Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetstidskollen 2014/2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetstidskollen 2014/2015."— Presentationens avskrift:

1 Arbetstidskollen 2014/2015

2 Syfte Att medvetandegöra och aktivera medlemmarna i arbetstidsfrågor
Syfte Att medvetandegöra och aktivera medlemmarna i arbetstidsfrågor. Att medlemmarna som individ, och som grupp, tillsammans med Lärarförbundet, ställer krav utifrån gällande lagar och avtal. Att arbetstidskollen är rekryterande och ger en positiv bild av Lärarförbundets stöd.

3 Arbetsgång Oktober: informera på ombudsutbildningen.
November: utskick till alla ombud med information och enkät. December: ombuden sammanställer och skickar in till avdelningen. December: checka av vad som sticker ut mest. December – februari: återkoppling på vår webbplats, arbetsplatsbesök, mejl och telefonkontakt. Mars: sammanställningen läggs ut på webbplatsen.

4 Låg svarsfrekvens Ferietjänst 18% (71 av 386) Semestertjänst 22% (101 av 461)

5 Resultat ferietjänst Ja Nej Vet ej 1 56% 31% 13% 2 61% 8% 3 80% 16% 4%
Har ni på er arbetsplats en årsplanering som ni följer? 56% 31% 13% 2 Har du ett personligt schema över din reglerade arbetstid och som är fastställt av rektor? 61% 8% 3 Har du tid utlagd för personlig rast 80% 16% 4% 4 Har du möjlighet att ta pauser under arbetstid? 66% 3% 5 Har du tid utlagd för allt arbete som ger undervisningen kvalitet? 39% 55% 6% 6 Har du tid utlagd för fortlöpande elevdokumentation? 44% 45% 11% 7 Har du tid utlagd för annat administrativt arbete, inklusive för- efterarbete? Nationella prov, utv.samtal, betygsättning mm. 46% 9% 8 Har du tid utlagd för praktiskt arbete kring undervisningen? 54% 1% 9 Har du tid för spontana samtal med elever, föräldrar, kollegor och chef utan att det inkräktar på annat? 21% 75% 10 Har du tid för akuta händelser (konflikter, ledsna elever, skador mm) utan att inkräkta på annat? 14% 85% 11 Har du ”luft” s.k. ställtid mellan lektioner, före/efter personlig rast? 27% 65% 12 Känner du till era rutiner för vad som gäller vid övertid och för OB-tillägg? 41% 15% 13 Har du dialog med chef om arbetssituation inför ett nytt läsår? 72% 23% 5%

6 Resultat semestertjänst
Ja Nej Vet ej 1 Har du ett personligt schema som är fastställt av chef? 69% 23% 8% 2 Har du minst 30 minuters egen rast utlagt på ditt schema? 89% 3% 3 Har du möjlighet att ta ut minst 30 minuters rast? 83% 9% 4 Har du möjlighet till pauser i ditt arbete? 36% 63% 1% 5 Har du luft/ställtid i ditt arbete mellan olika arbetsuppgifter/verksamheter? 19% 68% 13% 6 Har du en dialog med chef om din arbetsbelastning? 77% 16% 7% 7 Rapporterar du alltid in din övertid och ob? 73% 25% 2% 8 Känner du till rutinerna för övertid och ob? 31% 6% 9 Kräver alla dina arbetsuppgifter lärarkompetens? 84% 10 Har ni en årsplanering på din arbetsplats? 76% 11 Ryms alla dina arbetsuppgifter inom din arbetstid? 22% 70% 12 Är din PUT tillräcklig för att planera den pedagogiska verksamheten? 11% 82%

7 Lathund Arbetsschema  Arbetstidsschemat ska visa arbetstidens förläggning; när arbetstiden börjar och slutar samt när du har rast.  Arbetstidsschemat varierar olika veckor beroende på årsplaneringen, till exempel under perioder med utvecklingssamtal.  Du ska ha ett individuellt arbetstidsschema som ska vara godkänt av din chef.

8 Arbetsschema Lathund  I samtal med din chef ska du konkretisera de
huvudsakliga arbetsuppgifterna i arbetstidsschemat. Detta för att få kontroll över arbetsuppgifterna så att de ryms inom den reglerade arbetstiden.  Inom den reglerade tiden ska alla dina ordinarie arbetsuppgifter rymmas.

9 Pedagogisk utvecklingstid Lathund
 För att du ska kunna planera verksamheten utifrån de krav som ställs i skollag och läroplan, ska du få förutsättningar för detta.  Ibland finns det kollektivavtal som reglerar hur många timmar pedagogisk utvecklingstid som du har rätt till.

10 Lathund Rast  Enligt Arbetstidslagen har alla arbetstagare rätt till rast och den ska finnas inlagd i ditt arbetstidsschema.  Rasten bör förläggas så att du inte ska behöva arbeta längre än fem timmar utan rast. Att ha rast innebär att man har rätt att lämna sin arbetsplats. Rasten räknas inte som arbetstid.

11 Lathund Paus Arbetsgivaren är skyldig att se till att man kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Till skillnad från rasterna så ingår pauserna i arbetstiden.

12 Lathund Ställtid ”Lektionerna ska läggas så att det avsätts rimlig tid för läraren att avsluta och starta lektioner, utan att detta kommer att inkräkta på lärarens möjlighet att verkligen få minst 30 minuters rast och utan att utlägget inkräktar på elevernas undervisningstid.”

13 Lathund Övertid  Övertid måste alltid vara beordrad eller godkänd av närmaste chef.  Övertid är avsedd för oförutsedda situationer och verksamheten får alltså inte planeras så att det blir nödvändigt med övertid.  Det är viktigt att all övertid bokförs. Arbetsgivaren är skyldig att bokföra all övertid.(Arbetstidslagen)

14 Lathund Ferietjänst  Ferieanställning är den vanligaste arbetstidsregleringen för lärare i grund och gymnasieskola.  Arbetstiden är utlagd på två terminer med sommarferie och juluppehåll. Den totala årsarbetstiden är densamma som för andra andra. I genomsnitt 1767 timmar.

15 Reglerad Arbetstid Lathund  Undervisning
 Planering enskilt och i samverkan med kollegor och elever  Tillsyn  Utvecklings- och läroplansarbete  Kompetensutveckling  Rättning av nationella prov  Dokumentation  Handledning  Planerade föräldramöten och utvecklingssamtal  Elevvårdsarbete  … alla arbetsuppgifter din chef ger dig och alla de händelser som kan uppstå, och som du förväntas ta om hand, i en händelsestyrd vardag

16 Förtroendetid Lathund
 Är i första hand avsedd för eget för- och efterarbete.  Inom förtroendearbetstiden kan även rymmas spontana elev- och föräldrakontakter, samt tid för egen Utveckling.  Utvecklingssamtal med elev och/eller föräldrar ryms inte inom förtroendearbetstiden.

17 Semestertjänst Lathund
 Det är också den vanligaste arbetstidsregleringen för lärare i förskola och fritidshem.  Inom schemat ska alla arbetsuppgifter rymmas även tid för planering, utvecklingsarbete, kompetensutveckling med mera.  Semesteranställda kan ha ett visst mått av förtroendearbetstid om man har kommit överens om det i ett kollektivavtal med arbetsgivaren. Förtroendearbetstiden förfogar man själv över. Den är avsedd för enskilt för- och efterarbete, vissa spontana föräldrakontakter samt viss egen fortbildning.

18 I höst återkommer arbetstidskollen.
Hur jobbar vi vidare. Fortsätt att diskutera och lyft på arbetsplatsträffar sådant som ni tycker är viktigt. Ni som inte har gjort arbetstidskollen gör den för att få igång en diskussion. Lär av misstagen och ta med till uppdragsdialogen och i samtal med chefen. Vi kommer ut och gör arbetsplatsbesök, ta kontakt med oss och boka ett besök. I höst återkommer arbetstidskollen.


Ladda ner ppt "Arbetstidskollen 2014/2015."

Liknande presentationer


Google-annonser