Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya gymnasiereformen Gy2011 i ett automationsperspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya gymnasiereformen Gy2011 i ett automationsperspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Nya gymnasiereformen Gy2011 i ett automationsperspektiv
26 oktober kl Automation – ja tack!

2 undervisningsråd, Skolverket Erik Hamrén automationsexpert, Skolverket
Paula Starbäck undervisningsråd, Skolverket Erik Hamrén automationsexpert, Skolverket

3

4 Tack för synpunkter på automationsinriktningen!
Instrumenttekniska föreningen Processcomponent AB Reglertekniska Ingenjörsbyrån AB SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Regin AB Elteknikbranschens gymnasium Tekniska Byrån Elektriska Installatörsorganisationen Östergrens elmotor Festo AB Jokab Safety AB För deras bidrag och engagemang i arbetet med automationsutgången. Paula: Erik transformeras till vanlig lärare med tips från sin skola: Erik: tips och tricks från Lindholmens tekniska gymnasium, inkl personliga reflektioner.

5 Tack för synpunkter och förslag på automationsinriktningen!
Taserudsgymnasiet, Arvika Viskastrandsgymnasiet, Borås Westerlundska gymnasiet, Enköping Lindholmens tekniska gymnasium, Göteborg Övriga synpunkter i diskussionsforum och mejl

6 http://media. giantbomb
Innehåll: Gymnasiereformen El- och energiprogrammet Inriktningen automation Ämnesplaner och bedömning ”Adjunkt Hamrén reflekterar”

7 Gymnasieskolans tredelade uppdrag
förbereda för fortsatta studier och yrkesliv förbereda för aktivt deltagande i samhällslivet främja harmonisk utveckling till ansvarskännande människor

8 Motiv för gymnasiereformen
Minska avhoppen fler elever ska fullfölja utbildningen med godkända betyg Högskoleförberedande program bättre förberedelse inför högre studier Yrkesprogram stärkt koppling till arbetsmarknadens behov Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv Ökad likvärdighet bl.a. ny skollag, nya ämnesplaner

9 Nya tydligare studievägar
Yrkesprogram eller högskoleförberedande program Tydligare skillnad mellan program Nationella program med nationella inriktningar Kvalitetssäkrade avvikelser

10 Gymnasieskolans studievägar
17 nationella program 2000 38 nationella inriktningar 2000

11 Gymnasieskolans studievägar
18 nationella program 2011 60 nationella inriktningar 2011

12 Programstruktur Högskoleför- beredande program Yrkesprogram
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programgemensamma karaktärsämnen 400 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar minst 300 p Programfördjupning högst 900 p Dagens program Gymnasiegemensamma ämnen p Kärnämnen 750 p Karaktärsämnen, inriktning och valbara kurser 1350 p Programgemensamma karaktärsämnen p Inriktningar p Programfördjupning p Projektarbete 100 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 300 p Individuellt val 200 p

13 EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
Yrkesprogram 2500 p 4 inriktningar: automation dator- och kommunikationsteknik elteknik energiteknik

14 Gymnasiegemensamma ämnen Programgemensamma karaktärsämnen
Examensmål Gymnasiegemensamma ämnen Programgemensamma karaktärsämnen Gymnasiearbete Individuellt val Inriktningar Programfördjupning Skapar helhet för programmet Tydligt programspecifikt Anger programmets syfte Gymnasiearbetet en del av examensmålen 14

15 Gymnasiearbete yrkesprogram
förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. planering, genomförande och utvärdering.

16 Branschernas inflytande
Nationella programråd Ledamöter nominerade av branscher Utsedda av Skolverket Råd och stöd till Skolverket Lokala programråd Samråd med skolor om bl.a. APL och arbetsmarknad.

17

18 Inriktningen AUTOMATION
Mät-, styr- och reglerteknik Automationsteknik Processautomation Mekatronik Industriell IT Största ämnet: Automationsteknik = industriautomation - tillverkning, fastighetsautomation, Allmän automationsteknik Processautomation för sig, kanske kunde också fastighetsautomation stå för sig själv Mekatronik kunde kanske ingått i automationsteknik

19 Struktur ämnesplaner

20 Ämnets syfte Två delar – syftestext och måltext
Ämnets namn Ämnets syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Två delar – syftestext och måltext Måltexten anger det som ska bedömas Måltexten i numrerad punktlista

21 Centralt innehåll För varje kurs: Nytt – finns inte i dagens kursplan
Ämnets namn Ämnets syfte Centralt innehåll Kunskapskrav För varje kurs: Nytt – finns inte i dagens kursplan Ringar in undervisningens innehåll Inte bara stoff, även metoder, begrepp, teorier

22 Kunskapskrav För varje kurs: Finns för E, C och A
Ämnets namn Ämnets syfte Centralt innehåll Kunskapskrav För varje kurs: Finns för E, C och A Formuleras i en löpande text Varje betygssteg står för sig själv Identiskt mellan stegen, där skillnader är fetade

23 Programstruktur El- och energiprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programgemensamma karaktärsämnen 400 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar p Programfördjupning p

24 Fördjupningspaket automation Exempel
Ett exempel på hur programfördjupningen kan leda till ett yrke. Här kan man också tydligt se skillnaderna på yrkesprofilerna för en automationstekniker i branchsektorerna: Tillverkningsindustrin, (Industriautomation) Processindustrin, (Processautomation) Fastighetsautomatisering, som växer mer och mer, här finns stora energimässiga och ekonomiska vinster att göra. Dock har fastighetsägarna varit tveksamma inför den investering, som måste till för automatiseringen. Jag intervjuade Siemens Building Technologies, dom erbjuder fastighetsägarna att betala mellanskillnaden om deras ekonomiska kalkyler inte håller. Den största sektorn för automation är egentligen fordonsindustrin (Jerker Delsing, Professor Luleå Universitet och ordförande itf) -med tanke på antal mät-styr-regler-IT applikationer.

25 Yrkesutgångar automation Exempel
Inom automation är yrkesbenämningarna inte helt kristallklara. Instrumenttekniker eller ”instrumentare” finns ju fortfarande, (mät/regler-tekniker inom process och energi) men yrket har förändrats så pass mycket de senaste åren, mest pga att IT, fältbuss och datorkunskaper förfinat yrket, så benämningen automationstekniker har blivit allt vanligare. Industrielektriker kan på en mindre industri betyda både installationselektriker - industri och automationstekniker. På andra ställen kan en industrielektriker betyda bara installationselektriker – industri. Hissar, portar och fastigheter är också exempel där utgångarna ifrån automation och installation möts och kompletterar varandra. Begreppet mekatroniker ”ägs” av högskolan, så jag valde att lägga det åt sidan. Fördjupningspaketen processautomation, fastighetsautomation och industriautomation är här dom samma som förra exemplet, bara presenterat på ett annat sätt (bläddra fram å tebax lite). Jfr process-fastighet och fastighet- industri hitta likheterna, förklara studiernas huvudväg (tjocka streck) och möjlig väg (tunt streck). Gymnasiearbetet är en summering av de viktigaste kunskaperna inom yrkesområdet på yrkesutgången. Det borde innebära att gymnasiearbetet ser ungefär likadant ut för alla elever som läser ett fördjupningspaket Det borde också innebära att det ser annorlunda ut för ett annat paket

26 Gymnasiearbete yrkesprogram
förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet planering, genomförande och utvärdering I företagsliknande former. På till exempel utgången industriautomation, kan man tänka sig en simulerad cell, som våran på LTG, på bilden ovan. Man ger eleven instruktioner att bygga om cellen utifrån nya funktionsdirektiv. Kanske behöver banan kortas eller förlängas. Alla viktiga yrkeskunskaper för yrkesområdet ska beröras, kanske behövs ytterligare uppgifter på annan utrustning. Bläddra mellan denna och föregående bild Ev. som på rektors Avnämarkopplingen, lokala programråden etc. Kvitto, inte lära nytt? Planera från första dagen 100 p, E och F, ramar, handledare Stöd från oss Jämförelse med projektarbetet. Lyfta fram syftet mest, en indikator på att du är förberedd (och som visar på en bredd av kompetenser? Bredd och djup?). Ej tex en studie av en handledares arbete, du ska själv genomföra arbetsuppgiften.

27 Bedömning: förutsättningar
8 nyckelkompetenser för livslångt lärande 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5. Lära att lära. 6. Social och medborgerlig kompetens. 7. Initiativförmåga och företagaranda. 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Europaparlamentets och rådets rekommendation den 18 december 2006 Kompetens defi nieras här som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. Automation är en branch i ständig utveckling / förändring. Branchen är också beroende konjunktursvängningar och ett samhälle / industri i förändring. Arbetsplatser och arbetsuppgifter ändrar sig i allt snabbare takt. Man pratar om kunskapssamhället och ett livslångt lärande. I förra krisen till exempel, när bilindustrin dök, så friställdes ett antal personer, med kompetens inom automation. Samtidigt var fastighetsautomation en starkt växande sektor, som letade med ”ljus och lykta” efter lämplig kompetens. Många av de friställda hade en passande kompetensprofil och kunde snabbt ställas om till nya arbeten . Rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande ”Varje medborgare måste utrustas med de färdigheter som krävs för att leva och arbeta i det nya informationssamhället" slog rådet fast i mars 2000 i samband med att Lissabonstrategin antogs. Parlamentet stöder i enlighet med detta kommissionens förslag till en rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande och en gemensam referensram.

28 Bedömningshjälp Skolverket
Kompetensprofil

29 Vad ska bedömas? Yrkesrelaterat kunnande är svårt att mäta.
Lätt hänt att man bedömer de kunskaper som är lätta att mäta, istället för att göra de väsentliga kunskaperna mätbara. Fotografi och film kan t.ex. vara ett bra sätt att dokumentera de väsentliga kunskaperna. Hur man arbetar, säkerhet, interagerar med andra, planering, problemlösning, resultat, dokumentering. Dokumentera och bedöm arbetsprocessen. Behovet av att göra vesäntlig kompetens mätbart, synbart. Skapande av beskrivningar, så kallade ”standards” som svarar upp mot ett speciellt yrke är genomgående en rörelse internationellt. Föregångsländer har varit Australien och Storbritannien. (Bedömning av yrkesrelaterat kunnande, Carlsson, Gerrevall, Pettersson 2007) Bedömningsstöd finns på skolverket.se

30 Paula: Ny betygsskala A C E Till övervägande del B
Till övervägande del D

31 Nytt inom automation i Gy2011
Nytt ämne: mekatronik Elektriska och mekaniska funktioner integrerat I övrigt, mer fokus på: Mätning Energioptimering Trådlöst Praktiska övningar, handlag Mätning Mättekniken är starkare betonat än tidigare. Genomgående betonas betydelsen av energioptimering av automatiserade processer mer än tidigare. Trådlös teknik kommer också starkt inom området och betonas därför mer än tidigare. Mer praktiska övningar och handlag såg vi som nödvändigt, då ungdomar idag inte på ett naturligt sätt mekar med moppar etc. Troligen är detta mest ett storstadsfenomen

32 Lokala programråd – samverkan
Regionala programråd? Inriktningsråd? Dvs automationsråd? Samarbetsformer hos LTG APU/APL Fotbildning uppdragsutbildning Material, utbyte av eget utbildningsmaterial, uppdatering av mässmaterial, givare som tappat i noggrannhet, utgånget sortiment etc. Allt som vi kan ha att skruva och testa på. Lokala programråd, regionala råd, inriktningsråd. Diskussioner pågår om former. Det har varit av stor vikt för oss med dessa råd, då politiker helt plötsligt börjar lyssna.

33 Implementering

34 Frågor? Kontakta oss på

35 Programsidor El- och energiprogrammet

36

37

38


Ladda ner ppt "Nya gymnasiereformen Gy2011 i ett automationsperspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser