Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår Vision (version 2013-11-10). Vårt uppdrag Golfklubben skall ge medlemmar och gäster i alla åldrar och med skilda förutsättningar och ambitioner möjlighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår Vision (version 2013-11-10). Vårt uppdrag Golfklubben skall ge medlemmar och gäster i alla åldrar och med skilda förutsättningar och ambitioner möjlighet."— Presentationens avskrift:

1 Vår Vision (version 2013-11-10)

2 Vårt uppdrag Golfklubben skall ge medlemmar och gäster i alla åldrar och med skilda förutsättningar och ambitioner möjlighet till golfspel under bästa möjliga förhållanden, med god servicenivå och i sann klubbanda.

3 VÅR VISION - NORRLANDS MEST ATTRAKTIVA GOLFANLÄGGNING” Grundpelare för vår vision..  Kvalitet på allt som rör anläggningen.  Trevligt och professionellt bemötande.  Hög tillgänglighet.  Kompetenta golfutbildare.  Stabil ekonomi.  Allas bidrag till hög trivsel i klubben

4 ÖVERGRIPANDE MÅL Styrelsen sätter årligen mål för verksamheten EKONOMI  Föreningen skall generera ett plusresultat efter finansiella kostnader och avskrivningar. Målformulering: ”X” procent av intäkterna

5 ÖVERGRIPANDE MÅL forts. BANAN  Klubben skall årligen tilldela medel för löpande drift/underhåll samt utveckling av banan. Arbetet prioriteras och genomförs i enlighet med en av årsmötet förankrad och fastställd treårsplan. Målformulering: ”X” procent av intäkterna.

6 ÖVERGRIPANDE MÅL forts. ATTRAKTIV KLUBB  Våra mått på attraktionsnivå är - tillväxt av antal medlemmar och greenfee-gäster. - förbättrat attraktivitetsindex baserat på enkätsvar (A-Golf) från medlemmar, gäster och samarbetspartners Målformulering: - ”X” procents tillväxt av respektive kategori. - Förbättrat index jämfört med föregående år

7 ÖVERGRIPANDE MÅL forts. JUNIORER (0-21ÅR)  Rekrytering av juniorer är väsentlig för klubbens långsiktiga utveckling. Vår strävan är att andelen ska öka. Vår långsiktiga ambition är att en fjärdedel av klubbens aktiva medlemmar ska vara juniorer. Målformulering: ”X” procents årlig ökning av antalet juniorer.

8 ÖVERGRIPANDE MÅL forts. Idrott  Vårt arbete med idrottsverksamheten har två huvudsyften. 1) Fånga upp och vidareutveckla talangfulla spelare inom vår klubb och ge dem möjlighet att delta i nationella/internationella tävlingar 2) Genom klubbens tävlingsframgångar marknadsföra hemmabanan som en arena för nationella och internationella tävlingar. Målformulering: Placering på SGF´s rankinglista för klubbar i Sverige.

9 ÖVERGRIPANDE MÅL forts. Policies som alltid skall beaktas vid vår strävan att nå de årliga målen är..  Vår miljöpolicy  Antidopingpolicy

10 Strategi för att nå våra mål Ledning/Organisation/Kommunikation  Ansvar och befogenheter skall vara klarlagda för styrelse, klubbchef, fast personal och kommittéer.  Vi lägger årligen fast och kommunicerar treåriga verksamhetsplaner för hela föreningen. Övergripande mål bryts ned i organisationen.  Klubbchef/kommitté avrapporterar löpande utfall av överenskommen årsplan till styrelsen.  Kommunikation sker planerat och organiserat med medlemmar.  Medlemmar skall ges möjlighet att delta i förbättringsarbetet (genom idéer och/eller handfast arbete).

11 Strategi för att nå våra mål (forts.) Ekonomi  En ekonomisk treårsplan/budget tas fram varje år av styrelsen.  Klubben arbetar med en realistisk och balanserad årsbudget nedbruten på varje kommitté samt en beredskapsplan för eventuella intäktsavvikelse. Månadsvis uppföljning.  Arbetar med långsiktiga samarbetspartners.  Jobbar aktivt för att minska skuldbördan.

12 Strategi för att nå våra mål (forts.) Anläggning  Ändamålsenlig och väl underhållen maskinpark samt kompetent banpersonal.  Uppdaterar årligen en treårsplan på kvalitetshöjande åtgärder.  Fokuserar på befintlig bana (tre slingor samt korthålsbana) och dess utveckling.  Värvar frivillig arbetskraft ur medlemskåren för riktade arbetsinsatser.

13 Strategi för att nå våra mål (forts.) Attraktivitet  Vi kommunicerar klubbens vision till medlemmarna.  Vi ger publicitet åt klubbens och våra medlemmar framgångar.  Attityden på klubben skall präglas av ödmjukhet. Hög stämning på banan. Säg ”Hej”!  Vi skapar attraktiva medlemsformer.  Skapar attraktiva koncept/produkter som ger mervärde för våra samarbetspartners.  Göra det enklare att börja spela golf.  Bra flyt på banan (golfbilar, golfvärdskap etc).

14 Strategi för att nå våra mål (forts.) Idrott  Vi verkar för en dopingfri idrott.  Vi vill medverka till att utveckla framstående tävlingsgolfare som kan representera vår klubb i nationell/internationell tävlingsverksamhet.  Vi strävar efter att kunna vara arrangör för nationella elittävlingar på vår klubb så att våra elitspelare får visa upp sig för sin hemmapublik.

15 Strategi för att nå våra mål (forts.) Juniorer  Utvecklad juniorverksamhet är vår framtid.  Vi respekterar juniorer som fullvärdig medlem.  Vi verkar för att vi har utbildade och respekterade tränare och ledare för vägledning/coachning.  Vi utvecklar golfskolor.  Vi uppmuntrar föräldrar att ta aktiv del i sitt barns golf-utveckling  Vi försöker samverka med andra klubbar

16 AKTIVITETSPLANER  En aktivitetsplan tas årligen fram för varje kommitté. Den innehåller vad som skall göras, vem/vilka som ansvarar samt datum när det skall vara klart.  Planerna fastställes av klubbchef i samråd med styrelsen i god tid för höstmötet.  Vi lever efter planen och gör regelbundna uppföljningar.


Ladda ner ppt "Vår Vision (version 2013-11-10). Vårt uppdrag Golfklubben skall ge medlemmar och gäster i alla åldrar och med skilda förutsättningar och ambitioner möjlighet."

Liknande presentationer


Google-annonser