Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunbas-Bas 13 SKL den 29 maj 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunbas-Bas 13 SKL den 29 maj 2012."— Presentationens avskrift:

1 Kommunbas-Bas 13 SKL den 29 maj 2012

2 Syftet med Kommun Bas Medverka till enhetlig extern redovisning.
Underlätta inrapportering till Räkenskapssammandrag. Vara en normalkontoplan (ett ramverk) för kommuner som ska kunna anpassas till en kommuns egna informationsbehov. Obs, kontoplanen är frivillig! Obs, bilagor om verksamhetsindelning och motparter är inte en del av Kommun Bas. De är kompletterande information.

3 Arbetsgången Arbetsgrupp tillsatt hösten 2010.
Allmän insamling av synpunkter/förslag via SKL:S hemsida Ett flertal möten med arbetsgruppen under 2010/2011. Ett remissförslag presenterades hösten 2011. Remissynpunkter beaktades, slutmöte dec 2011. Slutversion (i word) på hemsidan feb 2012. Tryckt skrift klar april 2012. RS för år 2013 definierat enligt Kommun Bas 13 (Kommun Bas 05 finns dock kvar som ett alternativ).

4 Arbetsgruppen Ann Lissåker, projektledare Faluns kommun Gunnel Bjerninger, Stockholms stad Peter Jimmefors, Lilla Edets kommun Sven-Olov Jonsson, Umeå kommun Marianne Jönsson, Malmö stad Maria Lindblom Lundh, Västerås stad Ola Malmros, Göteborgs stad Martin Svenhed, Marks kommun Pia Söderlind, Vallentuna kommun Ingela Johansson, SCB Kajsa Jansson, SKL Anders Nilsson, SKL

5 Exempel på frågor som skulle utredas (frågeställningar hösten 2010)
Renodla kostnads- o intäktsslagen, ta bort ”aktivitetsslag”. Motpartsbegrepp? Exploateringsredovisning? Köp av stöd- och huvudverksamhet? Konflikt mellan konto 605, fastighetsservice och konto gr 46/47? Konto gr 58, Personalsociala kostnader upplevs som problematisk. Tydliggöra RKR:s rekommendationer, mm

6 Nyheter Mer kostnadsslagsnära bokföring
Begreppet stödverksamhet tas bort ”Motpartskonton” ersätts i hög grad i koddelen Motpart Minskat antal ”aktivitetskonton”, ex kontogrupp 58 Ny syn på vad som är personalkostnader, kkl 5 (för vissa) Mer utrymme för vissa kostnadsslag Ökat antal konton på fastighetssidan Mer verksamhetsnära grupperingar av konton Mer samlad redovisning på fastighetssidan Samlad redovisning av kostnader för transportmedel

7

8 Tyvärr, några tryckfel i skriften!
Sid 16, konto 389 i K-Bas 13 ska strykas Sid 42, andra stycket ska strykas Sid 42, sista meningen i tredje stycket ska strykas Sid 144, konto 761, andra stycket ska strykas

9 Översiktsbild av Kommun Bas 13
Balanskonton Resultatkonton Kontoklass 1 Tillgångar Kontoklass 2 Eget kapital Kontoklass 3 Intäkter/Ink Kontoklass 4 Kostn/Utgifter Kontoklass 5 Arbetskraft Kontoklass 6 Övriga verksam-hetskostnader Kontoklass 7 Övriga verksam-hetskostnader Kontoklass 8 Övr intr/kostn 10. Immateriella anläggningstill­gångar 20. Eget kapital 30.Försäljnings-intäkter 40. Inköp anläggtillg & finansiella oms tillgångar 50. Löner arbetad tid 60. Lokal- och markhyror 70. Transporter och resor 80. Skatteintäkt-er 11. Mark, byggnader och tekniska anlägg-ningar 21. Fri 31. Taxor och avgifter 41. Inköp anl. och under-hållsmaterial 51. Löner ej arbetad tid 61. Fastighetskost-nader och fastig- hetsentreprenader 71. Representation 81. Fri 12. Maskiner och inventarier 22. Avsättning-ar 32. Fri 42. Fri 52. Fri 62. Bränsle, energi och vatten 72. Annonser, reklam och infotmation 82. Bidrag fr utjämningssystemen & gen statliga bidrag 13. Fin. an-läggningstillg.o Statlig infrastrukt 23. Långfristiga skulder 33. Fri 43. Inköp elkraft vatten o gas för distribution 53. Andra ersättningar 63. Hyra/leasing av anläggningstill-tillgångar 73. Försäkrings-premier och riskkostnader 83. Avgifter i utjämningen 14. Förråd, lager och exploater-ingsfastigheter 24. Kortfristiga skulder till kreditinst o kunder 34. Hyror och arrenden 44. Fri 54. Kostnader naturaför­måner 64. Förbrukn ings-inv och förbruk-ningsmaterial 74. Övriga främmande tjänster 84. Finansiella intäkter 15.Kundford-ringar 25. Leveran-törsskulder 35. Bidrag 45. Lämnade bidrag 55. Kostnads-ersättningar 65. Kontorsmtrl och trycksaker 75. Tillfälligt inhyrd personal 85. Finansiella kostnader 16. Div kortfrist. fordringar 26. Moms, särsk punktskatter 36. Försälj av verksamh. o konsulttjänster 46. Köp av huvudverksam-het 56. Soc avigfter enl lag och avtal 66. Reparationer och underhåll 76. Diverse kostnader 86. Fri 17. Förutbet kostnader och upplupna intäkter 27. Personalens skatter, avgifter, löneavdrag 37. Försäljning av exploater-ings fastig-heter 47. Fri 57. Pensionskostnader 67. Fri 77. Fri 87. Extraordin intäkter 18. Kortfristiga placeringar 28. Övriga kortfristiga skulder 38. Förs av anläggningstill-gångar 48. Fri 58. Fri 68. Tele-, IT-kommunikation, postbefordran 78. realisationsför-luster och periodi-seringskonton 88. Extraordin kostnader 19. Kassa och bank 29. Uppl kostn och förutbet intäkter 39. Fri 49. Fri 59. Fri 69. Kostnader för transportmedel 79. Avskrivningar 89. Årets resultat

10 Förändring av K-Bas 05, Stödverksamhet och konsultkostnader
K-Bas 05 K-Bas Entreprenad och köp 613 Städning och renhållning av stödverksamhet 701 Transporter 74X Övriga främmande tjänster XXX M m 743 Administrativa tjänster 470 Konsulttjänster och 745 Konsulttjänster andra tjänster 746 Måltider 747 Hälsovårdsrelaterade tjänst. 749 Övriga främmande tjänster 471 Tillfälligt inhyrd personal 751 Tillfälligt inhyrd person

11 Konteringsexempel Inköp av skolskjutsar
05: 464 Entreprenader och köp av stödverksamhet 13: 701 Transporter

12 Förtydligande Konsultkostnader, 745 Specialistkompetenser
Sånt vi inte utför själva Tillfälligt inhyrd personal, 751 Sånt vi skulle ha utfört själva

13 Exempel på motpart i egen koddel
1 – 4 Kommuninterna enheter 5 – 7 Kommunägda företag (koncernföretag) Extern motpart, inom Sverige 81 Staten och statliga myndigheter 811 Skolverket 812 Socialstyrelsen 813 Migrationsverket 814 Arbetsförmedlingen 815 Försäkringskassan

14 Exempel på motpart i egen koddel
Kommuner Kommunalförbund Landsting/Regioner Föreningar och stiftelser Enskilda (personer och hushåll) Privata företag Företag och organisationer inom länder inom EU Organisationen EU 95 Företag och organisationer inom länder utanför EU

15 Förändring av K-Bas 05, Personalsociala kostnader (58)
K-Bas K-Bas 13 (exempel på kostnadsslag) Avgifter för kurser mm Avgifter för kurser 645 Läkemedel mm 582 Sjuk- och hälsovård Hälsovårdsrelaterade tjänster Avgifter XXX M m 761 Avgifter 583 Friskvård mm Lokalhyror Konsulttjänster XXX M m 745 Konsulttjänster 584 Personalrekrytering Annonsering XXX M m

16 Förändring av K-Bas 05, Personalsociala kostnader (58)
K-Bas 05 K-Bas 13 (exempel på kostnadsslag 519 Lön ej arbetad tid 586 Personalavveckling 745 Konsulttjänster XXX M m 587 Personalrepresentation 711 Personalrepresentation 644 Livsmedel 589 Övriga personalkostnader 746 Måltider XXX M m ”Vid egna behov av att följa upp de gamla aktivitetskontona kan motsvarande aktiviteter läggas in i en annan koddel”

17 Konteringsexempel Inköp av fruktkorg till avdelningen
05: 583 Friskvård/589 Övriga personalkostnader 13: 644 Livsmedel

18 Förändring i K-Bas 13, Fastighetsservice (61)
K-Bas 05 (exempel på kostnadsslag) K-Bas Fjärrvärme och fjärrkyla 623 Värme och kyla 464 Köp av stödverksamhet 605 Fastighetsservice 613 Städning och renhållning 606 Konsulttjänster 763 Fastighetsavgift 6192 Fastighetsskatt, -avgift 605 Fastighetsservice 619 Övr fastighetskostnader 679 Övr främmande tjänster

19 Förändring i K-Bas 13, Fastighetsentreprenader (62)
K-Bas 05 (exempel på kostnadsslag) K-Bas 13 Fastighetsservice Mindre reparationer o Köp av stödverksamhet underhåll av fastigheter Konsulttjänster Husbyggnadsentreprenader Husbyggnads-, anläggnings- Anläggnings- o reperations- o reparationsentreprenader entreprenader

20 Förändring av K-Bas 05, Kostnader för transportmedel (69)
K-Bas 05 K-Bas Drivmedel 691 Drivmedel 762 Fordonsskatt 692 Fordonsskatt 614 Hyra leasing av bilar och 695 Hyra/leasing av bilar och transportmedel transportmedel 766 Trängselskatt för egna 696 Trängselskatt för egna fordon fordon

21 Förändring av K-Bas 05, Kostnader för transportmedel (69)
K-Bas 05 K-Bas Drivmedel 691 Drivmedel 762 Fordonsskatt 692 Fordonsskatt 614 Hyra leasing av bilar och 695 Hyra/leasing av bilar och transportmedel transportmedel 766 Trängselskatt för egna 696 Trängselskatt för egna fordon fordon

22 Värdeförändringar av finansiella anläggningstillgångar
K Bas K Bas 13 Försälj fin anläggningstillg Försälj fin anläggningstillg Förlust avyttring av Förlust avyttring av fin anläggningstillgångar fin anläggningstillgångar Nedskrivning av fin Nedskrivning av fin anläggningstillgångar anläggningstillgångar

23 Några övriga frågor

24 Konteringsexempel Mat Livsmedel 644 Råvaror och halvfabriket
Måltider 746 Färdiga måltider, stort inslag av tjänster Personalrepr. 711 Bjuder egen personal Representation 710 bjuder externa gäster

25 Investeringsbidrag Ny rekommendation från RKR 2010 Konton
2388 Skulder för investeringsbidrag 2389 Ack upplösning av investeringsbidrag 357 Investeringsbidrag

26 Kostnadsersättningar
Konton 2381 Skulder för gatukostnadsersättningar 2382 Ack upplösningar av gatukostnadsersättningar 3121 Gatukostnadsersättningar 2383 Skulder för anläggnings-/anslutningsavgifter 2384 Ack upplösn. av anläggnings-/anslutningsavgifter 3122 Anläggnings-/anslutningsavgifter


Ladda ner ppt "Kommunbas-Bas 13 SKL den 29 maj 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser