Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Urinvägsinfektioner hos barn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Urinvägsinfektioner hos barn"— Presentationens avskrift:

1 Urinvägsinfektioner hos barn
Eva Säve-Söderbergh överläkare Barnkliniken Sunderby Sjukhus

2 Vanligare hos pojkar första levnadsåret
Vanligare hos pojkar första levnadsåret. Efter första levnadsåret oftare hos flickor. Vanligast hos yngre barn Före 7 års ålder har 7-8 % av flickorna och ca 2 % av pojkarna någon gång haft UVI.

3 Övergripande mål Snabb behandling av urinvägsinfektioner som engagerar övre urinvägar och njurar samt Hitta barn med bakomliggande avvikelser i urinvägarna Detta för att undvika förvärvade bestående njurskador!

4 Provtagningsanvisningar
Helst lång blåsinkubation och kastat mittstråleprov. Föräldrar får sitta med mugg och passa småbarn! Påsprov ofta förorenade. Tvätta ordentligt innan påsen sätts! Helst två prov innan behandling. Kan användas för att få prov till urinsticka. Blandflora är oftast förorening, var skeptisk till felaktigt tagna prover. Undvik att odla om urinsticka är negativ dvs ingen leukocyturin, hematuri, negativ nitrit-låg sannolikhet för urinvägsinfektion. Ta inte prov ”i onödan” på barn som har tydlig förklaring till feber som ÖLI, otit, mm.

5 Pyelonefrit Feber > 38,5° Allmänpåverkan, kräkningar
Större barn buksmärta, flanksmärta Ofta inga miktionssymptom!

6 Pyelonefrit CRP >30 med reservation för kort anamnes på feber
Urinsticka: U-LPK förhöjt (med mycket få undantag) U-Nitrit positiv (negativ nitrit hos ca 50 % av barn med bakterieuri, kan vara falskt positiv vid makroskopisk hematuri och pga. förorening från förhud hos pojkar).

7 Pyelonefrit Odling och resistensbestämning
Växt av >10E8/L av urinvägspatogen: E.coli, Klebsiella, Proteus eller andra enterobakterier eller av Staff Saprofyticus Växt av non-E.coli räknas som en riskfaktor.

8 Pyelonefrit Överväg alltid diagnosen vid oklar feber hos små barn
Barn < 2 år remitteras akut till Barnkliniken Barn 2-5 år och allmänpåverkade barn: akutremiss alternativt telefonkonsultation med jourhavande på Barnkliniken avseende behandling och utredning. Riskfaktorer som föranleder större utredning är CRP>70, växt av non-E.coli, sänkt njurfunktion

9 Pyelonefrit Behandling: Ceftibuten (Cedax) eller trimetoprimsulfa. Dosering enligt FASS. Behandling i 10 dagar. Uppföljning efter någon dag med telefonkontakt. Ifall fortsatt feber och allmäntillstånd ej förbättrat inom 2-3 dygn akut remiss till barnjour, eventuellt ny kontroll av CRP och urinprov. Diagnos och behandling riktig? Bakterieuri, resistensmönster? Kontrollodling av urin behövs ej vid frånvaro av ny feber eller urinvägssymptom.

10 Pyelonefrit Alla barn med en första övre urinvägsinfektion innan puberteten skall remitteras till Barnkliniken. Ultraljud njurar skall göras efter 2-4 veckor. Skriv gärna remiss för detta samtidigt med remissen till Barn! På Barnkliniken tas ställning till behov av ytterligare undersökningar som MUCG och DMSA-scint. Detta beroende på ålder, riskfaktorer, ultraljudsfynd, recidiv.

11 Cystit Cystitdiagnos ställs på barn över 2 år. Barn under 2 år handläggs på eller i samråd med Barnklinik. Temp < 38,5 Opåverkat AT, ej rygg eller flankömhet CRP <20-30 Akuta miktionsbesvär (sveda, trängning, inkontinens- differentiera mot underlivsbesvär!) U-LPK, U-Ery förhöjt, Positiv nitrit ev. Odla!

12 Cystit Behandling i 5 dygn
Nitrofurantoin, cefadroxil. Efter odlingssvar kan det bli aktuellt med trimetoprim, amoxicillin eller pivmecillinam (barn över 5 år). Vid terapisvikt-visade odlingen resistens? Byt preparat! Vid kvarvarande symptom nytt urinprov med u-sticka och odling 4-7 dagar efter avslutad behandling. Rutinmässig kontrollodling ej nödvändig.

13 Cystit Miktionsanamnes! Ge råd om regelbundna miktioner 5-6 ggr dagligen. Ta sig tid att tömma blåsan ordentligt. Eventuell förstoppning måste behandlas! Remittera pojkar till Barnklinik vid första cystiten. Flickor vid tre eller flera cystitrecidiv. Vid avvikande miktionsanamnes.

14 Asymptomatisk bakterieuri
Utan subjektiva symptom Lukt inget symtom! Ofta avvikande miktionsmönster Samma bakterieart 10E8/L i två konsekutiva prov Lågvirulenta bakterier (E.coli) skyddar mot annan kolonisering.

15 ABU Antibiotikabehandla inte!
Gå igenom miktionsanamnes, ge råd om regelbundna miktioner och behandla förstoppning. Ultraljud njurar och urinvägar. Remittera barn yngre än 3 år, vid växt av annan bakterie än E.coli eller vid miktionsbesvär (ex inkontinens) som inte svarat på basala råd enligt ovan.

16 Sängvätning/Enures Behandling från ca 6 års ålder
Anamnes: duration, miktionsvanor och ev. inkontinens dagtid, avföringsvanor, vätskeintag, sömn, hereditet U-sticka Status: Buk, rygg, neurologi nedre extremiteter

17 Sängvätning Ge råd om regelbundna miktioner dagtid, behandla förstoppning, undvika överdrivet vätskeintag på kvällen. Minirin mikrogram till natten. Remiss till Barnmottagningen/uroterapeut ifall barnet vill prova larmbehandling, dålig effekt av Minirin, inkontinens och/eller avvikande miktionsmönster dagtid.


Ladda ner ppt "Urinvägsinfektioner hos barn"

Liknande presentationer


Google-annonser