Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ARN i korta drag. ARN i korta drag Uppgifter Opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag Stödja den kommunala konsumentverksamheten genom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ARN i korta drag. ARN i korta drag Uppgifter Opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag Stödja den kommunala konsumentverksamheten genom."— Presentationens avskrift:

1

2 ARN i korta drag

3 Uppgifter Opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag
Stödja den kommunala konsumentverksamheten genom information och utbildning Informera om praxis och beslut Enligt förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden har nämnden i uppdrag att: • pröva konsumenttvister • informera om nämndens praxis • yttra sig i konsumenttvister på begäran av domstol • stödja den kommunala konsumentvägledningen i dess hantering av konsumenttvister

4 Organisation Mötesverksamheten 20 externa avdelningsordförande
Cirka 200 externa ledamöter Cirka 20 externa föredragande Kansliet Cirka 35 anställda (beredningsjurister, administration, stödfunktioner) Nämnden leds av en ordförande och chef som till stöd har en stab med funktionerna ekonomi, personal och kommunikation. Kärnverksamheten leds av nämndens vice ordförande på beredningsenheten som består av 17 beredningsjurister. Enheten är indelad i tre områden som vart och ett leds av en områdesansvarig beredningsjurist. Den administrativa enheten leds av en administrativ chef. I denna enhet ingår registratur, sekreterarfunktion och vaktmästeri. Nämnden tar hjälp av externa resurser. Nämndens ordförande ansvarar för cirka 20 avdelningsordförande som leder sammanträden. Vice ordföranden har ansvaret för cirka 20 externa föredragande och den administrativa chefen för de så kallade intresseledamöterna, cirka 230 personer.

5 Organisation 2013-06-01 Ordförande Stödenheten Gd-stab Vice ordförande
Externa ordföranden Stödenheten IT-ansvarig Registrator Sekreterare Vaktmästare Gd-stab Verksjurist Ekonomiansvarig Kommunikatör Personalrådgivare Nämndledamöter Pool med extrapersonal att anlita vid arbetstoppar Vice ordförande Beredningsjurister Områdesansvarig Områdesansvarig Externa föredraganden Områdesansvarig

6 Avdelningar Allmänna Bank Bostad Båt Elektronik Fast. mäklare
Försäkring Motor Möbel Resor Sko Textil Tvätt

7 Undantag från prövning
Värdegränsen (1000 kr elektronik, motor, resor, möbel, tvätt) 6-månadersgräns Ej konsumenttvist Ej lämpat (Ex. AB Svensk Bilprovning – kontrollbesiktning) Hyrbil utomlands (ROM I- Förordningen) Fler undantag finns, se

8 Förmedling 1 § st. 2 KKL Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare, om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare…” Ex. änr (båt), (båt), (bil).

9 Forts Näringsidkaren marknadsfört bilen genom annonser eller annat.
Visat bilen på sitt försäljningsställe. Bilen såld av anställd hos näringsidkaren. Ställt sitt kontraktsformulär till förfogande. Tagit emot betalning och utfärdat kvitto.

10 20 a § KKL Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Tre stegs bedömning: a) köparen måste visa att det är fel på bilen, b) felet måste visa sig inom sex månader från leveransen samt c) ej fel om säljaren kan visa att felet ej fanns vid leveransen eller är oförenligt med varans art eller felets art.

11 Forts - Vanligast förekommande, fel enligt 16 § st. 3 p. 3 KKL. Varan anses felaktig om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. a) Bedömningsparametrar vid köp av begagnade bilar; Ålder, körsträcka och pris. Om ”normalt slitage” med hänsyn till dessa bedömningsparametrar=Ej fel i vara/köprättsligt fel. b) N/A

12 Forts c) Oförenligt med varans eller felets art. Säljaren måste bevisa att varan var felfri när den levererades eller att felet är oförenligt med varans eller felets art. Ex. på vad som avses med att felet är oförenligt med varans art, varans normala livslängd är kortare än sex månader. Ex. på vad som avses med att felet är oförenligt med felets art, fel uppstått pga. olycksfall eller felaktig hantering.

13 Forts Änr (ca åtta år gammal bil, 23 000 mil, kylaren trasig efter 4 månader från leveransen).

14 Köprättsliga fel, några exempel
Änr , ”avsaknad av huvudnyckel” till begagnad bil. Änr , ”uppgift om bilens milställning” som slagit runt dvs. nollats efter ett visst antal mil. Änr , ”manipulerad mätarställning”. Änr , ”antalet ägare”. Änr , bilverkstads ”skyldighet att upplysa kunden” om åtgärder som enligt kundens servicebok bör vidtas efter ett visst antal mil.

15 Nyttoavdrag - Tre sätt att beräkna detta enligt nämndens praxis.
MRF:s leveransvillkor om vad som gäller vid återköp av bil. Avdrag för nytta görs med summan av 0,5 % av köpeskillingen per månad sedan leveransen och 0,5 % av köpeskillingen per körda 100 mil sedan leveransen ( ex. änr samt änr ). Köparens faktiska nytta av bilen (ska ha varit ganska betydande, såsom t.ex. om bilen har körts i stor omfattning eller innehafts en längre tid, se prop. 1989/90:89, s. 160). Avdrag för nytta med x kr/milen.

16 Forts 3. Skäligt avdrag.

17 Årsmodellsbegreppet m.m.
Årsmodell (Bilar tillverkade under första halvåret ett visst år anses vara av det årets modell medan bilar som tillverkas under andra halvåret anses vara av årsmodell för nästkommande år – innan 1 jan 1999 registrerades detta i vägtrafikregistret). Ex. änr samt änr Ny bil (ny praxis från nämnden under 2013 – för det fall tillverkningsdatum ej angetts och ligger 8 månader tillbaka i tiden behöver man inte ange tillverkningsdatum förutsatt korrekt årsmodell – konsumenten bb marknadsvärdet). Kan även gälla 12 mån men viss osäkerhet. Ex. änr (12 mån), , samt (8 månader). * Avgörande – tillverkningstidpunkten ligger så långt tillbaka i tiden att den kan ha påverkat bilens marknadsvärde.

18 Varudeklarationer Änr Motorn havererade. Bilens skick på samtliga punkter hade markerats med osäker funktion. Änr Säljaren/Kvarndammen hade i objektsbeskrivningen gjort en teknisk anmärkning om att det förekom gnisselljud/pipljud vid gaspådrag och att detta troligtvis kom från turbon.

19 Reparationsobjekt/”GDS”
Änr (motorn havererat, men saknades vdn samt närmare uppgifter om i vilka avseende bilen var i behov av reparation, dessutom högt pris för att kallas renoveringsobjekt). Änr , prisets betydelse (BMW 520,140 000 kr). Se även änr (BMW 523i Touring,160 000 kr). Änr ,”Gör Det Själv” bil, lågt pris ( kr). Växellådan havererade kort tid efter köpet.

20 Garantier 21 § KKL Har säljaren eller någon annan för hans räkning genom en garanti eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid svara för varan…” Änr Ej krav på service hos enbart märkesverkstäder för att Mercedes 30-åriga rostskyddsgaranti ska gälla. Änr § KKL gäller enbart mellan köpare och säljare och inte i förhållande till en garantigivare annan än säljaren.

21 Avbeställning 41 § KKL Häver säljaren köpet eller avbeställer köparen varan enligt 37 § har säljaren rätt till ersättning för...” - Änr Vid avbeställning, fråga om säljaren haft rätt att som ersättning enligt 41 § KKL behålla handpenningen på kr.

22 Avhjälpande av fel Kräver köparen en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans, har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd, om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt åtgärden kan ske inom skälig tid därefter och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen…” Änr Änr Änr

23 Skada på förvarad egendom
32 § KtjL Om föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör konsumenten eller någon medlem av hans hushåll skadas medan egendomen är i näringsidkarens besittning eller annars under dennes kontroll…” - Änr ”Parkeringsskada”.

24 www.arn.se Innan jag anmäler Information till företag Frågor och svar
Vanliga fall/referat Statistik Webbanmälan ARN publicerar ingen svart lista På vår webbplats publicerar vi endast principiellt intressanta beslut samt vanliga fall Möjlighet att prenumerera på beslut på en speciell avdelning. Besluten e-postas i samband med att besluten expedieras och blir offentliga. Kostnaden ligger på mellan 100 och 1000 kronor per år beroende på avdelning. Statistik publiceras på webb men skräddarsydd kan tas fram Beslut skickas till konsumentvägledare som varit i kontakt med ett ärende 24


Ladda ner ppt "ARN i korta drag. ARN i korta drag Uppgifter Opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag Stödja den kommunala konsumentverksamheten genom."

Liknande presentationer


Google-annonser