att simma på en viss nivå Utöka grupperna för att anpassa träningen till simmarnas ambitioner och färdigheter Utöka antalet tränare i proportion till antalet simmare Bedriva verksamhet för de som vill simträna/tävla utan att elitsatsa

12 Vuxensim Önskvärt läge Långsiktigt mål Strategiska aktiviteter
Vi erbjuder motion, träning och tävling för alla som vill utveckla sina simfärdigheter inom simning, triathlon och öppet vatten Långsiktigt mål Minst 200 simmare inom motion, crawl och Masters Strategiska aktiviteter Utveckla och säkerställa en kvalificerad ledarstab genom nyrekrytering och utbildning Samverka med andra friskvårdsaktörer och företag Öka informationen om vuxenverksamheten vid klubbens övriga aktiviteter/arrangemang Erbjuda privatlektioner/personlig träning samt simträning inför triathlon och swimrun

13 Vattenpolo Önskvärt läge Långsiktigt mål Strategiska aktiviteter
Seriespel med lag inom senior, junior och ungdom Etablerad skolsamverkan för mellan- och högstadieskolor Långsiktigt mål Minst 40 licensierade vattenpolospelare Strategiska aktiviteter Öka antalet träningspass Etablera matchspel i cuper och turneringar Samverka med mellan- och högstadieskolor Erbjuda ”provapåpass” för övriga aktiva inom simklubben Marknadsföra verksamheten Utveckla och säkerställa en kvalificerad ledarstab genom att utöka antalet utbildade ledare

14 Handikappsim Önskvärt läge Långsiktigt mål Strategiska aktiviteter
Simklubben Elfsborg erbjuder sim- och teknikskola för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, oavsett nivå och bakgrund Verksamheten möjliggör att funktionshindrade barn och ungdomar kan delta integrerat i föreningens verksamhet efter vilja och förmåga Verksamheten organiseras uifrån nivå och färdighet på ett sådant sätt att även tävling kan erbjudas Långsiktigt mål 100% av alla funktionshindrade barn och ungdomar som ansöker erbjuds möjlighet att delta i verksamheten Strategiska aktiviteter Samverka med FUB och Borås Stad Utveckla och säkerställa en kvalificerad ledarstab genom att utöka antalet utbildade ledare Marknadsföra verksamheten Utveckla strukturen och antalet nivåer i verksamheten

15 Föreningen Önskvärt läge Långsiktigt mål Strategiska aktiviteter
Simklubben Elfsborg präglas av våra ledord och är effektiv och professionell. Ledarskapet i föreningen är tydligt och ansvarsområdena är väldefinierade. Långsiktigt mål Ökat antalet sammankomster och aktiviteter i verksamheten (mål sätts hösten 2014) En ekonomi i balans under hela strategiperioden Ökat intäkterna från sponsorer så att de uppgår till sex procent av intäkterna Fördubblat antalet samarbetspartner under perioden Minst två utvecklings- och uppföljningssamtal per år för all personal och alla ledare Minst 90% av tävlingssimmarnas föräldrar är engagerade i våra kommittéers genomförande av tävlingar och andra aktiviteter (avser simmare fr o m Simiaden-yngre) Strategiska aktiviteter Organisation & arbetssätt Justera föreningens organisation och säkerställa att den leds av en operativ chef Arbeta bort kassörens operativa roll genom att effektivisera intern uppföljning och administration Tydliggöra styrelseledamöternas arbetsområden (baserade på kompetens och intresse) Kartlägga befattningar/ansvarsområden avseende ansvar, befogenheter och kompetens. Skapa en tydlig arbetsfördelning mellan anställda och ideella krafter Utveckla och stärka klubbens ledare Genomföra utvecklingssamtal där utvecklingsplaner sätts och följs upp Ekonomi Etablera en stark finansiell styrning & kostnadsmedvetenhet Tillväxt Paketera våra sponsorspaket på ett sätt så att det tydligt framgår vad våra sponsorer/samarbetspartner erhåller för mervärde/bidrar till Säkerställa att vi har erforderlig bassängtid för vår verksamhet Samarbete med Borås Stad i etableringen av ny djurparksentré Klubbkänsla Stärka och utveckla klubbkänslan med profil- kläder som har koppling till våra klubbfärger

16 Alidebergsbadet Önskvärt läge Långsiktigt mål Strategiska aktiviteter
Alidebergsbadet är den naturliga samlingspunkten i Borås på sommaren Alidebergsbadet erbjuder aktiviteter och arrangemang som attraherar besökare oavsett väder Långsiktigt mål Över 100 besökare per dag under 80% av dagarna då anläggningen är öppen Minst fem externa aktivitetsaktörer som vi samarbetar med Strategiska aktiviteter Utöka försäljningen med försäljningställen närmare bassängen Utöka antalet aktiviteter med speciella aktivitetsledare Samarbete med fritidsgårdar i Borås Stad och andra verksamheter där ungdomar finns Anlägga ett utegym Samarbeta med gym- och friskvårdsaktörer som kan använda delar av anläggningen Förbättra gräsmattor och parkområde med syfte att besökarna ska stanna längre Få fler besökare till Alidebergsbadet in i klubbens övriga verksamheter Etablera en arbetsgrupp för att utveckla Alidebergsbadet

17 Arrangemang Önskvärt läge Långsiktigt mål Strategiska aktiviteter
Vi är en professionell arrangör av simtävlingar på samtliga mästerskapsnivåer Vi arrangerar en egen inbjudningstävling med målsättning att bli Västsveriges populäraste Långsiktigt mål Fyra egna tävlingar per år (två KM, en inbjudningstävling samt Klassikersimmet) Arrangera i snitt två tävlingar ytterligare per år (VSSF, NUSS samt SSF mästerskap) Över 500 starter i Klassikersimmet Strategiska aktiviteter Klassikersimmet Utveckla tävlingen så att den ingår i ett större arrangemang för Öppet Vatten och samtidigt inkludera tankar och uttryckliga önskningar från Per Wengström Skapa fler klasser och distanser; barn, junior, vuxen, Skalle-Almenäs samt Viskan i Borås City Ta fram koncept, inbjudan, maskot m m för vår egen inbjudningstävling Utbilda funktionärer fortlöpande och säkerställa namngivna funktionärer vid egna tävlingar Ansöka om mästerskapstävlingar; SUM-SIM, JSM eller SM vart tredje år Planera för genomförande av NUSS var 18:e månad Ansöka om mästerskapstävlingar; DM/JDM, UGP samt Simiaden, höst och vår, varje år

18 Varumärket Simklubben Elfsborg
Önskvärt läge Simklubben Elfsborg är förstavalet för alla som vill utveckla sin simkunnighet, motionera, träna eller tävla i simidrott. Simklubben Elfsborg anses vara en profesionell förening av såväl Boråsare som i simvärlden Simklubben Elfsborg förknippas med våra ledord simidrott, kamratskap och engagemang Långsiktigt mål Ökat vår synlighet i media (mål sätts hösten 2014) Strategiska aktiviteter Använda Simklubben Elfsborgs ledord i vår interna och externa kommunikation Ta fram mätvärden för varumärkesarbetet, ex antal artiklar i press, antal annonser, kännedom om varumärket, uppskattatvärde av samarbetsprojekt och produktsponsring Utarbeta en strategi för exponering och genomslag i media och sociala medier Ta fram en strategi för hur vi arbetar med goda ambassadörer inom föreningen Årligen ta fram en marknadsplan Ta fram en grafisk profil för Simklubben Elfsborg Genomföra ett stort publikt evenemang varje år

19 Att styra mot målen Den strategiska planen anger den övergripande inriktningen för aktuell period Konkreta aktiviteter för att uppnå målen inkluderas i underliggande verksamhetsplaner och separata dokument Aktiviteterna i dessa verksamhetsplaner följs upp och utvärderas årligen. För varje verksamhetsområde ska den strategiska planen ligga till grund för arbetsplanering, resurs- och budgetfördelning. De långsiktiga målen är resultatindikatorer för genomförandet av strategin. Uppföljning av de långsiktiga målen sker årsvis.

20 De långsiktiga målen för att mäta genomförandet av vår strategi
2012 2013 2014 2015 2016 Ökat simkunnigheten bland barn i Boråsområdet genom att organisera mer än 1450 barn under 10 år i sim- och teknikskolan 1 260 1 263 1326 1350 1 450 Minst 230 barn i teknik-och medleyskolan (hösten 2016) 159 147 171 180 230 Minst 115 Octo licensierade tävlingssimmare 75 82 95 100 115 Minst 30 av tävlingssimmarna är 16 år och äldre 19 15 25 30 Minst två simmare representerade i ungdoms-, talang- eller seniorlandslag 1 2 En av Sveriges 25 bästa simklubbar avseende mästerskapspoäng 27 29 26 20 Minst 200 simmare inom motion, crawl och Masters (vuxensim) 125 153 200 Minst 40 licensierade vattenpolospelare - 13 40 100% av alla funktionshindrade barn och ungdomar som ansöker erbjuds möjlighet att delta i verksamheten 100% En ekonomi i balans under hela strategiperioden Plusresultat Plusresultat (ack ) Minst 90% av tävlingssimmarnas föräldrar är engagerade i våra kommittéers genomförande av tävlingar och andra aktiviteter (avser simmare fr o m Simiaden-yngre) 75% 80% 90% Minst två utvecklings- och uppföljningssamtal per år för all personal och alla ledare Ökat antalet sammankomster och aktiviteter i verksamheten Ej satt Över 100 besökare per dag under 80% av dagarna då anläggningen är öppen 100 st / 55% 100 st / 63% 100 st / 74% 100 st / 80% Minst fem externa aktivitetsaktörer som vi samarbetar med 3 4 5 Fyra egna tävlingar per år (två KM, en inbjudningstävling samt Klassikersimmet) Arrangera i snitt två tävlingar ytterligare per år (VSSF, NUSS samt SSF mästerskap) Över 500 starter i Klassikersimmet 89 152 289 350 500 Fördubblat antalet samarbetspartner under perioden Ökat intäkterna från sponsorer så att de uppgår till sex procent av intäkterna 2,3% 4,2% 5% 6% Ökat vår synlighet i media (mål sätts hösten 2014)  1936 2000 2200

21 Strategi i praktiken Föreningen har tagit fram mål och strategier i syfte att bedriva en framgångsrik verksamhet Den strategiska planen ska vara vägledande för Simklubben Elfsborg inom alla dess verksamhetsgrenar och nivåer Den strategiska planen ska vara synlig och lättillgänglig för alla

22 Svenska Simförbundets uppgift, vision, kärnvärden & värdegrund
Att erbjuda en bred och attraktiv verksamhet inom Svensk Simidrott som ska organiseras effektivt och rikta sig till alla samhällsmedborgare. Verksamheten omfattar vattenvana, simundervisning, hälsa och motion, träning och tävlingsdeltagande nationellt och internationellt liksom instruktörsutbildning, ledarutveckling och arrangemang. Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs i ändamålsenliga och moderna anläggningar. Svenska Simförbundets vision är också att vara en av de ledande simidrottsnationerna i Europa och tillhöra de tio främsta nationerna i världen i simning och simhopp. Värdegrund Erbjuda alla lika möjligheter. Behandla alla rättvist och med respekt. Nolltolerans mot alla former av mobbning, sexuella trakasserier eller övergrepp. Motverka alla former av doping och användande av droger. Informera om tobakens och alkoholens negativa effekter. Verksamheten ska bedrivas med en sund ekonomi. Uppmuntra simidrottare att fortbilda sig. Kommunicera öppet, tydligt och effektivt. Arbeta aktivt för ökad jämställdhet och mångfald inom simidrottens alla led. Kärnvärden JÄMLIK – Glädje och gemenskap på lika villkor LIVSLÅNG – Från baby till veteran HÄLSA - motion, sunt för kropp och själ SUND MILJÖ – Hållbarhet,träning, miljö FRAMGÅNGSRIK – Motivation och prestation LIVSVIKTIG – Trygghet och säkerhet Källa: Svenska Simförbundets Strategiska Plan 2013—2016

23 Idrottens vision Svensk idrott –världens bästa
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass. Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Idrottens värdegrund Glädje och gemenskap Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Demokrati och delaktighet Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Allas rätt att vara med Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Rent spel Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. Källa: Svenska Simförbundets Strategiska Plan 2013—2016

24 Simklubben Elfsborg ska stadigvarande vara en av Sveriges främsta simklubbar och kunna erbjuda barn, ungdomar och vuxna motion, träning och tävling i förekommande simidrotter. Simklubben ska också utveckla och vårda simklubbstraditionen och föreningsprofilen kopplat till simidrotten samt fostra ungdomar socialt och kulturellt.


Ladda ner ppt "Simklubben Elfsborgs strategiska plan 2013—2016"

Liknande presentationer


Google-annonser