Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolverket Mattebron 14/11-08

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolverket Mattebron 14/11-08"— Presentationens avskrift:

1 Skolverket Mattebron 14/11-08
Jan Schierbeck undervisningsråd SP, ekonomi Johan Börjesson undervisningsråd NV, matematik

2 Vägval och riktning för en ny gymnasieskola
Gymnasieutredningen Anita Ferm

3 Nationella program Yrkesprogram (14 st.) leder till anställningsbarhet. Kan ge grundläggande högskolebehörighet. Högskoleförberedande program (5 st.) leder till att eleven blir väl förberedd för högskolestudier.

4 Yrkesprogram – 14 st. Programmet för Bygg- och Anläggningsteknik
Djurhållning och Naturbruk El- och Energiteknik Flygteknik Fordon och Transporter Handel och Administrativ service Hantverk Hotell och Turism Industriell teknik Ledarskap och Friskvård Restaurang och Livsmedel Sjöfartsteknik VVS-, Klimat- och Fastighetsteknik Vård och Omsorg

5 Högskoleförberedande program – 5 st.
Programmet för Ekonomi Estetik och Humaniora Samhällsvetenskap och Media Naturvetenskap Teknik

6 Programstruktur Examensuppgift 100 poäng Gemensamt Inriktningar
Program-fördjupning Individuellt val Exempel på yrkesutgångar Gymnasie-gemensamma ämnen Program-gemensamma karaktärsämnen Inriktnings-gemensamma karaktärsämnen Fördjupning inom karaktärs-ämnena 200 poäng Yrken för vilka eleven är anställningsbar på yrkes-program Examensuppgift 100 poäng

7 Byggstenar i de nya programmen
Gymnasie- gemensamma ämnen Byggstenar i de nya programmen Ingår i alla program men kan variera i omfattning och innehåll Svenska/svenska som andraspråk Engelska Matematik Historia Religionskunskap Samhällskunskap Naturkunskap* Idrott och hälsa *Ersätts av (biologi), kemi och fysik på programmen för Naturvetenskap resp. Teknik

8 Byggstenar i de nya programmen
Programfördjupning Byggstenar i de nya programmen Fördjupning inom programmets karaktärsämnen. Mycket mer restriktivt än dagens valbara kurser. Skolverket fastställer efter samråd med avnämarna vilka kurspaket eller kurser som får erbjudas. Huvudmannen beslutar efter samråd med avnämarna vilka som erbjuds. Ett visst programfördjupningspaket leder till en viss yrkesutgång på yrkesprogrammen.

9 Behörighet för Programmen för Naturvetenskap resp. Teknik
Godkänt betyg i minst 12 ämnen inklusive svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska*. Godkänt betyg i biologi, fysik och kemi. * Om särskilda skäl finns kan en elev tas in även om eleven saknar betyg i engelska om eleven bedöms kunna klara utbildningen på programmet. Eleven ska då garanteras särskilt stöd.

10 Byggstenar i de nya programmen
Individuellt val Byggstenar i de nya programmen 200 poäng som eleven disponerar fritt Vissa kurser ska alltid erbjudas: Idrott och hälsa 2 (alla program) En estetisk kurs (alla program) Engelska 2 och Svenska/ Svenska som andraspråk 2 och 3 för att uppnå grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen

11 Examenskrav Betyg på 2 500 poäng Godkänt på minst 2 250 poäng
Godkänd examensuppgift Godkända kurspoängen ska inkludera svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och vissa karaktärsämnen

12 Examensmål Examensmålen består av: Allmänna mål för programmet
Kan ej utvärderas genom en examensuppgift Förbereda för ett aktivt deltagande i samhällslivet med anknytning till specifikt program Beskriva programmet Mål för skolan Mål för examensuppgiften Visa att eleven är förberedd för yrke eller vidare studier Mål för eleven = godkänd på examensuppgiften Examenskrav

13 Valfrihet och nationell likvärdighet
Lokala kurser och specialutformade program utgår. Skolverket får, efter hörande av Nationella rådet för utbildning, besluta om nya kurser och regionala inriktningar på försök. Skolverket får för riksrekryterande utbildningar bevilja avsteg från den nationella programstrukturen. För enskilda elever ska det i särskilda fall vara möjligt att göra avsteg från den nationella programstrukturen.

14 Nya ämnesplaner Dagens kursplaner Nya ämnesplaner
Finns för ämnen och kurser Struktur Ämnets syfte Mål att sträva mot (finns ej för yrkesämnen) Ämnets karaktär och uppbyggnad Mål för varje kurs (finns endast för yrkesämnen) Mål att uppnå för varje kurs Betygskriterier för varje kurs Nya ämnesplaner Ska finnas för ämnen Struktur Ämnets syfte Mål för ämnet Centralt innehåll för varje kurs Betygskriterier för varje kurs Tydligare än i dag bl.a. genom att ange ett centralt innehåll och genom stödmaterial

15 Programmet för Naturvetenskap
Gemensamt 1600 poäng Inriktningar 400 poäng Programfördjupning 200 poäng Individuellt val Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, 3 300 p Engelska 5, 6 200 p Matematik 1, 2, 3 Historia 100 p Religionskunskap 50 p Samhällskunskap Idrott och hälsa 1 Biologi 1 Fysik 1 Kemi 1 Filosofi Moderna språk Matematik och datavetenskap Datakurser Matematik 4 Matematik 5 Skolverket fastställer vilka karaktärsämneskurser som får erbjudas. Utifrån dessa tillåtna kurser beslutar huvudmannen vilka kurspaket eller kurser som erbjuds. Dessa kurser måste erbjudas: Biologi 2 Ev. Biologi 3 Fysik 2 Fysik 3 Kemi 2 Ev. Kemi 3 (Kurserna kan också erbjudas som individuellt val.) Huvudmannen fastställer vilka kurser som ska erbjudas. Engelska 7 Idrott och hälsa 2 Estetiska kurser Naturvetenskap Samhällsplanering Geografi 1 Samhällskunskap 2 Examensuppgift 100 p

16 Programmet för Teknik Gemensamt 1500 p Inriktningar 300 p
Program-fördjupning 400 p Individuellt val 200 p Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, 3 Engelska 5, 6 Matematik 1, 2, 3 Historia 1 50 p Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1 100 p Idrott och hälsa 1 Fysik 1 Kemi 1 Teknikutveckling Teknik och design Design Digitalt skapande Skolverket fastställer vilka karaktärsämneskurser som får erbjudas. Utifrån dessa tillåtna kurser beslutar huvudmannen vilka kurspaket eller kurser som erbjuds. Dessa kurser måste erbjudas: Matematik 4 Matematik 5 Fysik 2 Fysik 3 Kemi 2 Biologi 1 (Kurserna kan också erbjudas som individuellt val.) Huvudmannen fastställer vilka kurser som får erbjudas. Engelska 7 Moderna språk Idrott och hälsa 2 Estetiska kurser IT-kommunikation och medieteknik Dator- och kommunikationsteknik Programmering Interaktiva medier Samhällsbyggande och arkitektur Hållbart samhälle Arkitektur Konstruktion Innovation och produktion Produktion Produktutveckling Företagande Examensuppgift 100 p

17 Skolverkets remissvar
Förslag om Nationella special utbildningar Övergången Nationella rådet Gymnasiegemensamma ämnen och språk Estetisk verksamhet Valmöjligheter Programstrukturer

18 Diskussion med ”branschen”
Arbetsprocess gy Diskussion med ”branschen” Nationellt programråd Expertgrupp Implementering Referensgrupper Examensmål utkast Remiss Examensmål Examensmål Kursplan utkast Referensgrupper Kursplan Remiss  Kursplane-förslag Kursplan Tidsaxel

19 Övrigt Nationella prov Samverkan med övriga skolformer
Specialutformningar Spetsutbildningar Behörighetsfrågan

20 Förslag diskussionspunkter inför dialogcafé
Programinriktade kurser Innehållet i matematikkurserna inom N och T Synpunkter på implementering

21 GY-07 Mål Målet för undervisningen i ämnet är att eleven skall utveckla förmåga att förstå och använda sig av matematiska begrepp och se sambanden mellan olika begrepp, förmåga att, såväl med som utan tekniska hjälpmedel, hantera och lösa matematiska problem, värdera lösningar samt modellera problemsituationer,

22 GY-07 Mål förmåga att använda procedurer och lösa rutinuppgifter, såväl med som utan tekniska hjälpmedel, förmåga att föra resonemang och kommunicera och argumentera logiskt, såväl språkligt som med hjälp av matematikens symboler och övriga representationer och förmåga att sätta in kunskaperna i matematik i större sammanhang vad gäller yrkesliv, samhällsliv och historia samt studievägens karaktärsämnen.

23 Struktur Gy-11 ?? Ämnesbeskrivning, syftesbeskrivning
Mål för ämnet /mål för kursen (kompetensmål) Centralt/huvudsakligt innehåll i kursen Grunder för bedömning, betygskriterier, kunskapskrav

24 Examensmål Examensmålen består av: Allmänna mål för programmet
Kan ej utvärderas genom en examensuppgift Förbereda för ett aktivt deltagande i samhällslivet med anknytning till specifikt program Beskriva programmet Mål för skolan Mål för examensuppgiften Visa att eleven är förberedd för yrke eller vidare studier Mål för eleven = godkänd på examensuppgiften Examenskrav

25 Förslag inför dialogcaféet
Diskutera och ge några kommentarer om ett centralt innehåll i någon eller flera av matematikkurserna på ett Naturvetenskapligt och/eller ett Tekniskt program. Utgå ifrån att det finns kurs en fördjupning/breddningskurs om vardera 100 p. Utgå ifrån en struktur med ämnesbeskrivning, kompetensmål, centralt innehåll per kurs och bedömning. Lägg fokus på innehåll (vilket innehåll och varför) och inte på ämnesbeskrivning, mål och bedömning. Utgå ifrån att det ska vara programinriktade kurser. Diskutera aspekter som rör helhet och delar i ämnet och i kurserna. Lyft fram innehåll som kan förstärkas. Ange innehåll som kanske kan reduceras eller tas bort. Hur ska innehållet fördelas mellan kurserna? Använd eventuellt Gy-07-materialet som en bakgrund i diskussionerna. Diskutera och ge synpunkter på hur en effektiv och kraftfull implementering av nya kursplaner ska se ut.


Ladda ner ppt "Skolverket Mattebron 14/11-08"

Liknande presentationer


Google-annonser