Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åkerströmmen 7:e största älv i Uppland efter Dalaälven, Norrström (inkl Fyrisån & Oxundaån), Tämnareån, Olandsån, Skeboån och Forsmarksån. SMHI Huvudavrinningsområde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åkerströmmen 7:e största älv i Uppland efter Dalaälven, Norrström (inkl Fyrisån & Oxundaån), Tämnareån, Olandsån, Skeboån och Forsmarksån. SMHI Huvudavrinningsområde."— Presentationens avskrift:

1 Åkerströmmen 7:e största älv i Uppland efter Dalaälven, Norrström (inkl Fyrisån & Oxundaån), Tämnareån, Olandsån, Skeboån och Forsmarksån. SMHI Huvudavrinningsområde nr 60, numera ersatt med xxyyzz-aabbcc 397 km2 avrinningsområde 2,5 m3/s i medelvattenflöde 42 km lång Kärt barn många namn - Gottröraån-Holmbroån-Helgöån-Husaån-Åkers kanal.

2 Åkerströmmen Rinner upp i Vattenledningssjön, Gottröra. Finaliserar som Åkers kanal. Boreo-nemoral flod, högvatten okt-dec mars-april. Nederbörd mm/år, lägst i NV, högst i Tärnan-området. Avrinning=Nederbörd-Avdunstning (ca 400mm avdunstning i Uppland) Avrinning 100mm år = 3,17 l/s/km2 ger Åkerströmmen 5-8 l/s/km2

3 Åkerströmmen i Världen
1) Amazonas m3/s 6,15 milj km2, 6500 km lång 2) Kongo m3/s 3,85 milj km2, 4835 km 3) Nilen m3/s (brutto, >1500 konstbev) 2,88 milj km2, 6671 km 4) Rhen m3/s km2, 1320 km 5) Dalaälven 353 m3/s km2, 540 km 6) Åkerströmmen 2,5 m3/s 397 km2, 42 km

4 Projekt Åkerströmmen Beskriva och kartlägga vad som gjorts hittills för undersökningar - kommunala, länsliga, statliga och privata – angående miljöstatus. Identifiera problem och ge förslag till åtgärder. MÅL: Bättre vatten, Finare natur, Ökat rekreationsvärde Föreslå hur en fortsättning, t ex vattensamverkan kan se ut. Projekttid 1/12/09-31/5/10, på initiativ av Sigrid Walve, Vtu, och Bosse Lidén, Öåk.

5 Klimatförändringar!? Vetenskap eller politik? 3 olika scenarier
Astronomiska banfaktorer talar för kallt klimat Solaktivitet & kosmisk strålning joker i leken Ökad CO2-halt talar varmt och kan trigga igång ökad CH3-halt och H2O-ånga Vulkanutbrott kyler av vad händer med Golfströmmen?? Komplicerad matematisk samverkan - svår bevisbörda åt någondera håll. 3 olika scenarier 1) som nu 2) varmare 3) kallare

6 Klimatet fortsatt som nu
Åkerströmmen lågt flöde sommaren maj-sep pga växttranspiration. Högt flöde okt-dec pga av höstregn Mellanflöde jan-feb pga tjäle Högt flöde mars-apr pga snösmältning Men överlag ganska jämt högt flöde över vinterhalvåret pga milda regniga vintrar i det nemorala klimatområdet.

7 Vädret varmare Energirik atmosfär ger mer blåst
5-10 % av jordens landareal får mer nederbörd, torra områden blåser torrare Större variation mellan årstider Regnrika vintrar kan ge översvämningar Torra östsvenska somrar kan ge lokal vattenbrist Vattenlagring nödvändig för jordbruket? Norge mycket regn - ingen vattenbrist (maritimt) Japan ännu mer regn - vattenbrist (tyfoon-klimat)

8 Vädret kallare Årsnederbörden minskar ffa på vintern
Åkerströmmen blir boreal (norrländsk) Markant högvattenflöde apr-maj Lägst flöde på vintern pga djup tjäle och permanent snötäcke som binder vatten Fortsatt lågvatten på sommaren Vintrar 1981/ /88, 2009/10 i repris

9 Åkerströmmen – Natur Kultur
Stora jordbruksmarker N+V Flacka moränbarrskogar i N+V Sjörikt i NO som Sparren, Uttran m fl Kuperade hällmarksskogar i öster Rövarberget 85 m högst i Uppland Ö om E4 Paddlingsled Helgöån-Garnsviken-Åkers kanal, och skridskoled kalla snöfattiga vintrar. Stad i söder: Åkersberga Tätorter: Kårsta, Lindholmen, Karby samt delar Ö Ormsta, f ö byar & gårdar

10 Åkerströmmen - stora sjöar
Sjöyta 2,5 %, 23 sjöar (Sverige 9,0 %, sjöar; Finland 9,5 %, sjöar >1 ha) Sparren 307 ha, 20 milj m3, oms 2 år Garnsviken 217 ha, 10 milj m3, oms 7 v Uttran 60 ha Storsjön 46 ha, 0,7 milj m3, oms 3,5 mån Lingonsjön 34 ha Drängsjön 32 ha, 2 milj m3, oms 3 år

11 Åkerströmmen - övr sjöar Vtun
Bergsjön 5 ha (Kårsta) Lillsjön 4 ha (Lindholmen) Stolp-Ekebysjön 9 ha (Frösunda) Helgösjön 7 ha (Benhamra) Issjön 18 ha (Gillinge) 0,25 milj m3, oms 1 år Gissjön 23 ha (Tärnan-området) Norrsjön 9 ha (Össeby-Garn) 0,04 milj m3, oms 4 d Hundsjön 8 ha (Össeby-Garn) 0,12 milj m3, oms 7 d

12 Våtmarker och fd sjöar (=>14)
Angarn 123 ha (f d sjö, delvis restaurerad) Hederviken 109 ha (f d sjö) Vadasjön 78 ha (f d sjö) Helgösjön 36 ha (7 ha sjö finns kvar) Mörtsjön 20 ha (f d sjö) Gävsjön 18 ha (f d sjö) + >= 7 andra sänkta numera f d sjöar: Axen, Träsket, Grötsjön, Svartsjön, Vedasjön, Våmsjön, Solsjön, Lövsjöängen + många dikade/odikade myrar i skogsmark (1000 ha?)

13 EUs vattendirektiv År 2015 Rent vatten i alla EU-länder
Ingen övergödning av hav Åkerströmmen bad- och drickbar? Återställd natur Hög biodiversitet, dvs rik flora & fauna Lokala och regionala samarbeten Synkronisera med översiktsplaner

14 Interkommunalt samarbete
Sigtuna-Norrtälje-Vallentuna-Österåker Sigtuna 37 km2 (10 % eller 9 % av egen yta) Norrtälje 100 km2 (25 % eller 5 % av egen yta) Vallentuna 228 km2 (61 % av Åkerströmmen eller Åkerströmmen 58 % av Vallentunas yta) Österåker 31 km2 (9 % eller 8 % av egen yta) Täby & Knivsta 0,3 km2 resp 0,5 km2 Totalt 397 km2

15 Åkerströmmen - Problem?
Närsaltsläckage - kväve N & fosfor P ger övergödning. 3/4 jordbruk, 1/8 enskilda avlopp (ffa P) och 1/7 skog (ffa N, hyggen, utdikningar) Dagvatten ffa Åkersberga (P+tungmetaller) Åderlåtning av sjöar & våtmarker har sänkt Åkerströmmens artrikedom och också gett grumligt vatten pga liten sedimentation

16 Åkerströmmen - Åtgärder!
Tänka på jordbruksmetoder Konturplöjning Spara vegetationsbårder vid vattendrag Förbättra enskilda avlopp och/eller koppla till kommunala v/a-nät Ordna dagvattenrening vid samhällen Återskapa sjöar och våtmarker Sjöar ger klarare vatten pga sedimentation Våtmarker suger upp föroreningar Meandring saktar ner flöden

17 Delavrinningsområden 1-6
Gottröraån 44 km2 (Ntä) jordbruk, skog Skepptunaån 22 km2 (Sig) jordbruk Holmbroån 51 km2 (N-S-V), jord, skog Sparren 49 km2 (Ntä) skog & sjöar Lillån 19 km2 (Vtu) jord, skog, Kårsta Kyrkån 50 km2 (Vtu) jord, skog, Lindholmen-Orkesta-Frösunda

18 Delavrinningsområden 7-12
Helgöån 22 km2 (Vtu) jordbruk Hackstabäcken 43 km2 (Vtu) jordbruk, skog, trafik, exploatering, Angarn Husaån 13 km2 (Vtu) jordbruk, Brottby Näfsån 31 km2 (Vtu) skog, jordbruk Garnsviken 37 km2 (V-Ö) vattenled Åkers kanal 18 km2 (Öåk) stad & skog

19 Åtgärdsexempel i norr Reningsverk/Våtmarkspark Skepptuna och Gottröra
Sjörestaurering Mörtsjön Sjörestaurering Stolp-Ekebysjön Våtmarks/sjörestaurering Hederviken Våtmarksrestaurering Vadasjön

20 Åtgärdsexempel Rosenkälla
Restaurera ”seriekopplade f d sjösystemet” Grötsjön - Svartsjön - Vedasjön - Våmsjön - Solsjön samt ”singulären” Gävsjön! Bra för Angarn och Hackstabäcken Ökar rekreationsvärdet i S Vallentuna Ökar markvärdet vid framtida Rosenkälla.


Ladda ner ppt "Åkerströmmen 7:e största älv i Uppland efter Dalaälven, Norrström (inkl Fyrisån & Oxundaån), Tämnareån, Olandsån, Skeboån och Forsmarksån. SMHI Huvudavrinningsområde."

Liknande presentationer


Google-annonser